Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 275/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 172/2019/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 275/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Hoàng Trung Dũng
Ngày ban hành: 28/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/2021/NQ-ND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦÁ QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 172/2019/NQ-HĐND NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất; số 01/20177NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 172/2019/NQ- HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 về việc thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Sửa đổi Điều 5 như sau:

“Điều 5. Vị trí đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp (bao gồm: Đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ) tại đô thị và nông thôn được xác định theo đoạn đường, tuyến đường. Riêng đối với đất sản xuất, kinh doanh tại 10 Khu công nghiệp và 21 cụm Công nghiệp được quy định tại Bảng 8 kèm theo Nghị quyết này.”

2. Sửa đổi một số nội dung tại Bảng 06 và Bảng 07 kèm theo Quy định của Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 1 kèm theo).

b) Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (Bảng 2 kèm theo).

3. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 7 kèm theo Quy định của Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 như sau:

“c) Bổ sung Bảng giá đất sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Bảng 08 kèm theo)”.

4. Bổ sung khoản 7 Điều 7 kèm theo Quy định của Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019, như sau:

“7. Giá đất sản xuất kinh doanh trong 10 Khu công nghiệp và 21 Cụm công nghiệp được quy định tại Bảng 8 kèm theo. Không áp dụng giá đất sản xuất kinh doanh quy định tại Bảng 6, Bảng 7 ở các tuyến đường, đoạn đường đi qua 10 Khu công nghiệp và 21 Cụm công nghiệp và cách tính giá đất theo quy định tại Điều 9 của quy định về xử lý giá đất phi nông nghiệp đối với những thửa đất trong trường hợp đặc biệt của quy định kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh để tính giá đất tại 10 Khu công nghiệp và 21 Cụm công nghiệp”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 về ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp càn điều chỉnh hoặc bổ sung bảng giá đất, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quy định chuyển tiếp: Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng theo quy định về giá đất đã ban hành.

2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ; Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND; UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND; UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Trung Dũng

 

BẢNG 1.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Nghị Quyết số 275/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của HĐND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

STT theo NQ số 172/2019/QĐ-UBND

Tên đường, đoạn đường

Giá sửa đổi, bổ sung

Đất ở

Đất thương mại dịch vụ

Đất sản xuất, kinh doanh

I

A

ĐÔ THỊ LOẠI II

 

 

 

1.1

I

Thành phố Hà Tĩnh

 

 

 

1,1

39

Đường Lê Duẩn; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường Lê Duẩn:

 

 

 

Đoạn I: Từ đường Vũ Quang đến đường Hàm Nghi

27.000

18.900

16.200

Đoạn II: Tiếp đó đến hết khu nhà ở Vincom

27.000

18.900

16.200

Đoạn III: Tiếp đó đến đường Nguyễn Xí

22.000

15.400

13.200

Đoạn IV: Tiếp đó đến đường Nguyễn Hoành Từ

18.000

12.600

10.800

1

 

Đường Quang Lĩnh

 

 

 

Bổ sung: Từ đường Quang Trung đến đất bà Huỳnh thôn Hồng Hà

6.000

4.200

3.600

1.2

B

Các vị trí đường chưa có tên của các phường xã

 

 

 

1

4

Phường Nguyễn Du

 

 

 

1.1

 

Bổ sung: Đường nhựa rộng 11,5m thuộc khu HUD TDP 4

7.500

5.250

4.500

Bổ sung: Đường nhựa rộng 25,5m thuộc khu HUD TDP 4

9.000

6.300

5.400

 

Bổ sung: Đường Vành đai Khu Đô thị Bắc rộng 22,5m

11.000

7.700

6.600

1,2

 

Bổ sung: Đường Phan Kính

8.000

5.600

4.800

2

10

Phường Hà Huy Tập

 

 

 

2.1

 

Bổ sung: Đường đất, đường cấp phối: Có nền đường ≥ 3m đến < 7m

1.500

1.050

900

Bổ sung: Đường đất, đường cấp phối: Có nền đường < 3m

800

560

480

3

12

Xã Thạch Trung

 

 

 

3.1

 

Các xóm Tân Trung, Tân Phú, Đông Tiến, Đoài Thịnh, Thanh Phú, Liên Phú, Hồng Hà

 

 

 

