Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Đinh Công Minh
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 541/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sdụng đất trồng lúa năm 2016; Báo cáo thẩm tra ca Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 (kèm danh mục), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự án cần thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa: gồm 27 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 633.601 m2 và sử dụng diện tích đất trồng lúa là 546.358 m².

2. Dự án cần thu hồi đất: gồm 23 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 411.861 m².

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa: gồm 15 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 449.221 m2.

4. Điều chỉnh 03 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015 với nội dung như sau:

- Dự án Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam tăng từ 44.400 m2 lên 92.500 m2 (có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa).

- Dự án Đường giao thông nông thôn v đến trung tâm phường Vĩnh Ngươn tăng từ 5.900 m2 lên 6.168 m2 (có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa).

- Dự án Trụ sở Công an tỉnh có thay đổi địa điểm đầu tư và tăng từ 56.500 m2 lên 95.000 m2 (sử dụng đất trồng lúa).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND giữa năm 2016.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này thay thế các dán tại số thứ tự số 6 Mục I; số thứ tự số 16 và 19 Mục II tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 15/2014/NQ-ND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sdụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kim toán Nhà nước khu vực IX;
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính ph;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Các vị đại biu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thcấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND,
UBMTTQVN tnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại AG;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Website tnh;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND-Y.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Công Minh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016
(Kèm th
eo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đng nhân dân tnh An Giang)

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích (m2)

Diện tích cần thu hồi (m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Huyện

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

705,154

633,601

546,358

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

123,066

123,066

58,139

 

 

 

1

Đường Nguyễn Văn Linh nối dài

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

10,100

10,100

10,100

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường Nguyễn Văn Linh nối dài.

Tỉnh, thành phố

2

Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo

Mỹ Phước

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

13,039

13,039

13,039

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

- Công văn số 68/UBND-ĐTXD ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án xây mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang.

- Công văn số 1000/HĐTĐ ngày 04/9/2015 của Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về việc lấy ý kiến đối với dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang.

Trung ương, Tỉnh

3

Cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư Đường Lý Thái Tổ nối dài (đoạn Hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm)

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Mỹ Phước Đông Xuyên

Long Xuyên

Công trình giao thông và dân cư

99,927

99,927

35,000

- Thu hồi đất theo điểm b, d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

744,501

236,169

233,868

 

 

 

4

Sân vận động thành phố Châu Đốc

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình thể thao

61,700

61,700

61,700

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Công văn số 65/HĐND-XD ngày 29/9/2015 của HĐND thành ph Châu Đốc về việc thống nhất chủ trương đu tư d án xây dựng Sân vận động thành phChâu Đốc

Thành phố

5

Đường ra biên giới phường Vĩnh Ngươn và phường Vĩnh Tế

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế

Châu Đốc

Công trình giao thông

73,500

73,500

73,500

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Tờ tnh số 2343/TTr-BCH ngày 23/7/2015 của Bộ Chhuy Quân sự tnh vviệc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đưng ra biên giới (phường Vĩnh Ngươn và phường Vĩnh Tế).

 

Trung ương

6

Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam

Ban Quản lý Khu di tích và Du lịch núi Sam

Núi Sam

Châu Đốc

Công trình văn hóa

92,500

92,500

92,500

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

- Dự án đã được HĐND tnh thông qua tại Nghị quyết s 15/2014/NQ-ND ngày 05/12/2014 với quy mô 44.400 m2 đất lúa (không thu hồi đất). Nay có điều chnh quy mô d án vàthu hồi đất nên đăng ký thông qua lai.

- Công văn số 68/HĐND-XD ngày 05/10/2015 của HĐND thành phố Châu Đốc về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng, di di vườn tượng Núi Sam.

Thành phố

7

Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường Vĩnh Ngươn

UBND phường Vĩnh Ngươn

Vĩnh Ngươn

Châu Đốc

Công trình giao thông

16,801

8,649

6,168

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 với quy mô 8.300 m2 (sử dụng 5.900 m2 đất lúa và không thu hồi đất). Nay có điu chnh quy mô dán và có thu hồi đt nên đăng ký thông qua lại

- Quyết đnh số 2724/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 ca UBND thành phố Châu Đốc v vic phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dng công trình Đường giao thông nông thôn đến trung tâm hành chính phường Vĩnh Ngươn.

