Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND về thông qua chủ trương dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 29/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2018/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số: 5082/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2019 thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thu hồi đất của 186 dự án với diện tích 526,54 ha và 72 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác với diện tích 74,53 ha trong năm 2019.

(Kèm theo phụ lục danh mục các dự án)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Rà soát lại các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã quá thời hạn 3 năm nhưng chưa thu hồi đất, giao đất triển khai dự án để đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất đảm bảo phù hợp tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

2. Giữa hai kỳ họp, nếu phát sinh nhu cầu cấp bách cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án thuộc diện thu hút kêu gọi đầu tư của tỉnh, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo bổ sung thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Ngoài các dự án thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh, các dự án khác đề nghị khuyến khích thực hiện cơ chế đấu thầu để tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

DANH MỤC

DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG BỔ SUNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số: 29/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích (ha)

Trong đó

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

Thành phố Đông Hà

 

 

4,31

4,31

 

 

1

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

Các phường: 1, 2, 3, 5 và Đông Lễ

0,06

0,06

 

 

2

Giải phóng mặt bằng các trường hợp còn lại tại các dự án đã kết thúc đầu tư

TTPT Quỹ đất thành phố

Phường: 4, 5 và Đông Giang

0,05

0,05

 

 

3

Xây dựng hạ tầng đường Cồn Cỏ (giai đoạn 3)

Phòng TCKH thành phố Đông Hà

Phường 2

4,20

4,20

 

 

II

Thị xã Quảng Trị

 

 

0,76

0,76

 

 

1

Trụ sở tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị

Tòa án nhân dân tỉnh

Xã Hải Lệ

0,60

0,60

 

 

2

Chuyển mục đích trong khu dân cư

Hộ gia đình, cá nhân

Thị xã Quảng Trị

0,16

0,16

 

 

III

Huyện Vĩnh Linh

 

 

0,69

0,69

 

 

1

Hồ Dục Đức

Sở Nông nghiệp PTNT

Xã Vĩnh Sơn

0,10

0,10

 

 

2

Hồ Trằm

Sở Nông nghiệp PTNT

Xã Vĩnh Chấp

0,01

0,01

 

 

3

Hồ Cổ Kiềng

Sở Nông nghiệp PTNT

Xã Vĩnh Khê

0,01

0,01

 

 

4

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ

Hộ gia đình

Hồ Xá

0,10

0,10

 

 

5

Chuyển mục đất nông nghiệp xen kẽ nhỏ lẻ trong khu dân cư

Hộ gia đình

Vĩnh Long

0,10

0,10

 

 

6

Trạm y tế xã

UBND xã Vĩnh Sơn

Vĩnh Sơn

0,24

0,24

 

 

7

Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Linh

Cục Thống kê tỉnh Q.Trị

Khóm 5, TT Hồ xã

0,13

0,13

 

 

IV

Huyện Gio Linh

 

 

4,54

3,18

1,36

 

1

Tiểu dự án cơ sở hạ tầng khu dịch vụ, du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Gio Linh

1,27

 

1,27

 

2

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

Xã Gio Quang

0,01

0,01

 

 

3

Nâng cấp Hồ đập Hoi

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Gio Mỹ, Trung Giang

0,64

0,55

0,09

 

4

Phát triển điểm dân cư xã Gio Quang

UBND xã Gio Quang

Xã Gio Quang

0,62

0,62

 

 

5

Phát triển điểm dân cư xã Trung Hải

UBND xã Trung Hải

Xã Trung Hải

2,00

2,00

 

 

V

Huyện Triệu Phong

 

 

12,19

12,19

 

 

1

Tiểu dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Triệu Phong

3,33

3,33

 

 

2

Tiểu dự án đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Triệu Phong

0,02

0,02

 

 

3

Tiểu dự án hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Triệu Phong

3,60

3,60

 

 

4

Xây dựng khu dân cư mới

UBND xã Triệu Phước

Xã Triệu Phước

0,60

0,60

 

 

5

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Đại

Xã Triệu Đại

1,53

1,53

 

 

6

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Thượng

Xã Triệu Thượng

0,30

0,30

 

 

7

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Hòa

Xã Triệu Hòa

0,25

0,25

 

 

8

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Long

Xã Triệu Long

0,23

0,23

 

 

9

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

Các xã: Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Ái, Triệu Thượng

0,04

0,04

 

 

