Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 225/2008/NQ-HĐND về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 225/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 23/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 225/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét Tờ trình số 3965/TTr-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về đối tượng, điều kiện, hình thức, nguyên tắc, nguồn kinh phí hỗ trợ và mức hỗ trợ để xét hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận, gồm có:

- Người gia nhập tổ chức cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1935 về trước;

- Người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1936 đến ngày 31 tháng 12 năm 1944, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng hoặc Huân chương Hồ Chí Minh hoặc Huân chương Độc Lập hạng nhất;

- Người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1936 đến ngày 31 tháng 12 năm 1944;

b) Người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận;

c) Thân nhân của liệt sỹ được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ.

d) Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

e) Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

f) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

g) Bệnh binh;

h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

i) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

k) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

l) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Điều kiện chung để được hỗ trợ

a) Chưa có nhà ở, chưa có đất ở hoặc đã có đất ở, nhà ở nhưng không đảm bảo điều kiện sống bình thường;

b) Chưa được hưởng một hình thức hỗ trợ cải thiện nhà ở lần nào.

c) Có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống tại phường, xã, thị trấn nơi xin hỗ trợ.

3. Hình thức hỗ trợ

Áp dụng một trong các hình thức sau đây:

a) Tặng nhà tình nghĩa;

b) Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở;

c) Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi được giao đất làm nhà ở;

d) Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền khi được mua nhà của Nhà nước bán;

4. Nguyên tắc hỗ trợ cải thiện nhà ở

a) Phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh;

b) Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người; điều kiện và khả năng của tỉnh;

c) Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng;

d) Trong trường hợp một người thuộc diện nhiều ưu đãi, được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng để hỗ trợ;

e) Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều thành viên được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất so với mức quy định tại bản quy định này;

5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, bao gồm: nguồn Ngân sách Nhà nước, nguồn "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác.

Phương án hỗ trợ cải thiện nhà ở phải thể hiện nguồn kinh phí đảm bảo theo nguyên tắc: Người có công với cách mạng có hộ khẩu thường trú ở địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm lập phương án cân đối các nguồn kinh phí hỗ trợ (gồm của địa phương và phần hỗ trợ của cấp trên) và đất ở.

6. Mức hỗ trợ

6.1. Tặng nhà tình nghĩa

a) Các đối tượng người có công với cách mạng quy định tại Điều 2 bản quy định này (trừ các đối tượng được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 bản quy định này) có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở, hiện đang phải ở nhờ nhà người khác không phải là thân nhân chủ yếu của họ hoặc bị mất nhà ở do thiên tai, hoả hoạn thì được xét tặng “nhà tình nghĩa”;

b) Nhà tình nghĩa được xây dựng theo điều kiện và khả năng của địa phương, nhưng tối thiểu phải đạt mức trung bình về nhà ở so với cộng đồng dân cư nơi người có công với cách mạng thường trú. Cụ thể như sau:

- Diện tích xây dựng tối thiểu 24 m2;

- Đơn giá xây dựng: Theo đơn giá xây dựng nhà ở 01 tầng xây, mái ngói do UBND tỉnh quy định tại thời điểm hỗ trợ;

- Diện tích đất để xây dựng nhà tình nghĩa được thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh và quy hoạch đất ở của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.2. Hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Người có công với cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát, chật chội (nhà tranh vách đất hoặc nhà ngói tạm xung quanh thưng tre, mét..), không đảm bảo điều kiện về nhà ở so với mức trung bình nơi họ thường trú mà không có khả năng tự khắc phục thì được xét hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Tuỳ theo hoàn cảnh, chế độ ưu đãi của từng người và khả năng ngân sách của huyện, thành phố, thị xã, ngân sách của tỉnh và các nguồn vốn khác để có phương án, kế hoạch hỗ trợ thích hợp (mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, hình thức hỗ trợ bằng tiền VNĐ hoặc hiện vật) theo quy định như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; Thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được xét hỗ trợ tối đa 80% giá trị xây dựng 01 nhà tình nghĩa tại địa phương; Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng không tặng nhà tình nghĩa vẫn được xét hỗ trợ sửa chữa nâng cấp nhà ở theo quy định tại khoản 1 điều này;

b) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được xét hỗ trợ tối đa 40% giá trị xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại địa phương;

c) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được xét hỗ trợ tối đa 30% giá trị xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại địa phương;

d) Thân nhân liệt sỹ gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được xét hỗ trợ tối đa 20% giá trị xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại địa phương;

đ) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ Quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 1 hoặc Huân chương chiến thắng hạng 1 được hỗ trợ tối đa 15% giá trị xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại địa phương;

e) Trường hợp người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đã mất mà thân nhân chủ yếu của họ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ tối đa 10% giá trị xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại địa phương;

f) Trường hợp người có công với cách mạng thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều này đã mất mà thân nhân chủ yếu của họ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) có nhiều người ở nhiều hộ khác nhau, có hoàn cảnh thực sự khó khăn về nhà ở thì việc xét hỗ trợ cải thiện nhà ở theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ một lần cho hộ khó khăn nhất. Mức hỗ trợ như tại Khoản 6 Điều này.