Thành phố

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

8,000

8,000

8,000

 

 

 

8

Đường ra cánh đồng (đoạn rọc Cà Tom đến rọc Cườm Gao)

UBND thị xã Tân Châu

Phú Lộc

Tân Châu

Công trình giao thông

7,500

7,500

7,500

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết đnh s4047/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND thị xã Tân Châu vviệc phê duyệt chtrương đầu tư dự án xây dựng mi Đường ra cánh đồng (tRọc Tum đến Cườm Gao).

Trung ương, thị xã

9

Trường Mầm non Châu Phong (điểm phụ)

UBND th xã Tân Châu

Châu Phong

Tân Châu

Cơ sở giáo dục và đào tạo

500

500

500

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết đnh s 3915/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 ca UBND thị xã Tân Châu vviệc phê duyệt ch trương Đầu tư dự án xây dựng công trình Trường Mầm non Châu Phong (điểm phụ)

Thị xã

IV

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

88,855

88,855

77,840

 

 

 

10

Trường Tiểu hc "C" Núi Sp

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Thoại Sơn

Núi Sp

Thoi Sơn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

6,400

6,400

6,400

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết đnh số 3195/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyn Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học "C" thị trấn Núi Sập

Tỉnh

11

Nâng cp tuyến tránh thtrn Núi Sập (đon từ cu qua khu dân cư cán bộ đến cu Thoại Giang)

UBND huyện Thoi Sơn

Núi Sp

Thoại Sơn

Công trình giao thông

42,455

42,455

37,940

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Công văn s2676/VPUBND-ĐTXD ngày 01/09/2015 của UBND tnh về việc chấp thuận ch trương đầu tư công trình Nâng cp tuyến tránh thtrấn Núi Sập

Huyn

12

Trụ s UBND thị trấn Núi Sập

UBND huyn Thoi Sơn

Núi Sp

Thoi Sơn

Trụ sở cơ quan

8,000

8,000

8,000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tnh vviệc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công tnh Trụ s UBND thtrn Núi Sp

Tỉnh, huyn

13

Khu tái đnh cư d án nâng cp mrộng tuyến Thoi giang - Xã Diễu (giai đoạn 1)

UBND huyn Thoại Sơn

Bình Thành

Thoi Sơn

Khu tái định cư

30,000

30,000

23,500

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 1171/VPUBND-ĐTXD ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh về việc đầu tư Khu tái định cư dự án nâng cp mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu

Tnh, huyn

14

Lò đốt rác An Bình

UBND huyện Thoại Sơn

An Bình

Thoi Sơn

Công trình x lý chất thải

2,000

2,000

2,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tnh về việc ban hành Kế hoạch xử lý cp bách chất thải rn sinh hoạt trên tnh.

Tnh

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

2,000

2,000

2,000

 

 

 

15

Trạm y tế xã Long Kiến

UBND huyện Chợ Mới

Long Kiến

Ch Mới

Công trình y tế

2,000

2,000

2,000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết đnh số 1920/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Long Kiến

Huyn

VI

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

92,223

31,223

22,223

 

 

 

16

Mrộng Trạm y tế xã Vĩnh Lợi

UBND huyện Châu Thành

Vĩnh Lợi

Châu Thành

Công trình y tế

2,223

2,223

2,223

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định s 1753/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xut ch trương đầu tư xây dng công trình Trạm y tế xã Vĩnh Lợi.

Tỉnh

17

Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu

S Nông nghip và Phát triển nông thôn

Vĩnh An, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Tân Phú

Châu Thành

Công trình thy lợi

90,000

29,000

20,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 142/ND-TT ngày 01/10/2015 của HĐND tỉnh thống nht đề xuất chủ trương đầu tư dán Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu.

- Công văn số 1663/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2015 của UBND tnh gi các Bộ Kế hoch và Đu , Bộ Tài chính thm đnh nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án Kim soát lũ vùng Tây sông Hậu.

Trung ương

VII

Huyện An Phú

 

 

 

 

76,073

76,073

76,073

 

 

 

18

Phân hiu Trường THCS Đa Phước

UBND huyn An Phú

Đa Phước

An Phú

Cơ sgiáo dục và đào tạo

6,809

6,809

6,809

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất ch trương đầu tư xây dựng công trình Phân hiệu Trường THCS Đa Phưc.

