Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 270/NQ-HĐND năm 2020 về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 270/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 07 tháng 05 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TĂNG THU TIỀN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Thông báo số 2139-TB/TU ngày 09/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 17/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 182/BC-KTNS ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Ban Kinh - tế Ngân sách, HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019, cụ thể:

1. Kết quả thu và số tăng thu nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019

- Tổng số thu tiền sử dụng đất năm 2019 thuộc cấp tỉnh quản lý là 1.013.084 triệu đồng, (trong đó: Ghi thu, ghi chi 424.289 triệu đồng; đã phân bổ trong năm 2019 là 443.449 triệu đồng) số tăng thu 145.346 triệu đồng.

- Tổng số thu tiền xổ số kiến thiết 13.256 triệu đồng (trong đó: đã phân bổ trong năm 2019 là 13.000 triệu đồng) số tăng thu 256 triệu đồng.

2. Về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và nguồn tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019

2.1. Đối với số tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019: 145.346 triệu đồng, đề nghị dự kiến phân bổ như sau:

- Dự kiến chi 15.000 triệu đồng để chủ động phòng, chống, ngăn dịch bệnh Covid - 2019.

- Phân bổ 30.000 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo.

- Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 từ nguồn ngân sách tập trung sang nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019 để bù hụt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 22.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01)

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 số tiền 78.346 triệu đồng.

- Giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019 để đầu tư các công trình dự án là 78.346 triệu đồng, cụ thể:

+ Thanh toán vốn các dự án đã hoàn thành: 11.476 triệu đồng;

+ Đầu tư dự án chuyển tiếp: 52.870 triệu đồng;

+ Đầu tư dự án khởi công mới: 14.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 02)

2.2. Đối với số tăng thu tiền xổ số kiến thiết 256 triệu đồng; phân bổ đầu tư dự án đang triển khai, đã có trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 nhưng còn thiếu vốn.

(Chi tiết theo Phụ lục số 02)

2.3. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI - Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Toản

 

PHỤ LỤC 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2019 SANG NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 07/05/2020 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT

Danh mục công trình, dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn ngân sách tập trung năm 2019 đã giao

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019

Tổng số

Trong đó:

Nguồn ngân sách tập trung

Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG SỐ

 

22.000

2.000

-

22.000

1

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐH.31 và đoạn đầu tuyến ĐH.30, huyện Mỹ Hào

1134/QĐ-UBND ngày 12/4/2017

9.000

9.000

 

9.000

2

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH. 64, huyện Ân Thi

2741/QĐ- UBND ngày 18/10/2017

6.000

6.000

 

6.000

3

Cải tạo, nâng cấp ĐH.15 đoạn Km4+500- Km7+050, huyện Văn Lâm

1924/QĐ- UBND ngày 07/9/2016

7.000

7.000

-

7.000

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 07/05/2020 của HĐND tỉnh)

ĐV: Triệu đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao

Bổ sung Kế hoạch 5 năm 2016-2020

Giao chi tiết KH vốn từ nguồn tăng thu tiền XSKT năm 2019

Ghi chú

Số quyết định, ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó đã giao kế hoạch chi tiết các năm

Tổng số

Trong đó giao chi tiết KH vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

TỔNG SỐ

 

535.514

95.881

92.738

78.346

78.346

256

 

I

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

 

105.690

43.438

43.438

11.476

11.476

-

 

1

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Hưng Yên

1838/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

44.197

22.143

22.143

1.460

1.460

 

 

2

Mở rộng trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo

2326/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

7.386

7.068

7.068

147

147

 

 

3

Đầu tư xây dựng công trình cầu Ngọc Quỳnh trên ĐH.19, huyện Văn Lâm

1847/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

38.300

 

 

8.300

8.300

 

 

4

Nhà khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh

2327/QĐ-UBND ngày 27/10/2016; 3119/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

7.295

6.565

6.565

701

701

 

 

5

Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng Trường THPT Yên Mỹ

2078/QĐ-UBND ngày 29/9/2016

8.513

7.662

7.662

868

868

 

 

II

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

 

341.433

52.443

49.300

52.870

52.870

256

 

1

Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với QL.38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên

2714/QĐ-UBND ngày 21/11/2016; 2586/QĐ-UBND ngày 26/9/2017; 258/NQ-HĐND ngày 8/4/2020

328.990

40.000

40.000

52.870

52.870

 

 

2

Trường Trung học cơ sở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ

2844/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

12.443

12.443

9.300

 

 

256

 

III

DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

 

88.391

-

-

14.000

14.000

 

 

1

Cải tạo, mở rộng nhà điều dưỡng, sân đường; xây dựng mới Nhà khoa dinh dưỡng và các phòng chức năng Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên.

2512/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

18.888

 

 

3.000

3.000

 

 

2

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà công vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

2779/QĐ-UBND ngày 13/12/2019

26.508

 

 

5.000

5.000

 

 

3

Doanh trại Đội chữa cháy khu vực Phố Nối A và Đội chữa cháy khu vực Văn Giang

2608/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

42.995

 

 

6.000

6.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 270/NQ-HĐND năm 2020 về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


76

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78