Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Số hiệu: 14/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 16/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 39a/BC-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 35 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; diện tích đất cần thu hồi là 99,4 ha (có Danh mục chi tiết dự án cần thu hồi đất kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)

TT

Tên dự án

Mã loại đất

Địa điểm thực hiện

Diện tích đất sử dụng (m2)

Dư kiến kinh phí GPMB

(1.000 đồng)

Xứ đồng, thôn, xóm, tổ dân phố,...

Xã, phường, thị trấn

Huyện

Tổng diện tích

Trong đó lấy từ loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất ở

Đất khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Đất ở nông thôn

ONT

 

 

 

270.467

217.803

 

 

52.664

31.395.705

1

Đất 5% khu 3

ONT

Lê Lợi 2

Đông Xuân

Đông Hưng

5.600

1.800

 

 

3.800

189.000

2

Đất 5% của dự án Công ty Trường Phong và trường tư thục

ONT

Lê Lợi 2

Đông Xuân

Đông Hưng

8.500

4.700

 

 

3.800

493.000

3

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với Quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội Thái Bình trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến

ONT

Duyên Nông

Điệp Nông

Hưng Hà

5.000

5.000

 

 

 

525.000

4

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với Quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Thái Bình trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến

ONT

Hà Lý

Hùng Dũng

Hưng Hà

37.000

36.000

 

 

1.000

3.780.000

5

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp

ONT

Đồng tổng hợp đầu thôn Lương Cầu

An Cầu

Quỳnh Phụ

37.900

33.060

 

 

4.840

5.685.000

6

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Đồng Châu nội

Đông Minh

Tiền Hải

9.000

9.000

 

 

 

1.100.000

7

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Thanh Đông

Đông Lâm

Tiền Hải

3.000

2.000

 

 

1000

600.000

8

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Chí Cường

Nam Cường

Tiền Hải

3.000

3.000

 

 

 

345.000

9

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Nam Đồng Nam

Nam Thắng

Tiền Hải

6.000

6.000

 

 

 

800.000

10

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Lộc Ninh

Nam Hưng

Tiền Hải

6.000

6.000

 

 

 

690.000

11

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Bắc chùa Lan thôn Nghĩa Chỉ

Thụy Hà

Thái Thụy

4.299

2.729

 

 

1570

494.385

12

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Đầm Sen thôn Nghĩa Chỉ

Thụy Hà

Thái Thụy

8.631

2.276

 

 

6.355

992.565

13

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Cánh đồng Cải Tiến thôn Sơn Thọ

Thái Thượng

Thái Thụy

22.281

 

 

 

22.281

2.562.315

14

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Bích Đoài

Thái Nguyên

Thái Thụy

7.272

5.850

 

 

1.422

836.280

15

Quy hoạch dân cư phục vụ tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển

ONT

Đông

Thụy Trình

Thái Thụy

1.696

800

 

 

896

195.040

16

Quy hoạch dân cư do ảnh hưởng KCN Thụy Trường

ONT

Bắc đường 40

Thụy Trường

Thái Thụy

8.000

8.000

 

 

 

920.000

17

Quy hoạch dân cư do ảnh hưởng KCN Thụy Trường

ONT

Tam Tri

Thụy Trường

Thái Thụy

10.000

10.000

 

 

 

1.150.000

18

Dự án phát triển nhà ở thương mại thuộc lô đất NO 16-17-18

ONT

 

Đông Hòa

Thành phố

65.700

60.000

 

 

5.700

7.555.500

19

Quy hoạch dân cư

ONT

Bằng Trạch

An Bình

Kiến Xương

21.588

21.588

 

 

 

2.482.620

II

Đất ở đô thị

ODT

 

 

 

42.800

30.000

 

 

12.800

4.922.000

20

Dự án phát triển nhà ở thương mại thuộc lô đất NO 16-17-18

ODT

 

Hoàng Diệu

Thành phố

42.800

30.000

 

 

