Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 196/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 20/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/NQ-ND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 8905/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 991 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng diện tích 1.146,70 ha, trong đó đất trồng lúa 1.083,87 ha, đất rừng phòng hộ 62,43 ha, đất rừng đặc dụng 0,40 ha (có Danh mục I kèm theo).

Điều 2. Hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với 40,21 ha đất trồng lúa và 5 ha đất rừng phòng hộ thực hiện 29 công trình, dự án tại Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh (có Danh mục II kèm theo).

Điều 3.

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua; bãi bỏ Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVB) (để b/c);
- TT Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

DANH MỤC I

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Địa điểm thực hiện

Chủ đầu tư

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Tng số có 991 công trình, dự án đề xuất chuyển mục đích 1.146,70 ha, bao gồm: Đất trồng lúa 1083,87 ha;

đất rừng phòng hộ 62,43 ha; đất rừng đặc dụng 0,40 ha

I

Thành phố Vinh (có 102 công trình, dự án với diện tích 160,10 ha đất trồng lúa)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyn từ các Nghị quyết s153/NQ-HĐND và số 164/NQ-HĐND (45 công trình, dự án, diện tích 80,95 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Khu thể thao Phức hp Golf Biển Cửa Lò

4,94

-

-

Xã Nghi Phú

CTCP Golf Biển Cửa Lò

 

2

Xây dựng Mương thoát nước Bàu Đông, xã Hưng Đông

1,51

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

3

Đt ở xen dm xã Hưng Chính (xóm 5, 4, 6, 7)

1,03

-

-

Xã Hưng Chính

UBND xã Hưng Chính

 

4

Chia lô đất ở xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông

0,27

-

-

Xã Hưng Đông

UBND TP. Vinh

 

5

Chia lô đất ở vị trí 4 xóm Mậu Đơn, xã Hưng Lộc

0,85

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND xã Hưng Lộc

 

6

Chia lô đất ở xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc

2,41

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND xã Hưng Lộc

 

7

Xây dng Công viên cây xanh, chia lô đất ở vị trí 3 xóm Mậu Đơn, xã Hưng Lộc

2,94

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND TP. Vinh

 

8

Khu quy hoạch đất ở dân cư tại xóm 1, xã Nghi Kim

0,97

-

-

Xã Nghi Kim

UBND TP. Vinh

 

9

Khu quy hoạch đất ở dân cư tại xóm 3, xã Nghi Kim

1,68

-

-

Xã Nghi Kim

UBND TP. Vinh

 

10

Xây dựng hạ tầng khu tái định di dân khẩn cấp vùng thiên tai xã Hưng Hòa

3,07

-

-

Xã Hưng Hòa

Chi cục Phát triển nông thôn

 

11

Nhà ở chung cư và liền kề Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh

3,53

-

-

Xã Nghi Phú

Công an tỉnh

 

12

Quy hoạch dân cư khối Văn Trung, phường Hưng Dũng

0,17

-

-

Phường Hưng Dũng

UBND P.Hưng Dũng

 

13

Chia lô đất ở khối 10, phường Quán Bàu

0,38

-

-

Phường Quán Bàu

UBND TP. Vinh

 

14

Chia lô đất ở khối 1, phường Quán Bàu

0,09

-

-

Phường Quán Bàu

UBND TP. Vinh

 

15

Chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu

0,60

-

-

Phường Quán Bàu

UBND TP. Vinh

 

16

Trung tâm sản xuất và phát sóng - Đài phát thanh truyền hình Nghệ An tại xã Nghi Đức

1,96

-

-

Xã Nghi Đức

Đài PT-TH tỉnh

 

17

Xây dựng Nghĩa Trang Con Túc, xã Nghi Liên

0,35

-

-

Xã Nghi Liên

UBND xã Nghi Liên

 

18

Xây dựng Nghĩa Trang Cát Táng loại vừa, xã Nghi Liên

1,78

-

-

Xã Nghi Liên

UBND xã Nghi Liên

 

19

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 4, xã Hưng Chính

0,02

-

-

Xã Hưng Chính

UBND xã Hưng Chính

 

20

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 7, xã Hưng Chính

0,03

-

-

Xã Hưng Chính

UBND xã Hưng Chính

 

21

Xây dựng Trung tâm thương mại mua sắm và dịch vụ tổng hợp

0,09

-

-

Xã Nghi Liên

Công ty TNHH Danh Soa

 

22

Xây dựng Trung tâm kinh doanh thương mại, dịch vụ bách hóa tổng hợp, đại lý phân phối hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ vận tải, kho bãi và trung chuyển hàng hóa

0,50

-

-

Phường Vinh Tân

Công ty TNHH Thương mại Minh Tuấn

 

23

Xây dựng Khu trung tâm thương mại và dịch vụ Golden City 6 tại xã Nghi Phú

0,41

-

-

Xã Nghi Phú

Công ty Cổ phần Golden City

 

24

Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ hỗn hợp tại xã Nghi Phú

0,09

-

-

Xã Nghi Phú

Công ty Cổ phần Golden City

 

25

Xây dựng Trụ sở doanh nghiệp Tôn Hoa sen

3,82

-

-

Xã Nghi Liên

Tập đoàn Tôn Hoa Sen

 

26

Hệ thống kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi vạn (Giai đoạn 1)

3,10

-

-

Xã Nghi Kim

UBND Thành phố Vinh

 

27

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hưng Đông

0,81

-

-

Xã Hưng Đông

CTCP ĐTPT và hạ tầng đô thị Đường sắt

 

28

Chia lô đất ở các xóm xã Nghi Liên (xóm 18a, xóm 10 - 2 vị trí, xóm 5)

1,95

- -

-

Xã Nghi Liên

UBND Thành phố Vinh

 

29

Quy hoạch chia lô đất ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường 72m tại xóm 13, 16 - xã Nghi Phú

0,50

-

-

Xã Nghi Phú

UBND Thành phố Vinh

 

30

Xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên của Công ty CP ĐT&TM Dầu khí Nghệ An

2,67

-

-

Xã Hưng Lộc

Công ty CP ĐT&TM Dầu khí Nghệ An

 

31

Xây dựng Khu nhà ở quân đội quân khu 4

0,30

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

32

Quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

0,84

-

-

Xã Nghi Phú

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An

 

33

Chia lô đất xóm Đức Vinh vị trí 1

1,60

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND Thành phố Vinh

 

34

Chia lô đất ở xóm Đức Vinh vị trí 2

3,39

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND Thành phố Vinh

 

35

Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu

2,63

-

-

Xã Nghi Liên, xã Nghi Kim

Bệnh viện Ung Bướu

 

36

Xây dựng Đường 24m xã Hưng Lộc đoạn nối từ TL535 đến đường Phạm Đình Toái

1,88

-

-

Xã Hưng Lộc, xã Nghi Phú

UBND Thành phố Vinh

Điều chỉnh quy mô diện tích

37

Chia lô đất ở dân cư và hạ tầng công cộng phục vụ dân cư hai bên đường 24m (3 vị trí), xã Hưng Lộc

7,90

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND Thành phố Vinh

Điều chỉnh quy mô diện tích

38

Chia lô đất ở dân cư tại xóm 11, xã Nghi Kim

2,63

-

-

Xã Nghi Kim

UBND Thành phố Vinh

Điều chỉnh quy mô diện tích

0,39

Khu đất tái định cư tại xóm 5, Nghi Liên

0,17

-

-

Xã Nghi Liến

UBND Thành phố Vinh

Điều chỉnh quy mô diện tích

40

Khu đô thị Bắc Nghi Kim

7,38

-

-

Xã Nghi Kim, Nghi Liên

UBND Thành phố Vinh

Điều chỉnh quy mô diện tích

41

Chia lô đất ở khối 6, phường Quán Bàu

0,68

-

-

Phường Quán Bàu

UBND Thành phố Vinh

Điều chỉnh quy mô diện tích

42

Chia lô đất ở khối 9 (vị trí 2), phường Quán Bàu

6,57

-

-

Phường Quán Bàu

UBND Thành phố Vinh

Điều chỉnh quy mô diện tích

43

Mở rộng bãi tập kết vật liệu xây dựng

0,60

-

-

Xã Hưng Đông

CT TNHH TM Huyền Hùng Cường

Điều chỉnh quy mô diện tích

44

Trụ sở làm việc kinh doanh vận tải và nhà kho Công ty Tư nhân Ngọc Hải

0,38

-

-

Xã Hưng Đông

CT TNHH VT&TM Ngọc Hải

Điều chỉnh quy mô diện tích

45

Chia lô đất ở phục vụ tái định cư tại phường Quán Bàu

1,48

-

-

Phường Quán Bàu

UBND phường Quán Bàu

Điều chỉnh quy mô diện tích

B

Công trình, dự án đăng ký mới (57 công trình, dự án, diện tích 79,15 ha đất trồng lúa)