Bổ sung: Đường quy hoạch 18m thôn Tân Trung (Đoạn từ đường Hà Hoàng đến Trường CĐ nghề)

5.000

3.500

3.000

II

II

THỊ XÃ KỲ ANH

 

 

 

1

1

Phường Sông Trí

 

 

 

1.1

1.1

Đường Lê Đại Hành:

 

 

 

Đoạn 3: Tiếp đến hết đất phường Sông Trí (giáp phường Kỳ Trinh); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đoạn 3: Tiếp đến hết đất ông Thủy Nam (TDP Hưng Bình)

8.500

5.100

4.250

1.1.2

 

Bổ sung: Đường Lê Thánh Tông: Từ đất ông Cẩm (TDP Hưng Bình) đến hết đất phường Hung Trí (giáp phường Kỳ Trinh)

8.500

5.100

4.250

2

5

Phường Kỳ Long

 

 

 

2.1

5.1

Đường Lê Thái Tổ: Từ giáp Kỳ Thịnh đến hết đất phường Kỳ Long (giáp xã Kỳ Liên); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường Lê Thái Tổ: Từ giáp Kỳ Thịnh đến hết đất phường Kỳ Long (giáp phường Kỳ Liên)

4.600

2.760

2.300

III

V

HUYỆN CẨM XUYÊN

 

 

 

1

1

Thị trấn Cẩm Xuyên

 

 

 

1.1

1.1

Thị trấn Cẩm Xuyên (cũ)

 

 

 

1.1.1

 

Bổ sung: Khu G thị trấn Cẩm Xuyên

 

 

 

Các lô đất quy hoạch: Từ lô số 01 đến lô số 16

4.600

2.760

2.300

Các lô đất quy hoạch: Từ lô số 17 đến lô số 21

4.600

2.760

2.300

Các lô đất quy hoạch: Từ lô số 22 đến lô số 37

4.600

2.760

2.300

1.1.2

 

Bổ sung: Khu F thị trấn Cẩm Xuyên

 

 

 

Các lô từ lô số 02 đến lô số 12

3.800

2.280

1.900

1.1.3

 

Bổ sung: Các lô quy hoạch dân cư tại tổ 8, thị trấn Cẩm Xuyên (vùng quy hoạch dân cư đối diện với nhà ông Lê Xuân An, Bùi Quang Cường): Các lô đất quy hoạch từ lô số 12 đến lô số 41

4.000

2.400

2.000

1.1.4

 

Bổ sung: Các lô quy hoạch dân cư tại tổ 6 (vùng quy hoạch dân cư phía sau siêu thị Công Đoàn)

 

 

 

Lô quy hoạch số 01 đến lô quy hoạch số 36

2.500

1.500

1.250

Lô quy hoạch số 37 đến lô quy hoạch số 40

2.000

1.200

1.000

2

3

Thị trấn Thiên Cầm

 

 

 

2.1

 

Bổ sung: Khu quy hoạch khu dân cư tại vùng Cồn Mô, tổ dân phố Nhân Hoà:

 

 

 

Các lô đất A02, A04, A06, B01, B02, B03, B04 và C1

2.400

1.440

1.200

Các lô đất A01, A03, A05, A07 đến A21

2.000

1.200

1.000

Các lô đất B05 đến B16

2.000

1.200

1.000

Các lô quy hoạch C02 đến C12

2.000

1.200

1.000

2.2

3.7

Đường Quốc lộ 8C (kéo dài về xã Cẩm Nhượng); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường liên xã thị trấn Thiên Cầm - Cẩm Nhượng

 

 

 

Bổ sung: Tiếp đó đến hết đất thị trấn Thiên Cầm

3.000

1.800

1.500

IV

VII

HUYỆN ĐỨC THỌ

 

 

 

1

1

Thị trấn Đức Thọ

 

 

 

1.2

9

Đường Lê Thước

 

 

 

"Đoạn I: Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến hết đất ông Nguyên tổ dân phố 4 (đường nhựa)"; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đoạn I: Từ đường Yên Trung đến đường Nguyễn Thị Minh Khai

1.500

900

750

Đoạn II: Tiếp đó đến đường La Giang; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đoạn II: Tiếp đó đến đê La Giang

1.500

900

750

2

1.2

Xã Đức Yên (cũ)

 

 

 

