Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND Bảng giá đất 05 năm tỉnh Lào Cai 2020 2024

Số hiệu: 19/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/NQ-HĐND

 Lào Cai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2020- 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau; Báo cáo thẩm tra số 288/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Bảng giá đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị:

(Chi tiết tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị quyết)

2. Bảng giá đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn:

(Chi tiết tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị quyết).

3. Bảng giá đất nông nghiệp gồm: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất:

(Chi tiết tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị quyết).

4. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, khu công nghiệp thương mại và các cụm tiểu thủ công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai:

(Chi tiết tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Nghị quyết)

5. Đất chưa giao sử dụng sau làn dân cư tại đô thị hoặc nông thôn là diện tích đất nằm kẹp giữa hoặc sau các làn dân cư, không có lối đi vào: Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định giá đất cụ thể, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể.

6. Giá đất phi nông nghiệp khác: Được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

7. Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Được xác định bằng giá đất rừng sản xuất liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

8. Giá đất nông nghiệp khác: Được xác định bằng giá đất trồng lúa liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

9. Giá các loại đất sử dụng vào mục đích công cộng:

a) Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ được xác định bằng giá đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

b) Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích sản xuất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

10. Giá đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

11. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng:

a) Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản được xác định bằng giá đất nuôi trồng thủy sản liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

b) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản được xác định bằng giá đất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã quy định trong Bảng giá đất.

12. Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, giá đất cho thuê đất được xác định bằng giá của loại đất cùng mục đích sử dụng liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết, công bố Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) theo các phụ lục đính kèm.

2. Trường hợp Bảng giá đất này có nội dung không phù hợp với Khung giá đất 05 năm (2020-2024) do Chính phủ ban hành thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi kịp thời.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Bảng giá đất quy định tại Nghị quyết này được thực hiện trong thời gian 05 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV - Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

PHỤ LỤC SỐ I:

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: đồng/m2

 

 

Giá đất ở

Giá đất
TM-DV

Giá đất
SXKD PNN

(4)

(5)

(6)

1

THÀNH PHỐ LÀO CAI

 

 

 

1.1

PHƯỜNG LÀO CAI

 

`

 

1

Đường Nguyễn Huệ

Từ cầu Kiều I đến phố Sơn Hà

24,000,000

19,200,000

14,400,000

2

Từ phố Sơn Hà đến cầu Cốc Lếu

21,600,000

17,280,000

12,960,000

3

Từ cầu Cốc Lếu đến phố Nguyễn Tri Phương hết phường Lào Cai

18,000,000

14,400,000

10,800,000

4

Phố Sơn Hà

Từ đường Nguyễn Huệ đến cầu chui

12,000,000

9,600,000

7,200,000

5

Từ cầu chui đến phố Phan Bội Châu

3,000,000

2,400,000

1,800,000

6

Phố Trần Nguyên Hãn

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Công Hoan

7,700,000

6,160,000

4,620,000

7

Phố Trần Nguyên Hãn (đoạn qua Bưu điện)

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Công Hoan

7,700,000

6,160,000

4,620,000

8

Phố Văn Cao

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Công Hoan

7,700,000

6,160,000

4,620,000

9

Phố Phan Bội Châu

Từ cầu Kiều I đến cổng lên Đền Thượng

7,200,000

5,760,000

4,320,000

10

Từ cổng lên Đền Thượng đến phố Nậm Thi

6,000,000

4,800,000

3,600,000

11

Từ phố Nậm Thi đến Quốc lộ 70

3,500,000

2,800,000

2,100,000

12

Phố Nậm Thi

Từ đầu phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

3,250,000

2,600,000

1,950,000

13

Phố Ngô Thị Nhậm

Từ phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

5,200,000

4,160,000

3,120,000

14

Phố Nguyễn Thiếp

Từ phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

5,200,000

4,160,000

3,120,000

15

Phố Bùi Thị Xuân

Từ phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

5,200,000

4,160,000

3,120,000

16

Phố Lê Lợi

Từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Nậm Thi

5,200,000

4,160,000

3,120,000

17

Phố Nguyễn Thái Học

Từ cầu Kiều I đến cầu chui

3,500,000

2,800,000

2,100,000

18

Phố Nguyễn Công Hoan

Từ cầu Kiều I đến cầu chui

5,000,000

4,000,000

3,000,000

19

Phố Hoàng Diệu

Từ phố Sơn Hà đến địa phận phường Phố Mới

2,400,000

1,920,000

1,440,000

20

Đường vào trạm nghiền CLANKER

Từ Quốc lộ 70 đến trạm nghiền CLANKER

1,400,000

1,120,000

840,000

21

Phố Nguyễn Quang Bích

Từ Nguyễn Huệ đến kè KL 94

15,600,000

12,480,000

9,360,000

22

Đường giáp kè KL 94

Từ phố Nguyễn Quang Bích đến cầu Cốc Lếu

12,800,000

10,240,000

7,680,000

23

Từ phố Nguyễn Quang Bích đến Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu

15,600,000

12,480,000

9,360,000

24

Quốc lộ 70

Từ phố Phan Bội Châu đến phố Tô Hiệu

2,400,000

1,920,000

1,440,000

25

Từ phố Tô Hiệu đến hết địa phận phường Lào Cai

2,400,000

1,920,000

1,440,000

26

Phố Tô Hiệu (Tuyến T1)

Từ Quốc lộ 70 đến cây xăng Na Mo

1,900,000

1,520,000

1,140,000

27

Tuyến T2

Từ Quốc lộ 70 đến Phố Tô Hiệu

1,900,000

1,520,000

1,140,000

28

Tuyến T3

Từ Phố Tô Hiệu đến phố Triệu Tiến Tiên

1,900,000

1,520,000

1,140,000

29

Tuyến T4

Từ Quốc lộ 70 đến phố Tô Hiệu

1,900,000

1,520,000

1,140,000

30

Phố Triệu Tiến Tiên (T5)

Từ tuyến T2 đến tuyến T4

1,900,000

1,520,000

1,140,000

31

Phố Na Mo (T6)

Từ tuyến T2 đến tuyến T4

1,900,000

1,520,000

1,140,000

32

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

1,100,000

880,000

660,000

1.2

PHƯỜNG PHỐ MỚI

 

 

 

33

Đường Nguyễn Huệ

Từ phố Nguyễn Tri Phương đến phố Phạm Hồng Thái

19,500,000

15,600,000

11,700,000

34

Từ phố Phạm Hồng Thái đến phố Hồ Tùng Mậu

23,400,000

18,720,000

14,040,000

35

Từ phố Hồ Tùng Mậu đến phố Hợp Thành

28,600,000

22,880,000

17,160,000

36

Từ phố Hợp Thành đến phố Lương Thế Vinh

23,400,000

18,720,000

14,040,000

37

Đoạn còn lại

18,200,000

14,560,000

10,920,000

38

Phố Nguyễn Tri Phương

Từ phố Nguyễn Huệ đến phố Khánh Yên

3,900,000

3,120,000

2,340,000

39

Ngõ Nguyễn Tri Phương

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

3,300,000

2,640,000

1,980,000

40

Ngõ 02 Nguyễn Tri Phương

HTX Nhật Anh

3,000,000

2,400,000

1,800,000

41

Phố Hoàng Diệu

Từ giáp địa phận phường Lào Cai đến Đền Cấm

5,000,000

4,000,000

3,000,000

42

Khu vực sau đền Cấm

Thuộc tổ 15B (tổ 33 cũ)

2,040,000

1,632,000

1,224,000

43

Đường T1 (xung quanh Đền Cấm)

6,000,000

4,800,000

3,600,000

44

Phố Triệu Quang Phục

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

4,550,000

3,640,000

2,730,000

45

Từ đường Hoàng Diệu đến Khu TĐC Đông Phố Mới

3,000,000

2,400,000

1,800,000

46

Phố Triệu Quang Phục kéo dài

Từ phố Triệu Quang Phục đến hết đường (lối vào công ty Chính Thông - Tổ 2)

2,000,000

1,600,000

1,200,000

47

Phố Hà Chương

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Lê Khôi

6,000,000

4,800,000

3,600,000

48

Từ phố Lê Khôi đến phố Nguyễn Tri Phương

5,000,000

4,000,000

3,000,000

49

Đường ngang K30

Từ phố Lê Khôi đến phố Hà Chương

6,000,000

4,800,000

3,600,000

50

Phố Lê Ngọc Hân

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Minh Khai

5,600,000

4,480,000

3,360,000

51

Phố Lương Ngọc Quyến

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Minh Khai

6,000,000

4,800,000

3,600,000

52

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

4,500,000

3,600,000

2,700,000

53

Đất sau làn dân cư tổ 6, phường Phố Mới

4,000,000

3,200,000

2,400,000

54

Phố Dã Tượng

Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Tôn Thất Thuyết

10,500,000

8,400,000

6,300,000

55

Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Minh Khai

7,200,000

5,760,000

4,320,000

56

Phố Phạm Hồng Thái

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Tôn Thất Thuyết

10,500,000

8,400,000

6,300,000

57

Đoạn còn lại

7,000,000

5,600,000

4,200,000

58

Phố Mạc Đĩnh Chi

Từ phố Phạm Hồng Thái đến phố Lương Ngọc Quyến

10,200,000

8,160,000

6,120,000

59

Phố Hồ Tùng Mậu

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Ngô Văn Sở

9,000,000

7,200,000

5,400,000

60

Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Minh Khai

7,000,000

5,600,000

4,200,000

61

Phố Phan Đình Phùng

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Minh Khai

22,000,000

17,600,000

13,200,000

62

Phố Hợp Thành

Từ Nguyễn Huệ đến phố Ngô Văn Sở

9,100,000

7,280,000

5,460,000

63

Từ Ngô Văn Sở đến Phạm Văn Xảo

6,500,000

5,200,000

3,900,000

64

Phố Ngô Văn Sở

Từ phố Khánh Yên đến phố Dã Tượng

10,500,000

8,400,000

6,300,000

65

Từ phố Dã Tượng đến đường Nguyễn Huệ

7,000,000

5,600,000

4,200,000

66

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Khánh Yên

5,200,000

4,160,000

3,120,000

67

Phố Tôn Thất Thuyết

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Hồ Tùng Mậu

5,200,000

4,160,000

3,120,000

68

Phố Lương Thế Vinh

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Đinh Bộ Lĩnh

5,900,000

4,720,000

3,540,000

69

Phố Lê Khôi

Từ phố Triệu Quang Phục đến phố Nguyễn Tri Phương (đoạn qua K30)