 

 

 

46

Mở rộng Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng

0,80

-

-

Xã Nghi Phú

Trường CĐ nghề số 4

 

47

Bù đổi diện tích đất quốc phòng bị chồng lấn tại phố Vườn, xã Hưng Đông

0,30

-

-

Xã Hưng Đông

Bộ tư lệnh Quân khu 4

 

48

Xây dựng Đại lộ Vinh - Cửa Lò

1,50

-

-

Xã Nghi Phú, Nghi Đức

Sở Giao thông Vận tải

 

49

Xây dựng Hệ thống tường rào, đường công vụ, nhà ga hành khách cảng hàng không Vinh

7,24

-

-

Xã Nghi Liên, Nghi Ân

Cục hàng không

 

50

Xây dựng Đường gom đông đường sắt Bắc - Nam (thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Quán Hành - Quán Bánh - Hạng mục đường gom)

0,58

-

-

Xã Nghi Liên

Sở Giao thông Vận tải

 

51

Mở rộng trường THCS Nguyễn Trường Tộ

0,32

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

52

Mở rộng khuôn viên Trường Mầm Non Hưng Lộc

0,30

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND xã Hưng Lộc

 

53

Xây dựng Khu nhà ở Sinh viên trường Đại học Vinh tại xã Nghi Ân

0,03

-

-

Xã Nghi Ân

Trường Đại học Vinh

 

54

Chia lô Đất ở xóm 11 (Vị trí 2 - Phía Tây), xã Nghi Kim

2,63

-

-

Xã Nghi Kim

UBND xã Nghi Kim

 

55

Xây dựng Khu nhà ở trung tâm xã Nghi Kim

3,60

-

-

Xã Nghi Kim

UBND xã Nghi Kim

 

56

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 01 phục vụ GPMB, tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh, thuộc dự án Đại lộ Vinh- Cửa Lò

8,39

-

-

Xã Nghi Đức, Xã Nghi Ân

UBND Thành phố Vinh

 

57

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 04 phục vụ GPMB, tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh, thuộc dự án Đại lộ Vinh- Cửa Lò

3,80

-

-

Xã Nghi Đức, Xã Nghi Phú

UBND Thành phố Vinh

 

58

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư số 5 phục vụ GPMB tại xã Nghi Phú thuộc dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò

9,58

-

 

Xã Nghi Phú, Xã Hưng Lộc

UBND Thành phố Vinh

 

59

Xây dựng khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hưng Bình

2,35

-

-

Phường Hưng Bình

Công ty TNHH Phước Tài

 

60

Chia lô đất ở khối 10, phường Quán Bàu (3 vị trí)

0,48

-

-

Phường Quán Bàu

UBND phường Quán Bàu

 

61

Mở rộng chùa Phổ Môn

0,24

-

-

Xã Nghi Liên

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An

 

62

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC mồ mả phục vụ GPMB tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh thuộc dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò

1,53

-

-

Xã Nghi Đức

UBND Thành phố Vinh

 

63

Xây dng Nhà văn hóa khối 6, phường Quán Bàu

0,10

-

-

Phường Quán Bàu

UBND phường Quán Bàu

 

64

Xây dựng Trụ scông an phường Vinh Tân

0,22

-

-

Phường Vinh Tân

Công an thành phố Vinh

 

65

Đường giao thông qua khối 5,6, phường Quán Bàu (rộng 18m)

0,27

-

-

Phường Quán Bàu

UBND phường Quán Bàu

 

66

Xây dựng đường, mương từ Cửa Đình đến Phúc Gia xóm Hòa Tiến

0,20

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND xã Hưng Lộc

 

67

Đường QH 24m xã Hưng Lộc - GĐ 2 (nối từ TL 535 đến đường bao Đông)

2,37

-

-

Xã Hưng Lộc

UBND Thành phố Vinh

 

68

Đường Lê Mao kéo dài từ KM 0+892,23m đến Km 1+212,28 (giai đoạn 2 - Đoạn 2)

1,04

-

-

Phường Vinh Tân

Công ty CP ĐT&PT nhà Hà Nội số 30

 

69

Mở rộng mương tiêu cấp 3 từ hội quán xóm Kim Đông đi Bàu Tuỳn

0,01

-

-

Xã Nghi Ân

UBND xã Nghi Ân

 

70

Mở rộng mương tiêu cp 3 từ hội quán xóm Kim Liên đi Đồng Xông

0,03

-

-

Xã Nghi Ân

UBND xã Nghi Ân

 

71

Xây dựng Trường Trung cấp nghề Việt - Úc

0,18

-

-

Xã Nghi Ân

Trường Trung cấp nghề Việt Úc

 

72

Xây dựng sân th thao xóm Trung Thành, xã Hưng Đông

0,03

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

73

Xây dựng sân thể thao xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông

0,03

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

74

Xây dng sân thể thao xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông

0,03

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

75

Xây dựng Sân vận động trung tâm xã Hưng Đông

1,69

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

76

Chia lô đất ở Kim Đông, xã Nghi Ân (giai đoạn 2)

1,44

-

-

Xã Nghi Ân

UBND Thành phố Vinh

 

77

Chia lô đất ở xóm Kim Trung, xã Nghi Ân

0,38

-

-

Xã Nghi Ân

UBND Thành phố Vinh

 

78

Chia lô đất ở tây Bàu Láng, xã Nghi Ân

0,58

-

-

Xã Nghi Ân

UBND xã Nghi Ân

 

79

Chia lô đất ở xóm 5, xã Hưng Chính (phía Đông đường Tống Tất Thắng) giai đoạn 1

1,68

-

-

Xã Hưng Chính

UBND xã Hưng Chính

 

80

Chia lô đất ở dân cư khối 1, phường Vinh Tân

4,50

-

-

Phường Vinh Tân

UBND Thành phố Vinh

 

81

Chia lô đất ở khối Trung Nghĩa (Phía Bắc đường Trần Bình Trọng)

0,11

-

-

Phường Đông Vĩnh

UBND Thành phố Vinh

 

82

Chia lô đất ở xóm Trung Thuận phục vụ tái định cư tiểu dự án phát triển đô thị Vinh (vị trí số 2) tại xã Hưng Đông

1,20

-

-

Xã Hưng Đông

UBND Thành phố Vinh

 

83

Khu tái định cư phục vụ GPMB tiểu dự án phát triển đô thị Vinh

1,25

-

-

Xã Hưng Đông

UBND Thành phố Vinh

 

84

Chia lô đất ở dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ, xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông

6,70

-

-

Xã Hưng Đông

UBND Thành phố Vinh

 

85

Chia lô Đất ở xóm Xuân Thịnh, Xuân Bình 13, xã nghi Đức

1,73

-

-

Xã Nghi Đức

UBND Thành phố Vinh

 

86

Chia lô đất ở khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập

0,24

-

-

Phường Hà Huy Tập

UBND Thành phố Vinh

 

87

Chia lô đất ở dân cư xóm 18, xã Nghi Phú

0,26

-

-

Xã Nghi Phú

UBND xã Nghi Phú

 

88

Mrộng chùa Ân tại xã Nghi Đức

1,10

-

-

Xã Nghi Đức

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An

 

89

Xây dựng chùa Đức Hậu tại xã Nghi Đức

1,54

-

-

Xã Nghi Đức

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An

 

90

Xây dựng Nhà quản trang - Nghĩa Trang Nam Cung

0,04

-

-

Phường Cửa Nam

UBND phường Cửa Nam

 

91

Xây dng Nhà văn hóa xóm 6, xã Nghi Kim

0,02

-

-

Xã Nghi Kim

UBND xã Nghi Kim

 

92

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 1, xã Nghi Kim

0,10

-

-

Xã Nghi Kim

UBND xã Nghi Kim

 

93

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 21, xã Nghi Phú

0,09

-

-

Xã Nghi Phú

UBND xã Nghi Phú

 

94

Xây dựng kho bãi, kinh doanh vận tải, xưởng bảo trì và nhà điều hành Công ty CP dịch vụ thương mại và vận tải Đại An

1,29

-

-

Xã Hưng Đông

Công ty TNHH Đại An

 

95

Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ khách sạn, nhà hàng tại xã Hưng Đông

3,14

-

-

Xã Hưng Đông

CTCP TCT phát triển năng lượng Nghệ An

 

96

Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoàng Long

0,25

-

-

Phường Vinh Tân

CT CP chế biến thực phẩm Hoàng Long

 