Tnh, huyện

19

Hạ tầng kỹ thut Khu thương mại - dch vụ cửa khẩu Khánh Bình (bổ sung giai đoạn 1)

Ban Quản lý Khu Kinh tế

Long Bình

An Phú

Cơ shạ tng

28,264

28,264

28,264

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn s88/HĐND-TT ngày 18/8/2015 của HĐND tnh chp thuận chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại - dch vụ cửa khu Khánh Bình (giai đoạn 1).

- Công văn số 1200/UBND-ĐTXD ngày 03/8/2015 của UBND tnh xin ý kiến Thường trực HĐND tnh v chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thut Khu thương mi - dch vụ cửa khu Khánh Bình (giai đoạn 1).

Trung ương, tnh

20

Đường ra các cht dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (Đường ra chốt dân quân Nam Ngã Ba Ngọn Cả Hàng)

Bộ Ch huy Quân sự tnh

Vĩnh Hội Đông

An Phú

Công trình giao thông

7,500

7,500

7,500

- Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Quyết đnh số 1945/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh vviệc phê duyệt dự án đu tư xây dng công trình Đường ra các chốt n quân, chốt bđội biên phòng tuyến biên giới (Đường ra chốt dân quân Nam Ngã Ba Ngọn Cả Hàng).

Trung ương, tnh

21

Đường ra biên giới xã Phú Hội

Bộ Ch huy Quân s tnh

Phú Hội

An Phú

Công trình giao thông

22,500

22,500

22,500

- Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Tờ trình s 2343/TTr-BCH ngày 23/7/2015 của B Ch huy Quân sự tnh v việc thm định báo cáo đề xut ch trương đầu tư dự án Đường ra biên gii (xã Phú Hội).

Trung ương

22

Chnh dòng chảy và gia csạt lsông Bình Di ti ấp Tắc Trúc

Ban Qun lý dự án Đu tư và Xây dựng huyện An Phú

Nhơn Hội

An Phú

Công trình thy li

11,000

11,000

11,000

- Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

T trình s 164/TTr-UBND ngày 14/10/2015 của UBND huyện An Phú v việc xin chủ trương lp báo cáo đề xut chủ trương đu tư dự án Chnh dòng chảy và gia cố sạt lở sông Bình Di tại p Tc Trúc

Tnh

VIII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

13,700

13,700

13,700

 

 

 

23

Đường từ cua 15 (QL91) đến Khu dân cư Xóm Mới

Ban Quản lý dự án Đu tư và Xây dng huyện

Tnh Biên

Tnh Biên

Công trình giao thông

9,400

9,400

9,400

- Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Quyết đnh s 2691/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công tnh xây dựng đường tcua 15 (QL91) đến Khu dân cư Xóm Mới.

Huyện

24

Đường tránh Đại đội Đa Xoài

UBND huyn Tnh Biên

An Cư

Tnh Biên

Công trình giao thông

4,300

4,300

4,300

- Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Công văn số 446/VPUBND-TH ngày 10/02/2015 của UBND tnh v vic đu tư con đưng ven khu đất quốc phòng (chúa Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tịnh Biên).

Huyện

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

56,746

54,515

54,515

 

 

 

25

Trung tâm Văn hóa và hc tập cng đồng xã Vĩnh Gia

Ban Qun lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tri Tôn

Vĩnh Gia

Tri Tôn

Công trình văn hóa

3,730

1,499

1,499

Thu hồi đất theo đim c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

Quyết đnh s1866/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tnh v vic phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dng công tnh Trung tâm Văn hóa và học tập cng đng xã Vĩnh Gia.

Tỉnh, huyện

26

Trung tâm Văn hóa và hc tp cng đồng xã Vĩnh Phước

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tri Tôn

Vĩnh Phước

Tri Tôn

Công trình văn hóa

3,016

3,016

3,016

- Thu hồi đất theo đim c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, k thut xây dng công trình Trung tâm Văn hóa và hc tp cộng đồng Vĩnh Phưc

Tnh, huyện

27

Mở rộng Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh (Hạng mục Nông trại thực nghiệm phục vụ dạy nghề)

S Lao động, Thương binh và Xã hội

Núi Tô

Tri Tôn

Cơ sở giáo dc và đào to

50,000

50,000

50,000

- Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mc đích sử dng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Công văn số 405/VPUBND-ĐTXD ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương mở rộng diện tích Trường Trung cp nghề dân tộc nội trú tỉnh.