10

Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe ô tô Quảng Trị

Công ty TNHH Tâm Thơ

Xã Triệu Giang

1,43

1,43

 

 

11

Trường mầm non Trung tâm xã Triệu Đông

UBND xã Triệu Đông

Xã Triệu Đông

0,01

0,01

 

 

12

Điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ

HTX Hà My

Xã Triệu Hòa

0,25

0,25

 

 

13

Điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ

HTX Duy Hòa

Xã Triệu Hòa

0,50

0,50

 

 

14

Điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ

HTX An Lộng

Xã Triệu Hòa

0,10

0,10

 

 

VI

Huyện Hải Lăng

 

 

8,37

8,37

 

 

1

Tiểu dự án đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Hải Lăng

0,40

0,40

 

 

2

Tiểu dự án hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung -Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Hải Lăng

1,70

1,70

 

 

3

Ao chứa số 2

Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

Xã Hải Ba

1,50

1,50

 

 

4

Sân TDTT trung tâm xã

UBND xã Hải Sơn

Xã Hải Sơn

0,80

0,8

 

 

5

Mở rộng trường Mầm non Hải Thượng (KV Đại An Khê)

UBND xã Hải Thượng

Xã Hải Thượng

0,18

0,18

 

 

6

Điểm dân cư phía Bắc đường tránh lũ

UBND xã Hải Thành

Xã Hải Thành

2,50

2,50

 

 

7

Điểm dân cư thôn Câu Nhi

UBND xã Hải Tân

Xã Hải Tân

0,17

0,17

 

 

8

Điểm dân cư khu vực La Vang

UBND xã Hải Phú

Xã Hải Phú

1,10

1,10

 

 

9

Nâng cấp Hồ Khe Muồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xã Hải Chánh

0,02

0,02

 

 

VII

Huyện Đakrông

 

 

29,62

7,84

21,78

 

1

Tiểu dự án đường Khe Van - đi xã Hướng Linh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Đakrông

1,94

 

1,94

 

2

Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng

UBND huyện Đakrông

Đakrông, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng

9,30

 

9,30

 

3

Nâng cấp đường nội thôn - Thôn Xa Vi

UBND xã Hướng Hiệp

Xã Hướng Hiệp

0,04

0,04

 

 

4

Nối dài kênh mương thủy lợi Khe Cườm - Thôn Ra Lu

UBND xã Hướng Hiệp

Xã Hướng Hiệp

0,02

0,02

 

 

5

Tiểu dự án Đường Khe Van (xã Hướng Hiệp đi Xã Hướng Linh)

Sở Kế hoạch đầu tư

Xã Hướng Hiệp

1,94

 

1,94

 

6

Nhà Sinh hoạt cộng đồng Thôn Ty Nê

Xã Abung

Xã Abung

0,06

0,06

 

 

7

Thủy điện Đakrông 5 (Hạng mục: Lòng hồ)

Công ty cổ phần Thủy điện ĐaKrông

Xã Tà Rụt

6,50

6,50

 

 

8

Thủy điện Đakrông 5 (Hạng mục: Tháp điều áp, nhà máy, khu phụ trợ, đường thi công)

Công ty cổ phần Thủy điện ĐaKrông

Xã Húc Nghi

2,20

 

2,20

 

9

Thủy điện Đakrông 5 (Hạng mục: Đường dây 35KV)

Công ty cổ phần Thủy điện ĐaKrông

Xã Húc Nghi

7,62

1,22

6,40

 

VIII

Huyện Cam Lộ

 

 

12,63

12,63

 

 

1

Hồ Đá Cựa

Sở Nông nghiệp PTNT

Xã Cam Tuyền

0,11

0,11

 

 

2

Hồ Khe Muồng

Sở Nông nghiệp PTNT

Xã Hải Chánh

0,02

0,02

 

 

3

Đấu giá đất ở (đường Huỳnh Thúc Kháng)

UBND TT Cam Lộ

TT Cam Lộ

0,35

0,35

 

 

4

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Cam Lộ Phường

UBND xã Cam Nghĩa

Xã Cam Nghĩa

0,80

0,80

 

 

5

Phân lô đấu giá QSD đất thôn An Mỹ (mặt tiền đường Hồ Chí Minh)

UBND xã Cam Tuyền

Xã Cam Tuyền

0,50

0,50

 

 

6

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và cảnh quan trước trụ sở xã Cam Thủy (đấu giá QSD đất)

