Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ

Số hiệu: 19/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU VÀ DỰ ÁN BỊ HỦY BỎ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 thng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 thng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thng 01 năm 2017 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;

Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ; Bo cáo thẩm tra số 138/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ.

1. Danh mục dự án thu hồi đất năm 2020: 16 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 53,60 ha, kèm theo Biểu số 01.

2. Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020: 04 dự án, với tổng diện tích 7,98 ha, kèm theo Biểu số 02.

3. Danh mục dự án thu hồi đất bị hủy bỏ: 04 dự án, với diện tích 28,74ha, kèm theo Biểu số 03.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường ;
- Thường trực Tnh ủy;
- y ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích thu hồi đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Tổng mức vốn (đồng)

Nguồn vốn

A

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách cấp tnh cho việc bồi thường, GPMB năm 2019

5

9,68

42.630.311.560

 

 

 

1

Cầu xóm Ruộng trên tuyến đường Đầm Dơi, Cà Mau

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh

Thị trấn Đầm Dơi và xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

0,99

20.000.000.000

Vốn ngân sách tỉnh chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

 

2

Trụ sở hành chính UBND xã Hiệp Tùng

UBND huyện Năm Căn

Xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn

0,10

400.000.000

Vốn ngân sách tỉnh chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh

 

3

Dự án xây dựng cầu Cơi Năm và cầu Kênh Đứng, Huyện Trần Văn Thời

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh

Huyện Trần Văn Thời

1,00

2.146.970.560

Vốn Xổ số kiến thiết năm 2020 chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh

 

4

Dự án xây dựng cầu bắc ngang sông Cái Tàu, thị trấn U Minh

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh

Thị trấn U Minh, huyện U Minh

1,85

11.405.101.000

Vốn Xổ số kiến thiết năm 2020 chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

 

5

Dự án xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển (nối dài), huyện Phú Tân

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh

Huyện Phú Tân

5,74

8.678.240.000

Vốn Xổ số kiến thiết năm 2020 chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh

 

B

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện cho việc bồi thường, GPMB năm 2019

7

2,11

15.400.000.000

 

 

 

1

Đường gom đấu nối vào tuyến lộ kênh xáng Bạch Ngưu

UBND xã Tân Lộc

Ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình

0,02

250.000.000

Ngân sách huyện chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 1616/UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Thới Bình

 

2

Đường gom đấu nối cầu Kênh Nhà nước

UBND xã Thới Bình

Ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình

0,04

350.000.000

Ngân sách huyện chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 1720/UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Thới Bình

 

3

Lộ Tô Văn Mười nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường 30/4)

UBND huyện Đầm Dơi

Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

0,48

6.000.000.000

Ngân sách huyện chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 3702/UBND-VP ngày 03/10/2019 của UBND huyện Đầm Dơi

 

4

Phòng khám đa khoa khu vực Nguyễn Huân

Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

0,37

300.000.000

Ngân sách huyện chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 2148/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Cà Mau

 

5

Trường Mầm non thị trấn Năm Căn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Năm Căn

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

0,70

2.000.000.000

Ngân sách huyện chi BT, GPMB theo quy định

Thông báo số 768/TB-VP ngày 15/8/2018 của Văn phòng UBND huyện

 

6

Xây dựng tuyến đường số 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Khóm 7, thị trấn Năm Căn

Ban QLDA ĐTXD huyện Năm Căn

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

0,40

5.000.000.000

Ngân sách huyện chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 2648/UBND-KT ngày 25/9/2019 của UBND huyện Năm Căn

 

7

Xây dựng tuyến đường số 6 giáp trụ sở Chi cục Thuế Khu vực I

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Năm Căn

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

0,10

1.500.000.000

Ngân sách huyện chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 2519/UBND-XD ngày 09/9/2019 của UBND huyện Năm Căn

 

C

Dự án có nguồn vốn từ Trung ương hỗ trợ cho việc bồi thường, GPMB năm 2019

1

4,83

46.574.000

 

 

 