2.1

 

Bổ sung: Các lô đất dãy 4-5 đường QL 8A vùng Cầu Đôi

1.000

600

500

Bổ sung: Các lô đất bám dãy 2-3 bám QL 8A vùng Côn Mô

1.500

900

750

Bổ sung: Các lô đất bám dãy 45 bám QL 8A vùng Côn Mô

1.000

600

500

Bổ sung: Các lô đất bám dãy 23 bám đường Đức Yên - Tùng Ảnh vùng Tam Tang

1.000

600

500

V

X

HUYỆN VŨ QUANG

 

 

 

1

1

Thị trấn Vũ Quang

 

 

 

1.2

15

Trục đường từ đập Lành đến trường Tiểu học Thị trấn; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Trục đường từ đập Lành đến Trung tâm GDTX huyện Vũ Quang;

750

450

375

1.3

17

Trục đường từ đường Hồ Chí Minh đến hết Trường Tiểu học Thị Trấn; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Trục đường từ đường Hồ Chí Minh đến trung tâm GDTX huyện Vũ Quang

650

390

325

1.4

 

Bổ sung: Đường ngã ba từ đất hộ Lê Văn Thìn đến cầu Hương Đại

500

300

250

VI

XI

HUYỆN LỘC HÀ

 

 

 

1

1

Xã Thạch Bằng

 

 

 

1.1

1.1

Đường Tỉnh lộ 549 đi Thạch Kim

 

 

 

Từ giáp xã Thạch Châu đến đường đi chùa Xuân Đài (cạnh sân bóng đá của xã); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Từ giáp xã Thạch Châu đến đường đi chùa Xuân Đài (cạnh sân bóng đá của thị trấn)

4.000

2.400

2.000

1.2

1.3

Đường Tỉnh lộ 547

 

 

 

Từ giáp xã Thạch Châu đến hết xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành

 

 

 

Từ giáp xã Thạch Châu đến hết thị trấn Lộc Hà

2.000

1.200

1.000

Khu vực ngã tư giao với đường cầu Trù - xã Thạch Bằng (bán kính 300m); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Khu vực ngã tư giao với đường cầu Trù - thị trấn Lộc Hà (bán kính 300m)

2.000

1.200

1.000

1.3

1.5

Đường nối từ Tỉnh lộ 549 (cạnh nhà ông Dương) đến đường quy hoạch 45 m (khu Trung tâm); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường nối từ Tỉnh lộ 549 (cạnh nhà ông Dương) đến đường quy hoạch 45 m (khu Trung tâm thị trấn)

1.000

600

500

1.4

1.8

Đường nối Tỉnh lộ 549 (đất ở ông Ninh Vàng) đến đường quy hoạch 45 m (khu Trung tâm); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường nối Tỉnh lộ 549 (đất ở ông Ninh Vàng) đến đường quy hoạch 45 m (khu Trung tâm thị trấn)

1.000

600

500

1.5

1.11

Đường nối từ đường 70m đoạn Km0 đến Km 1+465 thôn Yên Bình (qua nhà anh Cương) đến giáp đường cầu Trù xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường nối từ đường 70m đoạn Km0 đến Km1+465 thôn Yên Bình (qua nhà anh Cương) đến giáp đường cầu Trù thị trấn Lc Hà

800

480

400

1.6

1.25

Đường nối từ đường cầu Trù - xã Thạch Bằng đi qua Hội quán thôn Khánh Yên; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường nối từ đường cầu Trù - thị trấn Lộc Hà đi qua Hội quán thôn Khánh Yên

600

360

300

1.7

1.28

Đường từ Nhà thờ Đào Lâm đi qua Hội quán thôn Tân Xuân cũ đến đường cầu Trù - xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường từ Nhà thờ Đào Lâm đi qua Hội quán thôn Tân Xuân cũ đến đường cầu Trù - thị trấn Lộc Hà.

