Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017

Số hiệu: 31/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thu hồi 1.049,59 ha đất để thực hiện 738 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; gồm:

1. Thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đại An giai đoạn 2 và thực hiện một phần của 13 cụm công nghiệp cho 18 dự án sản xuất kinh doanh; diện tích thu hồi 226,84 ha;

2. Thực hiện 410 dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, năng lượng, bưu chính viễn thông, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ); diện tích thu hồi 402,04 ha;

3. Thực hiện 193 dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn; diện tích thu hồi 188,92 ha;

4. Thực hiện 98 dự án, công trình, điểm dân cư đô thị; diện tích thu hồi 204,43 ha;

5. Xây dựng, mở rộng: 14 dự án, công trình trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; diện tích thu hồi 13,47 ha;

6. Thực hiện 02 công trình mở rộng các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; diện tích thu hồi 0,49 ha;

7. Thực hiện 02 công trình mở rộng khu di tích lịch sử, danh thắng; diện tích thu hồi 13,4 ha.

( Chi tiết theo phụ lục số 01)

Điều 2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 767,25 ha đất trồng lúa; 2,3ha đất rừng phòng hộ và 20,77 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 564 dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Cụ thể:

1. Thực hiện 22 công trình xây dựng cơ sở quốc phòng, an ninh; sử dụng 30,52 ha đất trồng lúa, 01 ha đất rừng phòng hộ và 20,77 ha đất rừng đặc dụng;

2. Mở rộng Khu công nghiệp Đại An giai đoạn 1 và thực hiện một phần của 10 cụm công nghiệp để cho 12 dự án sản xuất kinh doanh thuê đất; sử dụng 47,2ha đất trồng lúa;

3. Thực hiện 47 dự án sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp; sử dụng 108,37 ha đất trồng lúa;

4. Thực hiện 264 dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, năng lượng, bưu chính viễn thông, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ); sử dụng 192,33ha đất trồng lúa và 1,3 ha đất rừng phòng hộ;

5. Thực hiện 129 dự án, công trình điểm dân cư nông thôn; sử dụng 130,44ha đất trồng lúa;

6. Thực hiện 24 dự án, công trình điểm dân đô thị; sử dụng 34,86 ha đất trồng lúa;

7. Thực hiện 11 công trình mở rộng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp; sử dụng 5,88 ha đất trồng lúa;

8. Thực hiện mở rộng 02 công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; sử dụng 0,43 ha đất trồng lúa;

9. Mở rộng 02 công trình di tích, danh thắng; sử dụng 6,2 ha đất trồng lúa;

10. Thực hiện 02 dự án khai thác đất làm vật liệu xây dựng; sử dụng 7,77ha đất trồng lúa;

11. Thực hiện 48 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung; sử dụng 203,24 ha đất trồng lúa.

( Chi tiết theo phụ lục số 02)

Điều 3. Đối với các dự án, công trình thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai) và dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai) phát sinh trong năm 2017, được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư, hoặc cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; giao cho Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển


PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017
 (Kèm theo Nghị quyết số: 31/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Hải Dương)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Văn bản liên quan đến thực hiện dự án, công trình

Xã, phường, thị trấn

Huyện, TP, TX

 

TOÀN TỈNH

738

 

 

10.495.864

 

A

Huyện Bình Giang

23

 

 

497.782

 

I

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

6

 

 

18.464

 

1

Xây trạm phát sóng viễn thông Viettel

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel(Chi nhánh HD)

Xã Tân Hồng

Bình Giang

300

 

2

Bưu điện văn hóa xã mở rộng xã Vĩnh Tuy

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Bình Giang

600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

3

3 công trình điện huyện Bình Giang

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Vĩnh Tuy, Hùng Thắng, Bình Minh, Vĩnh Hồng, Nhân Quyền, T.Học, T.Hòa, Cổ Bì, T.Việt, T.Dương, T.Hồng

Bình Giang

564

Công văn số: 7799/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

4

Sân vận động Tân Việt

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Bình Giang

1.200

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

5

Sân thể thao trung tâm xã Tân Hồng

UBND xã Tân Hồng

Xã Tân Hồng

Bình Giang

9.300

Quyết định quy hoạch chi tiết số 3868/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Bình Giang, Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

6

Quy hoạch sân vận động xã Vĩnh Hồng

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

6.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

II

Đất ở nông thôn

17

 

 

479.318

 

7

Điểm dân cư mới thôn Quang Tiền, Mỹ Trạch

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Bình Giang

26.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 8091/QĐ-UBND ngày 4/11/2016 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

8

Dự án chuyển đổi Nhà máy luyện thép Silicomagan thành khu dân cư DV xã Hưng Thịnh

Công ty CP Hoàng Long Steel

Xã Hưng Thịnh

Bình Giang

185.318

VB số 2609/UBND-VP ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh HD V/v chuyển đổi dự án Nhà máy luyện thép Silicomagan thành khu dân cư DV xã Hưng Thịnh

9

QH khu dân cư mới thôn My Cầu

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Bình Giang

12.000

QĐ 3866/QĐ - UBND huyện Bình Giang ngày 25/8/2016 về quy hoạch chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

10

Khu dân cư mới các thôn xã Vĩnh Hồng

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

60.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 3605/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 và số 7666/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

11

Các điểm dân cư mới xã Cổ Bì

UBND xã Cổ Bì

Xã Cổ Bì

Bình Giang

15.500

Quyết định quy hoạch chi tiết số 7595/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

12

Khu dân cư thôn Hòa Ché 1 ( đồng Đỗi )

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Bình Giang

20.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 6414/QĐ-UBND ngày 21/11/2015 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

13

Điểm dân cư mới đồng đường sỏi - Nhân Kiệt

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Bình Giang

15.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 6414/QĐ-UBND ngày 21/11/2015 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

14

Quy hoạch xây dựng khu dân cư mới thôn Bá Thủy

UBND xã Long Xuyên

Xã Long Xuyên

Bình Giang

1.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

15

Xây dựng khu dân cư mới thôn Bá Đoạt

UBND xã Long Xuyên

Xã Long Xuyên

Bình Giang

2.200

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

16

Điểm dân cư số 1 khu Hạ

UBND xã Tráng Liệt

Xã Tráng Liệt

Bình Giang

1.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

17

Đất dân cư xen kẹp thôn Phương Độ( giáp đất Tuấn Gấm )

UBND xã Hưng Thịnh

Xã Hưng Thịnh

Bình Giang

100

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

18

Đất ở xen kẹp xã Bình Xuyên

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Bình Giang

1.100

4033/QĐ-UBND ngày 29-10-2015 của UBND huyện Bình Giang phê duyệt QHCT, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

19

Điểm dân cư 28,29 thôn Ngõ, xã Bình Xuyên

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Bình Giang

5.100

Quyết định quy hoạch chi tiết số 4033/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

20

Khu dân cư mới thôn Tân Hưng

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Bình Giang

12.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 8092/QĐ-UBND ngày 4/11/2016 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

21

Khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy

UBND xã Long Xuyên

Xã Long Xuyên

Bình Giang

43.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 7917/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

22

Khu dân cư mới thôn Vĩnh Lại xã Vĩnh Tuy

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Bình Giang

45.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 7918/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

23

Khu dân cư mới Cao Xá

UBND xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Bình Giang

35.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 8088/QĐ-UBND ngày 4/11/2016 của UBND huyện Bình Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

B

Huyện Cẩm Giàng

54

 

 

1.403.950

 

I

Dự án SXKD trong khu, cụm công nghiệp

3

 

 

1.061.092

 

1

Mở rộng KCN Đại An (GĐ1)

CT TNHH một TV PT hạ tầng khu CN Đại An

Xã Cẩm Đông và xã Cẩm Đoài

Cẩm Giàng

1.000.000

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hải Dương vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD KCN Đại An mở rộng

2

Mở rộng KCN Đại An (GĐ2)

Xã Cẩm Đông và xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đông và TT Lại Cách

Cẩm Giàng

41.092

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hải Dương vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD KCN Đại An mở rộng

3

Công ty SX các SP cơ khí chính xác (Cụm Công nghiệp Cao An)

Công ty SX các SP cơ khí chính xác

Xã Cao An

Cẩm Giàng

20.000

VB số 1040/UBND-TNMT ngày 17/11/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng

II

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

21

 

 

184.638

 