Tnh

B

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT (KHÔNG CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA)

465,205

413,861

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

1,500

1,500

 

 

 

 

1

Đường Ung Văn Khiêm (đoạn cu Ung Văn Khiêm đến Phạm Cư Lương)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Long Xuyên

MPhước

Long Xuyên

Công trình giao thông

9,548

3,200

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2395/-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Ung Văn Khm (đoạn cầu Ung Văn Khiêm đến Phạm Cư Lương).

Thành ph

2

Tuyến đường ấp Mỹ Thạnh

UBND thành ph Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Công trình giao thông

1,000

1,000

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1127/-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tnh về việc phê duyệt chủ trương đầu dự án Tuyến đường ấp Mỹ Thạnh

Thành ph

3

Đường Dự Định (đon Phùng Chí Kn đến công viên Ung Văn Khiêm)

UBND phưng Mỹ Phước

Mỹ Phước

Long Xuyên

Công trình giao thông

1,500

1,500

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết đnh s 1832/-UBND ngày 27/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên v việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường Dự Đnh (đoạn Phùng Chí Kiên đến công viên Ung Văn Khiêm)

Thành ph

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

21,449

21,449

 

 

 

 

4

Mrộng đường Trưng Nữ Vương (đoạn Quang Trung đến Thủ Khoa Huân)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình giao thông

1,172

1,172

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết đnh s1766/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND thành phố Châu Đc về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án Mrộng đường Trưng N Vương (đon Quang Trung đến Thủ Khoa Huân).

Thành ph

5

Mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ

Ban Qun lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình giao thông

197

197

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định s2728/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND thành phChâu Đốc về vic phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Mrộng đường Nguyn Trường Tộ

Thành phố

6

Đường Phan Đình Phùng nối dài (đoạn Nguyễn Trường T đến Nguyễn Tri Phương)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dng thành ph Châu Đc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình giao thông

2,344

2,344

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn s 59/HĐND-XD ngày 28/8/2015 của HĐND thành ph Châu Đc vviệc thng nhất ch trương đầu tư dự án xây dng Đường Phan Đình Phùng nối dài (đon Nguyn Trường Tộ đến Nguyn Tri Phương)

Thành phố

7

Đường Nguyễn Trường Tộ nối dài

Ban Qun lý dự án Đu tư và Xây dng thành phố Cu Đốc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình giao thông

17,736

17,736

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND thành ph Châu Đốc về vic phê duyt điều chnh kế hoch vốn và danh mc dự án đu tư xây dng 6 tháng cuối năm 2015.

Thành phố

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

11,043

11,043

 

 

 

 

8

Trm y tế xã Vĩnh Xương

UBND thị xã Tân Châu

Vĩnh Xương

Tân Châu

Công trình y tế

1,060

1,060

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

Quyết đnh s 3267/-UBND ngày 14/9/2015 của UBND thị xã Tân Châu vviệc phê duyệt ch trương đầu tư dự án Trm y tế xã Vĩnh Xương.

Tỉnh

9

Cầu Am Lôi Thôi tuyến đường tnh 952

S Giao thông Vn tải

Tân Thạnh  Vĩnh Hòa

Tân Châu

Công trình giao thông

9,600

9,600

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết đnh s 1504/QĐ-UBND ngày 03/8/2013 của UBND tnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đu tư xây dựng công trình Cu Am Lôi Thôi tuyến đường tnh 952

Tnh

10

Văn phòng p Phú Hưng

UBND Phú Vĩnh

Phú Vĩnh

Tân Châu

Trụ sở cơ quan

193

193

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết đnh số 3907/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND th xã Tân Châu v việc phê duyệt báo cáo đề xuất ch trương đầu tư dự án Văn phòng p Phú Hưng

Thị xã

11

Văn phòng ấp kết hợp điểm văn hóa thdục ththao ấp Phú Hữu 2

UBND xã Lê Chánh

Lê Chánh

Tân Châu

Tr s cơ quan

190

190

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định s 3908/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND thị xã Tân Châu v vic phê duyt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mi Văn phòng p kết hợp điểm văn hóa th dc thể thao ấp Phú Hữu 2

Thxã

IV

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

347,443

347,443

 

 

 

 

12

Trung tâm Văn hóa và hc tập cộng đng Thoại Giang

UBND huyện Thoại Sơn

Thoại Giang

Thoại Sơn

Công trình văn hóa

1,000

1,000

 

Thu hồi đất theo đim c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định s 2274/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tnh về việc phê duyt báo cáo đề xuất chtrương đầu tư công tnh Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đng Thoại Giang.