600

360

300

1.8

1.33

Đường từ Hội quán thôn Yên Bình đến đường cầu Trù - xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường từ Hội quán thôn Yên Bình đến đường cầu Trù - thị trấn Lộc Hà

600

360

300

1.9

1.3

Đường kè biển:

 

 

 

Đoạn từ giáp đất xã Thạch Kim đến hết đất xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đoạn từ giáp đất xã Thạch Kim đến hết đất thị trấn Lộc Hà

4.000

2.400

2.000

1.10

 

Bổ sung: Khu quy hoạch hạ tầng đấu giá trước Kho Bạc nhà nước

2.900

1.740

1.450

Bổ sung: Khu quy hoạch NI45 (Lối 2)

2.500

1.500

1.250

VII

I

THỊ XÃ HỒNG LĨNH

 

 

 

1

57

Đường Nguyễn Phan Chánh:

Từ QL 8 A đất ông Toại TDP7 đến đường Ngô Đức Kế QH; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường Nguyễn Phan Chánh: Từ đường Võ Liêm Sơn đến đường Phan Hưng Tạo

1.500

900

750

 

BẢNG 2

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Kèm theo Nghị Quyết số 275/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

STT theo NQ số 172/2019/QĐ-UBND

Tên đường, đoạn đường

Giá sửa đổi, bổ sung

Đất ở

Đất thương mại, dịch vụ

Đất sản xuất, kinh doanh

I

V

HUYỆN NGHI XUÂN

 

 

 

A

A

Xã đồng bằng

 

 

 

1

2

Xã Xuân Hải

 

 

 

1.1

Bổ sung: Đường QL ven biển đoạn qua xã Xuân Hải

3.000

1.800

1.500

2

3

Xã Xuân Hội

 

 

 

2.1

Bổ sung: Đường QL ven biển đoạn qua xã Xuân Hội

3.200

1.920

1.600

3

5

Xã Xuân Phổ

 

 

 

3.1

Bổ sung: Đường QL ven biển đoạn qua xã Xuân Phổ

3.000

1.800

1.500

4

6

Xã Xuân Thành

 

 

 

4.1

Bổ sung: Đường QL ven biển đoạn qua xã Xuân Thành

3.200

1.920

1.600

5

7

Xã Đan Trường

 

 

 

5.1

Bổ sung: Đường QL ven biển đoạn qua xã Đan Trường

3.200

1.920

1.600

6

9

Xã Xuân Yên

 

 

 

6.1

Bổ sung: Đường QL ven biển đoạn qua xã Xuân Yên

3.200

1.920

1.600

7

10

Xã Cương Gián

 

 

 

7.1

Bổ sung: Đường QL ven biển đoạn từ ngã 3 Song Long đến hết thôn Đại Đồng xã Cương Gián

3.000

1.800

1.500

II

IV

HUYỆN THẠCH HÀ

 

 

 

1

4

Xã Thạch Đài

 

 

 

1.1

4.5

Đường Đài Hương

 

 

 

Tiếp đó đến cống Dương Lim; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Tiếp đó đến hết đất xã Thạch Đài

1.500

900

750

 

4.5

Tiếp đó đến dãy 1 đường tránh Quốc lộ 1A (về phía Nam), Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường trục xã đoạn từ ngõ anh Cầm Nhâm, thôn Liên Hương đến dãy 2 đường tránh Quốc lộ 1A (về phía Nam)

3.000

1.800

1.500

Tiếp đó (từ dãy 1 đường tránh Quốc lộ 1A về phía Đông) đến đường Hàm Nghi (trừ từ dãy 1 đến hết dãy 3 đường Hàm Nghi), Điều chỉnh thành:

 

 

 

Tiếp đó (từ dãy 2 đường tránh Quốc lộ 1A về phía Đông) đến đường Hàm Nghi (trừ từ dãy 1 đến hết dãy 3 đường Hàm Nghi)

3.000

1.800

1.500

1.3

4.7

Bỏ tuyến: Đường Đài Hương đoạn từ ngõ anh Cầm Nhâm (xóm Liên Hương) đến hết đất xã Thạch Đài

 

 

 

1.4

4.8

Tiếp đó đến đất ông Hoành Y thôn Liên Vinh, Điều chỉnh thành:

 

 

 

Tiếp đó đến Cầu Vải thôn Liên Vinh

2.000

1.200

1.000

1.5

 

Bổ sung: Đường từ Chợ Xép thôn Nam Thượng đi qua Nhà văn hóa thôn Liên Hương đến đường Đài Hương

3.000

1.800

1.500

Bổ sung: Khu dân cư xứ Đồng Bủn, thôn Liên Hương

3.000

1.800

1.500

2

5

Xã Việt Tiến

 

