Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 29/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành: 24/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2010/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TTLT- BTNMT- BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành Bảng giá đất và điều chỉnh Bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 01/12/2010 về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

(Có Bảng giá các loại đất năm 2011 kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình thông qua và được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XII, kỳ họp thứ 14, thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính
, Bộ TN&MT:
- Cục Kiểm tra VB
QPPL, Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh
, Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở TN&MT; Sở Tư pháp;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh kh
óa XII;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh; Đài PTTH; Báo NB;
- Lưu VT, Phòng CT HĐND tỉnh. (QK
01)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết s29/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tnh Ninh Bình khóa XII)

PHẦN I

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực

Tên loại đất

Giá đất

Xã đồng bằng

Xã miền núi

I. Thành phố Ninh Bình

1. Đất trồng cây hàng năm

 

 

Đất màu

59

56

Đất lúa màu

55

53

Đất 2 lúa

53

52

Đất 1 lúa

51

50

2. Đất nuôi trồng thủy sản

42

39

II. Các phường thuộc thị xã Tam Điệp và các thị trấn thuộc các huyện

Đất trồng cây hàng năm xen kẽ trong khu dân cư các phường, thị trấn

Đất màu

54

52

Đất lúa màu

50

49

Đất 2 lúa

49

48

Đất 1 lúa

47

46

III. Các xã thuộc Thị xã Tam Điệp và các huyện

1. Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

Đất màu, vườn

 

45

43

Đất lúa màu

 

42

41

Đất 2 lúa, cói

 

41

40

Đất 1 lúa

 

39

38

IV. Thị xã Tam Điệp và các huyện

1. Đất trồng cây lâu năm

 

 

38

2. Đất nuôi trồng thủy sản

 

32

30

3. Đất rừng sản xuất

 

 

18

4. Màu đồi

 

 

38

 

PHẦN II

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2011

BẢNG SỐ 1

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở - THÀNH PHỐ NINH BÌNH

A. GIÁ ĐẤT Ở THUỘC CÁC ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

1

Đường Trần Hưng Đạo

Ranh gii phía Bắc phường Ninh Khánh giáp huyện Hoa Lư

Cu Lim

 

 

 

Đoạn 1

Ranh gii phía Bắc phường Ninh Khánh

Đường Vạn Hạnh

5.000

 

 

Đoạn 2

Đường Vạn Hạnh

Đường Trịnh Tú

7.000

 

 

Đoạn 3

Đường Trịnh Tú

Đường Đinh Tất Miễn

10.000

 

 

Đoạn 4

Đường Đinh Tất Miễn

Đường Đào Duy Từ

11.000

 

 

Đoạn 5

Đường Đào Duy Từ

Ngã Tư Xuân Thành

13.000

 

 

Đoạn 6

Ngã tư Xuân Thành

Cầu Lim

16.000

 

2

Đường 30 tháng 6 (Đường Trần Hưng Đạo cũ)

Cầu Lim

Hết đất thành phố

 

 

 

Đoạn 1

Cầu Lim

Hết Hồ lâm sản

10.000

 

 

Đoạn 2

Hết Hồ lâm sản

Đường Tuệ Tĩnh

9.000

 

 

Đoạn 3

Đường Tuệ Tĩnh

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

8.000

 

 

Đoạn 4

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

Ngã ba cầu Vũng Trắm

7.000

 

 

Đoạn 5

Ngã ba cầu Vũng Trắm

Hết Cầu Vòm

5.000

 

 

Đoạn 6

Hết Cầu Vòm

Hết Cây xăng Đại Dương

4.000

 

 

Đoạn 7

Hết Cây xăng Đại Dương

Hết đất thành phố

3.000

 

3

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

Đường Lê Hồng Phong

Đường Vạn Hạnh

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Hồng Phong

Đường Lương Văn Thăng

13.000

 

 

Đoạn 2

Đường Lương Văn Thăng

Đường Tràng An

11.000

 

 

Đoạn 3

Đường Tràng An

Đường Trịnh Tú

10.000

 

 

Đoạn 4

Đường Trịnh Tú

Đường Lưu Cơ

8.000

 

 

Đoạn 5

Đường Lưu Cơ

Đường Vạn Hạnh

4.500

 

4

Đường Tôn Đức Thắng (phía Đông nhà thi đấu) khu chùa Trẻ

Đường Lương Văn Thăng

Đường Đinh Điền (trụ sở HĐND tỉnh)

9.000

 

5

Đường Trịnh Tú

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Phạm Hùng (Hết khu trung tâm Quảng trường)

7.000

 

6

Đường Nguyễn Bặc

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Thái Tổ

Đường Trần Hưng Đạo

2.500

 

 

Đoạn 2

Đường Trần Hưng Đạo

Hết công ty Xăng dầu

3.500

 

 

Đoạn 3

Hết công ty Xăng dầu

Đường Phạm Hùng

7.000

 

7

Đường Đinh Điền

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

Đường Tôn Đức Thắng

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

Đường Trần Hưng Đạo

3.000

 

 

Đoạn 2

Đường Trần Hưng Đạo

Miếu Từ Bi

3.500

 

 

Đoạn 3

Miếu Từ Bi

Đường Phạm Hùng

(Hết khu trung tâm Quảng trường)

7.000

 

8

Đường Đinh Tất Miễn

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Lê Thái Tổ

 

 

 

Đoạn 1

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Trần Hưng Đạo

6.500

 

 

Đoạn 2

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thái Tổ

6.000

 

9

Đường Tràng An

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

Đường Lê Thái Tổ

10.000

 

10

Đường Đào Duy Từ (Trường Chinh)

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Tôn Đức Thắng (phía Đông nhà thi đấu)

8.000

 

11

Đường Lê Thái Tổ (KTN phía Tây Thành phố)

Đường Đinh Điền

Nút giao thông N18 (Khu Phúc Trì)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Đinh Điền

Đường Tràng An

6.000

 

 

Đoạn 2

Đường Tràng An

Lương Văn Tụy

5.000

 

 

Đoạn 3

Lương Văn Tụy

Đường Hải Thượng Lãn Ông

5.000

 

 

Đoạn 4

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường Tuệ Tĩnh

3.000

 

 

Đoạn 5

Đường Tuệ Tĩnh

Nút giao thông N18 (Khu Phúc Trì)

3.000

 

12

Đường Lương Văn Thăng

Đường Trần Hưng Đạo

Đầu cầu Non Nước (mới)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã tư Đinh Tiên Hoàng

11.000

 

 

Đoạn 2

Ngã tư Đinh Tiên Hoàng

Đầu cầu Non Nước (mới)

9.000

 

13

Đường Xuân Thành

Đường Trần Hưng Đạo

Cầu Ninh Xuân

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Thành Công

7.000

 

 

Đoạn 2

Đường Thành Công

Đường Lê Thái Tổ

5.500

 

 

Đoạn 3

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

4.500

 

 

Đoạn 4

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

Hết Trạm biến thế Kỳ Vỹ

4.000

 

 

Đoạn 5

Hết Trạm biến thế Kỳ Vỹ

Cầu Ninh Xuân

2.000

 

14

Đường Tây Thành

Đường Xuân Thành

Đường 30/6

 

 

 

Đoạn 1

Đường Xuân Thành

Đường Hải Thượng Lãn Ông

3.000

 

 

Đoạn 2

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Hết khu dân cư mới phố Phúc Trì

1.500

 

 

Đoạn 3

Hết khu dân cư mới phố Phúc Trì

Đường 30/6

3.000

 

15

Đường Thành Công

Đường Đinh Điền

Đường Xuân Thành

 

 

 

Đoạn 1

Đường Đinh Điền

Đường 4 phố Bắc Thành

4.000

 

 

Đoạn 2

Đường 4 phố Bắc Thành

Đường Tràng An

4.500

 

 

Đoạn 3

Đường Tràng An

Hết hồ Kỳ Lân

7.000

 

 

Đoạn 4

Hết hồ Kỳ Lân

Đường Xuân Thành

5.000

 

16

Đường Đông Phương Hồng

Đường Lê Hồng Phong

Đường Đinh Điền

3.500

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Hồng Phong

Đường Đào Duy Từ

3.500

 

 

Đoạn 2

Đường Đào Duy Từ

Đường Đinh Điền

4.500

 

17

Đường Phạm Văn Nghị (đường Bắc Giang cũ)

Đường Lê Hồng Phong

Đường Lương Văn Thăng

6.000

 