Tỉnh, huyện

13

Trường Tiu hc "B” Thoại Giang

UBND huyn Thoi Sơn

Thoại Giang

Thoi Sơn

Cơ s giáo dục và đào tạo

6,443

6,443

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định s2393/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh v vic phê duyệt báo cáo đề xut chủ trương đu tư xây dng công trình Phân hiu Trường Tiu hc "B" Thoi Giang

Tnh, huyn

14

Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hu

S Nông nghip và Phát triển nông thôn

Toàn huyện

Thoi Sơn

Công trình thủy lợi

340,000

340,000

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 142/HĐND-TT ngày 01/10/2015 của HĐND tỉnh thng nhất ch trương đầu tư dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu.

- Công văn số 1663/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2015 của UBND tnh gửi các B Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thẩm đnh nguồn vốn và khả năng cân đi vốn thực hin dự án Kim soát vùng Tây sông Hu.

Trung ương

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

5,533

5,533

 

 

 

 

15

Trường Tiu hc "A" Bình Chánh (điểm chính)

UBND huyện Châu Phú

Bình Chánh

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào to

2,200

2,200

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 ca UBND tnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đu xây dựng công tnh Trường Tiu học "A" Bình Chánh (đim chính).

Tỉnh

16

Nâng cp, đ đá cp phối tuyến kênh ranh từ kênh 11 đến kênh 13 (giáp Tnh lộ 947)

Ban Quản lý xây dng nông thôn mới xã Bình Chánh

Bình Chánh

Châu Phú

Công trình giao thông

183

183

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 của UBND huyện Châu Phú về việc phê duyệt điu chnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tnh Nâng cấp, đổ đá cp phối tuyến kênh ranh từ kênh 11 đến kênh 13 (giáp Tnh lộ 947)

Trung ương, Huyn

17

Khc phục st lở đường Bắc Cần Tho (ơng Cá - Cổng Chào)

UBND huyn Châu Phú

Mỹ Đức

Châu Phú

Công trình giao thông, thủy lợi

150

150

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết đnh số 1073/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND huyn Châu Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng (điu chnh) công tnh khc phc sạt lở đường Bắc Cần Thảo (Mương Cá - Cổng Chào)

Huyện

18

Trường Mu giáo Khánh Hòa

UBND huyện Châu Phú

Khánh Hòa

Châu Phú

Cơ sgiáo dục và đào tạo

3,000

3 000

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Nm trong danh mc 17 xã điểm nông thôn mới

- Tờ tnh số 320/TTr-SKHĐT ngày 03/8/2015 của S Kế hoch và Đầu tư về việc đề xuất danh mc dự án khi công mi Đề án ph cp giáo dục mầm non cho tr em 05 tui thuộc kế hoạch đầu tư công trung hn 5 năm (2016-2020) cần lp, thẩm đnh và phê duyệt chủ trương đu tư theo Luật Đu tư công

Huyện

VI

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

8,600

8,600

 

 

 

 

19

Phân hiệu Trường Đi học Tôn Đc Thng

UBND huyện Châu Thành

An Châu

Châu Thành

Cơ s giáo dục và đào to

8,600

8,600

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo kết luận s298/TB-VPUBND ngày 19/11/2015 của UBND tnh ti bui làm việc với Trường Đại học Tôn Đc Thắng v vic đầu tư xây dựng Phân hiu Trường Đại học Tôn Đức Thng

Tỉnh

VII

Huyện An Phú

 

 

 

 

69,825

15,881

 

 

 

 

20

Kè bảo vệ thị trấn Long Bình (sông Bình Di)

S Nông nghip Phát triển nông thôn

Long Bình

An Phú

Công trình thy li

61,646

11,607

 

Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn s 124/HĐND-TT ny 23/9/2015 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư Kè bảo vệ thị trn Long Bình (sông Bình Di)

- Công văn số 1598/UBND-ĐTXD ngày 30/9/2015 của UBND tnh gửi BKế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vn và khả năng cân đi vốn thực hiện dự án kè bo vệ thị trn Long nh (sông Bình Di).

