Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định giá đất bảng giá đất tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 14/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Phan Việt Cường
Ngày ban hành: 17/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/NQ-HĐND

 Quảng Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT THỜI KỲ 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 7229/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019, Công văn số 7300/UBND-KTTH ngày 05 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 và phương án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024, Báo cáo thẩm tra số 148/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết, ban hành văn bản quy định giá của từng vị trí các loại đất trên địa bàn tỉnh để áp dụng từ ngày 01/01/2020. Trong trường hợp Chính phủ ban hành khung giá đất mới, giao UBND tỉnh rà soát điều chỉnh giá đất ở những vị trí quy định tại Nghị quyết này mà vượt quá mức giá tối đa của khung giá đất của Chính phủ về bằng với mức giá tối đa của khung giá đất của Chính phủ; báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

b) Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để khắc phục các bất hợp lý, không công bằng giữa những khu vực lân cận trong nội bộ từng địa phương hoặc giữa các địa phương liền kề khi thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

c) Quy định cụ thể, chặt chẽ để xử lý các dự án, công trình chuyển tiếp, dở dang, đang triển khai khi áp dụng bảng giá đất mới.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến điều chỉnh bảng giá đất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau:

a) Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự.

b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất theo quy định.

c) Khi phát sinh cấp bách cần điều chỉnh, bổ sung giá đất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và được áp dụng cho giai đoạn 2020-2024.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TNMT;
- UBND tỉnh;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; (
Gửi qua trục văn bản liên thông)
- VP: QH, CTN, CP; (
Gửi qua trục văn bản liên thông)
- Ban CTĐB-UBTVQH; (
Gửi qua trục văn bản liên thông)
- Ban TVTU, TT HĐND; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
(Gửi qua trục văn bản liên thông)
- Các ban của HĐND tỉnh;
(Gửi qua trục văn bản liên thông)
- Đại biểu HĐND tỉnh;
(Gửi qua trục văn bản liên thông)
- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
(Gửi qua trục văn bản liên thông)
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
(Gửi qua trục văn bản liên thông)
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp;
(Gửi qua trục văn bản liên thông)
- TTXVN tại Quảng Nam;
(Gửi qua trục văn bản liên thông)
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Phiên).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

QUY ĐỊNH

GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT THỜI KỲ 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Giá đất theo quy định này làm căn cứ để:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế sử dụng đất.

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật.

7. Làm cơ sở để quản lý thu các loại thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Luật Đất đai năm 2013.

2. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất.

3. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Giá tối đa, tối thiểu các loại đất

Giá tối đa, tối thiểu các loại đất gồm: Đất trồng lúa nước, đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất ở nông thôn, đất ở đô thị.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 4. Giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

1. Đối với những vị trí không xây dựng riêng bảng giá đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ thì giá đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 70% giá đất ở; giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ được tính bằng 50% giá đất ở.

2. Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất ở thì xác định bằng giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất.

3. Đối với những thửa đất thương mại, dịch vụ ở vị trí 02 mặt tiền trở lên có diện tích đất dưới 5.000 m2: áp dụng hệ số 1,10 (vị trí ngã ba), 1,20 (vị trí ngã tư trở lên) nhân (X) với giá đất của đường có giá cao hơn. Thửa đất thương mại, dịch vụ ở vị trí 02 mặt tiền trở lên có diện tích đất từ 5.000 m2 trở lên thì không áp dụng hệ số 1,1 (vị trí ngã ba) và 1,2 (vị trí ngã tư trở lên).

4. Giá đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định theo quy định nêu trên mà thấp hơn giá đất nông nghiệp liền kề hoặc gần nhất thì tính bằng giá đất nông nghiệp liền kề hoặc gần nhất; trường hợp thấp hơn giá đất tối thiểu quy định của Chính phủ thì tính bằng giá tối thiểu của khung giá đất do Chính phủ ban hành.

5. Giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ xác định theo quy định nêu trên là giá đất theo hiện trạng của cấp có thẩm quyền quyết định trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường

Được xác định bằng 02 lần giá đất nông nghiệp của thửa đất đó nhưng không vượt quá 1,5 lần mức tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất của Chính phủ. Trường hợp giá đất sau khi được xác định mà cao hơn giá đất ở tại vị trí đó thì chỉ tính tối đa bằng giá đất ở.

Điều 6. Giá đất đối với một số trường hợp khác

1. Giá đất nông nghiệp khác được xác định bằng giá đất nông nghiệp tại vị trí đó. Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất nông nghiệp thì xác định bằng giá đất nông nghiệp tại khu vực lân cận gần nhất.