1

Công trình Trạm biến áp 220kV Năm Căn và đường dây 220kV Năm Căn - Cà Mau 2

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Huyện Năm Căn

4,83

46.574.000

Đề xuất Trung ương hỗ trợ chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 115/QĐ-EVNNPT ngày 02/8/2019 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia

 

D

Dự án từ vốn doanh nghiệp ứng trước chi phí bồi thường, GPMB năm 2019

3

36,98

0

 

 

 

1

Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV trạm 220kV Năm Căn

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển

1,60

 

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương

Đấu nối chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110 kV Nhà máy điện gió Khai Long- trạm 110 kV Năm Căn

2

Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau (Khu Thiên Phong cũ)

Sở Xây dựng (bên mời thầu)

Khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau

22,90

 

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 5916/UBND-XD ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh;

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND thành phố Cà Mau

 

3

Dự án Nhà ở Khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ Tây sông Cái Tàu

Sở Xây dựng làm bên mời thầu chọn nhà đầu tư

Thị trấn U Minh, huyện U Minh

12,48

 

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 5233/UBND-XD ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh

Quyết định số 1364/SXD-PTĐT&HTKT ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh;

Điều chỉnh diện tích đất từ 0,71 ha lên 12,48ha.

 

TỔNG CỘNG

16

53,60

58.076.885.560

 

 

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG NĂM 2020 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (ha)

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Tổng cộng

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng sản xuất

1

Đồn Công an Đất Mũi

Công an tnh Cà Mau

Ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

1,83

 

1,83

 

Công văn số 5724/UBND-NNTN ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tnh về phê duyệt phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Biên bn kiểm đếm hiện trạng rừng, đất rừng ngày 13/7/2017

2

Nhà máy điện gió Tân Ân - giai đoạn 1 (tổng diện tích là 200,41 ha. Trong đó: 196,38 ha mặt biển, 4,03 ha đất liền)

Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Sông Lam

Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển

4,03

 

3,00

1,03

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tnh

 

3

Dự án xây dựng cầu Cơi Năm và cầu Kênh Đứng, Huyện Trần Văn Thời

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Cà Mau

Huyện Trần Văn Thời

0,82

0,82

 

 

Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tnh

 

4

Dự án xây dựng cầu bắc ngang sông Cái Tàu, thị trấn U Minh

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tnh Cà Mau

Thị trấn U Minh, huyện U Minh

1,30

1,30

 

 

Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

 

 

TỔNG CỘNG

7,98

2,12

4,83

1,03

 

 

 

Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN BỊ HỦY DO QUÁ 03 NĂM KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích thu hồi đất (ha)

Tình hình thực hiện

Ghi chú

1

Dự án nhà ở công nhân phường 8

Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ Thủy sản Cà Mau (CASSES)

Phường 8, TP. Cà Mau

3,21

Chưa triển khai thực hiện, Chủ đầu tư không thống nhất ứng trước tiền và các hộ dân có yêu cầu hủy dự án

 

2

Dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân lao động Công ty Minh Phú

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau

15,80

Chưa triển khai thực hiện

 

3

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), thành phố Cà Mau

Ban QLDA thành phố Cà Mau

Phường 8, TP.Cà Mau

0,06

UBND thành phố Cà Mau báo cáo ngưng thực hiện và quyết toán công trình, do các hộ dân bên trong không thống nhất góp đất.

 

4

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm thuộc xứ ủy Nam Bộ - Trung ương cục miền nam (giai đoạn cuối năm 1949 đến năm 1955) tỉnh Cà Mau giai đoạn 1.

Ban Quản lý Dự án Công trình xây dựng tỉnh Cà Mau

Ấp 9, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

9,67

Đã triển khai thông báo thu hồi đất; Đã trình thẩm định phê duyệt giá đất cụ thể từ tháng 6/2018;

Tại Thông báo số 215/TB-VP ngày 13/3/2019 của Văn phòng UBND tnh đề xuất đưa về Sở Chỉ huy thống nhất

 

 

TỔNG

4

28,74

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188