Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 234/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/2019/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 30 ĐOẠN CAO LÃNH - HỒNG NGỰ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ CHÍN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 73/BC- HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

Dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, diện tích đất thu hồi đã phê duyệt là 69 ha nay điều chỉnh thành 84,93 ha (do điều chỉnh quy hoạch).

(Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019 và có hiệu kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I,II);
- Ban CTĐB, Bộ TN&MT, Bộ GTVT;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND Tỉnh, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKTTU, ĐĐBQH Tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DANH MỤC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 30 ĐOẠN CAO LÃNH-HỒNG NGỰ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch

Diện tích hiện trạng

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)

Ghi chú

Diện tích

Sử dụng từ các loại đất

Đất lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất ở nông thôn

Đất trụ sở cơ quan

Đất sản xuất kinh doanh

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ sở TDTT

Đất giáo dục

Đất y tế

Đất phi nông nghiệp khác

(1)

(2)

(3)= (4)+(5)

(4)

(5)= (6)+(7) +…

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(12)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Vốn trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã Phong Mỹ thuộc huyện Cao Lãnh; các xã: Bình Thành, thị trấn Thanh Bình, Tân Thạnh, An Phong thuộc huyện Thanh Bình ; các xã: Phú Ninh, An Long, An Hòa thuộc huyện Tam Nông và xã An Bình A thuộc Thị xã Hồng Ngự

Quyết định phê duyệt dự án số 201/QĐ- BGTVT ngày 20/01/2019

1.1

Diện tích theo Quyết định phê duyệt dự án số 201/QĐ-BGTVT

84,93

48,63

36,30

9,87

5,56

1,29

1,46

1,76

14,11

0,38

0,52

0,13

0,17

0,50

0,11

0,43

a)

* huyện Cao Lãnh

0,06

0,03

0,03

-

0,02

-

-

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

b)

* huyện Thanh Bình

58,64

34,02

24,62

9,10

3,38

0,66

1,35

1,76

6,75

0,26

0,32

0,134

0,17

0,33

0,10

0,31

c)

* huyện Tam Nông

22,51

11,60

10,91

0,77

1,99

0,52

0,11

-

6,92

0,12

0,21

-

-

0,16

0,01

0,10

d)

* Thị xã Hồng Ngự

3,71

2,97

0,74

0,00

0,16

0,11

-

-

0,44

-

0,004

-

-

0,01

-

0,01

1.2

Diện tích theo Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND

69,00

36,75

32,25

9,69

4,32

0,87

0,68

0,57

14,11

0,33

0,52

0,130

0,11

0,50

0,01

0,41

1.3

Diện tích tăng thêm đề nghị bổ sung kế hoạch năm 2019

15,93

11,88

4,05

0,18

1,24

0,42

0,78

1,19

0,00

0,05

0,00

0,00

0,06

0,00

0,10

0,02

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102