5,200,000

4,160,000

3,120,000

70

Từ phố Triệu Quang Phục đến phố Lương Ngọc Quyến

5,200,000

4,160,000

3,120,000

71

Ngõ Lê Khôi

Các đường nhánh trong khu TĐC Lê Khôi

4,500,000

3,600,000

2,700,000

72

Phố Phạm Ngũ Lão

Từ phố Dã Tượng đến phố Hồ Tùng Mậu

5,200,000

4,160,000

3,120,000

73

Ngõ 26 Phạm Ngũ Lão

Ngõ vào khu dân cư Bình An

4,200,000

3,360,000

2,520,000

74

Phố Cao Thắng

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

4,900,000

3,920,000

2,940,000

75

Phố Minh Khai

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Hồ Tùng Mậu

11,000,000

8,800,000

6,600,000

76

Từ Hồ Tùng Mậu đến phố Hợp Thành

9,100,000

7,280,000

5,460,000

77

Phố Đinh Công Tráng

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

4,200,000

3,360,000

2,520,000

78

Phố Khánh Yên

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Quảng trường Ga (Giáp Đội cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt ga quốc tế Lào Cai)

7,200,000

5,760,000

4,320,000

79

Đoạn tiếp giáp với Quảng trường ga

28,600,000

22,880,000

17,160,000

80

Từ phố Quảng trường Ga (Giáp khách sạn Thiên Hải) đến phố Ngô Văn Sở

7,200,000

5,760,000

4,320,000

81

Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Phạm Văn Khả

5,000,000

4,000,000

3,000,000

82

Phố Hà Bổng

Đường nối từ phố Quảng trường ga đến phố Ngô Văn Sở

5,100,000

4,080,000

3,060,000

83

Phố Quảng Trường Ga

2 đoạn 2 bên quảng trường ga (nối đường Nguyễn Huệ và phố Khánh Yên)

28,600,000

22,880,000

17,160,000

84

Phố Kim Hải

Đường nối từ phố Phan Đình Phùng đến phố Hợp Thành

4,400,000

3,520,000

2,640,000

85

Phố Hồ Xuân Hương

Từ Ngô Văn Sở đến đường bờ sông (Phạm Văn Xảo)

4,400,000

3,520,000

2,640,000

86

Phố Nguyễn Viết Xuân (K1)

Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Đinh Bộ Lĩnh

4,200,000

3,360,000

2,520,000

87

Phố Lê Thị Hồng Gấm (K2)

Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Đinh Bộ Lĩnh

4,200,000

3,360,000

2,520,000

88

Phố Phan Đình Giót (K3)

Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Phạm Văn Xảo

12,500,000

10,000,000

7,500,000

89

Phố Mai Văn Ty

Từ phố Tô Vĩnh Diện đến phố Phạm Văn Khả

3,000,000

2,400,000

1,800,000

90

Phố Ngọc Uyển

Từ phố Tô Vĩnh Diện đến phố Phạm Văn Khả

3,000,000

2,400,000

1,800,000

91

Phố Phạm Văn Xảo

(D1): Từ phố Minh Khai đến phố Hồ Xuân Hương

15,400,000

12,320,000

9,240,000

92

Từ phố Hồ Xuân Hương đến chân cầu Phố Mới

7,000,000

5,600,000

4,200,000

93

Đoạn còn lại (từ chân cầu Phố Mới đến hết địa phận phường Phố Mới)

4,500,000

3,600,000

2,700,000

94

Phố Phạm Văn Khả

Từ phố Khánh Yên đến phố Phạm Văn Xảo

4,500,000

3,600,000

2,700,000

95

Phố Đinh Bộ Lĩnh

Từ tiếp nối phố Minh Khai (đoạn giao với phố Hợp Thành) đến chân cầu Phố Mới

8,000,000

6,400,000

4,800,000

96

Từ chân cầu Phố Mới đến hết địa phận phường Phố Mới

6,300,000

5,040,000

3,780,000

97

Phố Tô Vĩnh Diện

Từ đường M18 (đầu cầu phố mới) đến phố Đinh Bộ Lĩnh

4,200,000

3,360,000

2,520,000

98

Từ phố Đinh Bộ Lĩnh đến phố Phạm Văn Xảo

4,000,000

3,200,000

2,400,000

99

Phố Cô Tiên (đường M21)

Từ phố Tô Vĩnh Diện đến phố Phạm Văn Khả

3,200,000

2,560,000

1,920,000

100

Đường M18

Đường nối từ đường Nguyễn Huệ đến phố Khánh Yên

5,200,000

4,160,000

3,120,000

101

Đường quy hoạch song song cầu Phố Mới

Từ phố Đinh Bộ Lĩnh đến phố K3

3,200,000

2,560,000

1,920,000

102

Phố Ngũ Chỉ Sơn

Từ phố Đinh Bộ Lĩnh đến phố Phạm Văn Xảo

2,700,000

2,160,000

1,620,000

103

Ngõ tổ 26

Từ Khánh Yên giáp khu Đầu máy

1,500,000

1,200,000

900,000

104

Ngõ tổ 29

Từ phố Khánh Yên đến đường sắt

2,000,000

1,600,000

1,200,000

105

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

1,200,000

960,000

720,000

1.3

PHƯỜNG DUYÊN HẢI

 

 

 

106

Đường Hoàng Liên

Từ cầu Cốc Lếu đến đường Nhạc Sơn

26,000,000

20,800,000

15,600,000

107

Đường Nhạc Sơn

Từ đường Hoàng Liên đến phố Lê Hồng Phong

17,000,000

13,600,000

10,200,000

108

Từ phố Lê Hồng Phong đến phố Lương Khánh Thiện

12,000,000

9,600,000

7,200,000

109

Từ phố Lương Khánh Thiện đến phố Ngô Tất Tố

6,600,000

5,280,000

3,960,000

110

Từ phố Ngô Tất Tố đến phố Lê Quý Đôn

8,300,000

6,640,000

4,980,000

111

Đường Điện Biên (tỉnh lộ 156)

Từ đường Nhạc Sơn đến hết đất Đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai (Đầu đường T4 - Hồ Đài phát thanh)

8,000,000

6,400,000

4,800,000

112

Từ hết đất Đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai (Đầu đường T4 - Hồ Đài phát thanh) đến đường đi xã Đồng Tuyển

6,400,000

5,120,000

3,840,000

113

Từ đường đi xã Đồng Tuyển đến đường Thủ Dầu Một

5,000,000

4,000,000

3,000,000

114

Đoạn còn lại: Từ đường Thủ Dầu Một - Cầu Sập (Cầu Duyên Hải)

4,500,000

3,600,000

2,700,000

115

Các đường thuộc dự án khu đô thị mới từ tổ 24A đến tổ 26B

T1, T2, T3, T4, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

3,500,000

2,800,000

2,100,000

116

Đường ngõ xóm tổ 24

Từ đường đi xã Đồng Tuyển đến hết đường

1,400,000

1,120,000

840,000

117

Đường ngõ xóm tổ 26A

Đường ngõ xóm sau số nhà 245 tổ 26A đường Điện Biên

1,200,000

960,000

720,000

118

Đường vào xã Đồng Tuyển

Từ đường Điện Biên đến hết địa phận phường Duyên Hải

1,800,000

1,440,000

1,080,000

119

Phố Thanh Niên

Từ phố Hoàng Liên đến phố Đăng Châu

15,000,000

12,000,000

9,000,000

120

Từ phố Đăng Châu đến phố Duyên Hà

12,000,000

9,600,000

7,200,000

121

Phố Duyên Hà

Từ đường Hoàng Liên đến phố Đăng Châu

8,500,000

6,800,000

5,100,000

122

Từ phố Đăng Châu đến phố Duyên Hải

7,000,000

5,600,000

4,200,000

123

Phố Đăng Châu

Từ phố Thuỷ Hoa đến phố Duyên Hà

7,000,000

5,600,000

4,200,000

124

Từ phố Duyên Hà đến phố Lê Hồng Phong

6,000,000

4,800,000

3,600,000

125

Phố Sơn Đen

Từ phố Duyên Hà đến phố Thuỷ Hoa

6,500,000

5,200,000

3,900,000

126

Phố Hưng Hóa

Từ đường Hoàng Liên đến phố Duyên Hà

7,000,000

5,600,000

4,200,000

127

Phố Ngô Gia Tự

Từ phố Duyên Hà đến phố Lê Hồng Phong

7,000,000

5,600,000

4,200,000

128

Phố Lê Hồng Phong

Từ đường Nhạc Sơn đến phố Lương Khánh Thiện

7,500,000

6,000,000

4,500,000

129

Phố Ba Chùa

Từ phố Ngô Gia Tự đến phố Duyên Hà

6,500,000

5,200,000

3,900,000

130

Đường ngõ xóm tổ 12 (tổ 16A cũ)

Từ đường Lê Hồng Phong đến hết đường

1,400,000

1,120,000

840,000

131

Đường M4, sau làn dân cư bám dọc tuyến Lê Hồng Phong

1,800,000

1,440,000

1,080,000

132

Phố Thuỷ Hoa

Từ đường Hoàng Liên đến phố Duyên Hải

24,000,000

19,200,000

14,400,000

133

Ngõ Thuỷ Hoa

Giáp số nhà 082 phố Thủy Hoa (Công ty liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai)

5,500,000

4,400,000

3,300,000

134

Phố Thuỷ Tiên

Từ đường Hoàng Liên đến phố Đăng Châu

4,000,000

3,200,000

2,400,000

135

Phố Lê Chân

Từ phố Thanh Niên đến phố Hưng Hóa

4,000,000

3,200,000

2,400,000

136

Phố Duyên Hải

Từ nút giao Thủy Hoa - Duyên Hà - Thanh Niên đến ngã ba Duyên Hải (gốc đa cũ)