97

Xây dựng Văn phòng làm việc, xưởng sản xuất và giới thiệu sản phẩm của công ty TNHH thương mại Dung Long

0,50

-

-

Phường Vinh Tân

Công ty TNHH Thương mại Dung Long

 

98

Mở rộng trụ sở làm việc Công ty TNHH Hiền Hải, xã Hưng Đông

0,07

-

-

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

99

Xây dựng văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, dịch vụ của công ty CP ARITA tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh

0,25

-

-

Xã Nghi Liên

Công ty CP ARITA

 

100

Xây dựng trường mầm non tư thục Thục Anh

0,20

-

-

Phường Vinh Tân

CTCP Khánh Duy

 

101

Xây dựng Nghĩa Trang cát táng loại vừa và nhỏ tại xã Nghi Kim

0,47

-

-

Xã Nghi Kim

Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An

 

102

Xây dựng Khách sạn thương mại tổng hợp

0,15

-

-

Phường Hà Huy Tập

CTCP ĐTPT Trí Dương

 

II

Thị xã Cửa Lò (có 17 công trình, dự án với diện tích 21,25 ha đất trồng lúa, 0,2 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyn từ Nghị quyết số 153/NQ-HĐND (10 công trình, dự án, diện tích 10,11 ha đất trồng lúa)

 

 

 

1

Xây dựng Đường ngang 21 Thị xã Cửa Lò

0,27

-

-

Phường Nghi Hòa

UBND Thị xã Cửa Lò

 

2

Xây dựng Đường ngang số 22 thị xã Cửa Lò (đoạn từ đường Bình minh đến đường dọc số 3)

0,24

-

-

Phường Nghi Hòa

UBND Thị xã Cửa Lò

 

3

Xây dựng Đường trục dọc số III (đoạn 3) thị xã Cửa Lò

0,75

-

-

Nghi Hòa, Nghi Hương

UBND Thị xã Cửa Lò

 

4

Xây dựng Đường trục dọc số III (đoạn 1) thị xã Cửa Lò

1,52

-

-

Thu Thủy, Nghi Thu

UBND Thị xã Cửa Lò

 

5

Xây dựng Kênh thoát nước số 1 đoạn từ đường ngang số 18 đến 23 (giai đoạn 2)

2,32

-

-

Phường Nghi Hòa

UBND Thị xã Cửa Lò

 

6

Xây dựng Mương thoát nước cho tuyến đường dọc số III từ trục ngang số 11 đến 18 thị xã Cửa Lò

0,33

-

-

Phường Nghi Hòa

UBND Thị xã Cửa Lò

 

7

Xây dựng kênh thoát nước phía Tây trục dọc III từ đường ngang 1 đến đường ngang 14

2,42

-

-

Nghi Thu, Nghi Hương

UBND Thị xã Cửa Lò

 

8

Xây dựng Trạm xử lý nước thải thị xã Cửa Lò

1,09

-

-

Phường Nghi Hương

UBND Thị xã Cửa Lò

 

9

Khu Quy hoạch đất ở phường Nghi Hòa

0,09

-

-

Phường Nghi Hoa

UBND Thị xã Cửa Lò

 

10

Xây dựng Khu Tái định cư đường ngang số 20

1,08

-

-

Phường Nghi Hoa

UBND Thị xã Cửa Lò

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (7 công trình, dự án, diện tích 11,14 ha đất trồng lúa, 0,2 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

11

Xây dựng Đại Lộ Vinh - Cửa Lò

-

0,20

-

Phường Nghi Hương

Sở Giao thông vận tải

 

12

Đường ngang số 20 (Đoạn từ đường dọc số III đến Đại lộ Vinh - Cửa Lò)

0,78

-

-

Phường Nghi Hương

UBND Thị xã Cửa Lò

 

13

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an Thị xã Cửa Lò

1,00

-

-

Phường Nghi Hương

UBND Thị xã Cửa Lò

 

14

Xây dựng Trụ sở làm việc phòng cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2

1,00

-

-

Phường Nghi Hương

Cảnh sát PC&CC tỉnh

 

15

Xây dựng Căn cứ Hậu phương thị xã Cửa Lò

0,31

-

-

Phường Nghi Hương

BCH Quân sự Tx Cửa Lò

 

16

Xây dựng Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tại phường Nghi Hòa

2,45

-

-

Phường Nghi Hòa

Cty TNHH Nam Hòa

 

17

Khu chia lô đất ở và chợ ẩm thực tại phường Nghi Hòa

5,60

-

-

Phường Nghi Hòa

UBND Thị xã Cửa Lò

 

III

Huyện Nghi Lộc (có 90 công trình, dự án với diện tích 93,8 ha đất trồng lúa, 6,68 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển tcác Nghị quyết số 153/NQ-HĐND và số 164/NQ-HĐND (51 công trình, dự án, diện tích 75,73 ha đất trồng lúa, 6,68 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tập trung xã Nghi Thái

5,37

-

-

Xã Nghi Thái

UBND huyện Nghi Lộc

 

2

Xây dựng vùng nuôi tôm giống tại vùng Đồng Trèn xóm 5, xã Nghi Tiến

0,11

-

-

Xã Nghi Tiến

UBND Xã Nghi Tiến

 

3

Xây dựng Khu nhà vườn, Nhà nghỉ sinh thái kết hp Cơ sở sản xuất mây tre đan

2,52

-

-

Xã Nghi Thái

Công ty TNHH Đăng Hùng Vỹ

 

4

Mở rộng Nhà máy chế biến gỗ mỹ nghệ Thái Lộc An

1,50

-

-

Xã Nghi Thái

Công ty TNHH Thái Lộc An

 

5

Mở rộng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp kết hợp văn phòng Tổng công ty CPXD tổng hợp Nghệ An

1,30

-

-

Xã Nghi Thạch

Tổng CTCP XD tng hợp Nghệ An

 

6

Xây dựng Tổng kho xăng dầu

-

2,00

-

Xã Nghi Thiết

Công ty CP Thiên Minh Đức

 

7

Khai thác vật liệu xây dựng tại rú Ba Vũng

-

2,90

-

Xã Nghi Tiến

UBND xã Nghi Tiến

 

8

Xây dựng trạm y tế xã Nghi Công Bc

0,30

-

-

Xã Nghi Công Bắc

UBNDxã Nghi Công Bắc

 

9

Xây dựng trường tiểu học xã Nghi Phong

1,02

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

10

Xây dựng trường mầm non xã Nghi Lâm

0,75

-

-

Xã Nghi Lâm

UBND huyện Nghi Lộc

 

11

Xây dựng Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An)

2,76

1,78

-

Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang

Sở GTVT

 

12

Xây dựng Đường N5 (giai đoạn II)

4,25

-

-

Xã Nghi Đồng

Ban quản lý KKT Đông Nam

 

13

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 534 giai đoạn II, đoạn qua huyện Nghi Lộc

2,94

-

-

Các xã Nghi Hoa, Nghi Phường, Nghi Lâm, Nghi Văn

UBND huyện Nghi Lộc

 

14

Xây dựng Đường nối QL 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn (giai đoạn 2)

0,30

-

-

Xã Nghi Thạch, Nghi Thịnh

UBND huyện Nghi Lộc

 

15

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ĐT.534-Nghi Thịnh-Nghi Long

0,24

-

-

Xã Nghi Thịnh

UBND xã Nghi Thịnh

 

16

Xây dựng Đường Xóm 11- Xóm 13, xã Nghi Trung

0,03

-

-

Xã Nghi Trung

UBND xã Nghi Trung

 

17

Xây dựng Đường giao thông từ xóm 5 đi xóm 9 nối TL 534, xã Nghi Phương

0,03

-

-

Xa Nghi Phường

UBND huyện Nghi Lộc

 

18

Xây dựng Đường giao thông từ xóm 4 đi xóm 5, xã Phúc Thọ

0,01

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND huyện Nghi Lộc

 

19

Xây dựng Đường giao thông từ xóm 11 đi xóm 15, xã Phúc Thọ

0,01

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND huyện Nghi Lộc

 

20

Xây dựng Đường từ Huyện ủy đến đường quy hoạch

0,32

-

-

TT Quán Hành

UBND huyện Nghi Lộc

 

21

Xây dựng Đường từ UBND huyện đến đường quy hoạch

0,07

-

-

TT Quán Hành

UBND huyện Nghi Lộc

 

22

Xây dựng Đường Trung tâm y tế dự phòng đi Nghĩa Trang khối 5

0,50

-

-

TT Quán Hành

UBND huyện Nghi Lộc

 

23

Xây dựng Đường trung tâm xã Nghi Trường đi xóm 11

0,06

-

-

Xã Nghi Trường

UBND huyện Nghi Lộc

 