18

Đường Chiến Thắng

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

4.000

 

19

Đường Cát Linh

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

 

 

 

Đoạn 1

Đường 1A

Hết Công an phường Tân Thành

5.000

 

 

Đoạn 2

Hết Công an phường Tân Thành

Hết sân vận động

4.000

 

 

Đoạn 3

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

2.000

 

20

Đường Nguyễn Văn Giản (Đường Đông Nhất cũ)

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

3.000

 

21

Đường Nguyễn Thái Học

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Lương Bằng (đường Thành Công kéo dài)

5.000

 

22

Đường Cù Chính Lan

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Lương Bằng (đường Thành Công kéo dài)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường vào khán đài A sân vận động

5.000

 

 

Đoạn 2

Đường vào khán đài A sân vận động

Đường Nguyễn Lương Bằng (đường Thành Công kéo dài)

3.000

 

23

Đường Lê Hồng Phong

Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Cầu Vân Giang (cầu xi măng cũ)

16.000

 

24

Đường Lương Văn Tụy

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết Hội chữ thập đỏ

10.000

 

 

Đoạn 2

Hết Hội chữ thập đỏ

Đường Nguyễn Lương Bằng (Đường Thành Công kéo dài)

9.000

 

 

Đoạn 3

Đường Nguyn Lương Bằng (Đường Thành Công kéo dài)

Đường Lê Thái Tổ (kênh thoát nước tây TP)

6.000

 

 

Đoạn 4

Đường Lê Thái Tổ (KTN tây TP)

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

2.000

 

25

Đường Võ Thị Sáu

Đường Lê Hồng Phong

Công Cty cấp nước Ninh Bình

6.000

 

26

Đường Dương Văn Nga

Ngã tư Lê Hồng Phong (Cầu Vân Giang)

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

 

Đoạn 1

Ngã tư Lê Hồng Phong (Cầu Vân Giang)

Chợ Rồng

10.000

 

 

Đoạn 2

Chợ Rồng

Đường Trần Phú

9.000

 

 

Đoạn 3

Đường Trần Phú

Đường Trần Hưng Đạo

4.000

 

27

Đường Phạm Hổng Thái

Đường Lê Hồng Phong

Đường Vân Giang

10.000

 

28

Đường Nam Thành

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thái Tổ (KTN tây TP)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Tiến Thành

3.000

 

 

Đoạn 2

Đường Tiến Thành

Đường Long Thành

2.500

 

 

Đoạn 3

Đường Long Thành

Đường Lê Thái Tổ (KTN tây TP)

2.000

 

29

Đường Phan Đình Phùng

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Vân Giang

5.000

 

30

Đường Phúc Thành

Đường Trương Hán Siêu

Đường Lê Thái Tổ

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trương Hán Siêu

Đường Tây Thành

5.000

 

 

Đoạn 2

Đường Tây Thành

Đường Lê Thái Tổ

2.000

 

31

Trương Hán Siêu

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hải Thượng Lãn Ông

10.000

 

32

Đường Vân Giang

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã ba Lê Hồng Phong (Hiệu sách)

19.500

 

33

Đường Kim Đồng

Đường Trương Hán Siêu

Đường Hải Thượng Lãn Ông

6.000

 

34

Đường Trần Phú

Đường Dương Vân Nga

Đường Phan Chu Chinh

 

 

 

Đoạn 1

Đường Dương Vân Nga

Đường Trần Hưng Đạo

8.000

 

 

Đoạn 2

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hải Thượng Lãn ông

7.000

 

 

Đoạn 3

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường Tây Thành

4.000

 

 

Đoạn 4

Đường Tây Thành

Đường Phan Chu Chinh

3.500

 

35

Đường Lý Tự Trọng

Đường Trần Hưng Đạo (cột bưu điện)

Đường Trương Hán Siêu

7.000

 

36

Đường Hải Thượng Lãn ông

Đường 30/6

Đường Nguyễn Minh Không (Đường 477)

 

 

 

Đoạn 1

Đường 30/6

Hết bệnh viện sản nhi tỉnh

7.000

 

 

Đoạn 2

Hết bệnh viện sản nhi tỉnh

Đường Lê Thái Tổ

6.000

 

 

Đoạn 3

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

5.000

 

 

Đoạn 4

Đường Lê Thánh Tông

Đường Nguyễn Hữu An (đường vào UB xã Ninh Tiến)

4.500

 

 

Đoạn 5

Đường Nguyễn Hữu An (đường vào UB xã Ninh Tiến)

Đường Nguyễn Minh Không (Đường 477)

2.000

 

37

Đường Lê Đại Hành

Đường Nguyễn Công Trứ (cầu Lim)

Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Công Trứ (cầu Lim)

Hết Cầu Vân Giang

16.000

 

 

Đoạn 2

Hết Cầu Vân Giang (cầu xi măng cũ)

Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)

10.000

 

38

Đường Nguyễn Huệ

Ngã tư cầu Lim

Ngã 3 cầu Vũng Trắm

 

 

 

Đoạn 1

Cầu Lim

Cầu Dân sinh

8.000

 

 

Đoạn 2

Cầu Dân sinh

Cống Lọng

6.500

 

 

Đoạn 3

Cống Lọng

Chi nhánh giao thông đường bộ 2

6.300

 

 

Đoạn 4

Chi nhánh giao thông đường bộ 2

Ngã 3 cầu Vũng Trắm

5.200

 

39

Đường Lê Văn Tám

Đường Lê Đại Hành

Đường Lý Thái Tổ

6.000

 

40

Đường Hoàng Diệu

Đường Lê Đại Hành

Cổng XN sửa chữa tàu 71

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Đại Hành

Đường Ngô Gia Tự

7.000

 

 

Đoạn 2

Đường Ngô Gia Tự

Cổng CTy Xếp dỡ đường thủy nội địa

5.000

 

41

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Lê Đại Hành

Đường Ngô Gia Tự

6.000

 

42

Đường Lý Thái Tổ

Ngã ba Lê Đại Hành (Đối diện Bảo tàng NB)

Đường Hoàng Hoa Thám

7.000

 

43

Đường Trương Định

Đường Hoàng Diệu

Ngõ 306 Ngô Gia Tự (Ngõ 4 Ngô Gia Tự cũ)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Hoàng Diệu

Ngõ 186 đường Ngô Gia Tự

2.500

 

 

Đoạn 2

Ngõ 186 đường Ngô Gia Tự

Đường Hoàng Hoa Thám

4.500

 

 

Đoạn 3

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

5.500

 

 

Đoạn 4

Đường Nguyn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Ngõ 306 Ngô Gia Tự (Ngõ 4 Ngô Gia Tự cũ)

5.500

 

44

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Đại Hành (công viên núi Thúy)

Đường Nguyễn Huệ (Vũng trắm)

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Đại Hành (công viên núi Thúy)

Đường Hoàng Diệu

5.000

 

 

Đoạn 2

Đường Hoàng Diệu

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

4.000

 

 

Đoạn 3

Đường Nguyễn Công Trứ

Ngõ 304 Ngô Gia Tự

6.000

 

 

Đoạn 4

Ngõ 304 Ngô Gia Tự

Đường Bắc Liêu

5.000

 

 

Đoạn 5

Đường Bắc Liêu

Đường Nguyễn Trãi

3.500

 

 

Đoạn 6

Đường Nguyễn Trãi

Đường Hai Bà Trưng

4.500

 

 

Đoạn 7

Đường Hai Bà Trưng

Đường Nguyễn Huệ (Vũng trắm)

3.000

 

45

Đường Nguyễn Văn Cừ (24m)

Đường Hoàng Diệu

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

5.500

 

46

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Ngã tư cầu Lim

Hết địa phận xã Ninh Phúc

 

 

 

Đoạn 1

Cầu Lim

Vuốt chân cầu vượt Thanh Bình

8.000

 

 

Đoạn 2

Vuốt chân cầu vượt Thanh Bình

Giao với đường Lý Nhân Tông

10.000

 

 

Đoạn 3

Đường Lý Nhân Tông

Đường 1 Vạn Thắng

8.000

 

 

Đoạn 4

Đường 1 Vạn Thắng

Đường rẽ vào cảng Ninh Phúc

6.000

 

 

Đoạn 5

Đường rẽ vào cảng Ninh Phúc

Hết chợ Ninh Phúc

4.000

 

 

Đoạn 6

Hết chợ Ninh Phúc

Hết địa phận xã Ninh Phúc

3.500

 