UBND xã Cam Thủy

Xã Cam Thủy

3,00

3,00

 

 

7

Kênh tiêu úng Nam Hùng-Nghĩa Hy-Thiết Tràng, TT Cam Lộ và Tân Trúc, Vĩnh An xã Cam Hiếu

UBND huyện Cam Lộ

TT Cam Lộ

0,40

0,40

 

 

8

Mở rộng và san nền đường Hàm nghi đấu giá đất ở (TT Cam Lộ )

BQLDA đầu tư xây dựng huyện

TT Cam Lộ

2,00

2,00

 

 

9

Phân lô đấu giá QSD đất đội 3 thôn Kim Đâu

UBND xã Cam An

Xã Cam An

0,20

0,20

 

 

10

Phân lô đấu giá QSD đất đội 4 thôn Kim Đâu

UBND xã Cam An

Xã Cam An

0,35

0,35

 

 

11

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Phi Thừa

UBND xã Cam An

Xã Cam An

0,20

0,20

 

 

12

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Cẩm Thạch

UBND xã Cam An

Xã Cam An

0,30

0,30

 

 

13

Phân lô đấu giá QSD đất phía Tây đường liên xã Cam Thanh - Đông Thanh, Cam Lộ Hạ

UBND xã Cam Thanh

Xã Cam Thanh

0,50

0,50

 

 

14

Phân lô đấu giá QSD đất vùng Hạ Trà, thôn An Bình

UBND xã Cam Thanh

Xã Cam Thanh

0,45

0,45

 

 

15

XD Trụ sở mới Công an huyện

Công an tỉnh

TT Cam Lộ

2,30

2,30

 

 

16

Chuyển mục đích của các hộ dân

Hộ gia đình

Xã Cam An

0,50

0,50

 

 

17

Mở rộng Trung tâm y tế huyện Cam Lộ

Sở y tế

TT Cam Lộ

0,58

0,58

 

 

18

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

Xã Cam Hiếu, TT Cam Lộ

0,07

0,07

 

 

IX

Huyện Hướng Hóa

 

 

1,42

1,02

0,40

 

1

Hồ Khóm 7

Sở Nông nghiệp PTNT

TT Khe Sanh

0,01

0,01

 

 

2

Tiểu dự án đường Khe Van - đi xã Hướng Linh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Hướng Hóa

0,20

 

0,20

 

3

Đường biên giới Khe Sanh-Sa Trầm (ĐT.587)

Sở Giao thông vận tải

Khe Sanh, Húc

1,00

1,00

 

 

4

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng Linh

0,20

 

0,20

 

5

Hồ Khối 7

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thị trấn Khe Sanh

0,01

0,01

 

 

 

Tổng cộng

 

 

74,53

50,99

23,54

 

 

DANH MỤC

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số: 29/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

I

Thành phố Đông Hà

 

15,44

 

1

Hồ Km 6

Sở Nông nghiệp PTNT

1,18

Phường 4

2

Trạm biến áp 110 KV Cam Lộ và đấu nối

Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,03

Phường 3, phường 4

3

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,52

Các phường; 1, 2, 3, 5 và Đông Lễ

4

Đường nối đường Lê Lợi đến đường nối công an phường Đông Lương và cơ sở hạ tầng phía bắc tuyến

Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố Đông Hà

0,70

Phường Đông Lương

5

Đường kẹp hai bên cầu Vượt Đông Hà

Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố Đông Hà

0,41

Phường 1

6

Hoàn thiện hệ thống thoát nước ADB (đấu nối đường Trường Chinh; Lê Văn Hưu đến cầu Vượt; đường Hùng Vương đến kiệt 17 Lê Thế Hiếu)

Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố Đông Hà

0,08

Phường 1, Phường Đông Lễ

7

Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Bùi Thị Xuân

Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố Đông Hà

0,05

Phường 2

8

Đường Ven sông Hiếu

UBND thành phố Đông Hà

2,70

Phường Đông Giang

9

Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Khiếu

UBND thành phố Đông Hà

0,13

Phường Đông Lương

10

Giải phóng mặt bằng các trường hợp còn lại tại các dự án đã kết thúc đầu tư

TTPT Quỹ đất thành phố

0,11

Phường: 4, 5 và Đông Giang

11

Xây dựng hạ tầng khu đất giao Trần Bình Trọng và 9D

TTPT Quỹ đất tỉnh

1,70

Phường Đông Lễ

12

Xây dựng hạ tầng đường Cồn Cỏ (giai đoạn 3)