18,000,000

14,400,000

10,800,000

137

Từ ngã ba Duyên Hải (gốc đa cũ) đến ngã ba Công ty Thiên Hòa An

7,800,000

6,240,000

4,680,000

138

Từ ngã ba Công ty Thiên Hòa An đến đường Thủ Dầu Một

6,000,000

4,800,000

3,600,000

139

Phố Nguyễn Đức Cảnh

Từ phố Duyên Hải đến phố Đăng Châu

6,000,000

4,800,000

3,600,000

140

Các đường phía sau làn dân cư thuộc khu vực phố Nguyễn Đức Cảnh Thủ Dầu Một, Tô Hiến Thành

Đường M5 (từ đường Thủ Dầu Một đến đường M6)

5,000,000

4,000,000

3,000,000

141

Các đường còn lại

3,000,000

2,400,000

1,800,000

142

Phố Lương Khánh Thiện

Từ đường Nhạc Sơn đến đường Thủ Dầu Một

7,000,000

5,600,000

4,200,000

143

Từ đường Thủ Dầu Một đến phố Nguyễn Đức Cảnh

6,000,000

4,800,000

3,600,000

144

Phố Lê Văn Hưu

Từ đường Nhạc Sơn đến phố Lương Khánh Thiện

4,900,000

3,920,000

2,940,000

145

Phố Nguyễn Siêu

Từ phố Duyên Hà đến phố Nguyễn Đức Cảnh

4,900,000

3,920,000

2,940,000

146

Phố Nguyễn Biểu

Từ phố Ba Chùa đến phố Nguyễn Đức Cảnh

4,900,000

3,920,000

2,940,000

147

Phố Phùng Khắc Khoan

Từ phố Nguyễn Siêu đến phố Nguyễn Biểu

4,900,000

3,920,000

2,940,000

148

Phố Trần Quang Khải (A2 cũ)

Từ phố Nguyễn Đức Cảnh đến đường phố Duyên Hải (B4)

4,800,000

3,840,000

2,880,000

149

Phố Trần Đại Nghĩa (A3 cũ)

Từ phố Trần Đặng đến ngã ba giao với đường Điện Biên

5,500,000

4,400,000

3,300,000

150

Đường Nguyễn Khuyến (Đường Bổ Ô)

Từ đường Nhạc Sơn đến Phố Trần Đại Nghĩa

5,500,000

4,400,000

3,300,000

151

Ngõ Nhạc Sơn cũ

Từ đường Nhạc Sơn đến hết số nhà 033

3,200,000

2,560,000

1,920,000

152

Đoạn còn lại (Từ hết số nhà 031 đến số nhà 007)

2,400,000

1,920,000

1,440,000

153

Đường bờ sông T1

Từ đường Duyên Hải đến khu thương mại Kim Thành

7,700,000

6,160,000

4,620,000

154

Đường T2

Đoạn nối từ đường Duyên Hải đến đường T1 giáp đất công ty Thiên Hoà An

6,000,000

4,800,000

3,600,000

155

Phố Nguyễn An Ninh

Từ đường Điện Biên đến cuối đường Nhạc Sơn (Công ty môi trường đô thị)

7,500,000

6,000,000

4,500,000

156

Phố Nguyễn Văn Huyên

Từ phố Nguyễn An Ninh đến phố Trừ Văn Thố

7,500,000

6,000,000

4,500,000

157

Phố Ngô Đức Kế

Từ phố Trừ Văn Thố đến giáp phường Kim Tân

7,500,000

6,000,000

4,500,000

158

Phố Phan Kế Toại

Từ phố Nguyễn An Ninh đến hết phố Nguyễn Văn Huyên

7,500,000

6,000,000

4,500,000

159

Phố Phan Trọng Tuệ

Từ phố Nguyễn An Ninh đến đường Điện Biên

7,500,000

6,000,000

4,500,000

160

Phố Trừ Văn Thố

Từ phố Nguyễn An Ninh đến đường Điện Biên

7,500,000

6,000,000

4,500,000

161

Các đường còn lại thuộc Hồ số 6

Các đường còn lại

7,500,000

6,000,000

4,500,000

162

Phố Trần Quốc Hoàn

Từ phố Trần Đặng đến đường Điện Biên

5,500,000

4,400,000

3,300,000

163

Phố Nguyễn Khang

Từ Đoàn nghệ thuật dân tộc (Đường T4 - Hồ Đài phát thanh) đến phố Nguyễn Huy Tưởng

5,500,000

4,400,000

3,300,000

164

Từ phố Nguyễn Huy Tưởng đến phố Trần Đặng

3,300,000

2,640,000

1,980,000

165

Phố Trần Duy Hưng

Từ ngã tư Nguyễn Khuyến đến đường Điện Biên

5,500,000

4,400,000

3,300,000

166

Phố Nguyễn Huy Tưởng

Từ phố Trần Duy Hưng đến phố Nguyễn Khang

5,500,000

4,400,000

3,300,000

167

Các đường còn lại thuộc hồ Đài phát thanh truyền hình (cũ)

Các đường còn lại

5,000,000

4,000,000

3,000,000

168

Phố Trần Tế Xương

Từ phố Nguyễn Khuyến đến phố Ngô Tất Tố

5,000,000

4,000,000

3,000,000

169

Phố Ngô Tất Tố

Từ phố Trần Quốc Hoàn đến đường Nhạc Sơn

5,000,000

4,000,000

3,000,000

170

Phố Tô Hiến Thành

Từ đường Điện Biên đến phố Trần Quang Khải

5,000,000

4,000,000

3,000,000

171

Phố Trần Đặng

Từ đường Điện Biên đến Nguyễn Khuyến

5,000,000

4,000,000

3,000,000

172

Đường ngõ xóm tổ 19A

Khu vực phía sau làn dân cư Nguyễn Khuyến đến đồi trung tâm giáo dục thường xuyên

2,000,000

1,600,000

1,200,000

173

Đường ngõ xóm tổ 21

Khu vực phía sau làn dân cư phố Nguyễn An Ninh giáp chân đồi Nhạc Sơn tổ 21

1,400,000

1,120,000

840,000

174

Đường M4 (doanh nghiệp Phùng Minh)

Từ phố Lương Khánh Thiện đến phố Lê Hồng Phong

3,500,000

2,800,000

2,100,000

175

Các tuyến đường trong khu du lịch sinh thái Minh Hải

3,500,000

2,800,000

2,100,000

176

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

1,400,000

1,120,000

840,000

1.4

PHƯỜNG CỐC LẾU

 

 

 