4

Dự án XD các công trình cầu GT nông thôn sử dụng vật tư thu hồi từ dự án an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường HN-TPHCM

Sở Giao thông vận tải

Xã Cẩm Định, Cao An, Đức Chính

Cẩm Giàng

1.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

5

4 Công trình điện huyện Cẩm Giàng

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Các xã, thị trấn huyện Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

738

Công văn số: 7799/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

6

Khu lưu niệm công viên Tự Lực Văn Đoàn

UBND TT Cẩm Giàng

TT Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

20.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

7

TT văn hóa thể thao huyện

UBND huyện

TT Lai Cách

Cẩm Giàng

56.700

QĐ phê duyệt QHCT số 4003/QĐ-UBND của huyện ngày 22/12/2014 , công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

8

Trung tâm văn hóa xã Kim Giang

UBND xã Kim Giang

Xã Kim Giang

Cẩm Giàng

5.200

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

9

Xây dựng nhà văn hóa thôn Tràng

UBND xã Cẩm Đông

Xã Kim Giang

Cẩm Giàng

8.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10

Trạm Y tế xã Cao An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

3.700

QĐ phê duyệt QHCT số 4726/QĐ-UBND của huyện ngày 13/9/2016

11

Mở rộng trường THPT Cẩm Giàng II

Trường THPT Cẩm Giàng II

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

14.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Mở rộng trường tiểu học xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

4.300

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13

Mở rộng trường trung học cơ sở xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

4.200

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

14

Trường mầm non xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

8.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

15

Mở rộng trường mầm non thị trấn TT Lai Cách

UBND TT Lai Cách

TT Lai Cách

Cẩm Giàng

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

16

Mở rộng trường mầm non Tân Trường

UBND xã Tân Trường

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

1.600

QĐ số 4809/ QĐ-UBND huyện Cẩm Giàng ngày 19/09/2016 về QHCT, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

17

Mở rộng trường THPT Cẩm Giàng I xã Tân Trường

Trường THPT Cẩm Giàng I

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

4.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

18

Mở rộng Trường tiểu học xã Cẩm Đông

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

2.700

QĐ phê duyệt QHCT số 4529/QĐ-UBND của huyện ngày 29/8/2016, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19

Mở rộng Trường mầm non trung tâm xã Cẩm Đông

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

11.000

QĐ phê duyệt QHCT số 4529/QĐ-UBND của huyện ngày 29/8/2016, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

20

Sân vận động thị trấn (thôn Nghĩa)

UBND TT Lai Cách

TT Lai Cách

Cẩm Giàng

8.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

21

Sân vận động thôn Đỗ Xá xã Cao An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

4.500

QĐ phê duyệt QHCT số 4811/QĐ-UBND của huyện ngày 19/9/2016, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

22

Bãi rác thị trấn Lai Cách

UBND TT Lai Cách

TT Lai Cách

Cẩm Giàng

20.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

23

Bãi rác thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền

UBND xã Cẩm Điền

Xã Cẩm Điền

Cẩm Giàng

3.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

24

Nghĩa trang liệt sỹ xã Cẩm Sơn

UBND xã Cẩm Sơn

Xã Cẩm Sơn

Cẩm Giàng

2.000

QĐ phê duyệt điều chỉnh QH xây dựng NTM xã Cẩm Sơn số 2604/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND huyện Cẩm Giàng, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

III

Đất ở nông thôn

26

 

 

97.820

 

25

Điểm dân cư Hạt giao thông cũ xã Cẩm Hoàng

UBND huyện

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

300

Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 26/3/2015 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

26

Điểm dân cư tập trung số 02

UBND xã Cẩm Định

Xã Cẩm Định

Cẩm Giàng

2.200

QĐ phê duyệt QHCT số 1736/QĐ-UBND huyện ngày 24/10/2011, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới .

27

Điểm dân cư trường Mầm Non cũ thôn Đỗ Xá xã Cao An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

300

QĐ phê duyệt QHCT số 2603QĐ-UBND huyện ngày 28/8/2012, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

28

Điểm dân cư Hạt giao thông cũ xã Cao An

UBND huyện

Xã Cao An

Cẩm Giàng

1.300

Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 26/3/2015 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

29

Các điểm dân cư nhỏ lẻ trong khu dân cư xã Cẩm Đông (thực hiện một phần)

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

8.100

QĐ phê duyệt QHCT số 3571/QĐ-UBND của huyện ngày 28/2/2012, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới .

30

Điểm dân cư mới 03 xã Ngọc Liên

UBND xã Ngọc Liên

Xã Ngọc Liên

Cẩm Giàng

2.400

QĐ phê duyệt QHCT số 187/QĐ-UBND huyện ngày 11/4/2007, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

31

Điểm dân cư trung tâm xã

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

8.500

Quyết định chi tiết 5506/QĐ-UBNDH ngày 31/12/2015, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

32

Điểm dân cư tập trung xã Đức Chính - vị trí số 05 (0NT5 - Thuộc Khu sản xuất công nghiệp - TTCN và dịch vụ tập trung xã)

UBND xã Đức Chính

Xã Đức Chính

Cẩm Giàng

4.000

Quyết định chi tiết 3406/QĐ-UBNDH ngày 22/6/2016, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

33

Điểm dân cư nhỏ lẻ trong khu dân cư xã Đức Chính

UBND xã Đức Chính

Xã Đức Chính

Cẩm Giàng

7.537

QĐ phê duyệt QHCT số 4728/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

34

Điểm dân cư 03 thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

8.000

Quyết định chi tiết 5507/QĐ-UBNDH ngày 31/12/2015, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

35

Đất dân cư nhỏ lẻ thôn Ngọc Quyết và thôn Tế Bằng, xã Ngọc Liên

UBND xã Ngọc Liên

Xã Ngọc Liên

Cẩm Giàng

8.500

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

36

Đất ở thôn Cờ Đỏ xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

2.301

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

37

Đất ở ao bà Nga thôn Tân Hòa xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

782

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

38

Điểm dân cư nhỏ lẻ thôn Hòa Tô

UBND xã Cẩm Điền

Xã Cẩm Điền

Cẩm Giàng

6.200

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

39

Điểm dân cư mới thôn Bối Tượng xã Lương Điền

UBND xã Lương Điền

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

4.500

QĐ phê duyệt QHCT số 4727/QĐ-UBND của huyện ngày 13/9/2016, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

40

Điểm dân cư số 02 và 03 thôn Quảng Cư xã Cẩm Đoài

UBND xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Cẩm Giàng

10.800

QĐ phê duyệt QHCT số 525/QĐ-UBND của huyện ngày 27/02/2012, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

41

Điểm dân cư nhỏ lẻ xã Cẩm Định

UBND xã Cẩm Định

Xã Cẩm Định

Cẩm Giàng

400

QĐ phê duyệt QHCT số 964/QĐ-UBND của huyện ngày 17/5/2014, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

42

Điểm dân cư nhỏ lẻ 01 thôn An Điềm A

UBND xã Cẩm Định

Xã Cẩm Định

Cẩm Giàng

400

QĐ phê duyệt QHCT số 964/QĐ-UBND của huyện ngày 17/5/2014, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

43

Đất ở nông thôn xã Cẩm Sơn - tiếp vị trí 04,05 (thôn 1) xã Cẩm Sơn (phần còn lại)

UBND xã Cẩm Sơn

Xã Cẩm Sơn

Cẩm Giàng

1.700

QĐ phê duyệt QHCT số 3615/QĐ-UBND của huyện ngày 04/10/2011, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

44

Điểm dân cư số 05 thôn Đỗ Xá xã Cao An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

2.400

QĐ phê duyệt QHCT số 4810/QĐ-UBND của huyện ngày 19/9/2016, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

45

Điểm dân cư thôn Đào Xá xã Cao An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

2.200

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

46

Điểm dân cư Tân Kỳ 02

UBND xã Tân Trường

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

800

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

47

Điểm dân cư Tràng Kỹ 02

UBND xã Tân Trường

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

600

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

48

Điểm dân cư số 03 thôn Tràng

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

1.000

QĐ phê duyệt QHCT số 3571/QĐ-UBND của huyện ngày 28/12/2012, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

49

Điểm dân cư số 09 xã Cẩm Đông

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

6.900

QĐ phê duyệt QHCT số 1638/QĐ-UBND của huyện ngày 27/8/2013, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