Trung ương, tnh

21

Trạm y tế thị trấn Long Bình

Ban Quản lý dự án Đầu tư và y dựng huyện An Phú

Long Bình

An Phú

Công trình y tế

2,284

150

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về việc điu chnh, bổ sung kế hoạch vn và danh mục dự án đu sử dng vốn ngân sách do cấp tnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết.

- Quyết định số 3826/-UBND ngày 03/9/2014 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thut và kế hoch đu thầu công trình Trm y tế th trn Long Bình.

Tnh

22

Trường Mu giáo xã Khánh An

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

Khánh An

An Phú

Cơ s giáo dc và đào tạo

5,895

4,124

 

Thu hồi đất theo đim a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết đnh số 10/-SKHĐT ngày 03/02/2015 của S Kế hoch và Đu tư v vic phân khai kế hoạch vn xsố kiến thiết đề án xây dng trường học đt chun quc gia.

- Quyết đnh s 2150/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tnh vviệc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mu giáo Khánh An

Tnh, huyện

VIII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

412

412

 

 

 

 

23

Nhà công v giáo viên thị trấn Tri Tôn

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tri Tôn

Tri Tôn

Tri Tôn

Nhà công vụ

412

412

 

Thu hồi đất theo đim c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 6796/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Tri Tôn vviệc phê duyt điu chnh báo cáo kinh tế kỹ thut đu tư xây dựng Nhà công vụ giáo viên thtrấn Tri Tôn

Tnh, huyện

C

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

505,695

 

449,221

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

159,906

 

113,710

 

 

 

1

Mở rng đất Ban Quân sự thành ph Long Xuyên

Ban Ch huy Quân stỉnh An Giang

Mỹ Hòa

Long xuyên

Quốc phòng

36,906

 

15,710

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Công văn s182/HĐND-TT ngày 30/10/2015 của HĐND tnh về việc thng nhất chủ trương đầu tư dự án M rộng đất Ban Quân sthành phố Long Xuyên

Tỉnh

2

Lò đốt rác sinh hoạt xã Mỹ Hòa Hưng

UBND thành ph Long xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Long xuyên

công tnh xlý chất thi

3,000

 

3,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

- Quyết đnh s634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tnh về việc ban hành kế hoạch xử lý cấp bách chất thi rn sinh hoạt trên đa bàn tnh đến năm 2016.

- Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 08/9/2015 của UBND thành ph Long Xuyên v việc xin chủ trương tạo quỹ đất xây dựng Lò đt rác

Tỉnh, thành ph

3

Trụ sở Công an tnh

Công an tnh An Giang

Đông Xuyên, Mỹ Hòa và Mỹ Phước

Long xuyên

An ninh

120,000

 

95,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

- Dự án đã được HĐND tnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 với quy mô 93.000 m2, s dng 56.500 m2 đất lúa tại phường Mỹ Thi. Nay có điều chnh quy mô và vị tthực hiện dự án n đăng ký thông qua lại.

- Công văn số 1321/UBND-ĐTXD ngày 19/8/2015 của UBND tnh vviệc di dời trụ s Công an tnh về vị trí mi ở khu đất Tây Đại học An Giang.

Tnh

II

Thành ph Châu Đốc

 

 

 

 

8,606

 

8,606

 

 

 

4

Chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên gii

BChỉ huy Quân s tnh

Vĩnh Tế

Châu Đc

Quốc phòng

1,200

 

1,200

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến bn giới.