2. Giá đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được xác định bằng giá đất rừng sản xuất tại vị trí đó. Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất rừng sản xuất thì xác định bằng giá đất rừng sản xuất tại khu vực lân cận gần nhất.

3. Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thì giá đất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vị trí đó. Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực lân cận gần nhất.

4. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp thì giá đất được xác định bằng giá đất ở tại vị trí đó. Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất ở thì xác định bằng giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất.

5. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng:

a) Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì giá đất được xác định bằng giá đất nuôi trồng thủy sản tại vị trí đó. Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất nuôi trồng thủy sản thì xác định bằng giá đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực lân cận gần nhất.

b) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản được xác định bằng giá đất phi nông nghiệp cùng mục đích tại vị trí đó. Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất phi nông nghiệp cùng mục đích thì xác định bằng giá đất phi nông nghiệp cùng mục đích tại khu vực lân cận gần nhất.

6. Đất chưa sử dụng thì giá đất được xác định bằng giá của loại đất liền kề cao nhất. Khi đất chưa sử dụng được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng, thì giá đất được xác định bằng giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận.

7. Đất sử dụng vào mục đích tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng và đất phi nông nghiệp khác thì giá đất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có thời hạn 70 năm tại vị trí đó.

Trường hợp tại vị trí đó không có giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thì xác định bằng 50% giá đất ở tại vị trí đó.

8. Đối với những dự án đang thực hiện dở dang chưa có trong bảng giá đất thì giá đất được áp dụng theo giá đất khai thác (giá đất khai thác tính doanh thu) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án đó. Đối với những thửa đất đã tổ chức bán đấu giá thành công thì giá đất được xác định là giá trúng đấu giá.

9. Đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bố trí tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các phương án tái định cư thì giá đất thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tái định cư được áp dụng bởi các quyết định giá đất tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

BẢNG GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ SO VỚI KHUNG CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Đơn vị hành chính/Loại đất

 Xã đồng bằng

 Xã trung du

 Xã miền núi

 Tối thiểu

 Tối đa

 Tối thiểu

 Tối đa

 Tối thiểu

 Tối đa

I

ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 15,000

 130,000

 10,000

 95,000

 8,000

 75,000

1

Tam Kỳ

 44,000

 55,000

 

 

 

 

2

Hội An

 68,000

 90,000

 

 

 38,000

 50,000

3

Điện Bàn

 35,000

 55,000

 

 

 

 

4

Đại Lộc

 20,000

 35,000

 

 

 8,000

 35,000

5

Duy Xuyên

 15,000

 36,000

 10,000

 28,000

 9,000

 33,000

6

Quế Sơn

 24,000

 38,000

 10,000

 32,000

 10,000

 25,000

7

Thăng Bình

 26,000

 42,000

 17,000

 30,000

 14,000

 26,000

8

Phú Ninh

 28,000

 45,000

 

 

 12,000

 18,000

9

Núi Thành

 20,000

 40,000

 

 

 8,000

 24,000

10

Tiên Phước

 

 

 11,000

 17,000

 11,000

 15,000

11

Hiệp Đức

 

 

 

 

 8,000

 18,000

12

Bắc Trà My

 

 

 

 

 10,000

 19,000

13

Nam Trà My

 

 

 

 

 9,000

 18,500

14

Phước Sơn

 

 

 

 

 9,000

 15,000

15

Nam Giang

 

 

 

 

 10,500

 17,000

16

Tây Giang

 

 

 

 

 8,000

 21,500

17

Đông Giang

 

 

 

 

 8,500

 20,000

18

Nông Sơn

 

 

 

 

 8,000

 20,000

II

ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 15,000

 130,000

 10,000

 95,000

 8,000

 75,000

1

Tam Kỳ

 44,000

 55,000

 

 

 

 

2

Hội An

 68,000

 90,000

 

 

 38,000

 50,000

3

Điện Bàn

 29,000

 52,000

 

 

 

 

4

Đại Lộc

 20,000

 35,000

 

 

 8,000

 35,000

5

Duy Xuyên

 15,000

 36,000

 10,000

 28,000

 9,000

 33,000

6

Quế Sơn

 16,000

 32,000

 13,000

 25,000

 13,000

 24,000

7

Thăng Bình

 22,000

 36,000

 16,000

 26,000

 14,000

 22,000

8

Phú Ninh

 25,000

 43,000

 