47

Đường Nguyễn Tử Mẫn (đường Nguyễn Công Trứ cũ)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

2.500

 

48

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Huệ

Ngã tư Trương Định

5.500

 

 

Đoạn 2

Ngã tư Trương Định

Đường Ngô Gia Tự

4.000

 

49

Đường Nguyễn Du

Đường Nguyễn Hu

Đường Ngô Gia Tự

4.000

 

50

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

4.500

 

51

Đường Bà Triệu

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

4.000

 

52

Đường Bắc Liêu (cạnh rạp chiếu phim)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

3.000

 

53

Đường Bùi Thị Xuân

Đường Hùng Vương

Rạp chiếu phim

2.500

 

54

Đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

4.500

 

55

Đường Tuệ Tĩnh

(Vào bệnh viện 700 giường)

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thái Tổ (Kênh thoát nước tây TP)

8.000

 

56

Đường Phan Chu Chinh

Đường 30/6

Đường Lê Thái Tổ

3.500

 

57

Đường Hai Bà Trưng

Đường Nguyễn Huệ

Hết Nhà ông Thịnh

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

3.500

 

 

Đoạn 2

Đường sắt phố Phong Đoài

Hết Cầu anh Trỗi

2.000

 

 

Đoạn 3

Hết Cu anh Trỗi

Ngã tư Phúc Lộc

1.500

 

 

Đoạn 4

Ngã 4 Phúc Lộc

Hết Nhà ông Thịnh

1.000

 

58

Đường Lý Nhân Tông (Cống chân chim cũ)

Đường Triệu Việt Vương (T17)

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

 

 

 

Đoạn 1 (Tuyến 16)

Đường Triệu Việt Vương (T17)

Hết Cầu Anh Trỗi

2.500

 

 

Đoạn 2

Hết Cầu Anh Trỗi

Đường Trn Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

2.000

 

 

Đoạn phía phường Thanh Bình

Đường Nguyễn Công Trứ

Hết đường

2.000

 

59

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đê sông Đáy

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

4.000

 

 

Đoạn 2

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường Triệu Vit Vương (Tuyến 17)

3.000

 

 

Đoạn 3

Đường Triệu Việt Vương (Tuyến 17)

Đê sông Đáy

1.500

 

60

Đường Triệu Việt Vương (Tuyến 17)

Đường Lý Nhân Tông (Cống chân chim cũ)

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

2.000

 

61

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (T19)

Đường Lý Nhân Tông (Cống chân chim cũ) (Tuyến 16)

Đường Vũ Duy Thanh

1.500

 

62

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

Đường 30 tháng 6

Cảng Ninh Phúc

2.500

 

63

Đường Du lịch tam cốc bích động

Cầu Vòm

Hết đất Thành phố

3.000

 

B. GIÁ ĐẤT Ở THUỘC CÁC PHƯỜNG

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất ở

Ghi chú

Từ

Đến

1. PHƯỜNG VÂN GIANG

1

Ngõ 18 Lê Hng Phong (Ngõ 1 LHP cũ)

Đường Lê Hồng Phong

Đường Vân Giang

3.000

 

2

Ngõ 12 LHP (Ngõ 2 LHP cũ)

Đường Lê Hồng Phong

ĐườngVân Giang

3.000

 

3

Ngõ 1 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

2.000

 

4

Ngõ 2 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

1.500

 

5

Ngõ 8 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

1.500

 

6

Ngõ 9 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Ngõ 18 Lê Hồng Phong

2.000

 

7

Ngõ 15 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hng Thái

Ngõ 18, LHP

2.000

 

8

Ngõ 22 Phạm Hồng Thái

Đường Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

1.500

 

9

Ngõ 23 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Ngõ 18, LHP

2.000

 

10

Ngõ 28 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hng Thái

Hết ngõ

1.500

 

11

Ngõ 37 Phạm Hồng Thái

(Đường 1,2,3,4,5, phố 2,3,4,5,6,8 cũ, Phạm Hồng Thái kéo dài)

Đường Phạm Hồng Thái

Đường Vân Giang

2.000

 

12

Ngõ 38 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

1.500

 

13

Ngõ 83, Vân Giang (Ngõ 1 Vân Giang cũ)

Đường Vân Giang

Đường Phan Đình Phùng

1.700

 

14

Ngõ 74, Vân Giang (Ngõ 2 Vân Giang cũ)

Đường Vân Giang

Hết ngõ

2.000

 

15

Ngõ 52 Vân Giang (Ngõ 4 Vân Giang cũ)

Đường Vân Giang

Đường Trần Phú

2.000

 

16

Ngõ 41,47 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2 phố 10,11 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Đường Dương Vân Nga

1.700

 

17

 

Ngõ 42 Phạm Hồng Thái (Đường 1,2 phố 10,11 cũ)

Đường Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

1.500

 

18

Ngõ 10 Trần Phú (Ngõ 1,2 Trần Phú cũ)

Đường Trần Phú

Đường 7, Phan Đình Phùng

1.500

 

19

Ngõ 5 Trần Phú (Ngõ 1,2 Trần Phú cũ)

Đường Trần Phú

Hết ngõ

1.500

 

20

Ngõ 01, Trần Phú (Ngõ 1,2 Trần Phú cũ)

Đường Trần Phú

Hết ngõ

1.500

 

21

Ngõ 923 Trần Hưng Đạo (Ngõ 1 Trần Hưng Đạo cũ)

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

1.200

 

22

Ngõ 947 Trần Hưng Đạo (Ngõ 2 Trần Hưng Đạo cũ)

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

1.200

 

23

Ngõ 1015,1047,1089,1109 Trần Hưng Đạo (Ngõ 3 Trần Hưng Đạo cũ)

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

1.200

 

24

Đất còn lại không thuộc các đường trên

 

 

1.000

 

II

PHƯỜNG ĐÔNG THÀNH

 

 

 

 

1

Đường Trung Nhất

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

3.000

 

2

4 ngõ đường Trần Hưng Đạo phố 9

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

2.000

 

3

3 ngõ đường Trần Hưng Đạo phố 1,5,7

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

2.000

 

4

Đường Trung Đông

Đường Lê Hồng Phong

Đường Đào Duy Từ

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Hồng Phong

Đường Đông Nhít

1.500

 

 

Đoạn 2

Đường Đông Nhất

Đường Lương Văn Thăng

2.000

 

 

Đoạn 3

Đường Lương Văn Thăng

Đường Đào Duy Từ

2.000

 

5

Các ngõ đường Lê Hồng Phong ph 1,2

Đường Lê Hồng Phong

Hết ngõ

2.000

 

6

Các ngõ đường Lương Văn Thăng

Đường Lương Văn Thăng

Hết ngõ

2.000

 

7

Ngõ 1,2,3 đường Quyết Thắng, Phố 2

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

Hết phố

2.000

 

8

Đường 1,2,3,4,5,6 Phố 3

Đường Phạm Văn Nghị (đường Bắc Giang cũ)

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

3.500

 

9

Đường 1,23,4,5,6,7,8 Phố 4

Đường Phạm Văn Nghị (đường Bắc Giang cũ)

Hết phố

 

 

 

Đoạn trong khu phố (QH Cũ)

Đường Phạm Văn Nghị (đường Bắc Giang cũ)

Hết phố

3.500

 

 

Đoạn khu phố (Quy hoạch mới Cánh Võ)

Đường Phạm Văn Nghị (đường Bắc Giang cũ)

Hết phố

4.000

 

10

Ngõ 1,2 đường Quyết Thắng, Phố 6

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

Hết phố

2.000

 

11

Ngõ 1,2,3 đường Quyết Thắng, Phố 8

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

Hết ph

2.000

 

12

Đường Xóm Đồi phố 6, 8

Đường Lương Văn Thăng

Đường Đông Nhất

2.000

 

13

Các đường khu vườn Táo phố 9

Đường Đông Phương Hồng

Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Quyết Thắng cũ)

3.000

 

14

Đường phố phía trong khu Chùa Trẻ phố 11

 

 

5.000

 

15

Đường phố phía trong phố 12 (khu Vườn Am cũ)

 

 

4.000

 

16

Đất khu dân cư còn lại

 

 

1.200

 

III

PHƯỜNG TÂN THÀNH

 

 

 

 

1

Đường 1 phố Khánh Trung

Đường 4, phố Khánh Trung

Đường Đinh Tất Min (đường Vinh Quang cũ)