Phòng TCKH thành phố Đông Hà

4,73

Phường 2

13

Khu dân cư phường 1

UBND thành phố Đông Hà

3,10

Phường 1

II

Thị xã Quảng Trị

 

1,59

 

1

Trụ sở tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị

Tòa án nhân dân tỉnh

0,60

Xả Hải Lệ

2

Đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư lương thực huyện Triệu Hải cũ (giai đoạn 2)

UBND thị xã

0,40

Phường 3

3

Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị thị xã Quảng Trị

UBND thị xã

0,50

Phường 2, 3

4

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thị xã

0,06

Phường An Đôn

5

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thị xã

0,03

Phường 1

III

Huyện Vĩnh Linh

 

52,74

 

1

Hồ Khóm 2

Sở Nông nghiệp PTNT

0,96

TT Bến Quan

2

Hồ Dục Đức

Sở Nông nghiệp PTNT

2,20

Xã Vĩnh Sơn

3

Hồ Trằm

Sở Nông nghiệp PTNT

0,92

Xã Vĩnh Chấp

4

Hồ Khe Đá

Sở Nông nghiệp PTNT

0,50

Xã Vĩnh Hòa

5

Hồ Cổ Kiềng

Sở Nông nghiệp PTNT

5,80

Xã Vĩnh Khê

6

Tiểu dự án cơ sở hạ tầng khu dịch vụ, du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10,76

Huyện Vĩnh Linh

7

Xây dựng các điểm dân cư xen kẽ trong KDC có sẵn

UBND TT Hồ Xá

12,78

Hồ Xá

8

Khu dân cư Bắc Hòa Lý

UBND TT Cửa Tùng

3,00

Cửa Tùng

9

QH đấu giá khóm 2

UBND TT Bến Quan

0,15

Bến Quan

10

Đường giao thông thôn Mít

Ban QLDA ĐT&XD

0,30

Vĩnh Ô

11

Trạm y tế xã

UBND xã Vĩnh Lâm

1,10

Vĩnh Lâm

12

Trạm y tế xã

UBND xã Vĩnh Sơn

0,24

Vĩnh Sơn

13

Đường vào xã Vĩnh Chấp

Ban QLDA ĐT&XD

5,00

Vĩnh Chấp

14

Chợ Vĩnh Chấp

UBND xã Vĩnh Chấp

0,31

Vĩnh Chấp

15

Trạm y tế xã

Ban QLDA ĐT&XD

0,25

Vĩnh Tú

16

Xây dựng các điểm dân cư xen kẽ trong KDC có sẵn

UBND xã Vĩnh Kim

2,97

Vĩnh Kim

17

Sân bóng luyện tập TDTT

Cá nhân

0,80

Vĩnh Tân

18

KDC phục vụ đấu giá, giao đất

UBND xã Vĩnh Tân

4,7

Vĩnh Tân

IV

Huyện Gio Linh

 

50,84

 

1

Hồ đập Hoi

Sở NNPTNT

7,22

Xã Gio Mỹ, xã Trung Giang

2

Hồ Kinh Môn

Sở NNPTNT

9,57

Xã Trung Sơn

3

Tiểu dự án đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6,28

Huyện Gio Linh

4

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,09

Xã Gio Quang

5

Tiểu dự án Cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt

Sở Kế hoạch Đầu tư

10,52

Huyện Gio Linh

6

Phát triển điểm dân cư xã Gio Hải

UBND xã Gio Hải

1,00

Xã Gio Hải

7

Phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn

UBND xã Gio Sơn

2,54

Xã Gio Sơn

8

Phát triển điểm dân cư xã Gio Quang

UBND xã Gio Quang

0,62

Xã Gio Quang

9

Phát triển điểm dân cư xã Gio Hòa

UBND xã Gio Hòa

3,00

Xã Gio Hòa

10

Phát triển điểm dân cư xã Linh Hải

UBND xã Linh Hải

5,00

Xã Linh Hải

11

Phát triển điểm dân cư xã Trung Hải

UBND xã Trung Hải

5,00

Xã Trung Hải

V

Huyện Cam Lộ

 

47,78

 