50

Điểm dân cư 06 thôn Vĩnh Lại

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

5.700

QĐ phê duyệt QHCT số 4729/QĐ-UBND của huyện ngày 13/9/2016, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

IV

Đất ở đô thị

4

 

 

60.400

 

51

Điểm dân cư mới số 1 (0,18), số 2 (0,12), số 3 (0,04) và số 4 (0,4) - TT Cẩm Giàng

UBND TT Cẩm Giàng

TT Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

7.400

Đấu giá QSDĐ chỉnh trang khu đô thị

52

Khu dân cư phía Đông cầu Vượt - Lai Cách

UBND huyện

TT Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

16.000

Đấu giá QSDĐ chỉnh trang khu đô thị

53

Khu dân cư mới thôn Tiền TT Lai Cách

UBND huyện

TT Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

30.000

Đấu giá QSDĐ chỉnh trang khu đô thị

54

Khu dân cư mới thôn Bễ, thôn Bầu, thôn Doi, thôn Lẻ, thôn Tiền TT Lai Cách

UBND TT Lai Cách

TT Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

7.000

Đấu giá QSDĐ chỉnh trang khu đô thị

C

Huyện Gia lộc

27

 

 

916.624

 

I

Dự án SXKD trong khu, cụm công nghiệp

1

 

 

10.000

 

1

Đất SXKD, gia công gỗ xuất khẩu(Cụm CN Gia Xuyên)

CTy TNHH BOLDEN

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

10.000

Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 16/1/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

II

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

17

 

 

823.310

 

2

Đoạn tuyến từ đường 62m kéo dài đến nút giao thông ô tô cao tốc HN-HP thuộc dự án đầu tư xây dựng đường 62m kéo dài từ khu đô thị mới phía tây TPHD đi Gia Lộc

Sở Giao thông vận tải

Xã Phương Hưng, Toàn Thắng, Liên Hồng, thị trấn Gia Lộc

Gia Lộc

308.000

QĐ số 2359/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt ĐCBS Dự án đầu tư XD đường 62m kéo dài đến nút GT ô tô cao tốc HN-HP thuộc dự án đầu tư XD đường 62m kéo dài từ khu đô thị mới phía tây TPHD đi Gia Lộc

3

Dự án đầu tư XD đường trục Bắc Nam đoạn từ QL38B đến đường 392

Sở Giao thông vận tải

Xã Thống Kênh, Hồng Hưng, Toàn Thắng

Gia Lộc

344.436

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

4

Trạm bơm Đồng Quang

Công ty KTCTTT

Xã Đồng Quang

Gia Lộc

25.000

QĐ số 2126/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 của UBND tỉnh HD về việc phê duyệt ĐCBS Dự án đầu tư XD công trình: Tu bổ bờ kênh trục Bắc Hưng Hải; nạo vét kênh dẫn và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh HD GĐ 2016 -2020

5

6 công trình điện huyện Gia Lộc

C ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

các xã, thị trấn

Gia Lộc

1.103

Công văn số: 7799/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

6

Đài tưởng niệm liệt sỹ của huyện

UBND huyện Gia Lộc

Thị trấn GL

Gia Lộc

20.000

Nghị quyết của ĐH Đảng bộ khóa XXV

7

Trung tâm văn hóa, thể thao huyện

UBND huyện Gia Lộc

Thị trấn GL

Gia Lộc

40.000

Nghị quyết của ĐH Đảng bộ khóa XXV

8

Mở rộng Trường Mầm non xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

1.741

QĐ số 2966/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

9

Mở rộng Trường THCS xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

3.700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10

Sân thể thao xã Trùng Khánh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

Gia Lộc

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

11

Sân thể thao thôn Thanh Khơi, xã Trùng Khánh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

Gia Lộc

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Sân thể thao xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

10.000

QĐ số 8784/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13

Sân thể thao thôn Thành Lập, Lũy Dương, xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

2.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

14

Sân thể thao thôn Vô Lượng xã Thống Nhất

UBND xã Thống Nhất

Xã Thống Nhất

Gia Lộc

3.300

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

15

Bãi rác tập trung xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

16

QH Mở rộng Mô hình xử lý chất thải làng nghề SX giầy

Công ty cổ phần đầu tư môi trường Toàn Cầu

Xã Hoàng Diệu

Gia Lộc

7.730

QĐ số 2162/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh HD về việc phê duyệt giao đơn vị quản lý vận hành dự án xử lý chất thải làng nghề sản xuất giầy tại địa bàn xã Hoàng Diệu

17

Khu xử lý rác tập trung của huyện

UBND huyện Gia Lộc

Xã Lê Lợi

Gia Lộc

50.000

Công văn 1723/UBND-VP của UBND tỉnh, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

18

Bãi rác thôn Cẩm Đới

UBND xã Thống Nhất

Xã Thống Nhất

Gia Lộc

1.800

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

III

Đất ở nông thôn

9

 

 

83.314

 

19

Khu dân cư mới xã Phạm Trấn

UBND xã Phạm Trấn

Xã Phạm Trấn

Gia Lộc

21.818

QĐ số 8574/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới số 1 xã Phạm Trấn, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

20

Khu dân cư mới xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Gia Lộc

9.639

QĐ số 8809/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

21

Khu dân cư mới xã Thống Kênh

UBND xã Thống Kênh

Xã Thống Kênh

Gia Lộc

3.247

QĐ số 8434/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

22

Khu dân cư mới xã Đức Xương

UBND xã Đức Xương

Xã Đức Xương

Gia Lộc

8.510

QĐ số 7783/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

23

Khu dân cư mới xã Thống Nhất

UBND xã Thống Nhất

Xã Thống Nhất

Gia Lộc

9.770

QĐ số 1916/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

24

Khu dân cư mới xã Hồng Hưng

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Gia Lộc

14.860

QĐ số 4990/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

25

Khu dân cư mới xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

6.000

QĐ số 2965/QĐ-UBND ngày 15/7//2016 ,QĐ số 2965/QĐ-UBND ngày 13/2//2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết chi tiết khu dân cư mới của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết chi tiết khu dân cư mới

26

Đất ở nông thôn xã Trùng Khánh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

Gia Lộc

5.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

27

Khu dân cư mới xã Yết Kiêu

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

Gia Lộc

4.471

QĐ số 4324/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND huyện Gia Lộc về việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

D

Huyện Kim Thành

9

 

 

113.347

 

I

Dự án SXKD trong khu, cụm công nghiệp

1

 

 

12.700

 

1

Cụm Công nghiệp Kim Lương (Xây dựng nhà xưởng, kho bãi lưu giữ hàng hóa và cho thuê nhà xưởng, kho bãi (Bổ sung diện tích)

Doanh nghiệp tư nhân Huy Văn

Xã Kim Lương

Kim Thành

12.700

Diện tích bổ sung

II

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

5

 

 

57.947

 

2

Xây dựng công trình xử lý khoảng cách pha đất các khoảng cột 15-16 đường dây 220KV-Hải Dương 2 và Hải Dương 2 - Đồng Hòa - Thái Bình

Công ty truyền tải điện 1 - Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia

Xã Kim Lương

Kim Thành

300

Quyết định phê duyệt số 580/QĐ-PTCT- ĐTXD và số 581/QĐ-PTCT-ĐTXD ngày 19/7/2016

3

6 công trình điện huyện Kim Thành

C. ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Các xã, thị trấn huyện Kim Thành

Kim Thành

8.947

Công văn số: 7790/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

4

Dự án đầu tư XD Cầu Mây đường Tỉnh 389 theo hình thức BOT

Dự án BOT

Xã Thượng Vũ

Kim Thành

45.000

TB số 108/TB-VP ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh HD Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 06/7/2016

5

Dự án XD phà Giải theo hình thức PPP

Sở Giao thông vận tải

Xã Kim Đính

Kim Thành

3.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

6

Mở rộng Trưởng tiểu học Quảng Đạt

UBND xã Ngũ Phúc

Xã Ngũ Phúc

Kim Thành

700

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3930/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện Kim Thành, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

III

Đất ở nông thôn

3

 

 

42.700

 

7

Xây dựng Khu dân cư mới đường trục Cao Ngô (Bổ sung diện tích)

UBND xã Liên Hòa

Xã Liên Hòa

Kim Thành

8.300

Quyết định phê duyệt số 4042/QĐ-UBND ngày 03/10/2016, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

