Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 149/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/2015/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 167/2010/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2010 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2011/NQ-HĐND NGÀY 17/12/2011 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 167/2010/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN THUÊ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THU TỪ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết một số điều thi hành luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Sau khi xem xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010; Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra số 553/HĐND-BC ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010; Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Mục 9.4 của phụ lục kèm theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 18 như sau:

Stt

Nội dung theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND

Nội dung sau khi bổ sung

Nội dung

Tỷ lệ điu tiết (%)

Nội dung

Tỷ lệ điu tiết (%)

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

9.4

Giao đất thu tiền sử dụng đất 1 lần

50

50

 

Giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

50

50

 

2. Sửa đổi Mục 10 của phụ lục kèm theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 18 về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Ngân sách tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Stt

Nội dung theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND

Nội dung sau khi sửa đổi

Nội dung

Tỷ lệ điu tiết (%)

Nội dung

Tỷ lệ điu tiết (%)

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

NS tỉnh

NS huyn

NS xã

10

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

40

40

20

Tin thuê đất, thuê mặt nước thu tiền hàng năm

40

40

20

3. Điều chỉnh Điểm b, Khoản 9.1 và sửa đổi Khoản 9.5 tại Mục 9 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân khóa XV, kỳ họp thứ 18; Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của Hội đồng nhân dân khóa XVI, kỳ họp thứ 3 về Thu tiền sử dụng đất như sau:

Stt

Tỷ lệ phân chia (%) theo Nghị quyết số 167/2010; 14/2011/NQ-HĐND

Stt

Tỷ lệ phân chia (%) thực hiện

Nội dung

Tỷ lệ điều tiết (%)

Nội dung

Tỷ lệ điều tiết (%)

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

9.1 b

Trên địa bàn các huyện (Theo Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND)

 

70

30

9.1 b

Trên địa bàn các huyện

 

30

70

9.5

Thu từ các xã thực hiện XD nông thôn mới (Theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND)

 

 

100

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyn hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại bi
u QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
-
Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 sửa đổi Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND; 14/2011/NQ-HĐND về tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255