 

 10,000

 16,000

9

Núi Thành

 20,000

 40,000

 

 

 8,000

 24,000

10

Tiên Phước

 

 

 10,000

 16,000

 10,000

 14,000

11

Hiệp Đức

 

 

 

 

 8,000

 18,000

12

Bắc Trà My

 

 

 

 

 9,000

 18,000

13

Nam Trà My

 

 

 

 

 8,000

 16,000

14

Phước Sơn

 

 

 

 

 8,500

 13,000

15

Nam Giang

 

 

 

 

 9,000

 14,000

16

Tây Giang

 

 

 

 

 8,000

 18,000

17

Đông Giang

 

 

 

 

 8,500

 20,000

18

Nông Sơn

 

 

 

 

 8,000

 15,000

III

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 15,000

 150,000

 10,000

 110,000

 8,000

 105,000

1

Tam Kỳ

 46,000

 58,000

 

 

 

 

2

Hội An

 76,000

 100,000

 

 

 42,000

 60,000

3

Điện Bàn

 40,000

 58,000

 

 

 

 

4

Đại Lộc

 20,000

 35,000

 

 

 8,000

 32,000

5

Duy Xuyên

 20,000

 42,000

 10,000

 20,000

 8,000

 35,000

6

Quế Sơn

 25,000

 40,000

 15,000

 32,000

 15,000

 32,000

7

Thăng Bình

 24,000

 36,000

 16,000

 28,000

 14,000

 24,000

8

Phú Ninh

 27,000

 45,000

 

 

 12,000

 18,000

9

Núi Thành

 21,000

 42,000

 

 

 8,000

 24,000

10

Tiên Phước

 

 

 10,000

 16,000

 10,000

 14,000

11

Hiệp Đức

 

 

 

 

 9,000

 17,000

12

Bắc Trà My

 

 

 

 

 8,000

 16,000

13

Nam Trà My

 

 

 

 

 8,000

 12,000

14

Phước Sơn

 

 

 

 

 8,000

 10,000

15

Nam Giang

 

 

 

 

 8,000

 13,000

16

Tây Giang

 

 

 

 

 8,000

 13,000

17

Đông Giang

 

 

 

 

 8,000

 13,500

18

Nông Sơn

 

 

 

 

 8,000

 15,000

IV

ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 4,000

 65,000

 3,000

 55,000

 1,000

 45,000

1

Tam Kỳ

 29,000

 42,000

 

 

 

 

2

Hội An

 35,000

 45,000

 

 

 22,500

 30,000

3

Điện Bàn

 23,000

 35,000

 

 

 

 

4

Đại Lộc

 6,000

 10,000

 

 

 3,000

 8,000

5

Duy Xuyên

 13,000

 18,000

 7,000

 12,000

 3,000

 14,500

6

Quế Sơn

 7,000

 14,000

 7,000

 14,000

 7,000

 14,000

7

Thăng Bình

 12,000

 18,000

 10,000

 12,000

 10,000

 12,000

8

Phú Ninh

 10,000

 28,000

 

 

 8,000

 14,000

9

Núi Thành

 16,000

 22,000

 

 

 6,000

 20,000

10

Tiên Phước

 

 

 4,000

 7,000

 4,000

 7,000

11

Hiệp Đức

 

 

 

 

 2,000

 5,000

12

Bắc Trà My

 

 

 

 

 3,500

 8,000

13

Nam Trà My

 

 

 

 

 3,200

 8,000

14

Phước Sơn

 

 

 

 

 4,000

 7,000

15

Nam Giang

 

 

 

 

 4,500

 9,000

16

Tây Giang

 

 

 

 

 3,000

 11,500

17

Đông Giang

 

 

 

 

 4,000

 11,500

18

Nông Sơn

 

 

 

 

 2,000

 6,000

V

ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 7,000

 130,000

 6,000

 95,000

 4,000

 80,000

1

Tam Kỳ

 40,000

 58,000

 

 

 

 

2

Hội An

 70,000

 100,000

 

 

 

 

3

Điện Bàn

 35,000

 52,000

 

 

 

 

4

Đại Lộc

 7,000

 15,000

 

 

 5,000

 10,000

5

Duy Xuyên

 15,000

 26,000

 15,000

 15,000

 12,000

 15,000

6

Quế Sơn

 20,000

 35,000

 12,000

 32,000

 10,000

 30,000

7

Thăng Bình

 22,000

 30,000

 17,000

 23,000

 17,000

 23,000

8

Phú Ninh

 28,000

 46,000

 