Tỉnh

5

Gara bảo trì, sửa chữa xe ôtô Hùng Cường

Công ty TNHH Hùng Cường

Vĩnh Mỹ

Châu Đốc

Sản xuất, kinh doanh

7,406

 

7,406

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết đnh số 1651/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tnh về việc quyết đnh ch trương đầu tư dự án Gara bảo trì, sửa chữa xe ôtô Hùng Cường

Doanh nghip

III

Thxã Tân Châu

 

 

 

 

12,000

 

12,000

 

 

 

6

Cht dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (Chối n quân Phú Lộc thay cho chốt dân quân Lạc Quới)

B Chhuy Quân sự tnh

Phú Lộc

Tân Châu

Quốc phòng

12,000

 

12,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng công tnh Chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến bn gii

Tnh

IV

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

34,176

 

34,176

 

 

 

7

Mở rộng Sân bóng đá th trn Óc Eo

UBND huyện Thoại Sơn

Óc Eo

Thoi Sơn

Công trình th thao

4,176

 

4,176

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Công văn số 2424/VPUBND-TH ngày 11/8/2015 của UBND tnh về việc tạo quỹ đất theo hình thức tha thuận nhn chuyển nhượng đ đu tư các công trình trên địa bàn huyn Thoại Sơn.

Huyện

8

Giao thông tuyến đê bao vùng sn xuất chuyển đổi cơ cấu lúa tôm xã Phú Thun

UBND huyện Thoại Sơn

Phú Thuận

Thoại Sơn

ng trình giao thông

30,000

 

30,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

- Công văn số 1411/VPUBND-ĐTXD ngày 18/5/2015 của UBND tnh về việc htrợ đầu tư Vùng chuyn đổi lúa tôm xã Phú Thun, huyện Thoi Sơn.

- Công văn s3068/VPUBND-ĐTXD ngày 01/10/2015 của UBND tnh chp thun ch trương to quỹ đất theo hình thức thỏa thun nhận chuyn nhượng để thực hiện dự án Vùng chuyển đổi lúa m xã Phú Thuận.

Huyện

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

9,500

 

8,000

 

 

 

9

Xưởng sản xuất phân bón, thuốc bo vệ thực vật

Công ty TNHH TMDV Sản xuất Hóa Nông An Giang

Long Kiến

Chợ Mới

Sn xuất kinh doanh

6,500

 

5,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Doanh nghiệp đã được UBND tnh cp Giấy chứng nhận đu tư điều chnh số 521021000306 ngày 05/02/2015 để thực hiện dự án Xưng sản xut phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Doanh nghiệp

10

Nhà máy sấy lúa Năm

Công ty TNHH MTV Năm Vũ

Long Kiến

Chợ Mới

Sn xut kinh doanh

3,000

 

3,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Doanh nghiệp đã được UBND tnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000533 ngày 21/11/2014 để thực hin dự án Nhà máy sấy lúa Năm Vũ

Doanh nghiệp

VI

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

90,000

 

90,000

 

 

 

11

Trang trại chăn nuôi bò kết hợp nuôi trồng thủy sản

DNTN Huỳnh Lc

Bình Thủy

Châu Phú

Sản xuất, kinh doanh

90,000

 

90,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định s2028/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tnh về việc quyết định chủ trương Đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi bò kết hợp nuôi trồng thy sản.

Doanh nghip

VII

Huyện An Phú

 

 

 

 

10,607

 

1,829

 

 

 

12

Đường ra các cht dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (Đường ra chốt Giồng Bảy Tạc).

Bộ Ch huy Quân s tnh

Phú Hữu

An Phú

Công tnh giao thông

10,607

 

1,829

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng công trình Đường ra các chốt dân quân, chốt b đi biên phòng tuyến biên gii (Đường ra chốt Giồng Bảy Tạc).

TW, tnh

VIII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

180,900

 

180,900

 

 

 

13

Nhà máy xây xát - lau bóng - sấy lúa gạo An Nông

Công ty TNHH MTV Xây xát An Nông

An Nông

Tnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

40,900

 

40,900

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định s 1770/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xây xát - lau bóng - sấy lúa gạo An Nông

Doanh nghiệp

14

Trang trại chăn nuôi bò Việt Nghĩa

Công ty TNHH Việt Nghĩa

An Cư

Tịnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

60,000

 

60,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tnh vviệc quyết đnh chủ trương đầu tư dự án Trang tri chăn nuôi bò Việt Nghĩa.

Doanh nghiệp

15

Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn bằng công nghệ sinh học

Công ty TNHH Việt Nga

An

Tnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

80,000

 

80,000

Chuyn mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Doanh nghiệp đã được UBND tnh cp Giy chng nhn đầu tư số 0581824053 ngày 26/8/2015 đthực hin dự án Nhà máy xử lý chất thi sinh hoạt, chất thải rn bng công nghệ sinh học

Doanh nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239