12.800

4.922.000

III

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

1.000

1.000

 

 

 

115.000

21

Quy hoạch nhà văn hóa thôn do ảnh hưởng KCN Thụy Trường

DSH

Trường Xuân

Thụy Trường

Thái Thụy

1.000

1.000

 

 

 

115.000

IV

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

DGD

 

 

 

13.000

13.000

 

 

 

1.495.000

22

Quy hoạch trường THCS Thụy Việt

DGD

Đồng Khoa Học thôn Hòa Đồng

Thụy Việt

Thái Thụy

13.000

13.000

 

 

 

1.495.000

V

Đất cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

22.400

20.900

 

 

1.500

777.000

23

Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Bình

 

 

 

thành phố

15.000

13.500

 

 

1.500

1.500

24

Xây dựng Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

DVH

Đông Khê

Nguyên Xá

Đông Hưng

7.400

7.400

 

 

 

777.000

VI

Đất cơ sở thể dục thể thao

DTT

 

 

 

4.000

4.000

 

 

 

460.000

25

Quy hoạch sân thể thao thôn do ảnh hưởng KCN Thụy Trường

DTT

Trường Xuân

Thụy Trường

Thái Thụy

4.000

4.000

 

 

 

460.000

VII

Đất giao thông

DGT

 

 

 

581.500

127.419

 

69

454.012

151.305.095

26

Xây dựng cảng sông nội địa phục vụ khu công nghiệp chuyên nông nghiệp

DGT

các thôn

An Cầu, An Thái, An Ninh

Quỳnh Phụ

500.000

52.064

 

 

447.936

142.190.415

27

Cải tạo, sửa chữa đường ĐH 50 đoạn từ ĐH49 đi cầu Xuân Đài

DGT

 

Phú Châu, Đông Hợp, Đông Động

Đông Hưng

3.000

1.096

 

54

1.850

203.950

28

Cải tạo sửa chữa đường từ ngã ba thôn Cốc đến cầu Trọng Phú

DGT

 

Phú Châu

Đông Hưng

1.000

582

 

15

403

73.230

29

Đường ra bãi rác liên xã Thụy Dũng, Thụy Xuân, Thụy Hải

DGT

DĐồng Bình Xuân

Thụy Trình, Thụy Lương

Thái Thụy

7.500

7.500

 

 

 

787.500

30

Dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình và đường giao thông khu vực

DGT

 

Phú Xuân

Thành phố

70.000

66.177

 

 

3.823

8.050.000

VIII

Đất nghĩa trang nghĩa địa

NTD

 

 

 

20.000

20.000

 

 

 

2.300.000

31

Quy hoạch nghĩa trang do ảnh hưởng KCN Thụy Trường

NTD

Tam Tri - khu Đầm

Thụy Trường

Thái Thụy

10.000

10.000

 

 

 

1.150.000

32

Quy hoạch nghĩa trang do ảnh hưởng KCN Thụy Trường

NTD

Chỉ Bồ - khu Đầm

Thụy Trường

Thái Thụy

10.000

10.000

 

 

 

1.150.000

IX

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

3.506

1.631

 

 

1.875

403.190

33

Quy hoạch chùa Tây Phúc

TON

Văn Hanh

Lê Lợi

Kiến Xương

3.506

1.630,8

 

 

1.875,20

403.190

X

Đất bãi thải xử lý chất thải

DRA

 

 

 

14.000

14.000

 

 

 

1.610.000

34

Quy hoạch Khu xử lý rác thải sinh hoạt

DRA

Tiền Đồng

Thụy Trường

Thái Thụy

14.000

14.000

 

 

 

1.610.000

XI

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

21.000

19.000

 

 

2.000

2.205.000

35

Chuyển đổi mục đích sang nuôi trồng thủy sản

NTS

Từ Các

Thái Hòa

Thái Thụy

21.000

19.000

 

 

2.000

2.205.000

Tổng

 

 

 

993.673

468.753

0

69

524.851

196.987.990

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


662

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40