1.500

 

2

Đường 2 phố Khánh Trung

Đường 4, phố Khánh Trung

Đường Đinh Tất Miễn (đường Vinh Quang cũ)

2.000

 

3

Đường 3 phố Khánh Trung

Đường 4, phố Khánh Trung

Đường Đinh Tất Miễn (đường Vinh Quang cũ)

2.000

 

4

Đường 4 phố Khánh Trung

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Thành Công

2.000

 

5

Đường 1,2,3,4,5 phố Khánh Thành

Đường Thành Công

Đường Khánh Thành

2.000

 

6

Đường 6 phố Khánh Thành

Đường Xuân Thành

Đường Khánh Thành

2.000

 

7

Đường Trung Thành

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Chùa Đẩu

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường nối Trung Thành-Xuân Thành

3.000

 

 

Đoạn 2

Đường nối Trung Thành-Xuân Thành

Đường Chùa Đẩu

2.000

 

8

Đường 5 phố Tân Khang

Đường Trần Hưng Đạo

Sân vận động

2.500

 

9

Đường 6 phố Tân khang

Đường Trần Hưng Đạo

Sân vận động

3.500

 

10

Đường 7 phố Tân Khang (Đường Tô Vĩnh Diện)

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Lương Bằng

3.500

 

11

Đường ngang chợ Đón ph Tân Quý

Đường Lương Văn Ty

Sân vận động

3.500

 

12

Đường vào sân vận động phố Tân Quý

Đường Lương Văn Ty

Sân vận động

5.000

 

13

Đường Nguyễn Lương Bằng (Thành Công kéo dài)

Đường Cát Linh

Đường Lương Văn Tụy

5.000

 

14

Ngõ 1+2 Tô Vĩnh Diện (Nhật Tân)

 

 

1.500

 

15

Đường Tô Vĩnh Diện

Đường Nguyễn Lương Bằng

Đường Tây Thành

2.000

 

16

Khu giáo viên (Nhật Tân)

 

 

1.500

 

17

Đường nối Xuân Thành-Trung Thành (Đường chợ)

Đường Xuân Thành

Đường Trung Thành

3.000

 

18

Ngõ 4 phố Đẩu Long

Đường Chùa Đẩu

Đường Lê Thái Tổ (Kênh TN chính)

1.500

 

19

Đường 3 phố Đẩu Long

Đường Trung Thành

Đường Lê Thái Tổ (Kênh TN chính)

1.500

 

21

Ngõ 1,2,3,4 phố Bắc Thành

Đường Thành Công

Hết ngõ

1.500

 

22

Đường 1 Kỳ Lân

Đường Tràng An

Đường Vinh Quang

3.500

 

23

Đường phố trong khu tây nam đường Xuân Thành

 

 

3.000

 

24

Đường phố trong khu dân cư Đầu Đồng

 

 

1.500

 

25

Đường phố trong khu Tây Khách sạn Hoa Lư

 

 

2.000

 

26

Đường phố trong khu đô thị Tân An

 

 

4.000

 

27

Đường phố trong khu phía Nam Cát Linh (Khu giao đất mới)

 

 

2.000

 

28

Khu Tái định cư Phúc Tân (Bám mặt đường Cát Linh)

 

 

3.500

 

29

Đường trước cửa UBND phường

 

 

4.000

 

30

Đất còn lại của khu tập thể ngân hàng cũ

 

 

3.000

 

31

Khu Đổng Sơn

 

 

2.000

 

32

Đt khu dân cư còn lại

 

 

1.500

 

IV

PHƯỜNG PHÚC THÀNH

 

 

 

 

1

3 ngõ Phố Phúc Trung

Đường Trần Hưng Đạo

Hết đường

1.500

 

2

Đường Tiến Thành

Đường Lương Văn Tụy

Đường Nam Thành

2.000

 

3

Ngõ vào khu tập thể Sở Tài chính phố Phúc Trực

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

1.800

 

4

Các ngõ phố Phúc Trực

Đường Trần Hưng Đạo

Đền Trực Độ

1.500

 

5

Đường An Thành

Đường Trương Hán Siêu

Đường Nam Thành

2.000

 

6

Đường 1,2,3 phố Phúc Lộc

Đường Trn Quốc Toản

Đường Kim Đồng

2.000

 

7

Ngõ 1 Trần Phú-phPhúc Lộc

Đường Trần Phú

Hết ngõ

1.500

 

8

Đường 1 phố Phúc Thắng

Đường Kim Đồng

Hết đường

1.500

 

9

Đường 2 phố Phúc Thắng

Đường Kim Đồng

Hết đường

2.000

 

10

Đường 3,4,5 phố Phúc Thắng

Đường Kim Đồng

Hết đường

1.800

 

11

Đường 6 phố Phúc Trọng

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Kim Đồng

2.000

 

12

Đường 7 phố Phúc Trọng

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Kim Đng

2.500

 

13

Đường 2 phố Phúc Hải

Đường Kim Đồng

Đường Hải Thượng Lãn Ông

2.000

 

14

Đường 3 phố Phúc Hải

Đường Kim Đồng

Hết đường

1.700

 

15

Đường 1 phố Phúc Long

Đường Kim Đổng

Đường Trần Phú

1.800

 

16

Đường Nguyn Văn Trỗi phố Phúc Thiện

Đường Lý Tự Trọng

Đường Hải Thượng Lãn Ông

2.000

 

17

Các đường ngõ phố Phúc Thiện

Đường Nguyn Văn Trỗi

Hết ngõ

1.500

 

18

Ngõ 3 đường Trần Phú-phố Phúc Thiện

Đường Trần Phú

Đường Nguyn Văn Trỗi

1.700

 

19

Ngõ 9 đường Trương Hán Siêu-phố Phúc Thiện

Đường Trương Hán Siêu

Hết ngõ

1.800

 

20

Đường 1+2 phố Phúc Ninh

Đường Trương Hán Siêu

Đường Trần Phú

2.000

 

21

Ngõ 1,2 Trần Quốc Ton, ph Phúc Hòa

Đường Trần Quốc Toản

Hết ngõ

1.200

 

22

Đường Trn Quốc Toản

Đường Trương Hán Siêu

Đường Trần Phú

2.500

 

23

Đường 3 PhPhúc Hòa

Đường Trương Hán Siêu

Đường Trần Phú

2.500

 

24

Đường Quang Thành phố Phúc Thái

Đường Trương Hán Siêu

Hết đường

2.000

 

25

Đường Viện Thành phố Phúc Thái

Đường Trương Hán Siêu

Hết đường

1.800

 

26

Ngõ vào Khu công an phố Phúc Hưng

Đường Trương Hán Siêu

Hết đường

1.300

 

27

Đường Bảo Thành

Đường Lương Văn Tụy

Đường Nam Thành

1.200

 

28

Các ngõ khu gia đình Công an Phố Phúc Nam

Đường Phúc Thành

Hết ngõ

1.500

 

29

Đường Long Thành

Trường Lương Văn Tụy

Đường nam Thành

1.300

 

30

Đường Vân Thành

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường Phúc Thành

2.000

 

31

Đường 1,2 phố Phúc Thịnh

Đường Tây Thành

Hết đường

1.800

 

32

Đường 3,4 phố Phúc Thnh

Đường Tây Thành

Hết đường

2.000

 

33

Khu dân cư phía Đông Chùa Nội

 

 

2.000

 

34

Khu dân cư nam đường Lương VănTụy

Đường Lê Lợi

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

2.000

 

35

Đất khu dân cư còn lại

 

 

1.000

 

V

PHƯỜNG NAM THÀNH

 

 

 

 

1

Đường vào hLâm sản

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường 30 tháng 6

 

 

 

Đoạn 1

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Ngã tư hồ Lâm sản

2.500

 

 

Đoạn 2

Ngã tư hồ Lâm sản

Đường 30 tháng 6

2.500

 

2

2 ngõ đội Xây dựng -Phố Võ Thị Sáu

Đường vào hồ Lâm sản

Hết ngõ

1.000

 

3

Ngõ khu dân cư bánh kẹo (cũ) Phố Võ Thị Sáu

Đưng Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

2.000

 

4

Ngõ vào khu vật liệu chất đốt-Phố Minh Khai

Ngã 4 hồ lâm sản

Hết khu dân cư

1.000

 

5

Đường Tây chùa Phúc Chỉnh

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Ngã 3 sân kho HTX Phúc Chỉnh

2.000

 