 

 

2.1

 

Bổ sung: Đường đi Nhà máy gạch Hương Phú: Đoạn từ dãy 2 đường Quốc lộ 1A đến hết đất xã Việt Tiến

800

480

400

3

7

Xã Thạch Liên

 

 

 

3.1

 

Bổ sung: Đường đi Nhà máy gạch Tân Phú: Đoạn từ dãy 2 đường Quốc lộ 1A đến hết đất xã Thạch Liên

800

480

400

III

III

HUYỆN CẨM XUYÊN

 

 

 

A

A

Xã đồng bằng

 

 

 

1

3

Cẩm Thành

 

 

 

1.1

 

Khu quy hoạch dân cư vùng chợ Cẩm Thành, tại thôn Tân Vĩnh Cẩn

 

 

 

Bổ sung: Các lô đất quy hoạch bám hành lang đường Thạch - Thành - Bình

4.500

2.700

2.250

Bổ sung: Các lô đất còn lại của khu quy hoạch thuộc tuyến 2, tuyến 3 và các tuyến tiếp theo

1.500

900

750

1.2

 

Bổ sung: Khu quy hoạch dân cư vùng đường Thạch - Thành - Bình thôn Tân Vĩnh Cần

 

 

 

Từ lô 01 đến lô số 28

4.500

2.700

2.250

Từ lô số 29 đến lô số 43

4.000

2.400

2.000

Từ lô số 44 đến lố số 57

1.200

720

600

2

11

Cm Nhượng

 

 

 

2.1

11.1

Quốc lộ 8C kéo dài; Điều chỉnh thành

 

 

 

Đường liên xã Thị trấn Thiên Cầm-Cẩm Nhượng

 

 

 

Từ hết KS Sông La đến đất nhà thờ; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Từ ngã 3 trước cổng KS Sông La đến cổng chính nhà thờ giáo xứ Cẩm Nhượng

4.000

2.400

2.000

2.2

11.8

Bỏ tuyến: Khu quy hoạch đất dân cư thôn Liên Thành, xã Cẩm Nhượng (khu vực phía Tây Nam cầu Cửa Nhượng)

 

 

 

Các lô: 01; từ lô 6 đến lô số 24

 

 

 

Từ lô số 02 đến lô số 05; Từ lô số 25 đến lô số 50

 

 

 

Từ lô số 51 đến lô số 83

 

 

 

Từ lô số 84 đến lô số 115

 

 

 

B

B

Xã miền núi

 

 

 

3

19

Cm Quan

 

 

 

3.1

19.12

Đường liên xã thị trấn Cẩm Xuyên - Cẩm Quan lên Trường tiểu học Cẩm Quan 1 cũ:

 

 

 

Điều chỉnh: Từ đường Phan Đình Giót đến hết đất ông Phạm Văn Khiêm

1.500

900

750

Điều chỉnh: Tiếp đó đến hết đất Trường tiểu học cẩm Quan

1.200

720

600

4

20

Cẩm Mỹ

 

 

 

4.1

20.4

Điều chỉnh: Từ nhà văn hóa thôn Mỹ Yên đến nhà văn hóa thôn Mỹ Phú

350

210

175

4.2

20.5

Đường từ kênh chính Kẻ Gỗ (thôn Đông Mỹ) đến hết đất nhà ông Dũng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Từ kênh chính Kẻ Gỗ (thôn Mỹ Đông) đến hết đất nhà ông Dũng

350

210

175

IV

IV

HUYỆN HƯƠNG SƠN

 

 

 

B

B

Xã miền núi

 

 

 

1

22

Xã Sơn Tây

 

 

 

1.1

 

Bổ sung: Đoạn từ cầu Hà Tân đến giáp đất bà Lan xóm Bông Phải, xã Sơn Tây

1.500

900

750

2

26

Xã Sơn Trường

 

 

 

2.1

 

Đường Hồ Chí Minh (tính từ mốc lộ gii trra)

 

 

 

26.1

Từ ranh giới xã Sơn Hàm (Sơn Phú) đến hết đất trụ sở UBND xã Sơn Trường; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Từ ranh giới xã Sơn Hàm (Sơn Phú) đến đập Cốc Truống, thôn 3