8

Xây dựng khu dân cư mới xã Phúc Thành (Bổ sung diện tích)

UBND huyện Kim Thành

Xã Phúc Thành

Kim Thành

34.400

Quyết định phê duyệt số 2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND huyện Kim Thành, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

9

Dự án XD khu dân cư Rộc Hà- Đồng Gia

Đồng Gia

Xã Đồng Gia

Kim Thành

 

 

E

Huyện Kinh Môn

84

 

 

1.312.792

 

I

Dự án SXKD trong khu, cụm công nghiệp

2

 

 

513.935

 

1

Bến thủy nội địa DLH

Công ty cổ phần vôi công nghiệp

Xã Hiệp An

Kinh Môn

23.031

QĐ chủ trương đầu tư số 3174/QĐ-UNND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

2

Đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Long Xuyên

Công ty cổ phần nhà thép Đinh Lê

Xã Long Xuyên

Kinh Môn

490.904

QĐ số 1973/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh

II

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

51

 

 

246.436

 

3

Dự án khai thác mỏ sét Cúc Tiên (Đường giao thông)

Công ty xi măng Hoàng Thạch

TT Phú Thứ

Kinh Môn

21.500

Đường giao thông để phục vụ dự án khai thác mỏ Cúc Tiên

4

Dự án đầu tư XD Cầu Mây đường Tỉnh 389 theo hình thức BOT

Dự án BOT

Xã Thăng Long

Kinh Môn

45.000

TB số 108/TB-VP ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh HD Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 06/7/2016

5

Dự án XD các công trình cầu GT nông thôn sử dụng vật tư thu hồi từ dự án an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường HN-TPHCM

Sở Giao thông vận tải

Xã Bạch Đằng, Thái Sơn

Kinh Môn

1.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

6

Dự án đầu tư XD Cầu Dinh theo hình thức PPP

Sở Giao thông vận tải

TT Kinh Môn, xã Th.Thịnh

Kinh Môn

30.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

7

6 công trình điện huyện Kinh Môn

Cty TNHH MTV Điện lực HD

các xã, thị trấn

Kinh Môn

3.036

Công văn số: 7799/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

8

Xây dựng nhà văn hóa thôn Thượng Xá

UBND xã Thượng Quận

Xã Thượng Quận

Kinh Môn

500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

9

Xây dựng nhà văn hóa thôn Trại Xanh

UBND xã Duy Tân

Xã Duy Tân

Kinh Môn

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10

Mở rộng nhà văn hóa thôn Đích Sơn

UBND xã Hiệp Hòa

Xã Hiệp Hòa

Kinh Môn

700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

11

Mở rộng nhà văn hóa thôn Châu Bộ

UBND xã Hiệp Hòa

Xã Hiệp Hòa

Kinh Môn

800

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Xây dựng NVH thôn Đại Uyên (Mới sửa)

UBND xã Bạch Đằng

Xã Bạch Đằng

Kinh Môn

1.100

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13

Nhà văn hóa thôn Phương Quất

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Kinh Môn

500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

14

Mở rộng trường mầm non Đích Sơn

UBND xã Hiệp Hòa

Xã Hiệp Hòa

Kinh Môn

900

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

15

Mở rộng trường tiểu học xã Hiệp Hòa

UBND xã Hiệp Hòa

Xã Hiệp Hòa

Kinh Môn

2.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

16

Mở rộng trường mầm non thôn Châu Bộ

UBND xã Hiệp Hòa

Xã Hiệp Hòa

Kinh Môn

700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

17

Mở rộng trường THPT Kinh Môn 2

Trường THPT Kinh Môn

Xã Hiệp Sơn

Kinh Môn

24.200

Đã giải phóng mặt bằng hoàn thiện thủ tục về đất, công trình được bổ sung nguồn vốn thực hiện mục tiêu Quốc gia XD nông thôn mới

18

Mở rộng trường THPT Kinh Môn

Trường THPT Kinh Môn

Xã Hiệp An

Kinh Môn

10.200

Đã lập QH chi tiết, công trình được bổ sung nguồn vốn thực hiện mục tiêu Quốc gia XD nông thôn mới

19

Mở rộng trường tiểu học xã Hoành Sơn

UBND xã Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

1.800

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

20

Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Tân Dân

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

900

Quyết định số 46/QĐ-UBND 07/3/2014 huyện Kinh Môn, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

21

Xây dựng sân vận động xã Hiến Thành

UBND xã Hiến Thành

Xã Hiến Thành

Kinh Môn

14.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

22

Xây sân vận động xã Hoành Sơn.

UBND xã Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

4.300

Tờ trình 92/TTr-UBND huyện 8/8/2016, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

23

Sân thể thao thôn Trí Giả Dưới

UBND xã Thái Sơn

Xã Thái Sơn

Kinh Môn

1.600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

24

Xây sân vận động xã Hoành Sơn

UBND xã Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

4.300

Tờ trình 92/TTr-UBND huyện 8/8/2016, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

25

Xây dựng sân vận động xã Hoành Sơn

UBND xã Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

14.000

Tờ trình 92/TTr-UBND huyện 8/8/2016, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

26

Mở rộng sân thể thao thôn Đại Uyên (Khu cửa UBND)

UBND xã Bạch Đằng

Xã Bạch Đằng

Kinh Môn

2.200

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

27

Đất thể thao thôn Ninh Xá

UBND xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

5.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

28

Bãi rác thải xã Hiệp An (Thôn Lưu Thượng 2)

UBND xã Hiệp An

Xã Hiệp An

Kinh Môn

5.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

29

Bãi rác thải xã Minh Hòa

UBND xã Minh Hòa

Xã Minh Hòa

Kinh Môn

3.200

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

30

Đất xử lý chất thải Bãi Phù thôn Kim Đậu xã Lạc Long

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Kinh Môn

5.700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

31

Bãi rác thôn Tư Đa+ Thông Ngoại

UBND xã Minh Hòa

Xã Minh Hòa

Kinh Môn

4.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

32

Khu bãi rác tập trung

UBND xã Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

3.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

33

Bãi rác khu Gốc Đa

UBND xã Hiến Thành

Xã Hiến Thành

Kinh Môn

4.600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

34

Bãi rác thải xã Tân Dân (Khu Lò ngói cũ, thôn Thượng Trà)

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

4.100

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

35

Xây dựng bãi rác thôn Ninh Xá xã Lê Ninh

UBND xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

3.900

Về đích NTM theo Tờ trình 92/TTr- UBND huyện 8/8/2016, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

36

Mở rộng bãi đổ rác thôn Vĩnh Lâm

UBND xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

1.600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

37

Mở rộng nghĩa địa thôn Huyền Tụng

UBND xã Hiến Thành

Xã Hiến Thành

Kinh Môn

400

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

38

Nghĩa địa sau trường tiểu học Huề Trì

UBND xã An Phụ

Xã An Phụ

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

39

Mở rộng nghĩa trang thôn Nam Hà

UBND xã Hiến Thành

Xã Hiến Thành

Kinh Môn

400

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

40

Mở rộng nghĩa địa Lưu Hạ (Đồng Vườn Trong)

TT Kinh Môn

TT Kinh Môn

Kinh Môn

1.700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

41

Đất nghĩa trang liên khu Hạ Chiểu (Khu Hạ Chiểu 2)

UBND thị trấn Minh Tân

TT Minh Tân

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

42

Đất nghĩa trang liên khu Bích Nhôi (Khu Bích Nhôi 3)

UBND thị trấn Minh Tân

TT Minh Tân

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

43

Đất nghĩa trang liên khu Tử Lạc (Khu Tử Lạc 2)

UBND thị trấn Minh Tân

TT Minh Tân

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

44

Mở rộng nghĩa địa thôn Kim Bào

UBND xã Duy Tân

Xã Duy Tân

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

45

Đất nghĩa địa thôn Ngô Đồng (Khu Cửa Chùa)

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

46

Đất nghĩa địa thôn Vũ Thành (Khu Đống Huyện)

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

47

Đất nghĩa địa thôn Xuân Cầu (Khu Lán Dầu)