6

Các ngõ của phố Phúc chỉnh

 

 

1.200

 

7

5 đường phố Trung Thành

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Hết phố

1.200

 

8

Đường 1,2 giao 5 đường phố Trung Thành

Đường 1, phố Phúc Chnh

Hết phố

1.200

 

9

Các ngõ phố Văn Miếu

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Hết ngõ

1.200

 

10

Các đường khu tái đnh cư phố Yết Kiêu

Đường Trần Hưng Đạo

Hết khu dân cư

2.000

 

11

Các đường khu tái định cư phố Bạch Đằng

 

 

2.000

 

12

Đường cửa làng, phố Phúc Trì

Đường Trần Hưng Đạo

Chùa Phúc Trì

1.200

 

13

Khu dân cư cũ còn lại của phố Phúc Trì

 

 

900

 

14

Các đường khu tái định cư I phố Hòa Bình

 

 

1.300

 

15

Đường phố Hòa Bình

Đường Trần Hưng Đạo

Hết phố (nhà ông vạn )

1.500

 

16

Các ngõ còn lại của phố Hòa Bình

 

 

1.000

 

17

Đường vào Cty xây dựng số 9-đê sông Chanh

Đường Trần Hưng Đạo

Hết đất Nam Thành

1.500

 

18

Khu dân cư Cánh Ngàn 1+2 Phố Phúc Trì

 

 

1.500

 

19

Khu dân cư Cửa Đình

 

 

1.700

 

20

Khu dân cư mới phố Phúc Trì

 

 

 

 

 

Các lô bám mặt đường kênh đô thiên

 

 

4.000

 

 

Các lô bên trong

 

 

2.000

 

21

Khu dân cư đối diện Bệnh viện 700 giường

 

 

3.500

 

22

Các lô đất của khu Cống Đá

 

 

3.000

 

23

Đất khu dân cư còn lại

 

 

1.000

 

VI

PHƯỜNG NAM BÌNH

 

 

 

 

1

Ngõ 271 Nguyễn Huệ - Chu Văn An (Ngõ 5 Nguyễn Huệ - Chu Văn An cũ )

Đường Nguyễn Huệ

Hết ngõ

1.000

 

2

Ngõ 13 Hai Bà Trưng - Chu Văn An (Ngõ 2 Hai Bà Trưng - Chu Văn An cũ)

Đường Hai Bà Trưng

Hết đường

1.200

 

3

Ngõ 19 Hai Bà Trưng - Chu Văn An (Ngõ 4 Hai Bà Trưng - Chu Văn An cũ)

Đường Hai Bà Trưng

Đến nhà ông Nho

1.500

 

4

Ngõ 207 Nguyn Huệ - Ngọc Hà (Đường vào 27/7 cũ)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

5.500

 

5

Ngõ 448 Ngô Gia Tự - phNgọc Hà (Ngõ 16 Ngô Gia Tự - phố Ngọc Hà cũ)

Ngõ 207 Nguyễn Huệ, Ngọc Hà (Đường 27/7 cũ)

Nhà ông Trung

4.000

 

6

Ngõ 17 Nguyễn Trãi - phố Ngọc Hà (Ngõ 2 Nguyễn Trãi- phố Ngọc Hà cũ)

Đường Nguyễn Trãi

Ngõ 448 Ngô Gia Tự

1.500

 

7

Ngõ 175 Nguyễn Huệ - Phong Quang (Đường Phùng Hưng-phố Phong Quang cũ)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

2.500

 

8

Ngõ 312 Ngô Gia Tự - Ngô Quyền (Ngõ 8 Ngô Gia Tự - Phố Ngô Quyền cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Nhà văn hóa phố Ngô Quyn

3.500

 

9

Ngõ 360 Ngô Gia T- Ngô Quyền (Ngõ 14 Ngô Gia Tự - Phố Ngô Quyền cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Đường Bùi Thị Xuân (Hội làm vườn)

2.000

 

10

Ngõ 2 Bùi Thị Xuân - Phố Ngô Quyền

Số nhà 03 (Cửa nhà ông Vân)

Hết dân cư

3.000

 

11

Ngõ 4 Bùi Thxuân - Phố Ngô Quyền

Số nhà 04 (Giáp nhà bà Tuyến)

Sau cây Xăng

3.000

 

12

Các ngõ đường Bùi Thị Xuân - phố Ngô Quyền

Đường Bùi Thị Xuân

Hết ngõ

3.000

 

13

Ngõ 105 Nguyễn Huệ - Ngô Quyền (Ngõ 1 Nguyễn Huệ - Phố Ngô Quyn cũ)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

3.500

 

14

Ngõ 5 Bà Triệu-Ngô Quyền

(Ngõ 2 - Bà Triệu - Phố Ngô Quyền cũ)

Đường Bà Triệu

Nhà văn hóa phố Ngô Quyền

3.500

 

15

Ngõ 308 Ngô Gia Tự - Lê Lợi (Ngõ 6 Ngô Gia Tự - phố Lê Lợi cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Ngõ 3 Hùng Vương

3.000

 

16

Ngõ 3 - Hùng Vương - phố Lê Lợi (Ngõ 2 - Hùng Vương - phố Lê Lợi cũ)

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Du

3.500

 

17

Ngõ 304 Ngô Gia Tự - phố Trong Tự (Ngõ 2 Ngô Gia Tự - phố Trong Tự cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lý Thường Kit

3.500

 

18

Ngõ 306 Ngô Gia Tự - phố Trong Tự (Ngõ 4 Ngô gia Tự cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Chi nhánh PETEC tại NB

3.500

 

19

Ngõ 161 Nguyễn Hu- phố Phong Quang (Ngõ 3 Nguyễn Huệ cũ)

Đường Nguyễn Huệ

Ngõ 3 Bắc Liêu

2.500

 

20

Ngõ 37 Nguyễn Trãi - phố Phong Quang (Ngõ 4 Nguyễn Trãi cũ)

Đường Nguyễn Trãi

Giáp đường Phùng Hưng

1.000

 

21

Ngõ 1 Nguyễn Trãi - phố Phong Quang

Đường Nguyễn Trãi

Đường Phùng Hưng

1.200

 

22

Ngõ 3 Bắc Liêu - phố Phong Quang (Ngõ 1 Bắc Liêu cũ)

Đường Bắc Liêu

Đường Phùng Hưng

1.000

 

23

Ngõ 10 Bắc Liêu - phố Phong Quang (Ngõ 2 Bắc Liêu cũ)

Đường Bắc Liêu

Hết ngõ

1.000

 

24

Ngõ 17 Bắc Liêu - phố Phong Quang (Ngõ 4 Bắc Liêu cũ)

Đường Bắc Liêu

Giáp đất ông Tưởng và ông Hạnh

2.000

 

25

Ngõ 338,326 Nguyễn Công Trứ - Phong Sơn (Đường 1,2 phố Phong Sơn cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết

3.000

 

26

Ngõ 312 Nguyễn Công Trứ - Phong Sơn (Đường 3 phố Phong Sơn cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết

3.500

 

27

Ngõ 122 Nguyễn Công Trứ - Phú Xuân (Đường 1 phố Phú Xuân cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết

2.000

 

28

Ngõ 156 Nguyễn Công Trứ - Phú Xuân (Đường 2 phố Phú Xuân cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết

3.500

 

29

Ngách 9; 9.1; 9.2/156 Nguyễn Công Trứ - Phú Xuân (Các ngõ thuộc đường 1,2 Phú Xuân cũ)

Ngõ 156

Hết đường

2.500

 

30

Ngõ 354,359 Nguyễn Công Trứ - Phú Sơn (Các ngõ còn lại về phía Đông cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (Đoạn nối tiếp từ đường 3 Phong Sơn cũ)

Nhà văn hóa Phú Sơn (Đường diện 35 KV cũ)

1.000

 

31

Ngõ 1, 13, 31 Lý Nhân Tông - Bắc Phong (Khu dân cư phố Bắc Phong cũ)

Đường Lý Nhân Tông

Hết đường

1.500

 

32

Ngõ 376 Ngô Gia Tự - Phong Quang (Khu dân cư Đồng Cung cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Ngõ 17 Bắc Liêu

2.500

 

33

Khu dân cư Đầu Núi 1, phố Đại Phong, Phú Xuân

 

 

2.000

 

34

Ngách 11,13,15,25/156, Nguyễn Công Trứ Phố Phú Xuân,Đại Phong, Phong Sơn, Phú Sơn (Khu dân cư phĐại Phong, Phú Xuân cũ)