1

Hồ Đá Cựa

Sở NN PTNT

0,84

Xã Cam Tuyền

2

Tiểu dự án đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

20,73

Huyện Cam Lộ

3

San nền, phân lô đấu giá QSD đất khu dân cư Khu phố 4, TT Cam Lộ (khu vực sau Trụ sở BHXH huyện)

BQLDA đầu tư xây dựng huyện

1,50

TT Cam Lộ

4

Kênh tiêu úng Nam Hùng-Nghĩa Hy-Thiết Tràng, TT Cam Lộ và Tân Trúc, Vĩnh An xã Cam Hiếu

Ban QLDA ĐT&XD

0,50

xã Cam Hiếu, TT Cam Lộ

5

Mở rộng và san nền đường Hàm nghi đấu giá đất ở (TT Cam Lộ )

Ban QLDA ĐT&XD

2,00

TT Cam Lộ

6

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Cam Lộ Phường

UBND xã Cam Nghĩa

0,85

Xã Cam Nghĩa

7

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Thượng Nghĩa

Trung tâm PT quỹ đất

0,50

Xã Cam Nghĩa

8

Phân lô đấu giá khu Trung tâm văn hóa xã Cam Nghĩa

Trung tâm PT quỹ đất

0,25

Xã Cam Nghĩa

9

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Phường Cội (đường vào cụm công nghiệp)

Trung tâm PT quỹ đất

0,40

Xã Cam Thành

10

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Phan Xá

Trung tâm PT quỹ đất

0,60

Xã Cam Thành

11

Phân lô đấu giá QSD đất thôn An Mỹ (mặt tiền đường Hồ Chí Minh)

UBND xã Cam Tuyền

0,30

Xã Cam Tuyền

12

Phân lô đấu giá QSD đất phía Nam Quốc lộ 9D (liền kề cây xăng tỉnh đội)

UBND xã Cam Hiếu

2,10

Xã Cam Hiếu

13

Phân lô đấu giá QSD đất đội 3 thôn Kim Đâu

UBND xã Cam An

0,30

Xã Cam An

14

Phân lô đấu giá QSD đất đội 4 thôn Kim Đâu

UBND xã Cam An

0,45

Xã Cam An

15

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Phi Thừa

UBND xã Cam An

0,30

Xã Cam An

16

Phân lô đấu giá QSD đất thôn Cẩm Thạch

UBND xã Cam An

0,40

Xã Cam An

17

Nhà Văn hóa thôn Trúc Khê

UBND xã Cam An

0,30

Xã Cam An

18

Trung tâm hành chính xã Cam An (Xây dựng Trụ sở mới)

UBND xã Cam An

1,02

Xã Cam An

19

Phân lô đấu giá QSD đất ở, đất TMDV phía Đông khu quy hoạch Trung tâm hành chính xã

UBND xã Cam An

0,25

Xã Cam An

20

Phân lô đấu giá QSD đất các điểm lẻ xã Cam An

UBND xã Cam An

1,07

Xã Cam An

21

Phân lô đấu giá QSD đất phía Tây đường liên xã Cam Thanh - Đông Thanh, Cam Lộ Hạ

UBND xã Cam Thanh

0,50

Xã Cam Thanh

22

Phân lô đấu giá QSD đất vùng Hạ Trà, thôn An Bình

UBND xã Cam Thanh

0,25

Xã Cam Thanh

23

XD Trạm y tế xã Cam Tuyền

UBND xã Cam Tuyền

0,40

Xã Cam Tuyền

24

XD cụm TDTT, hội trường UBND xã

UBND xã Cam Tuyền

0,45

Xã Cam Tuyền

25

San nền, phân lô đấu giá QSD đất khu trung tâm thương mại dịch vụ trước Chùa Cam Lộ (khu phố 2-TT Cam Lộ)

UBND TT Cam Lộ

0,45

TT Cam Lộ

26

San nền, phân lô khu dân cư thôn Tân Trang và các công trình phụ trợ phục vụ đấu giá QSD đất

UBND xã Cam Thành

3,10

Xã Cam Thành

27

Đấu giá đất ở (xã Cam Chính)