24

Xây dựng Đường UB Nghi Trường đi Nghi Ân

0,06

-

-

Xã Nghi Trường

UBND huyện Nghi Lộc

 

25

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Nghi Yên

0,09

-

-

Xã Nghi Yên

Sở NN và PTNT

 

26

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê sông Cấm

3,68

-

-

Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Phương

UBND huyện Nghi Lộc

 

27

Nâng cấp đê bao xã Nghi Thái

1,27

-

-

Xã Nghi Thai

Sở NN và PTNT

 

28

Khu dân cư ruộng lùng xóm 7, xã Nghi Mỹ

0,10

-

-

Xã Nghi Mỹ

UBND xã Nghi Mỹ

 

29

Khu dân cư xóm 11, xã Nghi Phương

0,51

-

-

Xã Nghi Phương

UBND xã Nghi Phương

 

30

Khu dân cư vị trí bên nhà ông Đông xóm 14, xã Nghi Tiến

0,03

-

-

Xã Nghi Tiến

UBND xã Nghi Tiến

 

31

Khu dân cư xóm 7, xã Nghi Thnh

0,75

-

-

Xã Nghi Thịnh

UBND xã Nghi Thnh

 

32

Khu dân cư xóm 4, xã Nghi Phong

0,53

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

33

Khu dân cư xóm 1, xã Nghi Phong

0,26

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

34

Khu dân cư xóm 14, xã Nghi Thuận

0,40

-

-

Xã Nghi Thuận

UBND xã Nghi Thuận

 

35

Khu dân cư xóm 7, xã Nghi Diên

0,46

-

-

Xã Nghi Diên

UBND xã Nghi Diên

 

36

Tái định cư Đại lộ Vinh - Cửa Lò (khu số 9), xã Nghi Phong

0,71

-

-

Xã Nghi Phong

UBND Huyện Nghi Lộc

 

37

Khu đô thị tại xã Nghi Khánh

0,15

-

-

Xã Nghi Khánh

Công ty Âu Lạc

 

38

Xây dựng dây chuyền kiểm định xe tải, xe khách Trung tâm đăng kiểm xe giới Nghệ An

2,08

-

-

Xã Nghi Long

Sở Giao thông Vận tải

 

39

Mở rộng nghĩa địa Hàng Vông, xã Nghi Diên

2,71

-

-

Xã Nghi Diên

UBND xã Nghi Diên

 

40

Mở rộng nghĩa địa xóm 2, xã Nghi Phong

1,17

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

41

Mở rộng nghĩa địa Đồng Sét, thị trấn Quán Hành

0,39

-

-

Thị trấn Quán Hành

UBND thị trấn Quán Hành

 

42

Xây dựng cầu Phương Tích

0,26

-

-

Xã Nghi Hoa

Sở Giao thông Vận tải

 

43

Xây dựng Cơ sở làm việc Phòng trinh sát 5, Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh II- Bộ Công an

0,02

-

-

Xã Nghi Phong

Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh II

 

44

Xây dựng khu Tái định cư Đại lộ Vinh-Cửa Lò (khu số 9)

0,71

-

-

Xã Nghi Phong

UBND huyện Nghi Lộc

 

45

Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Công ty CP thương mại Hà Duy

5,00

-

-

Xã Nghi Vạn

Công ty CP thương mại Hà Duy

 

46

Xây dựng khu nhà ở công nhân tại KCN Nam Cấm

6,90

-

-

Xã Nghi Long

CT TNHH MTV ĐTXD PT hạ tầng NA

 

47

Xây dựng Giao thông khu A, KCN Nam Cấm

3,57

-

-

Xã Nghi Long, Nghi Thuận

BQLKKT Đông Nam

 

48

Xây dựng Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu Thành Vinh

9,50

-

-

Xã Nghi Diên

CTTNHH TM Thành Vinh

 

49

Dự án mở rộng nâng cấp đường QL1A (đường gom đường sắt)

0,93

-

-

Xã Nghi Trung

Sở Giao thông Vận tải

 

50

Dự án cầu vượt QL1A và đường sắt đoạn qua TT Quán Hành

1,60

-

-

Xã Nghi Trung, Nghi Long, TT Quán Hành

Sở Giao thông Vận tải

 

51

Xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Nghệ An

7,50

-

-

Xã Nghi Thái, Nghi Phong

Bệnh viện y học ctruyền tỉnh Nghệ An

 

B

Công trình, dự án đăng ký mi (39 công trình, dự án, diện tích 18,15 ha đất trồng lúa, 0,18 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

52

Mở rộng và nâng cấp tuyến đường Q lộ 1A - Nghi Vạn- Xã Đoài

0,02

-

-

Xã Nghi Vạn

UBND huyện Nghi Lộc

 

53

Mở rộng đường giao thông nội thôn khu dân cư xóm 8 xã Phúc Thọ

0,10

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

54

Mở rộng đường giao thông từ xóm 8 đi xóm 10 đến xóm 11 xã Phúc Thọ

0,12

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

55

Mở rộng đường giao thông từ xóm 10 đi xóm 11 xã Phúc Thọ

0,03

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

56

Mở rộng đường giao thông từ xóm 13 đi xóm 17 xã Phúc Thọ

0,06

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

57

Mrộng giao thông (tuyến từ xóm Bắc Sơn 2 đi cầu Cấm xóm Bắc Sơn 1) xã Nghi Quang

0,80

-

-

Xã Nghi Quang

UBND xã Nghi Quang

 

58

Mở rộng giao tuyến tuyến từ TL 536 đi khu dân cư xóm Trung Tiến xã Nghi Quang

0,30

-

-

Xã Nghi Quang

UBND xã Nghi Quang

 

59

Xây dựng Hành lang giao thông phía trước Cửa hàng xăng dầu Long Thịnh tại xã Nghi Quang

0,39

-

-

Xã Nghi Quang

KKT Đông Nam Nghệ An

 

60

Xây dựng đường dân sinh phục công trình Trạm nghiền xi măng và cảng biển của Công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai

0,03

-

-

Xã Nghi Thiết

KKT Đông Nam Nghệ An

 

61

Mở rộng trường Mầm non Phúc Thọ

0,15

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

62

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 8 xã Phúc Thọ

0,12

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

63

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 7 xã Phúc Thọ

0,09

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

64

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 10 xã Nghi Thuận

0,07

-

-

Xã Nghi Thuận

UBND xã Nghi Thun

 

65

Mở rộng nhà văn hóa xóm 12 xã Nghi Thịnh

0,15

-

-

Xã Nghi Thịnh

UBND xã Nghi Thịnh

 

66

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 9 xã Nghi Diên

0,25

-

-

Xã Nghi Diên

UBND xã Nghi Diên

 

67

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 13 xã Nghi Diên

0,20

-

-

Xã Nghi Diên

UBND xã Nghi Diên

 

68

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Xuân Tiến xã Nghi Thạch

0,17

-

-

Xã Nghi Thạch

UBND xã Nghi Thạch

 

69

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Phong Hồ xã Nghi Xuân

0,19

-

-

Xã Nghi Xuân

UBND xã Nghi Xuân

 

70

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 1 xã Nghi Yên

0,08

-

-

Xã Nghi Yên

UBND xã Nghi Yên

 

71

Chia lô đất xã Nghi Mỹ (Cửa Thần xóm 7; Ruộng Lùng xóm 7; Trụ sở cũ

0,84

-

-

Xã Nghi Mỹ

UBND xã Nghi Mỹ

 

72

Chia lô đất ở xã Nghi Diên (xóm 9, 6,11)

0,90

-

-

Xã Nghi Diên

UBND xã Nghi Diên

 

73

Chia lô đất ở xã Phúc Thọ (xóm 17, Xóm 6, xóm 12, xóm 15, xóm 3, xóm 1, xóm 11, xóm 5, xóm 4)

0,13

-

-

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

74

Chia lô đất ở xã Nghi Hưng (xóm 8, xóm 12, xóm 10, xóm 15)

0,11

-

-

Xã Nghi Hưng

UBND xã Nghi Hưng

 

75

Xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Nghi Quang

0,19

-

-

Xã Nghi Quang

CT TNHH đầu tư Long Thịnh

 

76

Xây dựng Trung tâm TM dịch vụ, tổng hợp Thuận Nhi tại xã Nghi Yên

 

0,18

-

Xã Nghi Yên

Công ty TNHH Thuận Nhi

 

77

Xây dựng nhà máy gạch không nung và bê tông trộn xi măng công nghệ cao, văn phòng công ty và nhà ở công nhân - Công ty CP công nghệ Viễn Đông tại xã Nghi Thạch