600

360

300

26.1

Tiếp đó đến hết xã Sơn Trường; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Tiếp đó đến hết đất xã Sơn Trường

470

282

235

V

V

HUYỆN ĐỨC THỌ

 

 

 

A

 

Xã đồng bằng

 

 

 

1

23

Xã Đức Vĩnh

 

 

 

1.1

 

Bổ sung: Các lô đất bám dãy 2 bám trục đường từ Đức Vĩnh đến mố phía bắc cầu Đò Hào

400

240

200

Bổ sung: Các lô đất bám dãy 3 bám trục đường từ Đức Vĩnh đến mố phía bắc cầu Đò Hào

300

180

150 .

B

 

Xã miền núi

 

 

 

2

24

Xã Đức Đồng

 

 

 

2.1

 

Bổ sung: Các tuyến đường BT ngõ xóm đã đổ bê tông của các thôn Sơn Thành, Lai Đồng

120

72

60

Bổ sung: Các tuyến đường BT ngõ xóm đã đổ bê tông của các thôn Thanh Sơn, Phúc hòa

100

60

50

3

25

Xã Đức Lạng

 

 

 

3.1

25.1

Đường Tỉnh lộ 5 (Tùng Ảnh Đc Lạng)

 

 

 

Điều chỉnh: Tiếp đó đến hết địa giới hành chính xã Đức Lạng

400

240

200

3.2

25.13

Các vị trí còn lại của xã

 

 

 

Điều chỉnh: Các trục đường ngõ xóm đã xây dựng bê tông còn lại thôn Tân Quang

90

54

45

VI

VIII

THỊ XÃ KỲ ANH

 

 

 

A

A

Xã đồng bằng

 

 

 

1

2

Xã Kỳ Hà

 

 

 

1.4

 

Bổ sung: Từ đất ông Diên thôn Tây Hà đến đập Cụ

500

300

250

Bổ sung: Từ đất Ông Chính đến hết đất Ông Thìn thôn Đông Hà

460

276

230

Bổ sung: Từ đất Ông Sắc đến hết đất Ông Thanh Hồng thôn Bắc Hà

500

300

250

Bổ sung: Từ đất ông Luyến Ngọc đến hết đất Ông Tộ Lan thôn Nam Hà

460

276

230

Bổ sung: Từ đất ông Hoành Thanh đến hết đất ông Đài Dung thôn Nam Hà

460

276

230

VII

XI

HUYỆN LỘC HÀ

 

 

 

1

3

Xã Thạch Mỹ

 

 

 

1.1

3.2

Đường tỉnh lộ 547 từ giáp xã Thạch Bằng đến hết xã Thạch Mỹ; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường tỉnh lộ 547 từ giáp thị trấn Lộc Hà đến hết xã Thạch Mỹ

2.000

1.200

1.000

2

4

Xã Thạch Châu

 

 

 

2.1

4.1

Đường Tỉnh lộ 549

 

 

 

Từ cống ngoài đất nhà anh Huynh Tiếp đến giáp xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Từ cống ngoài đất nhà anh Huynh Tiếp đến giáp thị trấn Lộc Hà

3.500

2.100

1.750

2.2

4.2

Đường Tỉnh lộ 547

 

 

 

Từ giáp Tỉnh lộ 549 (thị tứ Thạch Châu) đến giáp xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Từ giáp Tỉnh lộ 549 (thị tứ Thạch Châu) đến giáp thị trấn Lộc Hà

1.500

900

750

2.3

4.15

Đường khu dân cư lối 2 sau đất ông Đệ đến giáp đường JKA; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường khu dân cư sau đất ông Đệ đến giáp đường JKA

1.600

960

800

2.4

4.12

Đường từ Tỉnh lộ 549 (nhà Chị Vân) đến thôn Khánh Yên xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường từ Tỉnh lộ 549 (nhà Chị Vân) đến thôn Khánh Yên thị trấn Lộc Hà

500

300

250

2.5

4.26

Khu dân cư lối 2, lối 3, lối 4 vùng Đồng Nát; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Khu dân cư Đồng Nát

600

360

300

2.6

4.17

Đường từ đất anh Cơ đến đường đi xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường từ đất anh Cơ đến đường đi thị trấn Lộc Hà