UBND xã Cam Chính

0,20

Xã Cam Chính

28

Mở rộng đường nông thôn, chỉnh trang khu dân cư nông thôn các xã, thị trấn

UBND các xã, TT

5,00

Các xã, thị trấn

29

Mở rộng Trung tâm y tế huyện Cam Lộ

Sở Y tế

1,33

TT Cam Lộ

30

Trạm biến áp 110 KV Cam Lộ và đấu nối

Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,50

Xã Cam Thành, TT Cam Lộ

31

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,41

Xã Cam Hiếu, TT Cam Lộ

32

Đấu giá đất ở đường Huỳnh Thúc Kháng

UBND TT Cam Lộ

0,35

TT Cam Lộ

33

Nút giao đường hai đầu cầu Sông Hiếu với QL9

Sở GTVT

0,18

Cam Lộ

VI

Huyện Triệu Phong

 

59,04

 

1

Tiểu dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12,07

Huyện Triệu Phong

2

Tiểu dự án đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6,40

Huyện Triệu Phong

3

Trường mầm non Trung tâm xã Triệu Đông

UBND xã Triệu Đông

0,06

Xã Triệu Đông

4

Xây dựng khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm PTQD huyện Triệu Phong

7,30

Xã: Triệu Ái, Triệu Long, Triệu Đại, Triệu Thành, TT Ái Tử, Triệu Độ

5

Tiểu dự án hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

24,00

Huyện Triệu Phong

6

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Phước

0,60

Xã Triệu Phước

7

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Đại

1,53

Xã Triệu Đại

8

Xây dựng khu nghĩa địa Làng Nhan Biều

UBND xã Triệu Thượng

5,00

Xã Triệu Thượng

9

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Thượng

0,30

Xã Triệu Thượng

10

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Hòa

0,56

Xã Triệu Hòa

11

Xây dựng bia tưởng niệm

UBND xã Triệu Hòa

0,04

Xã Triệu Hòa

12

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Long

0,77

Xã Triệu Long

13

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,41

Xã: Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Ái, Triệu Thượng

VII

Huyện Hải Lăng

 

86,64

 

1

Nâng cấp hồ Khe Muồng

Sở Nông nghiệp PTNT

0,8

Xã Hải Chánh

2

Tiểu dự án đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

31,44

Huyện Hải Lăng

3

Tiểu dự án hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

41,86

Huyện Hải Lăng

4

Ao chứa số 2

Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

1,50

Xã Hải Ba

5

Cơ sở giết mổ tập trung

UBND xã Hải Chánh

0,4

Hải Chánh (thuộc CCN Hải Chánh)

6

Sân Thể dục thể thao trung tâm xã

UBND xã Hải Sơn

0,8

Hải Sơn

7

Mở rộng trường Mầm non Hải Thượng (KV Đại An Khê)

UBND xã Hải Thượng

0,18

Hải Thượng

8

Mở rộng trường Mầm non Lam Thủy và Thi Ông

UBND xã Hải Vĩnh

0,3

Hải Vĩnh

9

Xây dựng khu dân cư di giãn dân xen ghép vùng ngập lụt

UBND xã Hải Lâm

1,05

Hải Lâm

10

Xây dựng khu dân cư di giãn dân xen ghép vùng ngập lụt

UBND xã Hải Thiện

1,2

Hải Thiện

11

Khu thương mại, dịch vụ và dân cư

UBND xã Hải Trường

30,6

Hải Trường

12

Điểm dân cư phía Bắc đường tránh lũ

UBND xã Hải Thành

2,5

Hải Thành

13

Điểm dân cư thôn Câu Nhi

UBND xã Hải Tân

0,51

Hải Tân

14

Điểm dân cư khu vực La Vang

UBND xã Hải Phú

3,2

Hải Phú

15

Cấp điện nông thôn

Sở Công Thương

0,3

Xã Hải Lâm

16

Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thị Tuyết

BQL DA KV Hải Lăng

0,6

Thị trấn Hải Lăng

VIII

Huyện Đakrông

 

117,68

 

1

Tiểu dự án đường Khe Van - đi xã Hướng Linh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10,33

Huyện Đakrông

2

Đường giao thông thôn Lương Hạ

UBND xã Ba Lòng

0,30

Xã Ba Lòng

3

Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng

UBND huyện Đakrông

20,30

Đakrông, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng

4

Điểm chợ nông thôn

UBND xã Hải Phúc

0,20

Xã Hải Phúc

5

Đường và cầu vượt sông (Tuyến nhánh) - thôn Khe Luồi

UBND huyện Đakrông

0,14

Xã Mò Ó

6

Nâng cấp đường nội thôn - Thôn Xa Vi

UBND xã Hướng Hiệp

0,10

Xã Hướng Hiệp

7

Nối dài kênh mương thủy lợi Khe Cườm - Thôn Ra Lu

UBND xã Hướng Hiệp

0,02

Xã Hướng Hiệp

8

San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 (giai đoạn 2)

UBND huyện Đakrông

8,55

TT. Krông Klang

9

Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thị trấn.