4,80

-

-

Xã Nghi Thạch

Công ty CP công nghệ Viễn Đông

 

78

Xây dựng gara ô tô Vinh Cương tại xã Nghi Trung

0,20

-

-

Xã Nghi Trung

Công ty TNHH Vinh Cương

 

79

Xây dựng bến đậu, bãi tập kết xe tải- Công ty TNHH kinh doanh vận tải Thành Đạt tại xã Nghi Diên

0,60

-

-

Xã Nghi Diên

CT TNHH KD vận tải Thành Đạt

 

80

Xây dựng Văn phòng và kho bãi Công ty TNHH Xây dựng Huy Bình tại xã Nghi Thạch

0,38

-

-

Xã Nghi Thạch

Công Ty TNHH xây dựng Huy Bình

 

81

Xây dựng Xưởng sản xuất gỗ mỹ nghệ xã Nghi Lâm

0,80

-

-

Xã Nghi Lâm

Hộ ông Nguyễn Hồng Sơn

 

82

Mrộng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Xã Đoài xã Nghi Diên

0,98

-

-

Xã Nghi Diên

Giáo xứ Xã Đoài

 

83

Khôi phục tôn tạo Đền thờ Hải Ông tại xã Nghi Thái

0,22

-

-

Xã Nghi Thái

UBND xã Nghi Thái

 

84

Dự án trang trại chăn nuôi gia cầm kết hợp trồng rau sạch tại xã Nghi Diên

3,00

-

-

Xã Nghi Diên

Công ty TNHH Yên Lạc

 

85

Xây dựng trang trại trồng cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm

0,30

-

-

Xã Nghi Trung

Hộ gia đình Nguyễn Đình Dũng

 

86

Mở rộng nghĩa địa Kỳ Mồ Tổ xã Nghi Phong

0,70

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

87

Mở rộng khuôn viên sân thể thao, nhà văn hóa xóm 5 xã Nghi Phong

0,13

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

88

Mở rộng khuôn viên sân thể thao, nhà văn hóa xóm 17 xã Nghi Phong

0,13

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

89

Mrộng khuôn viên sân thể thao, nhà văn hóa xóm 18 xã Nghi Phong

0,14

-

-

Xã Nghi Phong

UBND xã Nghi Phong

 

90

Xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Nghi Phong

0,28

-

 

Xã Nghi Phong

Cty xăng dầu Nghệ An

 

IV

Huyện Diễn Châu (có 87 công trình, dự án với diện tích 82,91 ha đất trồng lúa, 0,49 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển tcác Nghị quyết số 153/NQ-HĐND và số 164/NQ-HĐND (46 công trình, dự án, diện tích 59,65 ha đất trồng lúa, 0,49 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

1

Công trình nâng cấp đường giao thông tuyến Nhân Thành- Chợ Chùa- Q lộ 1A

1,31

-

-

Xã Diễn Ngọc, Diễn Nguyên

UBND huyện Diễn Châu

 

2

Xây dựng tuyến Đường ngang N2

6,81

-

-

Xã Diễn An, Xã Diễn Trung

Ban quản lý KKT Đông Nam

 

3

Xây dựng Đường cứu hộ, cứu nạn tuyến Diễn Hải đi Diễn Thnh

3,39

-

-

Các Xã Diễn Cát, Diễn Hoàng, Diễn Yên, Diễn Liên, Diễn Đồng

UBND huyện Diễn Châu

 

4

Xây dựng tuyến Đường giao thông chống ngập úng nối các xã Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Lợi

6,66

0,19

-

Các xã Diễn Trung, Diễn Án, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Lợi

UBND huyện Diễn Châu

 

5

Xây dựng tuyến Hệ thống giao thông trục chính khu du lịch biển Hòn Câu

9,41

-

-

Xã Diễn Hải

UBND huyện Diễn Châu

 

6

Xây dựng Đường GT chống ngập úng nối các xã Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Lợi

0,80

-

-

Xã Diễn Lộc, Diễn Lợi

UBND huyện Diễn Châu

 

7

Nạo vét kênh Nhà Lê

0,79

-

-

Xã Diễn Cát, Xã Diễn Phúc

UBND huyện Diễn Châu

 

8

Sa chữa nâng cấp, hệ thống tiêu vách nam và sông bùng

2,06

-

-

Xã Diễn Hoa

UBND xã Diễn Hoa

 

9

Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu Ngọc Thành

2,11

-

-

Xã Diễn Minh

UBND xã Diễn Minh

 

10

Xây dựng Nhà máy nước sạch, xã Diễn Cát

0,7

-

-

Xã Diễn Cát

UBND xã Diễn Cát

 

11

Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch sinh hoạt xã Diễn Thái

0,3

-

-

Xã Diễn Thái

UBND xã Diễn Thái

 

12

Xây dựng Trạm bơm đập tràn, xã Diễn Liên

0,04

-

-

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

13

Xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt, xã Diễn Liên

0,77

-

-

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

14

Xây dựng Đài tưởng niệm lit sỹ, xã Diễn Thọ

0,3

-

-

Xã Diễn Thọ

UBND xã Diễn Thọ

 

15

Xây dựng Trường mầm non xã Diễn Tháp

0,58

-

-

Xã Diễn Tháp

UBND xã Diễn Tháp

 

16

Xây dựng Sân vận động xóm 2, xã Diễn Đồng

0,4

-

-

Xã Diễn Đồng

UBND xã Diễn Đồng

 

17

Sân vận động xã Diễn Đồng

1,29

-

-

Xã Diễn Đồng

UBND xã Diễn Đồng

 

18

Xây dựng sân ththao xã Diễn Thành

0,5

-

-

Xã Diễn Thành

UBND xã Diễn Thành

 

19

Xây dựng chợ xã Diễn Xuân

0,38

-

-

Xã Diễn Xuân

UBND xã Diễn Xuân

 

20

Xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tại làng nghề chế biến thủy hải sản

0,10

-

-

Xã Diễn Ngọc

Xã Diễn Ngọc

 

21

Bãi rác thải xóm 6, xã Diễn Liên

0,15

-

-

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

22

Đất ở xã Diễn Đồng (Cồn Diện, Cánh Cung, Rộc Ngõ - Gà, xóm 6, 7)

0,70

-

-

Xã Diễn Đồng

UBND xã Diễn Đồng

 

23

Đất ở xã Diễn Ngọc (khu vực đồng vòng, đồng Bể, đông tây QL1A, xen dắm)

2,20

 

-

Xã Diễn Ngọc

UBND xã Diễn Ngọc

 

24

Mở rộng khu dân cư Đồng Én

0,56

-

-

Xã Diễn Vạn

UBND xã Diễn Vạn

 

25

Giao đất ở nông thôn 2015 các xóm xã Diễn Hoàng

0,05

-

-

Xã Diễn Hoàng

UBND xã Diễn Hoàng

 

26

Khu dân cư mới xứ đồng Nông Trang, xã Diễn Phú

0,50

-

-

Xã Diễn Phú

UBND xã Diễn Phú

 

27

Đất ở hợp thức hóa xã Diễn Trường

1,33

-

-

Xã Diễn Trường

UBND xã Diễn Trường

 

28

Các đim dân cư nông thôn ở xóm 7, xóm 11, xã Diễn Mỹ

0,36

-

-

Xã Diễn Mỹ

UBND xã Diễn Mỹ

 

29

Đất ở mới các xóm xã Diễn Minh

0,67

-

-

Xã Diễn Minh

UBND xã Diễn Minh

 

30

Đất ở các xóm xã Diễn Yên

1,26

-

-

Xã Diễn Yên

UBND xã Diễn Yên

 

31

Đất ở các xóm xã Diễn Cát

1,15

 

-

Xã Diễn Cát

UBND xã Diễn Cát

 

32

Đất ở các xóm xã Diễn Tân

3,15

-

-

Xã Diễn Tân

UBND xã Diễn Tân

 

33

Đất ở các xóm xã Diễn Đoài

0,81

-

-

Xã Diễn Đoài

UBND xã Diễn Đoài

 

34

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu - Trạm dừng chân quốc lộ 1A

1,23

-

-

Xã Diễn An

Công ty CPTM Quốc tế BMC

 

35

Đất các xóm, xã Diễn Bình

0,28

-

-

Xã Diễn Bình

UBND xã Diễn Bình

 

36

Mở rộng Nghĩa Trang Cồn Nông, xã Diễn Thọ

0,51

-

-

Xã Diễn Thọ

UBND xã Diễn Thọ

 

37

Xây dựng Bãi rác thải xã Diễn Đoài

-

0,30

-

Xã Diễn Đoài

UBND xã Diễn Đoài

 