177

Đường Hoàng Liên

Từ cầu Cốc Lếu đến đường Nhạc Sơn

26,000,000

20,800,000

15,600,000

178

Từ đường Nhạc Sơn đến phố Phan Chu Trinh

26,000,000

20,800,000

15,600,000

179

Từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Quý Đôn

24,000,000

19,200,000

14,400,000

180

Đường Nhạc Sơn

Từ đường Hoàng Liên đến Phố Hoàng Văn Thụ

17,000,000

13,600,000

10,200,000

181

Từ phố Hoàng Văn Thụ đến Phố Phan Chu Trinh

12,000,000

9,600,000

7,200,000

182

Từ phố Phan Chu Trinh đến phố Trần Đăng Ninh

6,600,000

5,280,000

3,960,000

183

Đường Nhạc Sơn

Từ phố Trần Đăng Ninh đến phố Lê Quý Đôn

8,300,000

6,640,000

4,980,000

184

Đường An Dương Vương

Từ cầu Cốc Lếu đến phố Phan Huy Chú

36,400,000

29,120,000

21,840,000

185

Từ phố Phan Huy Chú đến giáp phường Kim Tân

42,000,000

33,600,000

25,200,000

186

Đường Ngô Quyền

Từ đường Hoàng Liên đến cống ф200

22,000,000

17,600,000

13,200,000

187

Đường N6

Từ Đường Ngô Quyền đến phố Soi Tiền

16,000,000

12,800,000

9,600,000

188

Ngõ Ngô Quyền

Từ đường Ngô Quyền đến giáp địa phận phường Kim Tân

6,000,000

4,800,000

3,600,000

189

Phố Cốc Lếu

Từ ngã 5 đến phố Kim Đồng

45,500,000

36,400,000

27,300,000

190

Từ Kim Đồng đến ngã 4 Lê Văn Tám - Nguyễn Trung Trực

36,000,000

28,800,000

21,600,000

191

Từ Nguyễn Trung Trực đến Hoàng Liên

34,200,000

27,360,000

20,520,000

192

Phố Hoà An

Từ phố Cốc Lếu đến phố Hồng Hà

45,500,000

36,400,000

27,300,000

193

Phố Hồng Hà

Từ đường Hoàng Liên đến phố Kim Chung

45,500,000

36,400,000

27,300,000

194

Từ phố Kim Chung đến phố Lê Văn Tám

34,200,000

27,360,000

20,520,000

195

Từ phố Lê Văn Tám đến phố Phan Huy Chú

28,500,000

22,800,000

17,100,000

196

Từ phố Phan Huy Chú đến phố Sơn Đạo

24,700,000

19,760,000

14,820,000

197

Ngõ Hồng Hà

Bao quanh chợ B Cốc Lếu

26,600,000

21,280,000

15,960,000

198

Ngõ Trạm điện Hồng Hà

Từ phố Hồng Hà đến đường An Dương Vương

4,900,000

3,920,000

2,940,000

199

Phố Sơn Tùng

Từ đường Hoàng Liên đến phố Cốc Lếu

41,400,000

33,120,000

24,840,000

200

Từ phố Cốc Lếu đến đường An Dương Vương

 20,000,000

16,000,000

12,000,000

201

Phố Kim Đồng

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

33,000,000

26,400,000

19,800,000

202

Từ phố Cốc Lếu đến phố Nguyễn Trung Trực

15,500,000

12,400,000

9,300,000

203

Phố Kim Chung

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

32,500,000

26,000,000

19,500,000

204

Phố Võ Thị Sáu

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

27,200,000

21,760,000

16,320,000

205

Phố Lý Tự Trọng

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

27,200,000

21,760,000

16,320,000

206

Phố Lê Văn Tám

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

23,800,000

19,040,000

14,280,000

207

Phố Trần Quốc Toản

Từ đường An Dương Vương đến phố Cốc Lếu

23,800,000

19,040,000

14,280,000

208

Phố Cao Bá Quát

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

20,400,000

16,320,000

12,240,000

209

Phố Tản Đà

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

20,400,000

16,320,000

12,240,000

210

Phố Nguyễn Công Trứ

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

20,400,000

16,320,000

12,240,000

211

Phố Phan Huy Chú

Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

21,600,000

17,280,000

12,960,000

212

Phố Nguyễn Trung Trực

Từ phố Sơn Tùng đến phố Cốc Lếu

10,500,000

8,400,000

6,300,000

213

Phố Sơn Đạo

Từ đường An Dương Vương đến đường Hoàng Liên

25,000,000

20,000,000

15,000,000

214

Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

10,500,000

8,400,000

6,300,000

215

Từ phố Hoàng Văn Thụ đến phố Phan Chu Trinh

8,400,000

6,720,000

5,040,000

216

Ngõ Sơn Đạo

Từ phố Sơn Đạo đến chân đồi Công ty giống cây trồng

3,000,000

2,400,000

1,800,000

217

Phố Soi Tiền

Từ đường Hồng Hà đến giáp địa phận phường Kim Tân

31,500,000

25,200,000

18,900,000

218

Phố Đinh Lễ

Từ đường Hoàng Liên đến đường An Dương Vương

42,000,000

33,600,000

25,200,000

219

Phố Lý Ông Trọng

Từ phố Soi Tiền đến đường An Dương Vương

19,800,000

15,840,000

11,880,000

220

Phố Mai Hắc Đế

Từ phố Soi Tiền đến đường An Dương Vương

19,800,000

15,840,000

11,880,000

221

Phố Lê Quý Đôn

Từ đường Hoàng Liên đến đường Nhạc Sơn

13,500,000

10,800,000

8,100,000

222

Ngõ 74 - Lê Quý Đôn

Ngõ đất công ty TNHH Phượng Anh

4,000,000

3,200,000

2,400,000

223

Phố Nghĩa Đô

Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

8,400,000

6,720,000

5,040,000

224

Phố Phan Chu Trinh

Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

10,800,000

8,640,000

6,480,000

225

Từ phố Hoàng Văn Thụ đến đường Nhạc Sơn

7,600,000

6,080,000

4,560,000

226

Phố Tán Thuật

Từ phố Hoàng Hoa Thám đến phố Nghĩa Đô

9,500,000

7,600,000

5,700,000

227

Từ phố Nghĩa Đô đến đến trường mần non Hoa Mai

8,000,000

6,400,000

4,800,000

228

Từ đường Hoàng Liên đến số nhà 032 (phố Tán Thuật)

6,300,000

5,040,000

3,780,000

229

Phố Hoàng Văn Thụ

Từ đường Nhạc Sơn đến phố Trần Đăng Ninh

10,000,000

8,000,000

6,000,000

230

Ngõ 116 đường Hoàng Văn Thụ

Từ Hoàng Văn Thụ đến Đặng Trần Côn

5,000,000

4,000,000

3,000,000

231

Từ số nhà 002 (ngõ 116) đến hết đường

3,000,000

2,400,000

1,800,000

232

Phố Hoàng Hoa Thám

Từ phố Hoàng Văn Thụ đến phố Phan Chu Trinh

10,000,000

8,000,000

6,000,000

233

Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

10,800,000

8,640,000

6,480,000

234

Lương Văn Can

Từ phố Hoàng Văn Thụ đến phố Đặng Trần Côn

7,200,000

5,760,000

4,320,000

235

Từ phố Đặng Trần Côn đến phố Sơn Đạo

7,200,000

5,760,000

4,320,000

236

Phố Trần Đăng Ninh

Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

10,500,000

8,400,000

6,300,000

237

Từ phố Hoàng Văn Thụ đến đường Nhạc Sơn

8,400,000

6,720,000

5,040,000

238

Ngõ 158 đường Trần Đăng Ninh

Từ đường Trần Đăng Ninh đến lõi Hồng Ngọc

3,000,000

2,400,000

1,800,000

239

Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

Từ đường Nhạc Sơn đến phố Lê Quý Đôn

7,200,000

5,760,000

4,320,000

240

Phố Đoàn Thị Điểm

Từ đường Nhạc Sơn đến Phố Đặng Trần Côn

7,200,000

5,760,000

4,320,000

241

Phố Đặng Trần Côn

Từ phố Trần Đăng Ninh đến phố Lê Quý Đôn

7,200,000

5,760,000

4,320,000

242

Từ phố Phan Chu Trinh đến phố Sơn Đạo

7,200,000

5,760,000

4,320,000

243

Ngõ Đặng Trần Côn

Từ phố Đặng Trần Côn đến hết đường

4,000,000

3,200,000

2,400,000

244

Từ Đặng Trần Côn đến Sơn Đạo

3,000,000

2,400,000

1,800,000

245

Ngõ Thái Sơn

Từ phố Đặng Trần Côn đến hết đất Thái Sơn

3,400,000

2,720,000

2,040,000

246

Đường vào UBND phường

Từ đường Hoàng Liên đến Phố Hoàng Văn Thụ

10,000,000

8,000,000

6,000,000

247

Từ phố Phan Chu Trinh đến UBND phường Cốc Lếu

9,000,000

7,200,000

5,400,000

248

Phố Đặng Văn Ngữ

Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Hoa Thám

14,000,000

11,200,000

8,400,000

249

Đường lên đồi mưa Axít

Từ đường Nhạc Sơn đến Công ty xây lắp công trình Vũ Yến

3,000,000

2,400,000

1,800,000

250

Các đường thuộc khu vực dự án công ty TNHH xây dựng Thái Lào

6,000,000

4,800,000

3,600,000

251

Ngõ An Sinh

Từ đường Hoàng Liên đến phố Cốc Lếu

5,100,000

4,080,000

3,060,000

252

Ngõ Hoàng Liên

Từ đường Hoàng Liên đến phố Soi Tiền

8,400,000

6,720,000

5,040,000

253

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

2,000,000

1,600,000

1,200,000

1.5

PHƯỜNG KIM TÂN

 

 

 

 

254

Quốc lộ 4D

Từ đường Hoàng Liên (đầu cầu Kim Tân) đến lò mổ phố Bạch Đằng

8,000,000

6,400,000

4,800,000

255

Từ đường vào lò mổ đến hết địa phận phường Kim Tân

6,000,000

4,800,000

3,600,000

256

Đại lộ Trần Hưng Đạo

Đoạn từ ngã sáu đến cầu Bắc Cường

18,000,000

14,400,000

10,800,000

257

Ngã sáu

Các lô đất bao quanh ngã sáu

32,000,000

25,600,000

19,200,000

258

Đường Hoàng Liên

Từ phố Lê Quý Đôn đến cầu Kim Tân

24,500,000

19,600,000

14,700,000

259

Đường Nhạc Sơn

Từ đường Hoàng Liên đến phố Quang Minh

12,000,000

9,600,000

7,200,000

260

Từ phố Quang Minh đến phố Lê Quý Đôn

10,000,000

8,000,000

6,000,000

261

Đường Nhạc Sơn cũ

Đối diện dải cây xanh đường Nhạc Sơn

6,000,000

4,800,000

3,600,000

262

Đường An Dương Vương

Từ giáp địa phận phường Cốc Lếu đến cầu Phố Mới

39,000,000

31,200,000

23,400,000

263

Từ chân cầu Phố Mới đến phố Tráng A Pao

25,000,000

20,000,000

15,000,000

264

Từ phố Tráng A Pao đến Đường Ngô Quyền

17,000,000

13,600,000

10,200,000

265

Đường Ngô Quyền

Từ cống Ф200 đến phố Nguyễn Du

21,000,000

16,800,000

12,600,000

266

Từ phố Nguyễn Du đến phố Quy Hóa

16,000,000

12,800,000

9,600,000

267

Từ phố Quy Hoá đến phố Yết Kiêu

14,000,000

11,200,000

8,400,000

268

Đường Ngô Quyền kéo dài

 Từ đường Ngô Quyền đến cầu Ngòi Đum

12,000,000

9,600,000

7,200,000

269

Ngõ Ngô Quyền (tổ 34)

Từ giáp số nhà 429 đường Hoàng Liên đến đường Ngô Quyền

6,000,000

4,800,000

3,600,000

270

Ngõ sau đường An Dương Vương và đường Ngô Quyền tại tổ 54

Từ đường Ngô Quyền đến hết ngõ

2,000,000

1,600,000

1,200,000

271

Phố Soi Tiền

Từ giáp địa phận phường Cốc Lếu đến phố Nguyễn Du

30,000,000

24,000,000

18,000,000

272

Từ phố Nguyễn Du đến đường An Dương Vương

39,000,000

31,200,000

23,400,000

273

Phố Cao Lỗ

Từ phố Soi Tiền đến phố Lý Ông Trọng

21,000,000

16,800,000

12,600,000

274

Phố Lý Nam Đế

Từ phố Soi Tiền đến đường An Dương Vương

21,000,000

16,800,000

12,600,000

275

Phố Vạn Phúc

Từ phố Lê Đại Hành đến đường An Dương Vương kè sông Hồng) (2 bên giáp chân cầu phố mới)

8,000,000

6,400,000

4,800,000

276

Từ đường An Dương Vương đến phố Tráng A Pao

15,000,000

12,000,000

9,000,000

277

Từ phố Tráng A Pao đến phố Đoàn Khuê

10,000,000

8,000,000

6,000,000

278

Phố Tráng A Pao

Từ đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

15,000,000

12,000,000

9,000,000

279

Phố Đoàn Khuê (Nhánh nối 5 cũ)

Từ đường Ngô Quyền đến phố Lê Đại Hành

6,000,000

4,800,000

3,600,000

280

Phố Đoàn Khuê

Từ đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

10,000,000

8,000,000

6,000,000

281

Phố Ngòi Đum

Từ phố Yết Kiêu đến đường Ngô Quyền kéo dài

6,900,000

5,520,000

4,140,000

282

Phố Chu Huy Mân (đường NB1)