6.3 Hỗ trợ kinh phí mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

a) Các đối tượng được quy định tại mục a Khoản 1 Điều này khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 (sau đây gọi là Nghị định số 61/CP) được nhà nước hỗ trợ theo các quy định sau:

- Các đối tượng quy định tại điểm thứ nhất mục a Khoản 1 Điều này được miễn toàn bộ tiền mua nhà và tiền sử dụng đất;

- Các đối tượng quy định tại điểm thứ 2 mục a Khoản 1 Điều này được miễn tiền mua nhà không quá 200 mét vuông sử dụng và miễn tiền sử dụng đất không quá 300 mét vuông;

- Các đối tượng quy định tại điểm thứ ba mục a Khoản 1 Điều này được miễn tiền mua nhà không quá 100 mét vuông sử dụng và miễn tiền sử dụng đất không quá định mức đất ở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định;

- Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 đang ở căn hộ khép kín thuộc nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở thì ngoài việc được miễn toàn bộ tiền nhà và tiền sử dụng đất còn được hỗ trợ thêm 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng;

- Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 đang ở căn hộ không khép kín trong nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở thì được chuyển đổi sang căn hộ khép kín thuộc nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở, được miễn toàn bộ tiền nhà, tiền sử dụng đất và được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng;

- Trường hợp nhà ở của những người được hỗ trợ quy định tại các điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba của mục a Khoản 6.3 Điều này thuộc loại không được chuyển thành sở hữu tư nhân như đã quy định tại Điều 5 Nghị định số 61/CP thì hỗ trợ như sau:

+ Đối với người được hỗ trợ quy định tại điểm thứ nhất mục a Khoản 6.3 Điều này thì chuyển đổi sang nhà ở khác (nhà ở đã có hay xây dựng mới) hoặc giao đất không thu tiền tối đa không quá 400 mét vuông và hỗ trợ kinh phí xây dựng không quá 200 mét vuông sàn để tự làm nhà ở mới;

+ Đối với người được hỗ trợ quy định tại điểm thứ hai mục a Khoản 6.3 Điều này thì giao đất không thu tiền tối đa không quá 300 mét vuông và hỗ trợ kinh phí xây dựng không quá 200 mét vuông sàn để tự làm nhà ở mới;

+ Đối với người được hỗ trợ quy định tại điểm thứ ba mục a Khoản 6.3 Điều này thì giao đất không thu tiền tối đa không quá định mức đất ở do UBND tỉnh quy định nhưng phải dưới 300 mét vuông và hỗ trợ kinh phí xây dựng không quá 100 mét vuông sàn để tự làm nhà ở mới.

Trường hợp người được hỗ trợ không có điều kiện tự làm nhà và có yêu cầu thì UBND tỉnh tổ chức xây dựng phù hợp với quy định chung, có sự thỏa thuận với người được hỗ trợ.

Căn cứ để tính kinh phí hỗ trợ đối với những trường hợp quy định tại mục a khoản 6.3 Điều này là giá xây dựng nhà ở mới theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng; đối với trường hợp ở nhà biệt thự áp dụng giá biệt thự cấp II, đối với các trường hợp khác áp dụng giá nhà cấp II được quy định theo Nghị định số 61/CP.

b) Trường hợp các đối tượng được quy định tại mục a Khoản 1 Điều này không ở nhà thuê thuộc sở hữu Nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước, được hỗ trợ 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

c) Các đối tượng quy định tại mục b Khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ theo các quy định sau:

- Trường hợp khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP thì được miễn tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở hoặc được giảm 80% tiền sử dụng đất đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng một hộ ở, nhưng diện tích để tính số tiền được giảm không vượt quá định mức đất ở do UBND tỉnh quy định tại thời điểm hỗ trợ.

Trong trường hợp hộ gia đình có người thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định nói trên mà đã mất thì vợ (hoặc chồng) còn sống được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ theo mức nêu trên. Trong trường hợp cả vợ và chồng thuộc đối tượng được hỗ trợ thì được hưởng mức hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất.

Mức giảm tiền sử dụng đất quy định tại mục này cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm hỗ trợ và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

Tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

- Trường hợp người thuộc đối tượng hỗ trợ cải thiện nhà ở từ trước đến nay không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở, nếu người đó còn sống thì được hỗ trợ 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng. Trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ có vợ hoặc chồng thì thực hiện việc hỗ trợ theo quy định sau:

+ Trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại mục c khoản 6.3 Điều này đã mất thì vợ (hoặc chồng) còn sống được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng;

+ Trường hợp cả vợ và chồng đều thuộc đối tượng quy định tại mục c khoản 6.3 Điều này mà cả hai còn sống đến ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 có hiệu lực thi hành thì mỗi người được hỗ trợ 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

d) Các đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng theo quy định tại khoản 1 Điều này hiện chưa có nhà ở, đất ở nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất;

- Thân nhân của liệt sỹ là bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ, con đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất;

6.4. Hỗ trợ giao đất làm nhà ở

a) Người có công với cách mạng hiện chưa có nhà ở, đất ở nay có nhu cầu xin giao đất ở thì được xét giao đất làm nhà ở và được hỗ trợ tiền sử dụng đất theo mức như sau:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng, được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80%, được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất;

- Thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại B; bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60%; người gia nhập tổ chức cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất;

- Thân nhân của liệt sỹ là bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ, con đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất;

b) Hạn mức đất, mức hỗ trợ và giá đất để xét hỗ trợ:

- Hạn mức đất ở: Theo diện tích quy hoạch nhưng tối đa không vượt hạn mức giao đất ở mới do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định;

- Mức hỗ trợ: Được xác định trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp;

- Giá đất để xét hỗ trợ: Theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai.

c) Các lô đất có vị trí sinh lợi theo quy định hiện hành của UBND tỉnh và các lô đất được quy hoạch để đấu giá không thuộc diện xét để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách tại quy định này.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, ban hành quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng hỗ trợ cải thiện nhà ở áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008. /.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 225/2008/NQ-HĐND về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251