38

Xen dắm trong khu dân cư xã Diễn An

0,07

-

-

Xã Diễn An

UBND xã Diễn An

 

39

Đất ở các xóm, xã Diễn Phúc

0,44

-

-

Xã Diễn Phúc

UBND xã Diễn Phúc

 

40

Đất ở các xóm, xã Diễn Thọ

0,90

-

-

Xã Diễn Thọ

UBND xã Diễn Thọ

 

41

Xây dựng Nhà học giáo lý xứ Xuân Phong

0,50

-

-

Xã Diễn Thành

Dòng họ

 

42

Xây dựng Khu vui chơi giải trí xã Diễn Hoa

0,21

-

-

Xã Diễn Hoa

UBND xã Diễn Hoa

 

43

Mở rộng nghĩa địa Cồn Da, xã Diễn Đồng

0,46

-

-

Xã Diễn Đồng

UBND xã Diễn Đồng

 

44

Xây dựng Sân thể thao xóm 6, 7, xã Diễn Tháp

0,32

-

-

Xã Diễn Tháp

UBND xã Diễn Tháp

 

45

Trung tâm thể dục ththao, thương mại và dịch vụ Việt Tiến

2,80

-

-

Xã Diễn Ngọc

Công ty TNHH Việt Tiến

 

46

Đất ở nông thôn xã Diễn Lợi

0,34

-

-

Xã Diễn Lợi

UBND xã Diễn Lợi

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (41 công trình, dự án, diện tích 23,26 ha đất trồng lúa)

 

 

 

47

Đất ở đấu giá xã Diễn Tháp

2,40

-

-

Xã Diễn Tháp

UBND xã Diễn Tháp

 

48

Các điểm dân cư xen dắm tại xóm 2, Vùng rộc quan xóm 4, Vùng hàng nương xóm 5, Vùng rộc tây xóm 1, xã Diễn Hạnh

0,56

-

-

Xã Diễn Hạnh

UBND xã Diễn Hạnh

 

49

Đất ở khu vực đng rục xóm 15, xã Din Lộc

1,00

-

-

Xã Diễn Lộc

UBND xã Diễn Lộc

 

50

Đất ở khu dân cư 2, phía nam khu dân cư xóm 1, xã Diễn Minh

1,00

-

-

Xã Diễn Minh

UBND xã Diễn Minh

 

51

Các đim dân cư xen dắm tại xóm 1 và 3, xã Diễn Cát

0,20

-

-

Xã Diễn Cát

UBND xã Diễn Cát

 

52

Đất ở khu dân cư xóm 1 đến xóm 18, xã Diễn Trường

0,60

-

-

Xã Diễn Trường

UBND xã Diễn Trường

 

53

Đất ở vùng mẫu 2 xóm 7, vùng Đình ngoài xóm 6, vùng cồn Hoi xóm 4, xã Diễn Thắng

1,15

-

-

Xã Diễn Thắng

UBND xã Diễn Thắng

 

54

Phân lô đất ở xóm 1 (trụ sở UBND cũ), xã Diễn Quảng

0,19

-

-

Xã Diễn Quảng

UBND xã Diễn Quảng

 

55

Đất ở cửa làng Hậu Hòa, phía tây trường mầm non, khu Rộc Vậy, xã Diễn Tân

0,91

-

-

Xã Diễn Tân

UBND xã Diễn Tân

 

56

Đất ở trong khu dân cư xóm 4, 9, xã Diễn Liên

0,03

-

-

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

57

Xây dựng kênh mương nội đồng xóm 1,2, xã Diễn Liên

0,23

-

-

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

58

Xây dựng nhà văn hóa xóm 4, 6, 11, xã Diễn Liên

0,16

-

-

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

59

Trạm biếp áp xóm 2, xã Diễn Liên

0,01

-

-

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

60

Khu dân cư xóm 13, Sò Cung, xóm 14, xã Diễn An

1,08

-

-

Xã Diễn An

UBND xã Diễn An

 

61

Đất ở khu vực đồng Guốc, đồng De

0,83

-

-

Xã Diễn Thọ

UBND xã Diễn Thọ

 

62

Các đim dân cư xen dăm Vùng vườn ông Hiển, đồng Cửa Tây

0,30

-

-

Xã Diễn Thành

UBND xã Diễn Thành

 

63

Mở rộng nhà văn hóa xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc

0,10

-

-

Xã Diễn Ngọc

UBND xã Diễn Ngọc

 

64

Xây dựng nhà văn hóa vùng cồn Mô xóm 4, xã Diễn Thành

0,20

-

-

Xã Diễn Thành

UBND xã Diễn Thành

 

65

Mở rộng nhà văn hóa xóm 14, xã Diễn Trung

0,08

-

-

Xã Diễn Trung

UBND xã Diễn Trung

 

66

Xây dựng nhà văn hóa xóm 1, xóm 3, xã Diễn An

0,34

-

-

Xã Diễn An

UBND xã Diễn An

 

67

Xây dựng sân thdục thể thao xóm 1, xã Diễn Bình

0,30

-

-

Xã Diễn Bình

UBND xã Diễn Bình

 

68

Xây dựng sân vận động xã Diễn Thái

1,90

-

-

Xã Diễn Thái

UBND xã Diễn Thái

 

69

Công trình nâng cấp đường giao thông tuyến Nhân Thành- Chợ Chùa- Q.lộ 1A.

0,67

-

-

Xã Diễn Hạnh, Diễn Nguyên, Diễn Ngọc, Diễn Quảng

UBND Huyện Diễn Châu

 

70

Xây dựng tuyến Đường giao thông nông thôn,trục xã tuyến T1, T7, T9, T10, T11, xã Diễn Hạnh

0,34

-

-

Xã Diễn Hạnh

UBND xã Diễn Hạnh

 

71

Mở rộng hệ thống giao thông nông thôn mới tuyến từ nhà ông An đến đê Diễn, xã Diễn Hải

0,40

-

-

Xã Diễn Hải

UBND xã Diễn Hải

 

72

Xây dựng tuyến Đường giao thông từ Nhà văn hóa xóm 10 đến đường 1A, xã Diễn Hải

0,10

-

-

Xã Diễn Hải

UBND xã Diễn Hải

 

73

Đường cứu hộ cứu nạn qua các xã Diễn Quảng, Diễn Tân, Diễn Cát

1,49

-

-

Xã Diễn Quảng, Xã Diễn Tân, Diễn Cát

UBND huyện Diễn Châu

 

74

Đường giao thông chống ngập úng nối các xã Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi

0,62

-

-

Xã Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi

UBND huyện Diễn Châu

 

75

Đường trục trung tâm thương mại Bắc nam đô thị Diễn Châu mở rộng (Tuyến 1)

0,35

-

-

Xã Diễn Thành

UBND huyện Diễn Châu

 

76

Mở rộng kênh thủy lợi xóm 10 tuyến từ nhà ông Điều đi Hỏi Lũy, xã Diễn Hải

0,10

-

-

Xã Diễn Hải

UBND xã Diễn Hải

 

77

Xây dựng nhà điều hành, trạm bơm, hồ chứa nước huyện Diễn Châu tại xã Diễn Đồng

1,00

-

-

Xã Diễn Đồng

CT TNHH MTV cấp nước Diễn Châu

 

78

Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An các xã trên địa bàn huyện Diễn Châu

1,20

-

-

Các xã: Diễn Bình, Diễn Cát, Diễn Đồng, Diễn Hạnh, Diễn Lợi, Diễn Minh, Diễn Quảng, Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Thng, Diễn Thọ, Diễn Xuân

SNN&PTNT (dự án JICA)

 

79

Xây dựng Trạm biếp áp số 4 xóm 3, số 5 xóm 6, xã Diễn Hạnh (trạm treo)

0,10

-

-

Xã Diễn Hạnh

Cty Điện Lực Nghệ An

 

80

Xây dựng chợ xóm 1, xã Diễn Hoa

0,20

-

-

Xã Diễn Hoa

UBND xã Diễn Hoa

 

81

Xây dựng Bãi rác thải Đồng Vàng Lồ, xã Diễn Minh

0,20

-

-

Xã Diễn Minh

UBND xã Diễn Minh

 

82

Xây dựng Bãi rác xóm 6, xã Diễn Bình

0,20

-

-

Xã Diễn Bình

UBND xã Diễn Bình

 

83

Xây dựng Bãi rác xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc

0,10

-

-

Xã Diễn Phúc

UBND xã Diễn Phúc

 

84

Xây dựng Nghĩa Trang xóm 2B, Xóm 3, xóm 7, xã Diễn Cát

1,40

-

-

Xã Diễn Cát

UBND xã Diễn Cát

 