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

48

Mở rộng nghĩa địa thôn Quảng Trí

UBND xã Thái Sơn

Xã Thái Sơn

Kinh Môn

600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

49

Mở rộng nghĩa địa thôn Vũ An

UBND xã Thái Sơn

Xã Thái Sơn

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

50

Đất nghĩa địa thôn Vĩnh Lâm

UBND xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

51

Đất nghĩa địa cát táng khu Trại Đông

UBND xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

52

Mở rộng nghĩa địa thôn Bãi Mạc

UBND xã Thượng Quận

Xã Thượng Quận

Kinh Môn

1.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

53

Nghĩa trang nhân dân xã Tân Dân

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

III

Đất ở nông thôn

26

 

 

297.321

 

54

Đất ở thôn Huề Trì (2 điểm 0,08 ha + 0,12 ha)

UBND xã An Phụ

Xã An Phụ

Kinh Môn

2.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

55

Đất xen kẹp TT Minh Tân (5 điểm)

UBND thị trấn Minh Tân

TT Minh Tân

Kinh Môn

8.600

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

56

Đất ở thôn Nghĩa Vũ

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

1.400

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

57

Đất ở thôn Kim Xuyên 3 (Vị trí 2)

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

4.300

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

58

Đất ở thôn Kim Xuyên 3 (Vị trí 8)

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

10.300

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

59

Đất ở thôn Kim Xuyên 4 (Vị trí 4)

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

1.800

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

60

Đất ở thôn Kim Xuyên 4 (Vị trí 5)

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

3.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

61

Đất ở thôn Kim Xuyên 4 (Vị trí 7)

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

6.300

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

62

Đất ở thôn Vân Ổ (Vị trí 6)

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

3.500

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

63

Đất ở thôn Vân Ổ (Vị trí 3)

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

Kinh Môn

3.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

64

Đất đấu giá thôn Thái Mông

UBND xã Phúc Thành

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

9.000

Quyết định 04/QĐ-UBND ngày 05/1/2014 của UBND huyện về phê duyệt QH chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

65

Đất ở nông thôn

UBND xã Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

1.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

66

Quy hoạch chuyển mục đích sử dụng sang đất ở khu vực Đền Ngô Đồng

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Kinh Môn

2.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

67

Đất dịch vụ sang đất ở thôn Lê Xá (2 điểm)

UBND xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

1.200

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

68

Đất ở xóm Tân Cương(chân núi Bu Lu)

UBND xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

200

Quyết định 3144/QĐ-UBND huyện ngày 09/6/2008 về QH chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

69

Khu dân cư mới trục đường sông Nguyễn Lân

UBND xã Hiệp Sơn

Xã Hiệp Sơn

Kinh Môn

13.021

Quyết định 575/QĐ-UBND huyện ngày 06/11/2015 về QH chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

70

Điểm dân cư Rộc Rác

UBND xã Hiệp An

Xã Hiệp An

Kinh Môn

22.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

71

Đất ở thôn Nội

UBND xã Minh Hòa

Xã Minh Hòa

Kinh Môn

3.700

Quyết định 24/QĐ-UBND huyện ngày 13/6/2013 về QH chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

72

Đất xen kẹp xã Minh Hòa (1 điểm) thôn Ngoại

UBND xã Minh Hòa

Xã Minh Hòa

Kinh Môn

1.700

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

73

Đất giãn dân xã Quang Trung (thôn Xạ Sơn: Đồng Vang)

UBND xã Quang Trung

Xã Quang Trung

Kinh Môn

15.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

74

Đất ở nông thôn (Khu vực Cửa từ thôn Kim Trà)

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

2.500

Đang lập quy hoạch chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

75

Quy hoạch đất ở khu dân cư thôn Trung Hòa (Khu kỹ thuật dưới thôn Trung Hòa)

UBND xã Thăng Long

Xã Thăng Long

Kinh Môn

12.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

76

Khu dân cư mới xã Thất Hùng (Thôn Vũ Xá:Khu Cổng Ông Cam, Đông Bô, Cửa Đình)

UBND xã Thất Hùng

Xã Thất Hùng

Kinh Môn

7.500

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

77

Đất dôi dư

UBND xã Thượng Quận

Xã Thượng Quận

Kinh Môn

8.300

 

78

Khu dân cư tái định cư xã Phúc Thành

Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

54.000

Cv số 1231/UBND-VP ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh V/v công tác GPMB địa điểm thứ 2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

79

Khu dân cư tái định cư xã Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

100.000

IV

Đất ở đô thị

4

 

 

248.800

 

80

Đất xen kẹp trong đô thị

UBND thị trấn Minh Tân

TT Minh Tân

Kinh Môn

11.400

Đấu giá quyền sử dụng đất chỉnh trang khu đô thị

81

Chuyển đất trụ sở cơ quan (đài phát thanh huyện) sang đất ở

UBND huyện Kinh Môn

TT Kinh Môn

Kinh Môn

300

Đã họp các ngành để hoàn thiện thủ tục thanh lý tài sản, Đấu giá quyền sử dụng đất chỉnh trang khu đô thị

82

Khu dân cư DVTM Bắc TT Phú Thứ GDD1(Tổng 72,96 ha trong đó: đất ở 21,41 ha, đất hạ tầng 51,55 ha) chuyển tiếp từ KH 2015

Liên doanh Tân Cương-Việt Bắc- Bình Minh

TT Phú Thứ

Kinh Môn

214.100

QĐ số 380/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND Tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết và QĐ quản lý XD theo đề án QH chi tiết Khu dân cư DVTM và khu DV sinh thái tổng hợp Bắc TT Phú Thứ

83

Điểm dân cư mới TT Phú Thứ

UBND thị trấn Phú Thứ

TT Phú Thứ

Kinh Môn

23.000

Đấu giá quyền sử dụng đất chỉnh trang khu đô thị

V

Công trình xây dựng trụ sở CQ, CTSN

1

 

 

6.300

 

84

Xây mới UBND thị trấn

UBND thị trấn Minh Tân

TT Minh Tân

Kinh Môn

6.300

Đang trình phê duyệt quy hoạch chi tiết

F

Huyện Nam Sách

53

 

 

463.587

 

I

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

25

 

 

318.674

 

1

Dự án đầu tư XD đường tỉnh 397 nối Bắc Ninh với QL37 theo hình thức PPP

Xã Thanh Quang, Hợp Tiến, Hiệp Cát

Xã Nam Trung

Nam Sách

210.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

2

Đường trong khu trung tâm xã

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

3.000

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9554/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện, công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng chỉnh trang nông thôn mới

3

Đường gom ven QL 37

UBND huyện Nam Sách

Xã Đồng Lạc

Nam Sách

5.000

Đã xây dựng dự toán và chủ trương đầu tư, công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng chỉnh trang nông thôn mới

4

Nâng cấp đường Nguyễn Trung Gòng

UBND TT Nam Sách

TTr Nam Sách

Nam Sách

500

Đã xây dựng dự toán và chủ trương đầu tư, công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị

5

4 công trình điện lực thuộc địa bàn huyện Nam Sách

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Các xã, thị trấn

Nam Sách

1.170

Công văn số: 7799/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

6

Xây dựng trạm y tế xã Nam Trung

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

2.504

xã thực hiện NTM năm 2017, QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9555/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện, , công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

7

Nhà văn hóa thôn Trực Trì

UBND xã Quốc Tuấn

Xã Quốc Tuấn

Nam Sách

300

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

8

Trường mầm non trung tâm

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

Nam Sách

8.000

xã thực hiện NTM năm 2016, QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9586/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

9

Mở rộng trường mầm non trung tâm

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

3.800

xã thực hiện NTM năm 2017, QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9557/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10

Mở rộng trường THCS xã

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

7.000

xã thực hiện NTM năm 2017, QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9548/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

11

Sân thể thao thôn Đột Trên

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

2.700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Bể bơi chống đuối nước

UBND xã Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

Nam Sách

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13

Sân vận động xã Hiệp Cát

UBND xã Hiệp Cát

Xã Hiệp Cát

Nam Sách

12.500

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9595/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

14

Sân vận động xã Nam Trung

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

12.600

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9567/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Nam Sách, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

15

Bể bơi và nhà đa năng

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

5.000

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9567/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Nam Sách, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

16

Sân thể thao thôn Thụy Trà

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

3.200

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

17

Sân thể thao thôn Thượng Dương

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

18

Sân thể thao thôn Mạn Đê phía tây

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19

Sân vận động xã Nam Chính(bổ sung diện tích)

UBND xã Nam Chính

Xã Nam Chính

Nam Sách

2.500

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 866/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND huyện Nam Sách, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