UBND huyện Đakrông

1,00

TT. Krông Klang

10

Đường giao thông Chân Rò

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã Đakrông

11

Đường giao thông liên thôn Chân Rò-Khe Ngài

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã Đakrông

12

Nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn Ty Nê

UBND xã A Bung

0,06

Xã A Bung

13

Nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn Cu Tài 2

UBND xã A Bung

0,02

Xã A Bung

14

Đường nội đồng thôn Cựp

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã A Bung

15

Đường giao thông thôn A Bung

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã A Bung

16

Thủy lợi Khe Cườm - Thôn Ra Lu

UBND xã Hướng Hiệp

1,00

Xã Hướng Hiệp

17

Đường liên thôn A Vao - Tân Đi 2

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã A Vao

18

Nhà sinh hoạt cộng đồng - thôn Vực Leng

UBND xã Tà Rụt

0,04

Xã Tà Rụt

19

Đường nội đồng thôn A Lieng

UBND xã Tà Rụt

0,45

Xã Tà Rụt

20

Cầu A Liêng

Cục giao thông đường bộ

0,03

Xã Tà Rụt

21

Thủy điện Đakrông 5 (Hạng mục: Lòng hồ)

Công ty cổ phần Thủy điện ĐaKrông

25,00

Xã Tà Rụt

22

Thủy điện Đakrông 5 (Hạng mục: Cụm đầu mối)

Công ty cổ phần Thủy điện ĐaKrông

1,24

Xã Tà Rụt

23

Thủy điện Đakrông 5 (Hạng mục: Tháp điều áp, nhà máy, khu phụ trợ, đường thi công)

Công ty cổ phần Thủy điện ĐaKrông

6,39

Xã Húc Nghi

24

Thủy điện Đakrông 5 (Hạng mục: Đường dây 35KV)

Công ty cổ phần Thủy điện ĐaKrông

7,62

Xã Húc Nghi

25

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định, định canh, định cư ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở (Giai đoạn II)

UBND huyện Đakrông

9,00

Xã Tà Rụt

26

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2020

Sở Công Thương

0,18

Xã Tà Rụt

27

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tinh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2021

Sở Công Thương

0,03

Xã A Ngo

28

Đường nội thôn A Rông Dưới

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã A Ngo

29

Thủy điện La Tó (Tuyến đường điện)

Công ty Thành An

4,50

Xã Húc Nghi

30

Đường nội đồng thôn Cợp

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã Húc Nghi

31

Trường Tiểu học Húc Nghi

UBND huyện Đakrông

0,10

Xã Húc Nghi

32

Đường giao thông thôn Ba Ngày giai đoạn 2

UBND huyện Đakrông

0,50

Xã Tà Long

33

Nâng cấp đường thôn Chai

UBND huyện Đakrông

0,20

Xã Tà Long

34

Xây dựng trung tâm cụm xã Tà Long

UBND xã Tà Long

0,13

Xã Tà Long

35

Đường giao thông thôn A Đu Trong

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã Tà Long

36

Nâng cấp đường liên thôn Ta Rẹc - Tà Mên

UBND huyện Đakrông

1,00

Xã Ba Nang

37

Đường biên giới Khe Sanh - Sa Trầm (ĐT.587)

Sở Giao thông vận tải

11,25

Xã Ba Nang

IX

Huyện Hướng Hóa

 

94,79

 

1

Hồ Khóm 7

Sở NNPTNT

1,32

TT Khe Sanh

2

Hồ Tân Vĩnh

Sở NNPTNT

0,40

Xã Hướng Tân

3

Tiểu dự án đường Khe Van - đi xã Hướng Linh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2,68

Huyện Hướng Hóa

4

Đấu nối 110 KV sau TBA 220KV Lao Bảo

Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung

0,01

Xã Tân Hợp

5

Đường biên giới Khe Sanh-Sa Trầm (ĐT.587)

Sở Giao thông vận tải

22,50

Khe Sanh, Húc

6

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2,68

Hướng Linh

7

Cấp điện nông thôn từ lướt điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020