Ngõ 156 Nguyễn Công Trứ

Đường điện 35 KW

2.000

 

35

Ngách 48/156, 52/156,54/156 Nguyễn Công Trứ Phố Phú Xuân, Đại Phong, Phong Sơn, Phú Sơn (Khu dân cư phố Đại Phong, Phú Xuân cũ)

Ngõ 156 Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Văn Cừ

2.000

 

36

Ngõ 348 Ngô Gia Tự - Ngô Quyền (Ngõ 10 Ngô Gia Tự cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Hết ngõ

2.000

 

37

Ngõ 229 Nguyễn Huệ - Chu Văn An (Đường Nguyễn Khuyến cũ)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

4.500

 

38

Ngõ 263 Nguyễn Huệ (Đường kênh Cống Lọng cũ)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

4.500

 

39

Ngõ 474, 482, 494, 526, 548, 558 Ngô Gia Tự (Các đường còn lại trong khu tái định Tây ga cũ)

 

 

3.000

 

40

Khu tái định cư dự án đường sắt

 

 

 

 

 

Đường Nguyễn Văn Cừ, ngách 156, 62,72 Nguyễn Công Trứ - Chu Văn An (Các đường rộng 24m cũ)

 

 

2.000

 

 

Ngách 64,70 hẻm 2/ngách 10/156, hẻm 1 ngách 10/156 (Cắc đường phía trong cũ)

 

 

1.500

 

41

Đường Vũ Duy Thanh

 

 

1.200

 

42

Các ngách còn lại của phố Chu Văn An, phố Đông Phong

 

 

1.000

 

43

Đất khu dân cư còn lại của phường

 

 

1.000

 

VII

PHƯỜNG THANH BÌNH

 

 

 

 

1

Ngõ 118 đường Hoàng Diệu (Ngõ 7 phố Phúc Sơn cũ)

Đường Hoàng Diệu

Tiểu học Thanh Bình

2.500

 

2

Ngõ 29 Lê Đại Hành (Ngõ 1 Lê Văn Tám cũ)

Đường Lê Văn Tám

Đường Lê Đại Hành

3.000

 

3

Ngõ 131,119, 111, 97, 81, 69 Lê Đại Hành (Các Đường 7.8.9.10.11.12 Phố Trn Kiên + Trần Phú cũ)

Đường Lê Đại Hành

Đường Lý Thái Tổ

5.000

 

4

Ngõ 41 đường Hoàng Hoa Thám (Đường 6 và ngõ sau nhà thờ phố Thanh Sơn cũ)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Hoàng Hoa Thám

Ngõ 39 đường Hoàng Hoa Thám

2.000

 

 

Đoạn 2

Ngõ 39 đường Hoàng Hoa Thám

Hết ngõ

2.500

 

5

Ngách 2/41 đường Hoàng Hoa Thám (Ngõ 1 đường 6 Thanh Sơn cũ)

Ngõ 41 Đường Hoàng Hoa Thám

Hết đường

2.000

 

6

Ngõ 39 đường Hoàng Hoa Thám (Đường Nhà thờ cũ)

Đường Hoàng Hoa Thám

Ngõ 262 Ngô Gia Tự

2.000

 

7

Ngõ 266,262,256,252,248, đường Ngô Gia Tự (Các đường 1.2.3.4.5 Phố Nam Sơn, Bắc Sơn cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Ngõ 39 đường Hoàng Hoa Thám (Đường ngõ nhà thờ cũ)

2.500

 

8

Ngõ 176, 186 đường Ngô Gia Tự (Ngõ 4,5 Vạn Sơn cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lý Thái Tổ

2.500

 

9

Ngõ 198,232,244 đường Ngô Gia Tự (Ngõ 6,8,9 Vạn Sơn, Trung Sơn cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Đường Trương Định

2.500

 

10

Ngõ 212 đường Ngô Gia Tự (Đường 7 phố Trung Sơn, Vạn Sơn cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lý Thái Tổ

2.500

 

11

Ngõ 136,150, 162 đường Ngô Gia Tự (Các đường ngõ 1,2,3 phố Vạn Phúc cũ)

Đường Ngô Gia Tự

Đường Trương Định

2.500

 

12

Đường Hoàng Diệu B (Đường vào nhà máy điện cũ)

Đường Nguyễn Văn Cừ

Cổng chính nhà máy điện NB

4.000

 

13

Ngõ 1 đường Hoàng Diệu B (Đường vào Lâm viên cánh diều cũ)

Đường Hoàng Diệu

Lâm viên núi Cánh Diều

1.500

 

14

Ngõ 1, 3, 27 đường Hoàng Diệu (Đường 1,2,3 Tây Sơn 1 cũ)

Đường Hoàng Diệu

Tường NM Điện

1.500

 

15

Ngõ 29,45 đường Hoàng Diệu (Đường 4,5 Tây Sơn 2 cũ)

Đường Hoàng Diệu

Tường phía cổng NM Điện

1.500

 

16

Ngõ 17 đường Nguyễn Văn Cừ (Đường ngõ 5,7 Tây Sơn 3 cũ)

Đường Nguyễn Văn Cừ

Lâm viên núi Cánh Diều

2.000

 

17

Ngõ 47, 59, 69, 79, 87, 101, 113,125, 137, 149, 161 đường Nguyn Văn Cừ (Ngõ 5 đến ngõ 15 Vạn Xuân I, Vạn Xuân II cũ)

Đường Nguyn Văn Cừ

Lâm viên núi Cánh Diều

2.000

 

18

Ngõ 173 đường Nguyễn Văn Cừ (Ngõ 16 Vạn Xuân II cũ)

Đường Nguyễn Văn Cừ

Ngõ 127 Nguyễn Công Trứ

2.500

 

19

Ngách 1/127 đường Nguyễn Công Trứ (Ngõ 2 Vạn Xuân II cũ)

Ngõ 127 Nguyn Công Trứ

Hết đường

2.500

 

20

Ngõ 245 đường Nguyễn Công Trứ (Đường Đông Hồ cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Lâm viên núi Cánh Diều

3.500

 

21

Ngõ 255 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 2,3 phố Ngọc Mỹ cũ)

Đường Nguyn Công Trứ

Ngõ 245 (đường Đông Hồ cũ)

2.500

 

22

Ngách 1/255 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 4 phố Ngọc Mỹ cũ)

Ngõ 255 Nguyn Công Trứ

Phía Bắc khu nhà 5 tầng của nhà máy điện NB

2.500

 

23

Ngách 2/255 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 5 phố Ngọc Mỹ cũ)

Ngõ 255 Nguyễn Công Trứ

Phía Bắc khu nhà 5 tầng của nhà máy đin NB

2.500

 

24

Ngách 1/245 đường Nguyễn Công Trứ (Ngõ 1 phố Ngọc Sơn, Ngọc Xuân cũ)

Ngõ 245 (Đường Đông hồ cũ)

Ngõ 127 Nguyễn Công Trứ

2.500

 

25

Ngách 9/245 đường Nguyễn Công Trứ (Ngõ 2 phố Ngọc Sơn, Ngọc Xuân cũ)

Ngõ 245 (Đường Đông hồ cũ)

Ngõ 127 Nguyễn Công Trứ

2.500

 

26

Ngách 17/245 đường Nguyễn Công Trứ (Ngõ 3 phố Ngọc Sơn, Ngọc Xuân cũ)

Ngõ 245 (Đường Đông hồ cũ)

Ngõ 127 Nguyễn Công Trứ

2.500

 

27

Ngách 25/245 đường Nguyễn Công Trứ (Ngõ 4 phố Ngọc Sơn, Ngọc Xuân cũ)

Ngõ 245 (Đường Đông hồ cũ)

Ngõ 127 Nguyễn Công Trứ

2.500

 

28

Ngõ 203 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 1 của phố Ngọc Xuân, Ngọc Sơn cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết đường

3.000

 

29

Ngách 1/1, ngách 2/1 đường Hoàng Diệu (Các ngõ còn lại của phố Tây Sơn I cũ)

 

 

1.500

 

30

Ngõ 259 đường Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Lâm viên núi Cánh Diều

2.500

 

31

Ngõ 21 đường Hoàng Diệu

Đường Hoàng Diệu

Ngõ 47 đường Nguyễn Văn Cừ

2.000

 

