Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND chấp thuận về thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2018 do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 14/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 29/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH PHÁT SINH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chấp thuận thu hồi 141,52 ha đất để thực hiện 47 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng phát sinh năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Biểu 01)

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 99,56 ha đất trồng lúa để thực hiện 48 dự án, công trình phát sinh năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Biểu 02)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để báo cáo)
- Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Tài nguyên - Môi trường; (để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB); (để báo cáo)
- Ban Công tác đại biểu; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND; UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển


Biểu 01

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết s14/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Văn bản liên quan đến thực hiện dự án công trình

Xã, phường, thị trấn

Huyện, TX thành phố

I

Thị xã Chí Linh

 

 

 

 

 

1

Sân vận động xã Cổ Thành

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

8,700

Quyết định quy hoạch chi tiết số 1644/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

2

Khu dân cư Cổ Bồng, thôn Vĩnh Đại

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

7,600

Quyết định quy hoạch chi tiết số 439/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

3

Trung tâm hành chính và khu dân cư mới phường Bến Tắm

UBND phường Bến Tắm

Phường Bến Tắm

Thị xã Chí Linh

100,000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 479/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình mục tiêu chỉnh trang đô thị.

4

Điểm dân cư số 9, phường Bến Tắm

UBND phường Bến Tắm

Phường Bến Tắm

Thị xã Chí Linh

9,100

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 495/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình mục tiêu chỉnh trang đô thị.

5

Nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 37 đi đền Cao xã An Lạc

UBND TX Chí Linh

Xã An Lạc

Thị xã Chí Linh

8,000

Quyết định phê duyệt BCKTKT số 619a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND TX Chí Linh;

6

Xây dựng chợ Đầu Voi, Vĩnh Đại 1

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

10,000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 494/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

7

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình

UBND xã Hoàng Tiến

Xã Hoàng Tiến

Thị xã Chí Linh

91,000

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ theo Luật Đất đai 2013.

8

Khu dân cư trại cá - Ninh Giàng

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

10,700

Quyết định quy hoạch chi tiết số 484/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

9

Khu dân cư mới Thanh Tảo, xã Lê Lợi

UBND xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi

Thị xã Chí Linh

15,800

Quyết định quy hoạch chi tiết số 485/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

10

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ Khu tập thể mỏ đất Chi Ngãi 1-Công ty CP Trúc Thôn

UBND phường Cộng Hòa

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

2,000

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ theo Luật Đất đai 2013.

11

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ khu Ninh Chấp 5, khu Lạc Sơn

UBND phường Thái Học

Phường Thái Học

Thị xã Chí Linh

6,000

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ theo Luật Đất đai 2013.

12

Mrộng trụ sở UBND P. Cộng Hòa

UBND phường Cộng Hòa

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

9,300

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 479/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình mục tiêu chnh trang đô thị.

13

Khu dân cư Đồng Gi, thôn Trụ Thượng

UBND xã Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

30,000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 488/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

14

Khu dân cư Mu 8, thôn Khê Khẩu

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

3,000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 492/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

15

Khu dân Đại Bát, phường Hoàng Tân

UBND phường Hoàng Tân

Phường Hoàng Tân

Thị xã Chí Linh

11,600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 489/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình mục tiêu chỉnh trang đô thị.

16

Khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa

UBND phường Cộng Hòa

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

44,500

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 482/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình mục tiêu chỉnh trang đô thị.

17

Xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

15,000

Quyết định chủ trương đầu tư số 85/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 29/6/2018 của Tòa án nhân dân tối cao.

18

Khu dân cư cầu Ruồi, thôn Trung Tâm (giai đoạn 1)

UBND xã Hoàng Tiến

Xã Hoàng Tiến

Thị xã Chí Linh

5,100

QĐ phê duyệt QHCT số 496/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

19

Khu dân cư đồng Cơ Điện, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh

UBND thị xã Chí Linh

Phường Sao Đỏ

Thị xã Chí Linh

37,300

QĐ phê duyệt QHCT số 940/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị; Đấu giá QSDĐ.

20

Khu dân cư Ninh Chấp 7 phường Thái Học, thị xã Chí Linh

UBND thị xã Chí Linh

Phường Thái Học

Thị xã Chí Linh

27,000

QĐ phê duyệt QHCT số 970/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị; Đấu giá QSDĐ.