20

Sân vận động xã Thái Tân

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

11.000

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 2623/QĐ-UBND ngày 11/9/2015, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

21

Sân vận động xã Cộng Hòa

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

17.600

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 2864/QĐ-UBND ngày 9/10/2015, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

22

Nghĩa địa thôn Thụy Trà

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

23

Nghĩa địa thôn Mạn Đê

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

24

Nghĩa địa thôn Thượng Dương

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

1.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

25

Nghĩa địa thôn An Đoài mở rộng

UBND xã An Bình

Xã An Bình

Nam Sách

800

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

II

Đất ở nông thôn

23

 

 

127.863

 

26

Điểm dân cư phía bắc thôn Tông Phố

UBND xã Thanh Quang

Xã Thanh Quang

Nam Sách

8.000

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 2931/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD NTM

27

Dân cư mới thôn Trần Xá

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

Nam Sách

8.200

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 8610/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD NTM

28

Dân cư mới thôn Lính Xá

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

Nam Sách

10.400

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9588/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD NTM

29

Điểm dân cư phía Bắc thôn Mạn Đê

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

5.400

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9554/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD NTM

30

Dân cư Cạnh chùa (thôn Phù Liễn)

UBND xã Hồng Phong

Xã Hồng Phong

Nam Sách

5.000

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9026/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD NTM

31

Dân cư khu đồng Gio (đất xử lý 2689)

UBND xã H.Phong

Xã Hồng Phong

Nam Sách

3.100

Xử lý sau kết luận thanh tra(giao đất trái thẩm quyền)

32

Dân cư khu La Trong, La Ngoài (đất xử lý 2689)

UBND xã Hồng Phong

Xã Hồng Phong

Nam Sách

5.500

Xử lý sau kết luận thanh tra(giao đất trái thẩm quyền)

33

Khu dân cư số 2, thôn Đồn Bối

UBND xã Nam Hồng

Xã Nam Hồng

Nam Sách

4.600

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1243/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

34

Khu dân cư Đống Mắm, thôn Thượng Đáp

UBND xã Nam Hồng

Xã Nam Hồng

Nam Sách

9.500

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9597/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

35

Dân cư mới thôn Hoàng Giáp

UBND xã An Lâm

Xã An Lâm

Nam Sách

1.900

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9583/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

36

Điểm dân cư số 7 thôn Lâm Xá

UBND xã Phú Điền

Xã Phú Điền

Nam Sách

2.600

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9552/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện

37

Điểm dân cư số 3 thôn Lý Văn

UBND xã Phú Điền

Xã Phú Điền

Nam Sách

1.200

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9553/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

38

Điểm dân cư số 2 thôn Lâm Xá

UBND xã Phú Điền

Xã Phú Điền

Nam Sách

9.500

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9551/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới năm

39

Điểm dân cư số cổng làng Đại Lã

UBND xã Hiệp Cát

Xã Hiệp Cát

Nam Sách

11.000

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9595/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới năm

40

Mở rộng dân cư phía Đông đường 390

UBND xã N.Chính

Xã Nam Chính

Nam Sách

2.700

Xử lý dôi dư của 190 hộ dân

41

Các điểm dân cư thôn Đột Hạ

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

6.500

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9599/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

42

Khu dân cư chợ Rồng

UBND xã T.Quang

Xã Thanh Quang

Nam Sách

1.200

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

43

Dân cư nhà trẻ thôn Trực Trì

UBND xã Q.Tuấn

Xã Quốc Tuấn

Nam Sách

200

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

44

Dân cư xen kẹp xã Thanh Quang

UBND xã T.Quang

Xã Thanh Quang

Nam Sách

2.800

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

45

Dân cư mầm non thôn Nhuế Sơn

UBND xã An Sơn

Xã An Sơn

Nam Sách

200

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

46

Điểm dân cư số 1 thôn An Lương

UBND xã An Lâm

Xã An Lâm

Nam Sách

5.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

47

Điểm dân cư số 2 thôn An Lương

UBND xã An Lâm

Xã An Lâm

Nam Sách

1.700

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

48

Dự án khu đô thị phía Bắc Cầu Hàn

Dự án BOT

Xã Minh Tân, Thượng Đạt

Nam Sách

21.663

QĐ số 572/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh

III

Đất ở đô thị

2

 

 

7.300

 

49

Dân cư Mạc Đĩnh Chi (bổ sung diện tích)

UBND thị trấn

Thị trấn NS

Nam Sách

2.000

Đấu giá QSDĐ chỉnh trang khu đô thị

50

Dân cư khu ngân hàng cũ

UBND thị trấn

Thị trấn NS

Nam Sách

5.300

Thanh lý tài sản và xử lý nhà đất đã có QĐ thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý

IV

Công trình xây dựng trụ sở CQ, CTSN

2

 

 

5.750

 

51

Mở rộng trụ sở UBND xã

UBND xã Nam Trung

Xã Nam Trung

Nam Sách

5.000

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9547/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện

52

Mở rộng đài phát thanh huyện

UBND huyện

Thị trấn NSách

Nam Sách

750

Đã có chủ trương của UBND huyện

V

Công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

1

 

 

4.000

 

53

Mở rộng Điện Sùng Đức

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

4.000

CV số 1895/UBND-VP ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh V/v Tu bổ, tôn tạo và mở rộng điện Sùng Đức, Vốn xã hội hóa

G

Huyện Ninh Giang

40

 

 

669.640

 

I

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

24

 

 

267.141

 

1

Dự án đường 396 kéo dài đoạn từ QL 37 đến nút giao giữa đường 390 tới đường ô tô cao tốc HN - HP GĐ1(đoạn từ QL 37 đến đường tỉnh 391)

Sở giao thông vận tải

Xã Vĩnh Hòa

Ninh Giang

20.000

Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn TPCP giai đoạn 2017- 2020

2

Dự án đầu tư XD đường trục Bắc Nam đoạn từ QL38B đến đường 392

Sở giao thông vận tải

Xã Hồng Đức

Ninh Giang

130.694

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

3

Tuyến đường từ đê xuống thôn Trại Hào (đê tả sông Luộc)

Sở giao thông vận tải

Xã Hưng Long

Ninh Giang

3.000

Thuộc dự án đường cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ tỉnh Hải Dương

4

Tuyến đường từ đê xuống bói Đại Đồng

UBND xã Hiệp Lực

Xã Hiệp Lực

Ninh Giang

5.000

 

5

4 công trình điện lực thuộc địa bàn huyện Ninh Giang

Cty TNHH MTV Điện lực HD

các xã, thị trấn

Ninh Giang

444

Văn bản số: 7799/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

6

Xây dựng trạm Y tế xã Ninh Hải

UBND xã Ninh Hải

Xã Ninh Hải

Ninh Giang

2.600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1243/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

7

Nhà văn hóa thôn Xuân Trì xã Hoàng Hanh

UBND xã H.Hanh

Xã Hoàng Hanh

Ninh Giang

2.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

8

Xây dựng NVH trung tâm xã Vĩnh Hòa

UBND xã Vĩnh Hoà

Xã Vĩnh Hòa

Ninh Giang

1.700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

9

Nhà văn hóa thôn Bùi Hòa xã Hoàng Hanh

UBND xã H.Hanh

Xã Hoàng Hanh

Ninh Giang

2.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10

Mở rộng trường tiểu học xã Quyết Thắng

UBND xã Q.Thắng

Xã Quyết Thắng

Ninh Giang

2.500

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1243/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

11

Xây dựng trường mầm non xã Kiến Quốc

UBND xã Kiến Quốc

Xã Kiến Quốc

Ninh Giang

10.080

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1241/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Mở rộng trường mầm non thôn 3 xã Vạn Phúc

UBND xã Vạn Phúc

Xã Vạn Phúc

Ninh Giang

200

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng số 1240/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13

Mở rộng trường tiểu học xã Hồng Dụ

UBND xã Hồng Dụ

Xã Hồng Dụ

Ninh Giang

1.500

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng số 1240/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND huyện, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