Trong khu dân cư Chiến Thắng

6,900,000

5,520,000

4,140,000

283

Đường N9

Từ đường An Dương Vương đến cầu Ngòi Đum 2

13,000,000

10,400,000

7,800,000

284

Các đường thuộc khu dân cư Chiến Thắng

Các đường còn lại thuộc dự án khu dân cư chiến Thắng

6,900,000

5,520,000

4,140,000

285

Phố Tạ Đình Đề

Từ Yết Kiêu đến Ngô Quyền Kéo dài

7,000,000

5,600,000

4,200,000

286

Phố Yết Kiêu

Từ ngã sáu đến đường Ngô Quyền

8,000,000

6,400,000

4,800,000

287

Phố Yết Kiêu kéo dài

Từ đường An Dương Vương đến đường C1 (quy hoạch)

7,000,000

5,600,000

4,200,000

288

Phố Lý Công Uẩn

Từ Ngã Sáu đến phố Quy Hóa

15,000,000

12,000,000

9,000,000

289

Từ phố Quy Hóa đến phố Nguyễn Du

21,000,000

16,800,000

12,600,000

290

Từ phố Nguyễn Du đến đường Ngô Quyền

30,000,000

24,000,000

18,000,000

291

Phố Nguyễn Du

Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

30,000,000

24,000,000

18,000,000

292

Từ phố Lý Công Uẩn đến phố Soi Tiền

21,000,000

16,800,000

12,600,000

293

Đường bao quanh chợ Nguyễn Du

Từ phố Lý Công Uẩn đến hết đường bao quanh chợ

18,000,000

14,400,000

10,800,000

294

Nối đường Ngô Quyền đến đường bao chợ Nguyễn Du

Đoạn sau làn dân cư đường Ngô Quyền

18,000,000

14,400,000

10,800,000

295

Phố Lê Lai

Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

12,000,000

9,600,000

7,200,000

296

Từ Lý Công Uẩn đến đường Ngô Quyền

11,000,000

8,800,000

6,600,000

297

Phố Hàm Tử

Từ phố Lê Lai đến phố Vạn Hoa (sau trường THCS Kim Tân)

8,000,000

6,400,000

4,800,000

298

Phố Phú Bình

Từ phố Lý Đạo Thành đến phố Lê Lai

12,000,000

9,600,000

7,200,000

299

Phố Vạn Hoa

Từ Đường Ngô Quyền đến phố Lý Công Uẩn

9,000,000

7,200,000

5,400,000

300

Phố Chu Văn An

Từ phố Nguyễn Du đến phố Lý Đạo Thành

12,000,000

9,600,000

7,200,000

301

Phố Kim Thành

Từ đường Hoàng Liên đến phố Tuệ Tĩnh

12,000,000

9,600,000

7,200,000

302

Từ đường Hoàng Liên đến ban QLDA 661 và các nhánh xung quanh

5,000,000

4,000,000

3,000,000

303

Phố Tuệ Tĩnh

Từ phố Hàm Nghi đến phố Mường Than

11,000,000

8,800,000

6,600,000

304

Phố Xuân Diệu

Từ đường Hoàng Liên đến phố Hàm Nghi

8,500,000

6,800,000

5,100,000

305

Phố Him Lam

Giữa đường Hoàng Liên với phố Trần Bình Trọng (gần khu chi nhánh NH nông nghiệp Kim Tân)

7,500,000

6,000,000

4,500,000

306

Phố Trần Bình Trọng

Từ phố Xuân Diệu đến phố Kim Thành

8,500,000

6,800,000

5,100,000

307

Từ phố Kim Thành đến phố Hàm Nghi

8,500,000

6,800,000

5,100,000

308

Phố Lý Đạo Thành

Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

16,000,000

12,800,000

9,600,000

309

Từ phố Lý Công Uẩn đến phố Quy Hóa

12,000,000

9,600,000

7,200,000

310

Phố Quy Hoá

Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

24,000,000

19,200,000

14,400,000

311

Từ phố Lý Công Uẩn đến đường An Dương Vương

22,000,000

17,600,000

13,200,000

312

Ngõ Quy Hóa

Từ phố Quy Hóa đến số nhà 035 ngõ Quy Hóa

6,000,000

4,800,000

3,600,000

313

Phố Lê Đại Hành

Từ phố Quy Hóa đến phố Yết Kiêu

8,000,000

6,400,000

4,800,000

314

Ngõ Lê Đại Hành

Từ đường Lê Đại Hành đến giáp trường Nội trú (tổ 51)

5,000,000

4,000,000

3,000,000

315

Phố Ngọc Hồi

Từ phố Lê Đại Hành đến đường Ngô Quyền (giáp đường Quy Hóa)

7,000,000

5,600,000

4,200,000

316

Đường nối số 2

Từ đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

7,000,000

5,600,000

4,200,000

317

Đường nối số 3

Từ đường Ngô Quyền đến phố Lê Đại Hành

7,000,000

5,600,000

4,200,000

318

Phố Lê Thanh Nghị

Từ phố Lê Đại Hành đến đường Ngô Quyền

7,000,000

5,600,000

4,200,000

319

Phố Quang Minh

Từ đường Nhạc Sơn đến phố Trung Đô

10,000,000

8,000,000

6,000,000

320

Phố Mường Than

Từ đường Nhạc Sơn đến Lý Công Uẩn

10,000,000

8,000,000

6,000,000

321

Từ phố Lý Công Uẩn đến trường Nội trú

9,000,000

7,200,000

5,400,000

322

Ngõ Mường Than

Từ phố Mường Than đến phố Bà Triệu

6,300,000

5,040,000

3,780,000

323

Ngõ xưởng in

Từ phố Mường Than đến Doanh nghiệp Hoàng Sơn

5,500,000

4,400,000

3,300,000

324

Ngõ Trường Nội Trú

Từ phố Mường Than đến phố Quy Hoá

3,000,000

2,400,000

1,800,000

325

Phố Kim Hoa

Từ phố An Phú đến phố Trung Đô

10,000,000

8,000,000

6,000,000

326

Phố Bà Triệu

Từ phố Tuệ Tĩnh đến phố Lý Công Uẩn

9,500,000

7,600,000

5,700,000

327

Ngõ Bà Triệu

Đối diện cổng trường Lê Văn Tám

4,000,000

3,200,000

2,400,000

328

Phố Trần Nhật Duật

Từ đường Hoàng Liên đến phố Bà Triệu

14,000,000

11,200,000

8,400,000

329

Phố Hàm Nghi

Từ đường Hoàng Liên đến Quốc lộ 4D

19,000,000

15,200,000

11,400,000

330

Từ phố Hoàng Liên đến ngã sáu

21,000,000

16,800,000

12,600,000

331

Phố Lê Hữu Trác

Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

9,000,000

7,200,000

5,400,000

332

Phố Tân An

Từ phố Kim Hà đến phố Lê Hữu Trác

15,000,000

12,000,000

9,000,000

333

Phố Kim Hà

Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

16,000,000

12,800,000

9,600,000

334

Phố Tôn Thất Tùng

Từ phố Hàm Nghi đến suối Ngòi Đum

10,500,000

8,400,000

6,300,000

335

Phố Phạm Ngọc Thạch

Từ phố Hàm Nghi đến phố Kim Hà

11,900,000

9,520,000

7,140,000

336

Phố Thanh Phú

Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

9,500,000

7,600,000

5,700,000

337

Phố Đào Duy Từ

Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

12,000,000

9,600,000

7,200,000

338

Phố Cao Sơn

Từ phố Kim Thành đến hết đường

6,300,000

5,040,000

3,780,000

339

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Từ phố Mường Than đến phố Bà Triệu

10,500,000

8,400,000

6,300,000

340

Phố Bạch Đằng

Từ phố Hàm Nghi (QL4D) ra suối Ngòi Đum

4,000,000

3,200,000

2,400,000

341

Phố Bế Văn Đàn

Từ phố Bế Văn Đàn đến Phố Thanh Phú

8,000,000

6,400,000

4,800,000

342

Từ phố Đào Duy Từ đến phố Phạm Ngọc Thạch

8,000,000

6,400,000

4,800,000

343

Phố Ngọc Hà

Từ phố Xuân Diệu đến đường Hàm Nghi (lõi đất Cao Minh)

8,750,000

7,000,000

5,250,000

344

Phố An Bình

Từ đường Hoàng Liên đến phố Quang Minh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

345

Phố An Nhân

Từ đường Hoàng Liên đến phố Quang Minh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

346

Phố Trung Đô

Từ đường Hoàng Liên đến đường Nhạc Sơn

14,000,000

11,200,000

8,400,000

347

Phố An Phú kéo dài

Từ đường Nhạc Sơn tổ 28 đến phố Quang Minh

8,000,000

6,400,000

4,800,000

348

Từ phố Quang Minh đến đường Nhạc Sơn tổ 24

7,500,000

6,000,000

4,500,000

349

Phố Nguyễn An Ninh

Từ đường Nhạc Sơn đến giáp địa phận phường Duyên Hải

6,500,000

5,200,000

3,900,000

350

Phố Ngô Đức Kế

Từ giáp địa phận phường Duyên Hải đến cuối đường

6,000,000

4,800,000

3,600,000

351

Đường M1

Từ Đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

10,000,000

8,000,000

6,000,000

352

Ngõ Nhạc Sơn 1

Từ Nhạc Sơn đến chân đồi Nhạc Sơn

4,400,000

3,520,000

2,640,000

353

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

2,000,000

1,600,000

1,200,000

1.6

PHƯỜNG BẮC CƯỜNG

 

 

 