21

Điểm dân cư Lạc Sơn (cạnh cầu Ninh Chấp) phường Thái Học

UBND thị xã Chí Linh

Phường Thái Học

Thị xã Chí Linh

31,700

QĐ phê duyệt QHCT số 971/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chnh trang đô thị; Đấu giá QSDĐ.

22

Khu dân cư Đồng Triều 1, xã Đồng Lạc (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

78,900

QĐ phê duyệt QHCT số 972/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

23

Khu dân cư Đồng Triều 2, xã Đồng Lạc (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

28,000

QĐ phê duyệt QHCT số 973/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ

24

Đường tránh Quốc lộ 37 đoạn từ phường Chí Minh đến phường Thái Học

UBND thị xã Chí Linh

P. Chí Minh, P. Thái Học

Thị xã Chí Linh

87,500

QĐ phê duyệt QHCT số 974/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị.

25

Điểm dân cư số 1 Đường 17 B, xã Cổ Thành (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

12,000

QĐ phê duyệt QHCT số 975/QĐ-UBND ngày 19/10/201 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, phát triển đô thị, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

26

Điểm dân cư s2 Đường 17B, xã Cổ Thành (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

15,000

QĐ phê duyệt QHCT số 976/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình phát triển đô thị, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

27

Khu dân cư Kỹ Sơn trên, xã Tân Dân (Giáp Quốc lộ 37)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Tân Dân

Thị xã Chí Linh

45,000

QĐ phê duyệt QHCT số 977/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình phát triển đô thị, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

II

Huyện Thanh Miện

 

 

 

 

 

28

Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em của Nhà đầu tư Global Lead Investment Limited (Cụm công nghiệp Đoàn Tùng)

Nhà đu tư Global Lead Investment Limited

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

79,590

Quyết định chủ trương đầu tư số 2504/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh;

29

Nhà sản xuất đồ chơi trẻ em của Công ty TNHH TM Bình Nguyên (Cụm CN Đoàn Tùng)

Cty TNHH TM Bình Nguyên

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

28,410

Thông báo số 70/TB-VP ngày 27/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21/6/2018.

30

Nhà máy sản xuất cần câu cá của Công ty TNHH Hearty Rise Vn (Cụm CN Đoàn Tùng)

Công ty TNHH Hearty Rise Vn (Ngư Thác)

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

27,180

Quyết định chủ trương đầu tư số 1983/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh.

31

Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em và phụ trợ đồ chơi Orient Mark development limited (Cụm CN Đoàn Tùng)

Nhà đầu tư Orient Mark development limited

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

20,200

Thông báo chấp thuận số 311-TB/HU ngày 04/6/2018 của Huyện ủy Thanh Miện

III

Huyện Ninh Giang

 

 

 

 

 

32

Điểm dân cư xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang

UBND xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

Huyện Ninh Giang

2,989

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1030/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND huyện Ninh Giang; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

33

Điểm dân cư mi thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe

UBND xã Ứng Hòe

Xã Ứng Hòe

Huyện Ninh Giang

8,829

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1267/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND huyện Ninh Giang; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

34

Điểm dân cư mới thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe

UBND xã Ứng Hòe

Xã Ứng Hòe

Huyện Ninh Giang

30,587

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1291/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND huyện Ninh Giang; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

IV

Huyện Gia Lộc

 

 

 

 

 

35

Mở rộng Trụ Sở HĐND, UBND xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Huyện Gia Lộc

6,002

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2689/QĐ UBND ngày 27/8/2018 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

36

Bổ sung diện tích Xây dựng sân vận động và khu thể thao tổng hợp xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Huyện Gia Lộc

3,305

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 10207/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

V

Thành phố Hải Dương

 

 

 

 

 

37

Bổ sung diện tích công trình cải tạo, mở rộng đường liên xã thuộc phường Ái Quốc (đoạn từ thôn Ngọc trì, phường Ái Quốc đi xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách)

UBND TP Hải Dương

Phường Ái Quốc

Thành phố Hải Dương

2,000

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 11/7/2018 đã chấp thuận 1.000 m2 - Bổ sung thêm 2.000 m2.