800

480

400

2.7

4.28

Khu dân cư Đồng Ní lối 2, lối 3, sau đất cây xăng dầu; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Khu dân cư Đồng Mí, sau đất cây xăng dầu

600

360

300

2.8

 

Bổ sung: Khu dân cư vùng quy hoạch Đồng Đình

2.300

1.380

1.150

Bổ sung: Khu dân cư vùng quy hoạch Đng Bông

2.300

1.380

1.150

3

6

Xã Phù Lưu

 

 

 

3.1

6.6

Từ đường Tỉnh lộ 547 đến đường đi Chùa Kim Dung xã Thạch Bằng; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Từ đường Tỉnh lộ 547 đến đường đi Chùa Kim Dung thị trấn Lộc Hà

1.000

600

500

4

7

Ích Hậu

 

 

 

4.1

 

Bổ sung: Vùng quy hoạch K4 thôn Thống Nhất

1.500

900

750

Bổ sung: Vùng quy hoạch K7 và K10 thôn Trung Lương

1.000

600

500

5

8

Xã Bình Lộc

 

 

 

5.1.1

8.2

Đường Bình An Thịnh

 

 

 

Đoạn II: Tiếp đó đến giáp xóm Bình Nguyên xã An Lộc; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đoạn II: Tiếp đó đến giáp xóm Bình Nguyên xã Bình An

1.000

600

500

5.1.2

8.6

Đưng nhựa, bê tông còn lại

 

 

 

Bỏ tuyến: Độ rộng đường ≥ 5 m

 

 

 

Bỏ tuyến: Độ rộng đường ≥ 3 m đến < 5 m

 

 

 

Bỏ tuyến: Độ rộng đường < 3 m

 

 

 

5.1.3

8.7

Đưng đất, cấp phối còn lại

 

 

 

Bỏ tuyến: Độ rộng đường ≥ 5 m

 

 

 

Bỏ tuyến: Độ rộng đường ≥ 3 m đến < 5 m

 

 

 

Bỏ tuyến: Độ rộng đường < 3 m

 

 

 

5.2

9

Xã An Lộc

 

 

 

5.2.1

9.2

Đường Vượng - An từ giáp đường Tỉnh lộ 547 đến hết xã An Lộc; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường Vượng - An từ giáp đường Tỉnh lộ 547 đến hết xã Bình An

600

360

300

5.3

10

Xã Thịnh Lộc

 

 

 

5.3.1

10.2

Đường ven biển tiếp giáp xã Thạch Bằng đến khu vực UBND xã Thịnh Lộc, bán kính 250m; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường ven biển tiếp giáp thị trấn Lộc Hà đến khu vực UBND xã Thịnh Lộc, bán kính 250m

3.800

2.280

1.900

5.3.2

10.7

Đường kè biển

 

 

 

Đoạn từ giáp đất xã Thạch Bằng đến hết đất thôn Hòa Bình xã Thịnh Lộc; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đoạn từ giáp đất thị trấn Lộc Hà đến hết đất thôn Hòa Bình xã Thịnh Lộc

4.000

2.400

2.000

VIII

VII

HUYỆN KỲ ANH

 

 

 

B

B

Xã miền núi

 

 

 

1

10

Xã Kỳ Đồng

 

 

 

1.1

 

Bổ sung: Đường đất cấp phối còn lại: độ rộng đường >=5 m

200

120

100

2

12

Xã Kỳ Tân

 

 

 

2.1

 

Bổ sung: Đường Liên Xã 12 (Đường từ Ngã 3 Bích Châu đi

1.800

1.080

900

UBND xã Kỳ Thư: Từ đường ĐT 555 đến giáp đất xã Kỳ Châu)

 

 

 

3

6

Xã Kỳ Phong

 

 

 

3.1

6.2

Đường ĐT 551: từ ngã 3 Voi (Quốc lộ 1A) đến cầu Chợ (Kỳ Bắc); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường ĐT 551: từ ngã 3 Voi (Quốc lộ 1A) đến giáp xã Kỳ Bắc

2.500

1.500

1.250

4

7

Xã Kỳ Bắc

 

 

 

4.1

7.1

Đường ĐT 551: từ Cầu Chợ đến ngã 3 cây Đa (UB xã Kỳ Bắc) từ Cầu Chợ đến ngã 3 hết đất Hồng Hằng (thôn Hợp Tiến); Điều chỉnh thành:

