Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2009 về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 15/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 19/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Sau khi xem xét Tờ trình số 6564/TTr-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-BKTNS ngày 15/12/2009 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Việc xác định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải tuân thủ các nguyên tắc chung như sau:

1. Bảo đảm giữ ổn định mặt bằng giá đất trên địa bàn tỉnh;

2. Bảo đảm khung giá đất theo quy định của Chính phủ;

3. Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và nhà đầu tư sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư;

4. Kế thừa tính hợp lý của quy định giá các loại đất năm 2009; bổ sung, điều chỉnh cục bộ giá đất một số tuyến đường theo đề nghị của các địa phương cho phù hợp.

Điều 2. Các nguyên tắc cụ thể quy định giá các loại đất năm 2010:

1. Đất nông nghiệp:

a) Giữ nguyên giá đất nông nghiệp theo giá đất nông nghiệp năm 2009;

b) Đối với việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Thực hiện theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

2. Đất phi nông nghiệp:

a) Giữ mặt bằng giá đất như năm 2009; Điều chỉnh cục bộ giá đất tại các vị trí có giá dưới khung quy định của Chính phủ cho bằng khung giá tối thiểu tại Nghị định 123/2007/NĐ-CP đối với các phường của thành phố Nha Trang và Thị xã Cam Ranh;

b) Điều chỉnh cục bộ giá đất các tuyến đường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, có điểm dân cư tập trung mới, sầm uất hơn, nhiều thuận lợi hơn trong kinh doanh, mới được đặt tên hoặc đổi tên, có sự thay đổi điểm đầu, điểm cuối cho phù hợp với thực tế;

c) Bổ sung giá đất một số tuyến đường ở các khu dân cư mới hình thành hoặc đã có nhưng chưa có tên và các tuyến đường chưa được quy định trong bảng giá đất năm 2009 của tỉnh;

d) Giá đất sản xuất kinh doanh bằng 50% giá đất ở;

đ) Giá đất ở một số khu vực sau khi điều chỉnh nếu dưới khung quy định của Chính phủ, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trước khi thực hiện.

3. Về bảng quy định giá các loại đất: điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chưa được quy định cụ thể và phù hợp hơn với thực tế áp dụng ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 3. Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất thuộc thẩm quyền tại một số vị trí đất, một số khu vực đất, loại đất trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất trừ trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2010 và công bố công khai để thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại hiệu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ TNMT;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2009 về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.028
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250