38

Mrộng Trường mầm non Tuệ Tĩnh

Cty CP DDTGD quốc tế Việt Mỹ

Phường Cẩm Thượng

Thành phố Hải Dương

399

Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh số 1599/QĐ-UBND ngày 25/5/2018;

VI

Huyện Bình Giang

 

 

 

 

 

39

Khu dân cư ven sông Sặt, huyện Bình Giang (hay Khu dân cư Bình Phú)

UBND huyện Bình Giang

TT. Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt và xã Vĩnh Tuy

Huyện Bình Giang

283,200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2594/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh; Chương trình mục tiêu mrộng, chỉnh trang đô thị;

VII

Huyện Kim Thành

 

 

 

 

 

40

Xây dựng chợ đầu mối nông sản Đồng Gia của Doanh nghiệp tư nhân Hải Ninh

Doanh nghiệp tư nhân Hải Ninh

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

73,100

Thông báo số 107/TB-VP ngày 17/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 04/9/2018

41

Xây dựng Trạm bơm nước cấp I cấp nước thô của Nhà máy nước sạch Kim Đính

Doanh nghiệp TN Nam Khương

Xã Kim Đính

Huyện Kim Thành

200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng sổ 3397/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Kim Thành

42

Xây dựng trạm cấp nước thô của Nhà máy cung ứng nước sạch tại xã Tam Kỳ

Hộ ông Nguyễn Văn Hồi

Xã Tam Kỳ

Huyện Kim Thành

500

Quyết định phê duyệt số 41/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND huyện Kim Thành

VIII

Huyện Cẩm Giàng

 

 

 

 

 

43

Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 500kV Phố Nối và các đường dây đấu nối qua địa bàn xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Xã Cẩm Hưng

Huyện Cẩm Giàng

7,500

Quyết định phê duyệt số 1223/QĐ-NPT ngày 13/12/2011 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

44

Điểm dân cư, tái định cư thôn Hộ vệ, xã Cẩm Hưng (phục vụ tái định cư khi thu hồi đất Đường điện 500kV Phố Nối)

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Hưng

Huyện Cẩm Giàng

5,500

Phục vụ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xây dựng Đường điện 500kV Phố Nối đi qua địa bàn xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng

45

Điểm dân cư, tái định cư thôn Mậu Tân, xã Cẩm Hưng (phục vụ tái định cư khi thu hồi đất Đường điện 500kV Phố Nối)

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Hưng

Huyện Cẩm Giàng

17,800

Phục vụ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xây dựng Đường điện 500kV Phố Nối đi qua địa bàn xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng

IX

Huyện Kinh Môn

 

 

 

 

 

46

Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp của Công ty CP Phú Sơn (Cụm CN Phú Thứ)

Công ty cổ phần Phú Sơn

Thị trấn Phú Thứ

Huyện Kinh Môn

37,705

Quyết định chủ trương đầu tư s1589/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh; cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa tại Nghị quyết số 06/2018/NQ HĐND ngày 11/7/2018 (thiếu chấp thuận thu hồi đất).

X

Huyện Nam Sách

 

 

 

 

 

47

Nâng cấp các tuyến đê hữu sông Kinh Thầy, đê hữu sông Lai Vu năm 2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển NT

Các xã Cộng Hòa, Thanh Quang, Nam Tân

Huyện Nam Sách

30,410

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 3255/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh;

 

Tổng cộng

 

 

 

1,415,206

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Biểu 02

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018 của HĐND tỉnh Hi Dương)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích

Văn bản liên quan đến thực hiện dự án công trình

Xã, phường, thị trấn

Huyện, TX thành phố

Tổng diện tích (m2)

Diện tích đất trồng lúa (m2)

I

Thị xã Chí Linh

 

 

 

 

 

 

1

Sân vận động xã Cổ Thành

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

8,700

8,700

Quyết định quy hoạch chi tiết số 1644/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM

2

Khu dân cư Cổ Bồng, thôn Vĩnh Đại

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

66,916

48,000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 439/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

3

Đường Đồng Chóc - Bến Tắm, phường Hoàng Tân

UBND TX Chí Linh

Phường Hoàng Tân

Thị xã Chí Linh

5,000

5,000

Quyết định BCKTKT số 619b/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND TX Chí Linh; Bổ sung diện tích xin chuyển mục đích đất trồng lúa.