 

 

 

Đường ĐT 551: từ Giáp xã Kỳ Phong đến ngã 3 cây Đa (UB xã Kỳ Bắc) từ Cầu Chợ đến ngã 3 hết đất Hồng Hằng (thôn Hợp Tiến)

2.400

1.440

1.200

IX

IX

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 

 

 

1

2

Xã Hương Long

 

 

 

1

2.3

Đoạn đường từ ngã 3 Chợ Đón đến ngã 4 vào xóm 10: Tiếp đó đến hết địa giới xã Hương Long; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Huyện lộ 8

 

 

 

Đoạn đường từ ngã 3 Chợ Đón đến ngã 4 vào xóm 10

200

120

100

Tiếp đó đến hết địa giới xã Hương Long

180

108

90

2

2.4

Đoạn đường từ tiếp giáp đất bà Châu đến ngã tư đi ốt xăng Hoàng Anh: Tiếp đó đến hết địa giới xã Hương Long; Điều chỉnh thành:

 

 

 

Huyện lộ 6

 

 

 

Đoạn đường từ tiếp giáp đất bà Châu đến ngã tư đi ốt xăng Hoàng Anh

700

420

350

Tiếp đó đến hết địa giới xã Hương Long

650

390

325

Bổ sung: Từ ngã 3 bà Châu đến địa giới xã Gia Phố

700

420

350

2

4

Xã Gia Phố

 

 

 

1

4.12

Điều chỉnh: Đoạn đường Nguyễn Du (từ ngã 4 tiếp giáp đường Trần Phú đến ngã 3 nối đường Mai Hắc Đế) phía đất xã Gia Phố

800

480

400

 

BẢNG 8

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Nghị Quyết số 275/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của HĐND tỉnh)

STT

Tên cụm, khu công nghiệp

Mức giá (đồng/m2)

I

CỤM CÔNG NGHIỆP

 

1

CCN Thạch Đồng (TPHT)

750.000

2

CCN Trung Lương (TXHL)

600.000

CCN Trung Lương (phần mở rộng, chưa có hạ tầng)

260.000

3

CCN Nam Hồng (TXHL)

600.000

4

CCN Phù Việt (TH)

400.000

5

CCN Bắc Cẩm Xuyên (CX)

600.000

6

CCN Thạch Kim (LH)

750.000

7

CCN Cổng Khánh 1 (TXHL)

260.000

8

CCN Cổng Khánh 2 (TXHL)

260.000

9

CCN Thái Yên (ĐT) (đã cho thuê trả tiền 1 lần)

215.000

10

CCN huyện Đức Thọ

250.000

11

CCN Trường Sơn (ĐT)

200.000

12

CCN Khe Cò (HS)

110.000

13

CCN Yên Huy (CL) (đã cho thuê trả tiền 1 lần)

96.000

14

CCN Gia Phố (HK)

110.000

15

CCN huyện Can Lộc

200.000

16

CCN Cẩm Nhượng (CX)

200.000

17

CCN Kỳ Hưng (TXKA)

200.000

18

CCN Kỳ Ninh (TXKA)

200.000

19

CCN Thạch Bằng (LH)

200.000

20

CCN Xuân Lĩnh (NX)

250.000

21

CCN Vũ Quang (VQ)

70.000

II

KHU CÔNG NGHIỆP

 

1

KCN Vũng Áng 1 (KKTVA)

1.000.000

2

KCN Đại Kim (KKT CT)

350.000

3

KCN Gia Lách (NX)

350.000

4

KCN Phú Vinh (KKTVA) (đã cho thuê trả tiền 1 lần)

158.000

5

KCN Hoành Sơn (KKTVA)

200.000

6

KCN phụ trợ phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A (KKTVA)

200.000

7

KCN Hạ Vàng (CL)

200.000

8

Các khu quy hoạch CN khác trong KKT Vũng Áng (CN 4, CN 5...)

200.000

9

QH Khu công nghiệp phía tây thành phố Hà Tĩnh.

250.000

10

QH khu công nghiệp nam thị xã Hồng Lĩnh.

250.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 275/2021/NQ-HĐND ngày 28/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Nghị quyết 172/2019/NQ-HĐND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


890

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!