14

QH mới sân thể thao xã Hồng Đức

UBND xã Hồng Đức

Xã Hồng Đức

Ninh Giang

10.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

15

Sân thể thao trung tâm xã Ứng Hòe

UBND xã Ứng Hòe

Xã Ứng Hòe

Ninh Giang

12.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

16

MR sân thể thao TT xã Tân Hương

UBND xã Tân Hương

Xã Tân Hương

Ninh Giang

3.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

17

QH sân thể thao TT xã Hoàng Hanh

UBND xã Hoàng Hanh

Xã Hoàng Hanh

Ninh Giang

12.400

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

18

QH sân thể thao TT xã Hưng Thái

UBND xã Hưng Thái

Xã Hoàng Hanh

Ninh Giang

16.400

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19

QH sân thể thao TT xã Hiệp Lực

UBND xã Hiệp Lực

Xã Hiệp Lực

Ninh Giang

11.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

20

QH sân thể thao TT xã Quang Hưng

UBND xã Quang Hưng

Xã Quang Hưng

Ninh Giang

3.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

21

Mở rộng chợ Gọc xã Kiến Quốc

UBND xã Kiến Quốc

Xã Kiến Quốc

Ninh Giang

11.423

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

22

Xây dựng Chợ Vé

UBND xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

Ninh Giang

1.300

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

23

Mở rộng chợ Mè Hồng Đức

UBND xã Hồng Đức

Xã Hồng Đức

Ninh Giang

1.300

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

24

Mở rộng NĐ thôn Tranh Xuyên, thôn Vé, thôn Giâm xã Đồng Tâm

UBND xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

Ninh Giang

2.100

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

II

Đất ở nông thôn

11

 

 

99.535

 

25

Đất ở nông thôn 3 xã Tân Hương

UBND xã Tân Hương

Xã Tân Hương

Ninh Giang

1.750

Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ninh Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

26

Khu Giữa Đồng thôn Đồng Bình (Giáp đường liên xã)

UBND xã Văn Giang

Xã Ninh Hải

Ninh Giang

5.600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 274/QĐ-UBND ngày 13/3/2015; đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

27

Khu đồng Sau Trại thôn Nhân Lý (Giáp đường liên xã)

UBND xã Ninh Hải

Xã Ninh Hải

Ninh Giang

1.600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 274/QĐ-UBND ngày 13/3/2015; đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

28

Điểm dân cư mới xã Nghĩa An

UBND xã Nghĩa An

Xã Nghĩa An

Ninh Giang

5.900

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

29

Điểm dân cư mới xã Ninh Thành

UBND xã Ninh Thành

Xã Ninh Thành

Ninh Giang

16.200

Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ninh Giang, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

30

Điểm dân cư mới xã Hồng Đức (điểm dân cư số 01;03 xuất đất giáp chợ Mè)

UBND xã Hồng Đức

Xã Hồng Đức

Ninh Giang

3.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 675/QĐ-UBND huyện Ninh Giang ngày 26/06/2012, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

31

Các điểm dân cư mới xã Ninh Hòa

UBND xã Ninh Hoà

Xã Ninh Hòa

Ninh Giang

14.795

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 1590/QĐ-UBND ngày 08/9/2016, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

32

Điểm dân cư mới xã Tân Phong

UBND xã T.Phong

Xã Tân Phong

Ninh Giang

4.400

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

33

Điểm dân cư mới xã Hồng Dụ

UBND xã Hồng Dụ

Xã Hồng Dụ

Ninh Giang

11.560

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

34

Điểm dân cư mới xã Văn Hội

UBND xã Văn Hội

Xã Văn Hội

Ninh Giang

9.730

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

35

Điểm dân cư mới xã Vĩnh Hòa

UBND xã Vĩnh Hoà

Xã Vĩnh Hòa

Ninh Giang

25.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

III

Đất ở đô thị

1

 

 

286.764

 

36

Khu dân cư, DVTM phía bắc TT Ninh Giang

XN tư doanh Hồng Lạc

TT Ninh Giang

Ninh Giang

286.764

Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư, dịch vụ thương mại phía Bắc TT Ninh Giang, H.N.Giang

Xã Đồng Tâm

Ninh Giang

IV

Công trình xây dựng trụ sở CQ, CTSN

4

 

 

16.200

 

37

XD trụ sở UBND xã Ứng Hòe

UBND xã Ứng Hoè

Xã Ứng Hòe

Ninh Giang

4.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1444/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

38

XD trụ sở UBND xã Hồng Phúc

UBND xã Hồng Phúc

Xã Hồng Phúc

Ninh Giang

6.200

Quyết định phê duyệt quy hoạch số 676/QĐ-UBND ngày 22/5/2015

39

XD trụ sở UBND xã Hoàng Hanh

UBND xã Hoàng Hanh

Xã Hoàng Hanh

Ninh Giang

4.500

 

40

Mở rộng UBND xã Hưng Thái

UBND xã Hưng Thái

Xã Hưng Thái

Ninh Giang

1.500

 

H

Huyện Tứ Kỳ

50

 

 

546.535

 

I

Dự án SXKD trong khu, cụm công nghiệp

5

 

 

232.100

 

1

Cụm công nghiệp xã Nguyên Giáp(Cty TNHH Mạnh Toàn 9,8ha; Cty may XK Đài Loan 3,51ha)

Cho 02 doanh nghiệp thuê đất

Xã Nguyên Giáp

Tứ Kỳ

133.100

Quyết định của UBND tỉnh

2

Cụm công nghiệp Nguyên Giáp (Mở rộng công ty TNHH Bai Hong)

Công ty TNHH Bai Hong

Xã Nguyên Giáp

Tứ Kỳ

15.000

Giấy chứng nhận đầu tư số 041043000147 cấp ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

3

Mở rộng công ty cổ phần - SXDVTM Hoàng Gia Việt

Công ty cổ phần - SXDVTM Hoàng Gia Việt

Xã Kỳ Sơn

Tứ Kỳ

30.000

Trong cụm công nghiệp Kỳ sơn Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000652 cấp ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh

4

Mở rộng công ty TNHH FUJI Việt Nam

Công ty TNHH FUJI Việt Nam

Xã Kỳ Sơn

Tứ Kỳ

14.000

Trong cụm công nghiệp Kỳ sơn Giấy chứng nhận đầu tư số 04100023000101 ngày của UBND tỉnh

5

Thực hiện một phần cụm CN Ngọc Sơn (CT TNHH SUNGJIN GLOVE- Hàn Quốc)

Công ty TNHH SUNGJIN GLOVE- Hàn Quốc

Xã Ngọc Sơn

Tứ Kỳ

40.000

Đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định

II

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

26

 

 

201.335

 

6

Dự án đường 396 kéo dài đoạn từ QL 37đến nút giao giữa đường 390 tới đường ô tô cao tốc HN-HP GDD1(đoạn từ QL37 đến đường tỉnh 391)

Sở giao thông vận tải

Xã Phượng Kỳ, Cộng Lạc, Hà Kỳ

Tứ Kỳ

90.000

Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn TPCP giai đoạn 2017- 2020

7

Dự án XD các công trình cầu GT nông thôn sử dụng vật tư thu hồi từ dự án an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường HN-TPHCM

Sở giao thông vận tải

Xã An Thanh

Tứ Kỳ

1.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

8

Tuyến đường vào cụm chống lụt Cầu Dừa đê Hữu sông Thái Bình

Sở giao thông vận tải

Xã Văn Tố

Tứ Kỳ

10.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

9

Tuyến đường vào Hạt quản lý đê điều huyện Tứ Kỳ (đê Hữu sông Thái Bình)

Sở giao thông vận tải

Xã Đại Đồng

Tứ Kỳ

10.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

10

7 công trình điện huyện Tứ Kỳ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Tứ Kỳ

3.635

Công văn số: 7799/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

11

Nhà văn hóa thôn Nghĩa Xá

UBND xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng

Tứ Kỳ

1.000

Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 về phê duyệt đồ án và lập quy hoạch NTM, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Nhà văn hóa thôn Nghĩa Xá

UBND xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng

Tứ Kỳ

1.000

Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 về phê duyệt đồ án và lập quy hoạch NTM, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13

Sân vận động, nhà văn hóa, khu thể thao xã Tân Kỳ

UBND xã Tân Kỳ

Xã Tân Kỳ

Tứ Kỳ

6.200

QĐ số 4169/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 phê duyệt QH chi tiết, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

14

Mở rộng trường THCS xã An Thanh

UBND xã An Thanh

Xã An Thanh

Tứ Kỳ

2.000

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 2/8/2013 phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

15

Trường mầm non tập trung xã Hà Thanh

UBND xã Hà Thanh

Xã Hà Thanh

Tứ Kỳ

6.600

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 về phê duyệt QHNTM, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