354

Đại lộ Trần Hưng Đạo

Từ cầu Bắc Cường đến phố Châu Úy

15,500,000

12,400,000

9,300,000

355

Đường Võ Nguyên Giáp

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Phú Thịnh

15,000,000

12,000,000

9,000,000

356

Từ phố Phú Thịnh đến hết địa phận phường Bắc Cường

11,000,000

8,800,000

6,600,000

357

Đường Trần Phú

Từ trạm đăng kiểm đến phố Châu Úy

12,000,000

9,600,000

7,200,000

358

Đường Ngô Quyền

Từ cầu Ngòi Đum đến phố Phú Thịnh

10,500,000

8,400,000

6,300,000

359

Phố Lê Thanh

Từ đầu cầu Kim Tân đến phố Phú Thịnh

10,200,000

8,160,000

6,120,000

360

Từ phố Phú Thịnh đến phố Châu Úy

7,000,000

5,600,000

4,200,000

361

Phố Ngô Minh Loan

Từ phố Lê Thanh đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

12,000,000

9,600,000

7,200,000

362

Phố Cù Chính Lan

Từ Đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Ngô Minh Loan

8,800,000

7,040,000

5,280,000

363

Phố Hoàng Trường Minh

Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Kim Sơn

8,800,000

7,040,000

5,280,000

364

Phố Lạc Sơn

Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Lê Văn Thiêm

8,800,000

7,040,000

5,280,000

365

Phố Nguyễn Thị Định

Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Phú Thịnh

8,800,000

7,040,000

5,280,000

366

Ngõ Nguyễn Thị Định

Từ phố Nguyễn Thị Định đến hết đường

6,600,000

5,280,000

3,960,000

367

Phố Lê Văn Thiêm

Từ phố Cù Chính Lan đến đường Trần Phú

8,800,000

7,040,000

5,280,000

368

Phố Mường Hoa

Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Hoàng Trường Minh

8,800,000

7,040,000

5,280,000

369

Phố Đào Trọng Lịch (đường N2A*)

Từ phố Nguyễn Thị Định (N2) đến phố Lê Văn Thiêm (N4)

6,600,000

5,280,000

3,960,000

370

Phố Kim Sơn

Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Nguyễn Thị Định

8,800,000

7,040,000

5,280,000

371

Phố Tân Lập

Từ phố Nguyễn Thị Định đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

8,800,000

7,040,000

5,280,000

372

Phố Phú Thịnh

Từ phố Lê Thanh đến đường Trần Phú

8,000,000

6,400,000

4,800,000

373

Từ phố Lê Thanh đến đường Võ Nguyên Giáp

12,000,000

9,600,000

7,200,000

374

Từ đường Võ Nguyên Giáp đến ngã ba đường vào nghĩa trang Tân Lập (giáp đất nhà ông Lê Đức Tài)

10,000,000

8,000,000

6,000,000

375

Phố Bùi Đức Minh

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Hoàng Quy

8,800,000

7,040,000

5,280,000

376

Phố Võ Đại Huệ

Từ phố Tân Lập đến phố An Lạc

8,800,000

7,040,000

5,280,000

377

Các đường còn lại thuộc tiểu khu đô thị số 2

 

8,800,000

7,040,000

5,280,000

378

Phố Vĩ Kim

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Trần Phú

7,500,000

6,000,000

4,500,000

379

Đường D6A

Từ phố Vĩ Kim đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

6,000,000

4,800,000

3,600,000

380

Phố Châu Úy

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Trần Phú

12,000,000

9,600,000

7,200,000

381

Phố Lê Duy Lương

Từ phố Châu Úy đến phố Phan Kế Bính

7,000,000

5,600,000

4,200,000

382

Phố Phan Kế Bính

Đường vòng từ phố Châu Úy đến đại lộ Trần Hưng Đạo

7,000,000

5,600,000

4,200,000

383

Phố Lê Trọng Tấn

Từ phố Nguyễn Thăng Bình đến tuyến N27

7,000,000

5,600,000

4,200,000

384

Phố Mạc Đăng Dung

Từ đường Ngô Quyền đến đường N27

7,000,000

5,600,000

4,200,000

385

Phố Nguyễn Thăng Bình

Từ đường phố An Lạc đến đường N7

7,000,000

5,600,000

4,200,000

386

Các đường còn lại thuộc tiểu khu đô thị số 3

 

7,000,000

5,600,000

4,200,000

387

Phố Hoàng Quy

Từ đường Trần Hừng Đạo đến hết đường

7,000,000

5,600,000

4,200,000

388

Phố Quách Văn Rạng

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Phú Thịnh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

389

Phố An Lạc

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến hết đường

7,000,000

5,600,000

4,200,000

390

Các đường còn lại thuộc dự án khu đân cư đường B1

 

7,000,000

5,600,000

4,200,000

391

Phố Trần Thị Lan (đường D4 + D4A)

Từ đường M15 đến điểm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX thành phố

7,000,000

5,600,000

4,200,000

392

Phố Đô Đốc Bảo

Từ Lê Văn Thiêm đến phố Phú Thịnh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

393

Phố Đô Đốc Tuyết (đường E15)

Từ đường E13 đến đường Lê Thanh (ngã tư cây xăng Linh Hương)

7,000,000

5,600,000

4,200,000

394

Phố Đô Đốc Lộc (đường E16)

Từ đường E13 đến đường M15

7,000,000

5,600,000

4,200,000

395

Phố Trương Định (đường E17)

Từ phố Lê Văn Thiêm đến M15

7,000,000

5,600,000

4,200,000

396

Phố Nguyễn Minh Không (đường E18)

Từ phố Lê Văn Thiêm đến đường E17

7,000,000

5,600,000

4,200,000

397

Phố Huỳnh Thị Cúc (đường M16)

Từ phố Lê Thanh đến đường Trần Phú

7,000,000

5,600,000

4,200,000

398

Các đường còn lại thuộc tiểu khu đô thị số 4

Các đường còn lại

7,000,000

5,600,000

4,200,000

399

Các đường thuộc tiểu khu đô thị số 5

 

5,000,000

4,000,000

3,000,000

400

Khu đô thị Tân Lập

Đường T7

2,500,000

2,000,000

1,500,000

401

Đường T8

3,500,000

2,800,000

2,100,000

402

Các đường còn lại thuộc dự án khu đô thị Tân Lập

1,500,000

1,200,000

900,000

403

Khu vực thôn Vĩ Kim

Phía sau 20m đường 4E (thuộc tiểu khu 18) và các đường thuộc tổ 15

1,500,000

1,200,000

900,000

404

Khu vực thôn Chính Cường

Khu vực sau tỉnh lộ 156 và các vị trí còn lại

1,100,000

880,000

660,000

405

Các hộ bám mặt đường tỉnh lộ 156

Từ phố Lê Thanh đến hết tỉnh lộ 156

1,500,000

1,200,000

900,000

406

Khu vực thôn Cửa Cải (tổ 30)

Các khu vực còn lại

1,100,000

880,000

660,000

407

Khu vực xóm Lao Túng (tổ 30)

Các ngõ trong xóm

700,000

560,000

420,000

408

Đường N9

Từ cầu Ngòi Đum 2 đến phố Phú Thịnh

10,500,000

8,400,000

6,300,000

409

Các đường thuộc khu dân cư Chiến Thắng

Các đường còn lại thuộc dự án khu dân cư chiến Thắng

7,000,000

5,600,000

4,200,000

410

Các đường thuộc khu tái định cư của công ty Apatit (trừ các hộ bám mặt đường tỉnh lộ 156)

1,500,000

1,200,000

900,000

411

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

1,100,000

880,000

660,000

1.7

PHƯỜNG NAM CƯỜNG

 

 

 

412

Đại lộ Trần Hưng Đạo

Từ phố Châu Úy đến phố Mỏ Sinh

13,000,000

10,400,000

7,800,000

413

Đường Võ Nguyên Giáp

Từ giáp địa phận phường Bắc Cường đến đường Trần Kim Chiến

11,000,000

8,800,000

6,600,000

414

Từ đường Trần Kim Chiến đến hết địa phận phường Nam Cường

12,000,000

9,600,000

7,200,000

415

Phố Lê Thanh

Từ phố Châu Úy đến đường Trần Phú

6,000,000

4,800,000

3,600,000

416

Đường Trần Phú

Từ phố Châu Úy đến phố Nguyễn Hữu Thọ

10,000,000

8,000,000

6,000,000

417

Từ phố Nguyễn Hữu Thọ đến cầu chui Bắc Lệnh

8,000,000

6,400,000

4,800,000

418

Phố Châu Úy

Từ Đại lộ Trần Hưng Đạo đường Trần Phú

12,000,000

9,600,000

7,200,000

419

Phố Lùng Thàng

Từ đường Trần Phú đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

7,000,000

5,600,000

4,200,000

420

Phố Cốc Sa

Từ phố Lê Thanh đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

7,000,000

5,600,000

4,200,000

421

Đường D7

Từ phố Lùng Thàng đến phố Cốc Sa

6,000,000

4,800,000

3,600,000

422

Phố Bùi Bằng Đoàn

Từ phố Lùng Thàng đến phố Lê Thanh

6,000,000

4,800,000

3,600,000

423

Đường 1/5

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Trần Phú

8,000,000

6,400,000

4,800,000

424

Đường Trần Kim Chiến

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến cầu Giang Đông

8,000,000

6,400,000

4,800,000

425

Đường Nguyễn Trãi

Từ đường Trần Kim Chiến vào Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến giáp phường Bắc Lệnh

5,000,000

4,000,000

3,000,000

426

Đường Phùng Chí Kiên

Trước Tỉnh uỷ (từ đường 1/5 đến phố Mỏ Sinh giáp địa phận phường Bắc Lệnh)

5,000,000

4,000,000

3,000,000

427

Phố Mỏ Sinh

Từ đường Phùng Chí Kiên đến đường Trần Phú

6,500,000

5,200,000

3,900,000

428

Từ đường Phùng Chí Kiên đến phố 30/4

7,000,000

5,600,000

4,200,000

429

Phố Nguyễn Danh Phương

Từ phố Mỏ Sinh đến giáp địa phận phường Bắc Lệnh

5,000,000

4,000,000

3,000,000

430

Phố Cao Xuân Quế

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Thiện Kế

6,600,000

5,280,000

3,960,000

431

Phố Đinh Gia Quế

Từ đường Cao Xuân Quế đến hết đường

6,600,000

5,280,000

3,960,000

432

Phố Nguyễn Thiện Kế

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Cao Xuân Quế

7,000,000

5,600,000

4,200,000

433

Khu dân cư trước khối II

Các đường còn lại

5,000,000

4,000,000

3,000,000

434

Phố Tùng Tung

Từ đường Trần Phú đến phố Mỏ Sinh (Hướng về cầu chui Bắc Lệnh)

4,000,000

3,200,000

2,400,000

435

Từ phố Mỏ Sinh đến đường Trần Phú (Hướng về cầu chui Bắc Lệnh)

