Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 27/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Đồng Tháp

Sau khi xem xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với những nội dung chủ yếu như sau:

Tổng diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án 52,45 ha, với 30 dự án (Có biểu danh mục dự án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I, II), Ban CTĐB;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

DANH MỤC

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Hạng mục

Tổng diện tích (ha)

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ, số thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp

Đất lúa

Đất cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất trụ sở cơ quan

Đất thủy lợi

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất giao thông

Đất phi nông nghiệp khác

I

Huyện Tân Hồng

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

II

Huyện Hồng Ngự

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Nhà máy cán Tole

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường Thới Tiền

 

III

Huyện Tam Nông

8.19

4.59

0.00

3.00

0.20

0.00

0.05

0.34

0.00

0.00

0.00

0.01

 

 

1

Mở rộng cây xăng Tám Bạch

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Ninh

 

2

Lò giết mổ gia súc-gia cầm huyện Tam Nông

0.45

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

Phú Ninh

 

3

Nhà máy sấy

1.36

1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Cường

 

4

Nhà máy SX khô cá Tứ Quý

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ

 

5

Khu dân cư thương mại Tiến Nghĩa

4.80

1.60

 

3.00

0.20

 

 

 

 

 

 

 

thị trấn Tràm Chim

 

6

Xưởng may Hưng Thịnh Phát

1.30

0.91

 

 

 

 

0.05

0.34

 

 

 

 

An Hòa

Chấp thuận chủ trương đầu tư tỉnh

IV

Huyện Thanh Bình

11.54

6.94

0.00

2.99

1.18

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Nhà máy cán Tole

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Tân Phú

Thửa 3850 thuộc tờ bản đồ số 2

2

Khu nhà ở công nhân Tân Phú

7.33

4.13

 

2.99

 

 

0.21

 

 

 

 

 

xã Tân Phú

 

3

Lò sấy trái cây

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã Bình Thành

 

4

Mở rộng chợ Tân Long

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã Tân Long

 

5

Đường dẫn cầu Tân Long- Chợ Mới (kêu gọi đầu tư)

1.50

0.10

 

 

1.18

 

0.22

 

 

 

 

 

xã Tân Long

 

V

Huyện Cao Lãnh

83.51

10.92

49.35

0.00

16.70

0.00

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Khu du lịch sinh thái Bình Thạnh

80.00

7.5

49.3

 

16.7

 

6.5

 

 

 

 

 

xã Bình Thạnh

 

2

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển chợ Phương Trà

2.51

2.42

0.05

 

 

 

0.04

 

 

 

 

 

xã Phương Trà

 

3

Nhà máy xay xát

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã Ba Sao

 

VI

Huyện Tháp Mười

1.50

0.80

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Nhà máy xay và sấy lúa Thuận Thành

1.50

0.80

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã Mỹ An

 

VII

Thành phố Cao Lãnh

14.85

3.83

10.11

0.74

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Khu dân cư Phường Mỹ Phú

2.70

1.83

0.11

0.74

 

0.02

 

 

 

 

 

 

Phường Mỹ Phú

 

2

Khu du lịch nghỉ dưỡng ven Sông Tiền

12.15

2.00

10.00

 

 

0.15

 

 

 

 

 

 

Phường 6

TBĐ số 8

VIII

Thành phố Sa Đéc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

IX

Thị xã Hồng Ngự

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Lò sấy lúa

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã Tân Hội

thửa 745, TBĐ 2

2

Nhà ở xã hội Nguyễn Hùng

1.21

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường An Thạnh

thửa 295, TBĐ 11

X

Huyện Lấp Vò

10.34

9.36

0.75

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Nhà máy xay xát lúa, sấy lúa, lau bóng gạo và kho chứa lương thực

1.33

1.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã Mỹ An Hưng B

chấp thuận chủ trương của tỉnh

2

Chợ Thầy Lâm

2.15

2.07

0.05

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

xã Mỹ An Hưng B

 

3

Khu xử lý nước thải

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Thạnh Trung

 

4

Khu dân cư Sao Mai

5.48

4.78

0.50

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

Bình Thạnh Trung

 

5

Kho chứa phân bón, thuốc BVTV

0.31

0.11

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Thạnh Trung

TBĐ 89: thửa 608. 560

6.

Nhà máy xay xát lúa, lau bóng gạo, ép viên cũi trấu

0.73

0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Thạnh Trung

TBĐ 89, thửa 553. 365

XI

Huyện Lai Vung

28.13

14.24

6.43

0.00

0.00

0.15

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

1

Xí nghiệp may, thêu

13.50

8.64

4.71

 

 

0.15

 

 

 

 

 

 

TTLV

 

2

Nhà máy xay xát, lau bóng gạo

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tân Dương

 

3

Nhà máy sản xuất gốm

13.90

5.00

1.65

 

 

 

7.25

 

 

 

 

 

Hòa Thành

 

4

Nhà máy sản xuất phân bón NPK

0.48

0.35

0.07

 

 

 

0.06

 

 

 

 

 

Tân Thành

TBĐ: 27, thửa 47, 72

XII

Huyện Châu Thành

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

Tổng cộng

159.83

52.45

67.34

6.73

18.31

0.32

14.33

0.34

0.00

0.00

0.00

0.01

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144