16

Trường Tiểu học Minh Đức A

UBND xã Minh Đức

Xã Minh Đức

Tứ Kỳ

5.000

Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh QH, giá lập QH xây dựng NTM xã Minh Đức, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

17

Trường mầm non thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp

UBND xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp

Tứ Kỳ

3.500

Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 phê duyệt quy hoạch chi tiết, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

18

Mở rộng trường học THCS, xã Ngọc Kỳ

UBND xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Kỳ

Tứ Kỳ

400

Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án QH xây dựng và giá lập QH xây dựng NTM xã Ngọc Kỳ, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19

Trường Mầm non tập trung xã Cộng Lạc

UBND xã Cộng Lạc

Xã Cộng Lạc

Tứ Kỳ

5.000

Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 phê duyệt quy hoạch chi tiết, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

20

Sân thể thao trung tâm xã Ngọc Kỳ

UBND xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Kỳ

Tứ Kỳ

6.300

Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án QH xây dựng và giá lập QH xây dựng NTM xã Ngọc Kỳ, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

21

Xây dựng sân thể thao Trung tâm xã Hà Kỳ

UBND xã Hà Kỳ

Xã Hà Kỳ

Tứ Kỳ

8.300

Quyết định số 1812/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

22

Xây dựng sân thể thao thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ

UBND xã Hà Kỳ

Xã Hà Kỳ

Tứ Kỳ

6.300

Quyết định số 1812/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

23

Xây dựng sân thể thao thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ

UBND xã Hà Kỳ

Xã Hà Kỳ

Tứ Kỳ

6.300

Quyết định số 1812/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

24

Xây dựng sân thể thao Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ

UBND xã Hà Kỳ

Xã Hà Kỳ

Tứ Kỳ

6.300

Quyết định số 1812/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

25

Xây dựng Sân thể thao thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp

UBND xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp

Tứ Kỳ

2.000

Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 phê duyệt quy hoạch NTM, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

26

Xây dựng Sân thể thao thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp

UBND xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp

Tứ Kỳ

2.000

Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 phê duyệt quy hoạch NTM, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

27

Chợ Mạc, xã Quảng Nghiệp

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Tứ Kỳ

3.600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

28

Xây dựng bãi rác tập trung xã Văn Tố

UBND xã Văn Tố

Xã Văn tố

Tứ Kỳ

2.300

Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt QH xây dựng và giá lập QH xây dựng NTM, xã Văn Tố, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

29

Xây dựng bãi tập kết rác xã An Thanh

UBND xã An Thanh

Xã An thanh

Tứ Kỳ

2.500

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 2/8/2013 phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

30

Mở rộng bãi rác tập trung của xã Ngọc Kỳ

UBND xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Kỳ

Tứ Kỳ

1.500

Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án QH xây dựng và giá lập QH xây dựng NTM xã Ngọc Kỳ, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

31

Xây dựng bãi tập kết rác (Thôn Mép 0,5 ha, Thôn Quàn 0,36 ha)

UBND xã Minh Đức

Xã Minh Đức

Tứ Kỳ

8.600

Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

III

Đất ở nông thôn

19

 

 

113.100

 

32

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp

Tứ Kỳ

5.000

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

33

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng

Tứ Kỳ

9.400

Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 về phê duyệt đồ án và lập quy hoạch NTM, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

34

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng

Tứ Kỳ

8.000

Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 về phê duyệt đồ án và lập quy hoạch NTM, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

35

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Tây kỳ

Xã Tây Kỳ

Tứ Kỳ

3.900

Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

36

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Văn Tố

Xã Văn tố

Tứ Kỳ

2.600

Quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 phê duyệt quy hoạch chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

37

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Quang Phục

Xã Quang Phục

Tứ Kỳ

1.200

Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 phê duyệt quy hoạch NTM, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

38

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Dân Chủ

Xã Dân chủ

Tứ Kỳ

7.000

Quyết định số 3096/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án QH xây dựng và giá lập QH xây dựng NTM xã Dân Chủ, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

39

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Tái Sơn

Xã Tái Sơn

Tứ Kỳ

10.000

Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 về phê duyệt QH chi tiết xây dựng điểm dân cư mới xã Tái Sơn, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

40

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Tái Sơn

Xã Tái Sơn

Tứ Kỳ

1.000

Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 về phê duyệt QH chi tiết xây dựng điểm dân cư mới xã Tái Sơn, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

41

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Nguyên Giáp

Xã Nguyên Giáp

Tứ Kỳ

14.000

Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án QH xây dựng, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

42

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Kỳ

Tứ Kỳ

15.000

Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án QH xây dựng và giá lập QH xây dựng NTM xã Ngọc Kỳ, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

43

Đấu giá quyền sử dụng đất (thôn Mạc - gđ2)

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Tứ Kỳ

12.000

2265/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết, giá lập quy hoạch chi tiết xây dựng Sân vận động và Điểm dân cư mới thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

44

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Tứ Kỳ

2.800

1642/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp,, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

45

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Tứ Xuyên

Xã Tứ Xuyên

Tứ Kỳ

1.700

Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

46

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND xã Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

Tứ Kỳ

1.500

Quyết định số 21257/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 Về việc phê duyệt QH chi tiết, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD NTM

47

Chuyển mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp xen kẹp trong khu dân cư)

UBND xã Hà Thanh

Xã Hà Thanh

Tứ Kỳ

5.000

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 về phê duyệt QHNTM

48

Chuyển mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp xen kẹp trong khu dân cư)

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Tứ Kỳ

5.000

Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 về việc phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

49

Chuyển mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp xen kẹp trong khu dân cư)

UBND xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Kỳ

Tứ Kỳ

4.000

Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt QH xây dựng và giá lập QH xây dựng NTM, xã Văn Tố, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

50

Chuyển mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp xen kẹp trong khu dân cư)

UBND xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Sơn

Tứ Kỳ

4.000

QĐ số 7144/QĐ-UBND ngày 10/12/2011 về phê duyệt QH nông thôn mới, đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD nông thôn mới

K

Huyện Thanh Hà

39

 

 

322.486

 

I

Dự án SXKD trong khu, cụm công nghiệp

1

 

 

50.000

 

1

XD cụm công nghiệp Hà Đông(GĐ1)

 

Xã Thanh Cường, Vĩnh Lập

Thanh Hà

50.000

Thực hiện QH chi tiết XD cụm CN UBND tỉnh đã phê duyệt

II

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

27

 

 

182.844

 

2

Dự án XD các công trình cầu GT nông thôn sử dụng vật tư thu hồi từ dự án an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường HN-TPHCM

Sở Giao thông vận tải

Xã Vĩnh Lập, Thanh Thủy

Thanh Hà

1.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

3

Dự án XD phà Giải theo hình thức PPP

Sở Giao thông vận tải

Xã Thanh Lang

Thanh Hà

20.000

Theo đăng ký tại VB số 1675/SGTVT-P2 ngày 1/9/2016 của Sở giao thông vận tải

4

Cải tạo trạm bơm Ba Lữ

UBND huyện Thanh Hà

Xã Phượng Hoàng

Thanh Hà

1.000

Công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

5

Cống và đường dẫn từ Hồng Lạc về Sông Hương

UBND huyện Thanh Hà

Xã Hồng Lạc

Thanh Hà

7.000

Công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

6

3 công trình điện huyện Thanh Hà

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã, thị trấn

Thanh Hà

444

Công văn số: 7779/CV-PCHD-ĐT ngày 22/9/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

7

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Thanh Hà

UBND huyện Thanh Hà

Xã Cẩm Chế

Thanh Hà

50.000

Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và dự toán kinh phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu văn hóa thể thao huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

8

Mở rộng trạm y tế xã Thanh An

UBND xã Thanh An

Xã Thanh An

Thanh Hà

1.700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

9

Mở rộng trường mầm non thôn Văn Tảo

UBND xã Thanh An

Xã Thanh An

Thanh Hà

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10

Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Thanh Cường

UBND xã Thanh Cường

Xã Thanh Cường

Thanh Hà

2.700

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

11

Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Phượng Hoàng

UBND xã Phượng Hoàng

Xã Phượng Hoàng

Thanh Hà

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Xây dựng trường tiểu học xã Phượng Hoàng

UBND xã Phượng Hoàng

Xã Phượng Hoàng

Thanh Hà

7.500