4,000,000

3,200,000

2,400,000

436

Phố Trần Tung (Khu dân cư B5-B6)

Từ đường Trần Phú đến phố Quang Thái

4,600,000

3,680,000

2,760,000

437

Phố Quang Thái (Khu dân cư B5-B6)

Từ đường Trần Phú đến đường Trần Phú

4,600,000

3,680,000

2,760,000

438

Phố Nguyễn Trường Tộ (Khu dân cư B5-B6)

Từ đường Trần Phú đến phố Quang Thái

4,600,000

3,680,000

2,760,000

439

Phố Nguyễn Khoái (Khu dân cư B5-B6)

Từ đường Trần Phú đến phố Quang Thái

4,600,000

3,680,000

2,760,000

440

Phố Đan Đường (Khu dân cư B5-B6)

Từ phố Trần Tung đến phố Nguyễn Trường Tộ

4,600,000

3,680,000

2,760,000

441

Phố Trần Thủ Độ

Từ phố Ca Văn Thỉnh đến phố Ca Văn Thỉnh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

442

Phố Ca Văn Thỉnh

Từ đường Trần Phú đến đường Trần Phú

7,000,000

5,600,000

4,200,000

443

Phố Ỷ Lan

Từ phố Châu Úy đến phố Lê Thanh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

444

Đường E9A

Từ đường E8 đến phố Lê Thanh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

445

Đường E6

Từ đường Trần Phú đến phố Lê Thanh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

446

Đường E7

Từ đường Trần Phú đến phố Lê Thanh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

447

Đường E8

Từ đường Trần Phú đến phố Lê Thanh

7,000,000

5,600,000

4,200,000

448

Phố Khúc Hạo (M5 + M6)

Từ đường Trần Phú đến đường Trần Phú

6,000,000

4,800,000

3,600,000

449

Phố Lý Tử Tấn (M7)

Từ phố Khúc Hạo đến phố Khúc Hạo

6,000,000

4,800,000

3,600,000

450

Phố Chu Phúc Uy (M8)

Từ phố Khúc Hạo đến phố Khúc Hạo

6,000,000

4,800,000

3,600,000

451

Phố Mai Kỳ Sơn (M9)

Từ phố Khúc Hạo đến phố Khúc Hạo

6,000,000

4,800,000

3,600,000

452

Phố Cao Xuân Huy

Từ đường D7 đến hết đường

3,000,000

2,400,000

1,800,000

453

Phố Nguyễn Hữu Thọ

Từ phố Cốc Sa đến đường Trần Phú

7,000,000

5,600,000

4,200,000

454

Phố Bùi Quốc Khái (M3)

Từ phố Cao Bá Đạt (M1) đến phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

6,000,000

4,800,000

3,600,000

455

Phố Cao Bá Đạt (M1)

Từ phố Nguyễn Hữu Thọ đến phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

6,000,000

4,800,000

3,600,000

456

Phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

Từ phố Nguyễn Hữu Thọ đến đường Trần Phú

6,000,000

4,800,000

3,600,000

457

Phố Bùi Viện (M2)

Từ phố Cao Bá Đạt (M1) đến phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

6,000,000

4,800,000

3,600,000

458

Thôn Đồng Hồ 1, thôn Đồng Hồ 2 (cũ)

Các hộ nằm trên trục đường chuyên dùng của mỏ

2,000,000

1,600,000

1,200,000

459

Các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm cách đường chuyên dùng mỏ sau 20 m, nằm xa các phố, vị trí nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

1,700,000

1,360,000

1,020,000

460

Đường suối Đôi - Pèng

Từ đường Trần Phú đến đường chuyên dùng mỏ

1,700,000

1,360,000

1,020,000

461

Thôn Đông Hà

Các khu vực còn lại của thôn Đông Hà cũ

1,100,000

880,000

660,000

462

Đường WB

Từ Phố Tùng Tung đến phố Nguyễn Danh Phương

1,500,000

1,200,000

900,000

463

Thôn Tùng Tung 1 (cũ)

Các hộ tổ 12 có vị trí nhà ở nằm xa các phố, nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

1,100,000

880,000

660,000

464

Khu vực tổ 11 giáp địa phận phường Bắc Lệnh

1,100,000

880,000

660,000

465

Thôn Tùng Tung 2 (cũ)

Các hộ không bám đường WB và các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm xa các phố, vị trí nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

1,100,000

880,000

660,000

466

Thôn Tùng Tung 3 (cũ)

Các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm xã các phố, nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

1,100,000

880,000

660,000

467

Thôn Lùng Thàng 1, thôn Lùng Thàng 2 (cũ)

Các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm xa các phố, vị trí nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

1,100,000

880,000

660,000

468

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

 

600,000

480,000

360,000

1.8

PHƯỜNG BẮC LỆNH

 

 

 

 

469

Đại lộ Trần Hưng Đạo

Từ Phố Mỏ Sinh đến hết địa bàn phường Bắc Lệnh

11,000,000

8,800,000

6,600,000

470

Đường Hoàng Quốc Việt

Từ cầu chui Bắc Lệnh đến cầu Cung Ứng

7,000,000

5,600,000

4,200,000

471

Từ cầu Cung Ứng đến hết địa phận phường Bắc Lệnh

9,000,000

7,200,000

5,400,000

472

Phố Mỏ Sinh

Từ phố Nguyễn Danh Phương đến đường Phùng Chí Kiên

6,500,000

5,200,000

3,900,000

473

Từ đường Phùng Chí Kiên đến phố 30/4

7,000,000

5,600,000

4,200,000

474

Phố Mỏ Sinh kéo dài

Đoạn từ phố 30/4 đến đường Nguyễn Trãi

5,200,000

4,160,000

3,120,000

475

Đường Phùng Chí Kiên

Từ phố Mỏ Sinh đến phố Lý Thường Kiệt

5,000,000

4,000,000

3,000,000

476

Từ phố Lý Thường Kiệt đến phố Chiềng On

4,000,000

3,200,000

2,400,000

477

Phố 30/4

Từ phố Mỏ Sinh đến phố Chiềng On

7,000,000

5,600,000

4,200,000

478

Phố Chiềng On

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố 30/4

10,500,000

8,400,000

6,300,000

479

Từ phố 30/4 đến phố 19/5

9,500,000

7,600,000

5,700,000

480

Phố Nguyễn Thế Lộc

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố 30/4

6,000,000

4,800,000

3,600,000

481

Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Nguyễn Danh Phương

4,500,000

3,600,000

2,700,000

482

Phố Phan Huy Ích

Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến Lê Văn Thịnh

4,500,000

3,600,000

2,700,000

483

Phố Nguyễn Danh Phương

Từ phố Mỏ Sinh đến phố Lê Văn Thịnh

4,500,000

3,600,000

2,700,000

484

Phố Lê Văn Thịnh

Từ phố Phùng Chí Kiên đến phố Nguyễn Danh Phương

4,500,000

3,600,000

2,700,000

485

Đường T1, khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

Từ đường Nguyễn Trãi đến phố Mỏ Sinh kéo dài

4,000,000

3,200,000

2,400,000

486

Đường T2 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

Từ đường Nguyễn Trãi đến đường T3

4,000,000

3,200,000

2,400,000

487

Đường T3, khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

Từ đường T1 đến phố Mỏ Sinh kéo dài

4,000,000

3,200,000

2,400,000

488

Đường T4 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

Từ phố Mỏ Sinh đến đường T5

4,000,000

3,200,000

2,400,000

489

Đường T5 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

Từ đường T4 đến đường T7

4,000,000

3,200,000

2,400,000

490

Đường T7, T8, T9 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

Từ đường T1 đến đường T5

4,000,000

3,200,000

2,400,000

491

Phố Lưu Hữu Phước

Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến phố Lý Thường Kiệt

6,000,000

4,800,000

3,600,000

492

Phố Đỗ Nhuận

Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến phố Lý Thường Kiệt

6,000,000

4,800,000

3,600,000

493

Phố Lê Thiết Hùng

Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến phố Lý Thường Kiệt

4,500,000

3,600,000

2,700,000

494

Từ phố Lý Thường Kiệt đến phố Chiềng On

4,000,000

3,200,000

2,400,000

495

Phố Lý Thường Kiệt

Từ phố 30/4 đến phố Phan Huy Ích

6,000,000

4,800,000

3,600,000

496

Phố Lý Nhân Tông

Từ phố 30/4 đến phố Nguyễn Danh Phương

6,000,000

4,800,000

3,600,000

497

Đường nối (đường ngõ xóm)

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến cổng trường tiểu học Bắc Lệnh

2,000,000

1,600,000

1,200,000

498

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến cổng trường cấp II Bắc Lệnh

2,000,000

1,600,000

1,200,000

499

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến cổng trường Lý Tự Trọng (cũ)

2,000,000

1,600,000

1,200,000

500

Từ cổng trường Lý Tự Trọng (cũ) đến chân đồi truyền hình

2,000,000

1,600,000

1,200,000

501

Đường trước trường cấp 1+2 Bắc Lệnh

Từ cổng trường cấp II Bắc Lệnh đến giáp tường rào trường CN kỹ thuật

2,000,000

1,600,000

1,200,000

502

Phố Mạc Thị Bưởi

Nối giữa phố Trần Văn Ơn đến phố Hoàng Văn Thái

4,500,000

3,600,000

2,700,000

503

Phố Hoàng Văn Thái

 Từ đường Hoàng Quốc Việt (SN 281) đến phố Trần Văn Ơn

4,500,000

3,600,000

2,700,000

504

Phố Phùng Thế Tài

Từ phố Mạc Thị Bưởi nối đến Tiểu khu 19 (giáp với đường sắt)

4,500,000

3,600,000

2,700,000

505

Phố Trần Văn Ơn

Từ số nhà 103 đường Hoàng Quốc Việt đến giáp với Tiểu khu 19

4,500,000

3,600,000

2,700,000

506

Phố Ngô Gia Khảm

Từ số nhà 201 đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hoàng Văn Thái