31

Ngách 6/1 đường Hoàng Diệu B

Ngõ 21 đường Hoàng Diệu

Ngõ 1 đường Hoàng Diệu

2.000

 

32

Ngách 30/1 đường Hoàng Diệu B

Ngõ 21 đường Hoàng Diệu

Ngõ 1 đường Hoàng Diệu

2.000

 

33

Ngõ 63 đường Hoàng Diệu

Đường Hoàng Diệu

Hết đường

2.500

 

VIII

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

 

 

 

1

Ngõ 5 đường Nguyễn Viết Xuân (Đường I, phố Thanh Xuân cũ)

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Lý Nhân Tông (Cống chân chim cũ)

1.500

 

2

Ngõ 15 đường Nguyên Viết Xuân (Đường II phố Thanh Xuân cũ)

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Lý Nhân Tông (Cống chân chim cũ)

1.200

 

3

Ngõ 36 Nguyễn Thị Minh Khai và ngõ 29 Lý Nhân Tông (Các ngõ còn lại của đường 2 phố Thanh Xuân cũ)

Đầu ngõ các đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lý Nhân Tông

Cuối ngõ

1.000

 

4

Ngõ 65,77, 89, 105, 107 đường Nguyễn Viết Xuân (Đường 4,5,6,7,8 phố Thanh Sơn cũ)

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Lý Nhân Tông (Cống chân chim cũ)

1.300

 

5

Các ngõ 22, ngõ 34 đường Nguyễn Viết Xuân (Đường 1,2 phố Vạn Hưng)

Đường Nguyễn Viết Xuân

Cuối ngõ

1.300

 

6

Các ngách của ngõ 22, ngõ 34 đường Nguyễn Viết Xuân (Các ngõ hẻm đường 1,2 phố Vạn Hưng cũ)

Đầu ngách

Cuối ngách

1.000

 

7

Các ngách của ngõ 22, ngõ 34 đường Nguyễn Viết Xuân (Đường 2,3,4,5 phĐông Sơn cũ)

Đường Nguyễn Viết Xuân

Cuối ngõ

1.000

 

8

Ngõ 122 đường Nguyễn Viết Xuân kéo dài đến đường Phạm Thận Duật (Đường 1 phố Đông Xuân cũ)

Đường Nguyn Viết Xuân

Đường Phạm Thận Duật

1.500

 

9

Ngõ 96 đường Nguyễn Viết Xuân (Đường Hoàng Văn Thụ phố Đông Xuân cũ)

Đường Nguyễn Viết Xuân

Hết ngõ

1.000

 

10

Khu tập thể cảng và phía Tây đài tường niệm phường (Các ngõ còn lại khu B phố Đông Xuân)

Đầu ngõ,ngách thuộc các đường: Nguyn Viết Xuân;Triệu Việt Vương

Hết ngõ, ngách

1.000

 

11

Ngõ 385 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 3 Vạn Thịnh cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

2.000

 

12

Ngõ 361 đường Nguyễn Công Trứ (Ngõ vào Trường TH kinh tế KT và tại chức cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết Ngõ

1.500

 

13

Ngõ 377 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 4 Phố Vạn Thịnh)

Đường Nguyn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết Ngõ

1.300

 

14

Ngõ 373 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 5 Phố Vạn Thịnh cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết Ngõ

1.500

 

15

Ngõ 395 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 2 Phố Vạn Thắng cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

1.500

 

16

Đường Vũ Duy Thanh (Đường 1 Phố Vạn Thắng cũ)

Đường Triệu Việt Vương

Đường Nguyễn Công Trứ

1.800

 

17

Các ngõ phố Bắc Sơn

Đầu ngõ

Hết ngõ

1.000

 

18

Ngõ 497 đường Nguyễn Công Trứ (Đường vào Trường Quân Sự cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Sát Trường Quân Sự

1.000

 

19

Ngõ 543 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 2 Trung Sơn)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Triệu Việt Vương

1.000

 

20

Các ngõ hẻm còn lại phố Trung Sơn

Đầu ngõ

Hết ngõ

900

 

21

Các ngõ hẻm còn lại phố Bích Sơn

Đầu ngõ

Hết ngõ

900

 

22

Các ngõ hẻm còn lại phố Phúc Thịnh

Đầu ngõ

Hết ngõ

900

 

23

Ngõ 673, 639, 631 đường Nguyễn Công Trứ (Ngõ 2,3 Bích Sơn cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết ngõ

1.000

 

24

Đường Trần Quang Khải (Đường 2 Đông Hồ cũ)

Đầu đường

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

1.000

 

25

Ngõ 791 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 1 Đông Hồ cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ

Đường Triệu Việt Vương

1.000

 

26

Ngõ 821 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 3 Đông Hồ cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Triệu Việt Vương

1.000

 

27

Các ngõ 939, 915 đường Nguyễn Công Trứ (Đường 3,4 Phố Phúc Thịnh cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Triệu Việt Vương

1.000

 

28

Đường vào cảng Ninh Phúc

 

 

 

 

 

Ngõ 965 đường Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường vào Cảng khô ICD

1.500

 

 

Đường vào Cảng khô ICD

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

Cảng khô ICD

1.200

 

29

Các ngõ 2,14, 28, 38, 58 đường Triệu Việt Vương (Các trục đường khu tập thể nhà máy sứ cũ)

Đường Triệu Việt Vương

Cuối ngõ

900

 

30

Các lô đất cạnh nhà văn hóa Phố Đông Hồ

 

 

1.000

 

31

Đất khu dân cư còn lại

 

 

800

 

IX

PHƯỜNG NINH PHONG

 

 

 

 

1

Khu dân cư dãy trong đường Nguyễn Huệ (phía Tây đường Nguyễn Huệ)

Phố Tương Lai

Phố Đoàn Kết

1.500

 

2

Đường trục

Đường trục phố Vân Giang

 

1.500

 

 

 

Các ngõ phố Vân Giang

 

1.000

 

 

 

Ngã tư Phúc Lộc

Phố Đa Lộc

1.500

 

 

 

Phố Đa Lộc

Phố Phúc Lâm

1.000

 

 

 

Đường Bổng

Cửa chùa An Lạc

1.500

 

 

 

Đường 30/6

Cửa chùa An Lạc

1.500

 

 

 

Cửa chùa An Lạc

Cầu Đức Thế

800

 

 

 

Đường An Hòa

Phố Phúc Lai

1.000

 

 

 

Cầu Đức Thế

Nhà ông Luân

800

 

 

 

Trạm biến thế An Hòa

Đường Bê tông

1.000

 

3

Khu dân cư Triều Cả

 

 

 

 

Đường cạnh Công ty Vật tư Nông nghiệp cũ

Công ty Vật tư Nông nghiệp cũ

Đường Ngô Gia Tự

1.500

 

Dãy 2 đường Nguyễn Huệ khu Triu Cả

 

 

 

 

 

Hướng Đông

 

 

1.500

 

 

Hướng Tây

 

 

1.300

 

Dân cư còn lại khu Triều cả

 

 

1.200

 

4

Các lô dãy trong của khu Tái định cư đường Trần Nhân Tông (Đường Vành đai cũ)

 

 

1.500

 

5

Khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Ninh Phong

 

 

1.000

 

6

Khu dân cư Nam Phong, Phong Đoài

 

 

600

 

7

Đất khu dân cư còn lại

 

 

600

 

X

PHƯỜNG NINH KHÁNH

 

 

 

 

1

Đường Vạn Hạnh (đường 3 xã cũ)

Đường Trần Hưng Đạo

Hết xóm Bình Hòa

2.500

 

2

Đường vào TT cai nghiện

Đường Trần Hưng Đạo

Cống Vòm

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết TT cai nghiện

2.500

 

 

Đoạn 2

Hết TT cai nghiện

Cống vòm

2.000

 

3

Đường vào thảm len

Đường Trần Hưng Đạo

Hết đường

2.000

 

4

Đường giáp UBND phường

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Xa Liên Hậu

2.500

 

5

Đất khu dân cư sau đình Voi Đá

 

 

2.000

 

6

Khu dân cư Xa Liên

 

 

 

 

 

Các lô bám mặt đường QH 20m

Đường Trần Hưng Đạo

Hết đường

4.000

 

 

Các lô quy hoạch nhà vườn

 

 

2.000

 

 

Các lô bám mặt đường sau đường Trần Hưng Đạo

 

 

2.500

 

 

Các lô đất còn lại phía trong

 

 

2.000

 