85

Xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng làm việc và dịch vụ sửa chữa, bảo hành ô tô tại xã Diễn Ngọc

0,50

-

-

Xã Diễn Ngọc

Công ty TNHH Minh Phú

 

86

Trung tâm thương mại và mua bán phụ tùng Trung Huy

0,40

-

-

Xã Diễn Ngọc

Cty TNHH Trung Huy

 

87

Xây dựng Trung tâm thương mại và buôn bán phụ tùng nông ngư cơ - Việt Lào

0,32

-

-

Xã Diễn Ngọc

Công ty Tân Việt Lào

 

V

Huyện Yên Thành (có 80 công trình, dự án với diện tích 73,18 ha đất trồng lúa)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 153/NQ-HĐND (9 công trình, dự án, diện tích 15,71 ha đất trồng lúa)

 

 

 

1

Xây dựng Đường nội thị từ tòa án huyện đến đường 538B

0,50

-

-

TT Yên Thành

UBND thị trấn Yên Thành

 

2

Xây dựng đường nối khu di tích gốc Chùa Chí Linh đến khu tâm linh lễ hội, thuộc Khu du lịch sinh thái và tâm linh Rú Gám, xã Xuân Thành

3,50

-

-

Xã Xuân Thành

UBND huyện Yên Thành

 

3

Nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ sông Bàu Chèn - Trung Long, đoạn từ xã Công Thành đến xã Long Thành

5,50

-

-

Long Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Công Thành, Liên Thành

UBND huyện Yên Thành

 

4

Xây dựng Trường Tiểu học xã Xuân Thành

0,96

-

-

Xã Xuân Thành

UBND huyện Yên Thành

 

5

Xây dựng Trường mầm non xã Xuân Thành

0,40

-

-

Xã Xuân Thành

UBND xã Xuân Thành

 

6

Xây dựng Khu du lịch tâm linh Rú Gám, xã Xuân Thành

3,45

-

-

Xã Xuân Thành

UBND huyện Yên Thành

 

7

Mở rộng khu di tích đình Liên Trì, xã Liên Thành

0,10

-

-

Xã Liên Thành

Sở Văn Hóa TT&DL

 

8

Xây dựng Chợ Gám, xã Xuân Thành

1,00

-

-

Xã Xuân Thành

UBND xã Xuân Thành

 

9

Đất đấu giá và xét định giá xã Kim Thành

0,30

-

-

Xã Kim Thành

UBND xã Kim Thành

 

B

Công trình, d án đăng ký mi (71 công trình, dán, diện tích 57,47 ha đất trồng lúa)

 

 

 

10

Đường Nội Thị từ 538 đến Kênh N8

1,00

-

-

TT Yên Thành

UBND huyện Yên Thành

 

11

Đường 48 m từ công viên Phan Đăng Lưu xuống đường 18 m đi N8

2,00

-

-

TT Yên Thành

UBND huyện Yên Thành

 

12

Xây dựng Cụm công nghiệp Thị trấn Yên Thành

1,70

-

-

TT Yên Thành

UBND huyện Yên Thành

 

13

Xây dựng Khu liên hợp thể thao huyện Yên Thành

2,70

-

-

TT Yên Thành

UBND huyện Yên Thành

 

14

Xây dựng Đường Cứu hộ cứu Nạn xã Long Thành

8,80

-

-

Xã Long Thành

UBND huyện Yên Thành

 

15

Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ sông Dền- Vách Bắc

17,5

-

-

Xã Văn Thành

Sở Nông nghiệp &PTNT

 

16

Mở rộng khuôn viên Sân Vận Động xã Công Thành

0,28

-

-

Xã Công Thành

UBND xã Công Thành

 

17

Xây dựng sân TT xóm 5 xã Tăng Thành

0,30

-

-

Xã Tăng Thành

UBND xã Tăng Thành

 

18

Xây dựng sân TT xóm Vĩnh Thành xã Nam Thành

0,20

-

-

Xã Nam Thành

UBND xã Nam Thành

 

19

Xây dựng sân TT xóm Trần Phú xã Nam Thành

0,20

-

-

Xã Nam Thành

UBND xã Nam Thành

 

20

Xây dựng sân TT xóm Tân Hợp xã Nam Thành

0,10

-

-

Xã Nam Thành

UBND xã Nam Thành

 

21

Xây dựng Trường Mầm Non xã Tăng Thành

0,50

-

-

Xã Tăng Thành

UBND xã Tăng Thành

 

22

Xây dựng Bãi xử lý rác Thải xã Hợp Thành

0,20

-

-

Xã Hợp Thành

UBND xã Hợp Thành

 

23

Xây dựng Bãi xử lý rác Thải xã Tăng Thành

0,88

-

-

Xã Tăng Thành

UBND xã Tăng Thành

 

24

Bãi đậu xe nhà thờ giáo xứ Đức Lân

0,06

-

-

Xã Tây Thành

Giáo xứ Đức Lân

 

25

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Phú Xuân

0,3

-

-

Xã Đô Thành

UBND xã Đô Thành

 

26

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hoàng Lồ

0,30

-

-

Xã Đô Thành

UBND xã Đô Thành

 

27

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Phú Vinh

0,30

-

-

Xã Đô Thành

UBND xã Đô Thành

 

28

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Kim Chi

0,30

-

-

Xã Đô Thành

UBND xã Đô Thành

 

29

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đồng Phú

0,29

-

-

Xã Đồng Thành

UBND xã Đồng Thành

 

30

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đồng Hoa

0,06

-

-

Xã Đồng Thành

UBND xã Đồng Thành

 

31

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Chùa Sơn

0,10

-

-

Xã Mã Thành

UBND xã Mã Thành

 

32

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Phan Bội Châu

0,10

-

-

Xã Nam Thành

UBND xã Nam Thành

 

33

Đất đấu giá và xét định giá xã Đô Thành

0,14

-

-

Xã Đô Thành

UBND xã Đô Thành

 

34

Đất đấu giá và xét định giá xã Hoa Thành

0,40

-

-

Xã Hoa Thành

UBND xã Hoa Thành

 

35

Đất đấu giá và xét định giá xã Lăng Thành

0,35

-

-

Xã Lăng Thành

UBND xã Lăng Thành

 

36

Đất đấu giá và xét định giá xã Tân Thành

0,60

-

-

Xã Tân Thành

UBND xã Tân Thành

 

37

Đất đấu giá và xét định giá xã Quang Thành

0,13

-

-

Xã Quang Thành

UBND xã Quang Thành

 

38

Đất đấu giá và xét định giá xã Nhân Thành

0,62

-

-

Xã Nhân Thành

UBND xã Nhân Thành

 

39

Đất đấu giá và xét định giá xã Thọ Thành

0,40

-

-

Xã Thọ Thành

UBND xã Thọ Thành

 

40

Đất đấu giá và xét định giá xã Bắc Thành

0,60

-

-

Xã Bắc Thành

UBND xã Bắc Thành

 

41

Đất đấu giá và xét định giá xã Công Thành

0,60

-

-

Xã Công Thành

UBND xã Công Thành

 

42

Đất đấu giá và xét định giá xã Hợp Thành

0,38

-

-

Xã Hợp Thành

UBND xã Hợp Thành

 

43

Đất đấu giá và xét định giá xã Đại Thành

0,55

-

-

Xã Đại Thành

UBND xã Đại Thành

 

44

Đất đấu giá và xét định giá xã Đồng Thành

0,23

-

-

Xã Đồng Thành

UBND xã Đồng Thành

 

45

Đất đấu giá và xét định giá xã Hùng Thành

0,70

-

-

Xã Hùng Thành

UBND xã Hùng Thành

 

46

Đất đấu giá và xét định giá xã Khánh Thành

0,50

-

-

Xã Khánh Thành

UBND xã Khánh Thành

 

47

Đất đấu giá và xét định giá, tái định cư xã Mã Thành

0,40

-

-

Xã Mã Thành

UBND xã Mã Thành

 

48

Đất đấu giá và xét định giá xã Vĩnh Thành

0,50

-

-

Xã Vĩnh Thành

UBND xã Vĩnh Thành

 

49

Đất đấu giá và xét định giá, bố trí tái đnh cư xã Sơn Thành

0,20

-

-

Xã Sơn Thành

UBND xã Sơn Thành

 

50

Đất đấu giá và xét định giá xã Phú Thành

0,40

-

-

Xã Phú Thành

UBND xã Phú Thành

 

51

Đất đấu giá và xét định giá xã Tăng Thành

0,50

-

-

Xã Tăng Thành

UBND xã Tăng Thành

 

52

Đất đấu giá và xét định giá xã Tây Thành

0,28

-

-

Xã Tây Thành

UBND xã Tây Thành

 