4,500,000

3,600,000

2,700,000

507

Phố Chế Lan Viên

Từ phố Trần Văn Ơn đến phố Phùng Thế Tài

4,500,000

3,600,000

2,700,000

508

Phố Cù Huy Cận

Từ phố Ngô Gia Khảm đến phố Hoàng Văn Thái

4,500,000

3,600,000

2,700,000

509

Phố An Tiêm

Từ phố Cù Huy Cận đến phố Hoàng Văn Thái

4,500,000

3,600,000

2,700,000

510

Đường D16 (tiểu khu đô thị số 13)

Từ phố Phan Huy Ích đến phố Lý Thường Kiệt

5,000,000

4,000,000

3,000,000

511

Từ phố Lý Thường Kiệt đến phố Chiềng On

4,000,000

3,200,000

2,400,000

512

Tiểu khu đô thị số 19

Các đường H1 và H2

4,500,000

3,600,000

2,700,000

513

Các đường còn lại

3,000,000

2,400,000

1,800,000

514

Tổ 5

Mặt đường tổ 5 từ đường Hoàng Quốc Việt đến giáp phường Bình Minh

1,200,000

960,000

720,000

515

Các ngõ còn lại

1,000,000

800,000

600,000

516

Tổ 6

Mặt đường tổ 6 từ đường Hoàng Quốc Việt qua bãi đá mỏ Apatít đến giáp tổ 13

800,000

640,000

480,000

517

Các ngõ còn lại

600,000

480,000

360,000

518

Ngõ tổ 7, 8, 9, 10, 11

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngõ cụt

1,200,000

960,000

720,000

519

Tổ 12

Đường xóm phía sau đường Hoàng Quốc Việt (khu tập thể bệnh viện cũ)

1,200,000

960,000

720,000

520

Tổ 13, 14

Mặt đường từ đường Hoàng Quốc Việt đến giáp phường Nam Cường

1,000,000

800,000

600,000

521

Các ngõ còn lại

800,000

640,000

480,000

522

Tổ 15,16,17

Các khu vực còn lại

1,200,000

960,000

720,000

523

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

600,000

480,000

360,000

1.9

Phường Pom Hán

 

 

 

524

Đường Hoàng Quốc Việt

Từ giáp địa phận phường Bắc Lệnh đến ngã ba giao với phố Hà Đặc

9,000,000

7,200,000

5,400,000

525

Từ phố Hà Đặc đến đầu đường đi vào mỏ (khu vực ngã ba Bến Đá)

7,000,000

5,600,000

4,200,000

526

Phố Nguyễn Bặc

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến hết đường

2,500,000

2,000,000

1,500,000

527

Phố Vũ Văn Mật

Từ đường Hoàng Quốc Việt (bưu điện Cam Đường) đến giáp phố Nguyễn Bặc

3,000,000

2,400,000

1,800,000

528

Phố Hoàng Sào

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến giáp địa phận phường Bình Minh

5,500,000

4,400,000

3,300,000

529

Phố Mã Yên Sơn

Từ phố Hoàng Sào đến giáp địa phận phường Bình Minh

1,000,000

800,000

600,000

530

Phố Nguyễn Chích

Từ phố Mã Yên Sơn đến hết đường

750,000

600,000

450,000

531

Phố Trần Xuân Soạn

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Võ Văn Tần

5,500,000

4,400,000

3,300,000

532

Từ phố Võ Văn Tần đến ngã ba Đào Tấn

8,000,000

6,400,000

4,800,000

533

Phố Trịnh Hoài Đức

Từ phố Nguyễn Huy Tự đến phố Tân Tiến

6,000,000

4,800,000

3,600,000

534

Từ phố Tân Tiến đến hết đường

3,500,000

2,800,000

2,100,000

535

Phố Vũ Uy (Phố T1)

Từ phố Trần Quý Cáp đến phố Trần Xuân Soạn

3,500,000

2,800,000

2,100,000

536

Phố Nguyễn Huy Tự (Phố T2 + T3)

Từ phố Hoàng Sào đến phố Trần Xuân Soạn

5,000,000

4,000,000

3,000,000

537

Từ phố Trần Xuân Soạn đến phố Tân Tiến

7,000,000

5,600,000

4,200,000

538

Phố Trần Quý Cáp (Phố T4)

Từ phố Võ Văn Tần đến phố Nguyễn Huy Tự

3,500,000

2,800,000

2,100,000

539

Phố Đào Tấn (Phố T8)

Từ phố Nguyễn Huy Tự đến phố Trần Xuân Soạn

5,000,000

4,000,000

3,000,000

540

Phố Đào Tấn (Phố T9)

Từ phố Trần Xuân Soạn đến phố Giàn Than

7,000,000

5,600,000

4,200,000

541

Phố Trần Quang Diệu (Phố T13)

Từ phố Hoàng Sào đến phố Đào Tấn

4,000,000

3,200,000

2,400,000

542

Phố Võ Văn Tần

Từ ngã ba phố Hoàng Sào (cạnh nhà thi đấu) đến hết đường

5,000,000

4,000,000

3,000,000

543

Phố Tân Tiến

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba Đào Tấn

6,000,000

4,800,000

3,600,000

544

Phố Giàn Than

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hoàng Sào

1,600,000

1,280,000

960,000

545

Phố Nguyễn Xí

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Vũ Văn Mật

2,400,000

1,920,000

1,440,000

546

Phố Hoàng Đức Chử

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hà Đặc

3,000,000

2,400,000

1,800,000

547

Phố Hà Đặc

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba Cầu Gồ

2,000,000

1,600,000

1,200,000

548

Phố Tô Vũ

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hoàng Đức Chử

2,000,000

1,600,000

1,200,000

549

Phố Hoàng Công Chất

Từ phố Nguyễn Xí đến hết đường

2,000,000

1,600,000

1,200,000

550

Phố 23/9

Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp ngân hàng Sài Gòn Bank) đến ngã ba phố Cầu Gồ

2,000,000

1,600,000

1,200,000

551

Phố Cầu Gồ

Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba phố 23/9

2,000,000

1,600,000

1,200,000

552

Phố Trần Văn Nỏ

Từ ngã ba Bến Đá đến giáp địa phận xã Cam Đường

2,000,000

1,600,000

1,200,000

553

Phố Nguyễn Đình Thi

Từ ngã ba phố 23/9 đến phố Trần Văn Nỏ

2,000,000

1,600,000

1,200,000

554

Đường vào mỏ

Từ ngã ba Bến Đá đến địa phận xã Cam Đường

1,300,000

1,040,000

780,000

555

Ngõ xóm tổ 16

Từ phố 23/9 đến hết đường (giáp địa phận phường Bắc Lệnh)

800,000

640,000

480,000

556

Ngõ xóm 1 tổ 12 (tổ 40 cũ)

Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp số nhà 573) đến hết đường

1,000,000

800,000

600,000

557

Ngõ xóm 1 tổ 15 (tổ 34A cũ)

Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp Ngân hàng Sài Gòn Bank) đến hết đường

800,000

640,000

480,000

558

Ngõ xóm 1 tổ 19 (tổ 36 cũ)

Từ phố 23/9 đi qua nhà văn hóa khu dân cư số 9 đến hết đường

1,000,000

800,000

600,000

559

Ngõ xóm 1 tổ 26 (tổ 6 cũ)

Từ phố Hoàng Đức Chử (giáp đội số 2 công an Phòng cháy chữa cháy) đến hết đường

750,000

600,000

450,000

560

Ngõ xóm 1 tổ 27 (tổ 24 cũ)

Từ phố Hà Đặc đến hết đường

850,000

680,000

510,000

561

Ngõ xóm 1 tổ 28 (tổ 25 cũ)

Từ phố Hà Đặc đến hết đường

850,000

680,000

510,000

562

Ngõ xóm 1 tổ 30 (tổ 8 cũ)

Từ phố Cầu Gồ (giáp số nhà 020) đến hết đường

750,000

600,000

450,000

563

Ngõ xóm 1 tổ 33 (tổ 31B cũ)

Từ phố 23/9 đến hết đường

800,000

640,000

480,000

564

Ngõ xóm 1 tổ 36 (tổ 28 cũ)

Từ phố Nguyễn Đình Thi đi xuống trạm bơm tổ 36 (tổ 28 cũ)

800,000

640,000

480,000

565

Ngõ xóm 2 tổ 12 (tổ 40 cũ)

Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp số nhà 577) đến hết đường

1,000,000

800,000

600,000

566

Ngõ xóm 2 tổ 25 (tổ 5B cũ)

Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp chi nhánh điện lực Cam Đường) đến hết đường

1,000,000

800,000

600,000

567

Ngõ xóm 3 tổ 26 (tổ 6 cũ)

Từ phố Hà Đặc (giáp số nhà 002) đến hết đường

750,000

600,000

450,000

568

Ngõ xóm 2 tổ 27 (tổ 24 cũ)

Từ phố Hà Đặc đến hết đường (ngõ gần nhất phía sau trường tiểu học)

850,000

680,000

510,000

569

Ngõ xóm 2 tổ 30 (tổ 8 cũ)

Từ phố Cầu Gồ (giáp số nhà 079) đến hết đường

750,000

600,000

450,000

570

Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

600,000

480,000

360,000

1.10

PHƯỜNG BÌNH MINH

 

 

 

 

571

Đại lộ Trần Hưng Đạo

Từ giáp phường Bắc Lệnh đến nút giao Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Bình Minh (nút giao Ná Méo)

11,000,000

8,800,000

6,600,000

572

Đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài

Từ cuối Đại lộ Trần Hưng Đạo đến giáp địa phận phường Xuân Tăng

8,000,000

6,400,000

4,800,000

573

Đường Võ Nguyên Giáp

Từ giáp địa phận phường Nam Cường đến nút giao Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Bình Minh (nút giao Ná Méo)

10,000,000

8,000,000

6,000,000

574

Phố Bình Minh (29m)

Từ Đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Nguyễn Đức Thuận (N5)

7,000,000

5,600,000

4,200,000

575

Từ phố Nguyễn Đức Thuận (N5) đến Quốc lộ 4E

3,000,000

2,400,000

1,800,000

576

Đường 4E cũ (D3)

Từ ngã ba Bến Đá đến cầu sắt Làng Nhớn (tổ 28)

3,000,000

2,400,000

1,800,000

577

Từ cầu sắt đến phố Bình Minh 29m (tổ 25, 26, 27)

3,000,000