Sở Công thương

0,53

Hướng Sơn, Hướng Lộc, Hướng Tân, Tân Thành, A Túc, Xy

8

Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Lao Bảo

Ban QLDA Lưới điện Miền trung

0,08

Xã Tân Hợp

9

Trường THPT Lao Bảo

Sở Giáo dục và Đào tạo

0,11

Khu Kinh tế TMĐBLB huyện

10

ĐTPT CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

UBND huyện Hướng Hóa

0,49

Xã A Túc

11

Đường nội thôn PrinC

UBND xã A Dơi

0,38

Xã A Dơi

12

Đường liên thôn Prăng xy đi trung Phước (giai đoạn 4)

UBND xã A Dơi

0,46

Xã A Dơi

13

Đường GTNT thôn Đại Thủy, Tân Hòa, Tân Hữu và Duy Hòa

UBND xã Tân Liên

12,94

Xã Tân Liên

14

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn C7, Vân Hòa, Duy Hòa, Tân Tiến

UBND xã Tân Liên

0,17

Xã Tân Liên

15

Xây dựng trụ sở UBND xã

UBND xã Tân Liên

0,07

Xã Tân Liên

16

Thủy điện Hướng Phùng

Công ty CPNL Quảng Trị

10,0

Thị trấn Lao Bảo

17

Chợ Nông sản Xuân Phước

UBND thị trấn Lao Bảo

0,18

Thị trấn Lao Bảo

18

Nghĩa địa nhân dân

UBND thị trấn Lao Bảo

0,80

Thị trấn Lao Bảo

19

Đường GT đi vào khu sản xuất Bản 9

UBND xã Thanh

0,15

Xã Thanh

20

Đường GT đi vào khu sản xuất Bản 10

UBND xã Thanh

0,35

Xã Thanh

21

Đường GT đi vào khu sản xuất thôn A Ho

UBND xã Thanh

0,25

Xã Thanh

22

Đường GT đi từ A Cha đến thôn Pa Lọ Vạc (giai đoạn 2)

UBND xã Thanh

0,37

Xã Thanh

23

Trường mầm non xã Thanh - Điểm trường Ta Nua Cô

UBND xã Thanh

0,02

Xã Thanh

24

Các dự án mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018

UBND huyện Hướng Hóa

1,50

Xã Húc

25

Khu TĐC Lao Bảo - Tân Thành

BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

0,40

Xã Tân Thành

26

Các tuyến đường đô thị giai đoạn 2

DA phát triển tiểu vùng sông Mê Kông (GMS)

0,80

Thị trấn Lao Bảo

27

Khu xử lý chất thải rắn Hướng Hóa

DA phát triển tiểu vùng sông Mê Kông (GMS)

15,5

Xã Tân Thành

28

Đập tràn tưới tiêu Bản Hà-Lệt

UBND xã Tân Thành

15,0

Xã Tân Thành

29

San lấp mặt bằng khu TĐC thôn Tà Puồng

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

2,03

Xã Hướng Việt

30

Đập thủy lợi khu TĐC thôn Tà Puồng

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

0,42

Xã Hướng Việt

31

Trường Mầm non Tân Lập

UBND xã Tân Lập

0,01

Xã Tân Lập

32

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Sơn

UBND xã Tân Lập

0,02

Xã Tân Lập

33

Đấp thủy lợi và hệ thống kênh mương thôn Nguồn Rào

UBND xã Hướng Sơn

0,10

Xã Hướng Sơn

34

Đường vào khu sản xuất thôn Hồ

UBND xã Hướng Sơn

0,45

Xã Hướng Sơn

35

Trụ sở UBND xã

UBND xã Hướng Sơn

0,35

Xã Hướng Sơn

36

Đường vào khu sản xuất thôn Nguồn Rào

UBND xã Hướng Sơn

0,45

Xã Hướng Sơn

37

Đường nội thôn Pin

UBND xã Hướng Sơn

0,45

Xã Hướng Sơn

38

Đường tỉnh lộ 586 từ Km34 đi Bản Cợp và thôn Vầng

UBND xã Ba Tầng

0,21

Xã Ba Tầng

39

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xa Rô

UBND xã Ba Tầng

0,08

Xã Ba Tầng

40

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ba Lòng

UBND xã Ba Tầng

0,08

Xã Ba Tầng

 

Cộng

 

526,54

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND về thông qua chủ trương dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108