53

Đất đấu giá và xét định giá xã Trung Thành

0,50

-

-

Xã Trung Thành

UBND xã Trung Thành

 

54

Đất đu giá và xét định giá xã Tiến Thành

0,45

 

-

Xã Tiến Thành

UBND xã Tiến Thành

 

55

Đt đấu giá và xét định giá xã Xuân Thành

0,50

-

-

Xã Xuân Thành

UBND xã Xuân Thành

 

56

Đu giá đất ở xã Phúc Thành

0,21

-

-

Xã Phúc Thành

UBND xã Phúc Thành

 

57

Đấu giá đất ở xã Minh Thành

0,39

-

-

Xã Minh Thành

UBND xã Minh Thành

 

58

Đấu giá đất ở xã Viên Thành

0,16

-

-

Xã Viên Thành

UBND xã Viên Thành

 

59

Đấu giá đất ở xã Mỹ Thành

0,50

-

-

Xã Mỹ Thành

UBND xã Mỹ Thành

 

60

Đu giá đất ở xã Hậu Thành

0,50

-

-

Xã Hậu Thành

UBND xã Hậu Thành

 

61

Đu giá đất ở xã Bảo Thành

0,25

-

-

Xã Bảo Thành

UBND xã Bảo Thành

 

62

Đấu giá đất ở xã Đức Thành

0,35

-

-

Xã Đức Thanh

UBND xã Đức Thanh

 

63

Đấu giá đất ở xã Liên Thành

0,43

-

-

Xã Liên Thành

UBND xã Liên Thành

 

64

Đấu giá đất ở xã Lý Thành

0,30

-

-

Xã Lý Thành

UBND xã Lý Thành

 

65

Đấu giá đất ở xã Hồng Thành

0,60

-

-

Xã Hồng Thành

UBND xã Hồng Thành

 

66

Đấu giá đất ở Nam Thành

0,48

-

-

Xã Nam Thành

UBND xã Nam Thành

 

67

Đấu giá đất ở Long Thành

0,70

-

-

Xã Long Thành

UBND xã Long Thành

 

68

Đấu giá đất ở Thịnh Thành

0,50

-

-

Xã Thịnh Thành

UBND xã Thịnh Thành

 

69

Đấu giá đất ở Văn Thành

0,02

-

-

Xã Văn Thành

UBND xã Văn Thành

 

70

Đất đấu giá và xét định giá đất ở thị trấn

0,85

-

-

TT Yên Thành

UBND Thị Trấn Yên Thành

 

71

Xây dựng cửa hàng kinh doanh vt liu xây dng

0,60

-

-

Xã Đồng Thành

Hộ gia đình cá nhân

 

72

Xây dựng ảnh vin Áo cưới

0,40

-

-

Xã Bảo Thành

Hộ gia đình cá nhân

 

73

Xây dng trung tâm TM dch vtổng hp Bảo Nguyên

0,40

-

-

Xã Bảo Thành

Hộ gia đình cá nhân

 

74

Xây dựng đại lý Tôn Hoa Sen

0,10

-

-

Xã Tân Thành

Hộ gia đình cá nhân

 

75

Xây dựng Hp tác xã nấm Nam Thành

0,50

-

-

Xã Nam Thành

HTX nấm Nam Thành

 

76

Xây dựng Văn phòng Quỹ tín dng Đô Thành

0,03

-

-

Xã Đô Thành

Quỹ tín dụng Đô Thành

 

77

Xây dựng Văn Phòng Quỹ tín dụng Hồng Thành

0,10

-

-

Xã Hồng Thành

Quỹ tín dụng xã Hồng Thành

 

78

Xây dựng Văn Phòng Quỹ tín dụng Phúc Thành

0,80

-

-

Xã Phúc Thành

Quỹ tín dụng Phúc Thành

 

79

Xây dựng Lò giết m gia súc xã Tăng Thành

0,10

-

-

Xã Tăng Thành

Hộ gia đình cá nhân

 

80

Xâv dưng Lò giết m gia súc tp trung xã Hu Thành

0,10

-

-

Xã Hậu Thành

Hộ gia đình cá nhân

 

VI

Huyện Quỳnh Lưu (có 99 công trình, dự án với diện tích 83,8 ha đất trong lúa, 5,67 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 153/NQ-HĐND và số 164/NQ-HĐND (37 công trình, dự án, diện tích 34,37 ha đất trồng lúa, 5,53 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

1

Xây dựng Trạm y tế xã Quỳnh Yên

0,12

-

-

Xã Quỳnh Yên

UBND xã Quỳnh Yên

 

2

Mở rộng trạm y tế xã Quỳnh Hồng

0,02

-

-

Xã Quỳnh Hồng

UBND xã Quỳnh Hồng

 

3

Xây dựng Trường Mầm non xã Quỳnh Hưng

0,35

-

-

Xã Quỳnh Hưng

UBND xã Quỳnh Hưng

 

4

Mở rộng trường THCS xã Quỳnh Thanh

0,20

-

-

Xã Quỳnh Thanh

UBND xã Quỳnh Thanh

 

5

Mở rộng trường tiểu học xã Quỳnh Hậu

0,13

-

-

Xã Quỳnh Hậu

UBND xã Quỳnh Hậu

 

6

Xây dựng sân vận động xã Quỳnh Thạch

1,10

-

-

Xã Quỳnh Thạch

UBND xã Quỳnh Thạch

 

7

Xây dựng Sân ththao xã Quỳnh Bá

1,00

-

-

Xã Quỳnh Bá

UBND xã Quỳnh Bá

 

8

Xây dựng Đường giao thông nối các xã miền núi phía Tây huyện Quỳnh Lưu

1,14

-

-

Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Tân, Quỳnh Văn

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

9

Mở rộng, nâng cấp đường Quỳnh Hậu - Quỳnh Hoa (hướng đi Quỳnh Thắng)

0,70

-

-

Quỳnh Hoa, Quỳnh Hậu

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

10

Xây dựng đường giao thông nối QL 1A (Quỳnh Thạch đi Quỳnh Hoa (Km0+00 đến KM 6+378,25)

1,05

-

-

Quỳnh Hoa, Quỳnh Thạch

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

11

Xây dựng Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Ngh An)

0,43

5,53

-

Các Xã Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng

Sở Giao thông vận tải

 

12

Mở rộng, nâng cấp đường giao thông từ QL1A (Quỳnh Thạch) đi Quỳnh Lương nối đê biển Bãi ngang

0,85

-

-

Quỳnh Thạch, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lương

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

13

Xây dựng Đường từ QL1A - ga cầu Giát nối Quốc lộ 48B

0,20

-

-

Thị trấn Cầu Giát

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

14

Xây dựng Đường giao thông Quỳnh Hưng đi Quỳnh Diễn

0,20

-

-

Quỳnh Hưng, Quỳnh Diễn

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

15

Mở rộng đường ngã ba giáp Quỳnh Giang đi đồng Hội

0,30

-

-

Xã Quỳnh Diễn

UBND xã Quỳnh Diễn

 

16

Xây dựng Đường giao thông liên thôn qua các thôn 6-7-10 (phục vụ NT mới).

0,20

-

-

Xã Quỳnh Tam

UBND xã Quỳnh Tam

 

17

Mở rộng đường xóm 3B-4-11, xã Quỳnh Tam

0,04

-

-

Xã Quỳnh Tam

UBND xã Quỳnh Tam

 

18

Xây dựng Đường làng nghề sản xuất miến Phú Thành, xã Quỳnh Hậu

0,60

-

-

Xã Quỳnh Hậu

UBND xã Quỳnh Hậu

 

19

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Hoa

0,10

-

-

Xã Quỳnh Hoa

UBND xã Quỳnh Hoa

 

20

Mở rộng đập (Khe Gang, Hóc Nghẹt), xã Ngọc Sơn

5,00

-

-

Xã Ngọc Sơn

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

21

Mở rộng, nâng cấp nhà máy nước cầu Giát

2,26

-

-

Xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hồng

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

22

Mở rộng và nâng cấp nhà máy nước sinh hoạt xã Quỳnh Yên

1,34

-

-

Xã Quỳnh Yên

UBND xã Quỳnh Yên

 

23

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Bá (Rộc Đạc)

0,30

-

-

Xã Quỳnh Bá

UBND xã Quỳnh Bá

 

24

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Thạch (Hạ Biền)

0,50

-

-

Xã Quỳnh Thạch

UBND xã Quỳnh Thạch

 

25

Đất ở tại nông thôn (Xóm 4, 5, 6, 9, 11, 12), Quỳnh Yên

1,80

-

-

Xã Quỳnh Yên