 

 12,000

 18,000

9

Núi Thành

 22,000

 30,000

 

 

 8,000

 17,000

10

Tiên Phước

 

 

 10,000

 16,000

 10,000

 14,000

11

Hiệp Đức

 

 

 

 

 6,000

 13,000

12

Bắc Trà My

 

 

 

 

 7,000

 15,000

13

Nam Trà My

 

 

 

 

 8,500

 17,500

14

Phước Sơn

 

 

 

 

 10,000

 13,000

15

Nam Giang

 

 

 

 

 8,000

 13,000

16

Tây Giang

 

 

 

 

 4,000

 18,000

17

Đông Giang

 

 

 

 

 7,000

 16,000

18

Nông Sơn

 

 

 

 

 4,000

 12,000

VI

ĐẤT LÀM MUỐI

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 10,000

 140,000

 

 

 

 

1

Núi Thành

 24,000

 24,000

 

 

 

 

VII

ĐẤT Ở NÔNG THÔN

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 40,000

 16,500,000

 30,000

 9,000,000

 25,000

 8,000,000

1

Tam Kỳ

 400,000

 12,000,000

 

 

 

 

2

Hội An

 1,300,000

 16,500,000

 

 

 1,300,000

 5,300,000

3

Điện Bàn

 160,000

 7,650,000

 

 

 

 

4

Đại Lộc

 240,000

 9,600,000

 

 

 110,000

 3,150,000

5

Duy Xuyên

 130,000

 7,920,000

 210,000

 1,950,000

 130,000

 1,500,000

6

Quế Sơn

 120,000

 7,400,000

 120,000

 4,600,000

 110,000

 1,080,000

7

Thăng Bình

 130,000

 13,000,000

 110,000

 1,740,000

 110,000

 1,700,000

8

Phú Ninh

 140,000

 10,000,000

 

 

 120,000

 590,000

9

Núi Thành

 300,000

 9,000,000

 

 

 110,000

 1,350,000

10

Tiên Phước

 

 

 

 

 100,000

 2,910,000

11

Hiệp Đức

 

 

 

 

 30,000

 4,500,000

12

Bắc Trà My

 

 

 

 

 43,000

 1,581,000

13

Nam Trà My

 

 

 

 

 55,000

 2,120,000

14

Phước Sơn

 

 

 

 

 35,000

 360,000

15

Nam Giang

 

 

 

 

 60,000

 1,000,000

16

Đông Giang

 

 

 

 

 100,000

 1,200,000

17

Tây Giang

 

 

 

 

 40,000

 1,800,000

18

Nông Sơn

 

 

 

 

 30,000

 3,840,000

VIII

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

 

 

 

 

 

 

 Thấp nhất

 Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 Đô thị loại II

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 250,000

 71,000,000

 

 

 

 

1

Tam Kỳ

 1,000,000

 35,700,000

 

 

 

 

 

 

 Đô thị loại III

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 180,000

 46,800,000

 

 

 

 

2

Hội An

 1,300,000

 46,800,000

 

 

 

 

 

 

 Đô thị loại IV

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 100,000

 24,000,000

 

 

 

 

3

Điện Bàn

 270,000

 13,410,000

 

 

 

 

 

 

 Đô thị loại V

 

 

 

 

Khung Chính Phủ

 50,000

 20,000,000

 

 

 

 

4

Đại Lộc

 300,000

 18,480,000

 

 

 

 

5

Duy Xuyên

 280,000

 10,650,000

 

 

 

 

6

Quế Sơn

 170,000

 9,600,000

 

 

 

 

7

Thăng Bình

 750,000

 19,000,000

 

 

 

 

8

Phú Ninh

 290,000

 5,000,000

 

 

 

 

9

Núi Thành

 720,000

 13,000,000

 

 

 

 

10

Tiên Phước

 290,000

 6,200,000

 

 

 

 

11

Hiệp Đức

 156,000

 8,627,000

 

 

 

 

12

Bắc Trà My

 250,000

 5,700,000

 

 

 

 

13

Nam Trà My (không có đất đô thị)

 

 

 

 

14

Phước Sơn

 160,000

 2,650,000

 

 

 

 

15

Nam Giang

 180,000

 3,500,000

 

 

 

 

16

Tây Giang (không có đất đô thị)

 

 

 

 

17

Đông Giang

 235,000

 2,500,000

 

 

 

 

18

Nông Sơn (không có đất đô thị)

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.663

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!