7

Khu dân cư Xa Liên Hậu

 

 

1.800

 

8

Khu dân cư phía Tây Khánh Tân

 

 

2.000

 

9

Khu dân cư Tin Đồng

 

 

 

 

 

Các lô bám mặt đường QH 20m

Đường Trần Hưng Đạo

Hết đường

4.000

 

 

Các lô đất còn lại phía trong

 

 

2.000

 

10

Đất khu Quảng trường trung tâm

 

 

 

 

 

Khu dân cư QTTT1

Các lô đất còn lại phía trong

 

5.500

 

 

Đất khu QTTT 2

Các lô đất còn lại phía trong

 

5.000

 

11

Khu trung tâm dịch vụ khách sạn

 

 

3.500

 

11

Khu dân cư phía Đông phố Mía

 

 

3.500

 

12

Khu dân cư Bắc quảng trường

Các lô đất còn lại

 

1.800

 

13

Khu TĐC trạm điện 220KV

Các lô đất còn lại (phía trong)

 

4.000

 

14

Đất dân cư còn lại

12 Phố thuộc Cam Giá,Hợp Thắng

 

800

 

XI

PHƯỜNG NINH SƠN

 

 

 

 

1

Đường 1, 2 phố Thanh Bình

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết Ngõ

1.500

 

2

Các ngõ thuộc đường 1,2 phố Thanh Bình

 

 

1.200

 

3

Đường Phạm Thận Duật (Đường trục phường cũ)

 

 

 

 

 

 

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

UBND phường cũ

2.500

 

 

 

UBND phường cũ

Hết đường

1.800

 

4

Đường Trần Quang Khải (Đường cây gạo cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

 

 

 

 

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Trường MN Ninh Sơn

2.000

 

 

 

Trường MN Ninh sơn

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

1.500

 

5

Đường Đông Thịnh

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Hết Nhà ông Vũ Lưu

1.200

 

6

Khu dân cư Chùa Chấm, Tây đường vành đai)

 

 

1.200

 

7

Khu dân cư Giếng Mỹ, Vườn Am

 

 

1.200

 

8

Các ngõ dọc

Đường Nguyễn Công Trứ

Hết ngõ

1.000

 

9

Các ngõ ngang

Đường Phạm Thân Duật

Đường Nguyễn Quang Khải

800

 

10

Khu dân cư còn lại

 

 

500

 

C. GIÁ ĐẤT Ở THUỘC CÁC XÃ

I

XÃ NINH NHẤT

 

 

 

 

1

Đường trục

Bưu điện Kỳ V

Hết Trường Mầm non Kỳ Vỹ

2.000

 

 

 

Hết Trường Mầm non Kỳ Vỹ

Cống Phúc Sơn

1.200

 

 

 

Trạm biến thế KV

Cống đầm Ninh Nhất

1.500

 

 

 

Cống đầm Ninh Nhất

Chợ Ninh Nhất

800

 

2

Đường liên xã

Cống 3 xã

Đê sông Chanh

700

 

3

Đường liên thôn khu vực HTX Ninh Nhất

 

 

 

 

 

 

Chợ Ninh Nhất

Gồ Cuội

500

 

 

 

Chợ Ninh Nhất

Đường Nguyễn Minh Không (Đường 477)

500

 

4

Khu dân cư Kỳ Vỹ và khu dân cư ch Duệ

 

 

600

 

5

Khu dân cư Đồng Cửa

 

 

2.000

 

6

Khu dân cư Đông Hậu

 

 

1.500

 

7

Khu dân cư mới phía Nam đại học Hoa Lư

 

 

2.000

 

8

Khu tái định cư Cửa Bạc

Đường Lê Thánh Tông (kênh Đô Thiên)

Đường trục xã

1.500

 

9

Khu TĐC Đồng Thôi

 

 

400

 

10

Khu TĐC Nguyên Ngoại

 

 

 

 

 

Các lô đất giáp đường Vạn Hạnh (đường 3 xã)

 

 

700

 

 

Các lô đất phía trong

 

 

400

 

11

Khu dân cư còn lại xã Ninh Nhất

 

 

400

 

II

XÃ NINH TIẾN

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Hữu An

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Hết Trạm xá Xã

3.000

 

2

Đường trục chính xã

 

 

 

 

 

 

Hết Trạm xá Xã

Cầu Hoàng Sơn

2.500

 

 

 

Lối rẽ vào UBND xã

Cống ao Cà (hết khu dân cư mới)

2.000

 

 

 

Cống ao Cà (hết khu dân cư mới)

Nhà máy sát Cổ Loan Trung

2.000

 

 

 

Nhà máy sát Cổ Loan Trung

Cổng trường cấp 2

1.200

 

 

 

Cổng trường cấp 2

Cống kênh đầu làng Cổ Loan Hạ

1.000

 

 

 

Cống kênh đầu làng Cổ Loan Hạ

Đê cửa nhà ông Sâm

800

 

 

 

Cầu Hoàng Sơn

Đầu làng hết khu dân cư mới

800

 

 

 

Đầu làng hết khu dân cư mới

Cầu Khê Hạ

600

 

3

Khu dân cư Hoàng Sơn

 

 

500

 

4

Khu dân cư Phúc Sơn, Cổ Loan Hạ

 

 

500

 

5

Khu dân cư Cổ Loan Trung

 

 

500

 

6

Khu dân cư Cổ Loan Thượng

 

 

500

 

7

Khu dân cư (mới) Đồng sau thôn Phúc Sơn

 

 

2.500

 

8

Khu đô thị mới phía Đông đường trục xã

 

 

2.000

 

9

Đường 1 Cổ Loan Trung

Đường trục xã

Khu đô thị mới Phúc Trì

800

 

10

Khu đô thị mới phía Tây đường trục xã

 

 

2.000

 

III

XÃ NINH PHÚC

 

 

 

 

1

Đường Trục

Chợ Bợi

UBND

1.500

 

 

 

UBND xã

Trạm xá xã

1.000

 

 

 

Trạm xá xã

Phúc Trung

800

 

 

 

Phúc Trung

Sông Vạc

600

 

 

 

Đường Nguyễn Công Trứ (Đường 10)

Chùa Gạo

800

 

 

 

Đường Nguyễn Công Trứ (Đường 10)

Thôn Vĩnh Tiến

800

 

2

Khu dân cư HTX Yên Phúc

 

 

500

 

3

Khu dân cư Đào Công, Phúc Trung

 

 

400

 

4

Khu dân cư Phúc Hạ - Yên Khoái

 

 

400

 

5

Khu dân cư Mả Lè, Nghĩa Trang

 

 

500

 

6

Đường vào cảng Ninh Phúc

 

 

 

 

 

Đường vào Cảng cũ

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường vào Cảng khô ICD

1.500

 

 

Đường vào Cảng khô ICD

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

Cảng khô ICD

1.200

 

BẢNG SỐ 2

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở - THỊ XÃ TAM ĐIỆP

A. GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ - THỊ XÃ TAM ĐIỆP

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất ở

Ghi chú

Từ

Đến

I

Phường Bắc Sơn

 

 

 

 

1

Quốc lộ 1A

Đường 12B

Hết cổng Chi cục Thuế Tam Điệp

6.000

 

Hết cổng Chi cục Thuế Tam Điệp

Cầu Lạnh Đông

7.000

 

2

Đường Ngô Văn Sở

Phía đồi

 

 

Quốc lộ 1A

Gặp đường Trương Hán Siêu

600

 

Đường 12B

Ngã ba (hết đất nhà ông Giảng)

600

 

Phía suối

 

 

Đường12B

Ngã ba (hết đất nhà ông Giảng)

200

 

Quốc lộ 1A

Hết đất ông Thiệu

300

 

Hết đất ông Thiệu

Gặp đường Trương Hán Siêu

600

 

3

Đường Trương Hán Siêu

Quốc lộ 1A

Gặp đường Ngô Văn Sở

3.500

 

4

Đường Suối Ngầm

Quốc lộ 1A

Gặp đường Trần Phú

2.000

 

5

Đường Tạ Uyên

Quốc lộ 1A

Hết cổng Trung tâm y tế TX

2.500

 

Hết cổng trung tâm y tế

Gặp đường Trần Phú (Nhà xác)

700

 

Quốc lộ 1A

Ngã tư (Nhà n hoá tổ 6)

1.000

 

6

Đường  Giao

Quốc lộ 1A

Đường rẽ vào khu tập thể XD cũ

700