4

Nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 37 đi đền Cao xã An Lạc

UBND TX Chí Linh

Xã An Lạc

Thị xã Chí Linh

8,000

8,000

Quyết định phê duyệt BCKTKT số 619a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND TX Chí Linh;

5

Xây dựng chợ Đầu Voi, Vĩnh Đại 1

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

10,000

10,000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 494/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

6

Khu dân cư trại cá - Ninh Giang

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

10,700

10,700

Quyết định quy hoạch chi tiết số 484/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

7

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ khu Ninh Chấp 5, khu Lạc Sơn

UBND phường Thái Học

Phường Thái Học

Thị xã Chí Linh

6,000

1,500

Xử lý công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ theo Luật Đất đai 2013.

8

Khu dân cư Đồng Giỏ, thôn Trụ Thượng

UBND xã Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

30,000

30,000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 488/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM.

9

Khu dân cư Mu 8, thôn Khê Khu

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

3,000

3,000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 492/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu XDNTM

10

Khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân

UBND phường Hoàng Tân

Phường Hoàng Tân

Thị xã Chí Linh

11,600

11,600

Quyết định quy hoạch chi tiết số 489/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu chỉnh trang đô thị.

11

Khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa

UBND phường Cộng Hòa

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

44,500

44,500

Quyết định quy hoạch chi tiết số 482/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu chnh trang đô thị.

12

Xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

15,000

12,000

Quyết định chủ trương đầu tư số 85/QĐ-TANDTC- KHTC ngày 29/6/2018 của Tòa án nhân dân tối cao.

13

Bổ sung diện tích hành lang giao thông và diện tích ảnh hưởng dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel Phú Quý

Cty CP Nhà máy gạch Phú Quý

Xã Lê Lợi

Thị xã Chí Linh

1,539

1,539

Quyết định chtrương đầu tư số 730/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 28/2/2018 của UBND tỉnh.

14

Bổ sung diện tích đất lúa Điểm dân cư mới thôn Chí Linh, xã Nhân Huệ (sau trường THCS xã Nhân Huệ)

UBND xã Nhân Huệ

Xã Nhân Huệ

Thị xã Chí Linh

3,500

3,000

- Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh;

- QĐ phê duyệt điều chỉnh QHCT số 516/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Đấu giá QSDĐ.

15

Khu dân cư cầu Ruồi, thôn Trung Tâm (giai đoạn 1)

UBND xã Hoàng Tiến

Xã Hoàng Tiến

Thị xã Chí Linh

5,100

4,900

QĐ phê duyệt QHCT số 496/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

16

Khu dân cư Đồng Cơ Điện, phường Sao Đỏ

UBND thị xã Chí Linh

Phường Sao Đỏ

Thị xã Chí Linh

37,300

26,700

QĐ phê duyệt QHCT số 940/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị; Đấu giá QSDĐ.

17

Khu dân cư Ninh Chấp 7 phường Thái Học

UBND thị xã Chí Linh

Phường Thái Học

Thị xã Chí Linh

27,000

25,000

QĐ phê duyệt QHCT số 970/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị; Đấu giá QSDĐ.

18

Điểm dân cư Lạc Sơn (cạnh cầu Ninh Chấp) phường Thái Học

UBND thị xã Chí Linh

Phường Thái Học

Thị xã Chí Linh

31,700

31,700

QĐ phê duyệt QHCT số 971/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị; Đấu giá QSDĐ.

19

Khu dân cư Đồng Triều 1, xã Đồng Lạc (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

78,900

77,000

QĐ phê duyệt QHCT số 972/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

20

Khu dân cư Đồng Triều 2, xã Đồng Lạc (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

28,000

27,000

QĐ phê duyệt QHCT số 973/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

21

Đường tránh Quốc lộ 37 đoạn từ phường Chí Minh đến phường Thái Học

UBND thị xã Chí Linh

P. Chí Minh, P. Thái Học

Thị xã Chí Linh

87,500

70,000

Quyết định phê duyệt quy hoạch CT số 974/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị.

22

Điểm dân cư số 1 Đường 17 B, xã Cổ Thành (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

12,000

9,000

QĐ phê duyệt QHCT số 975/QĐ-UBND ngày 19/10/201 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM, phát triển đô thị, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

23

Điểm dân cư số 2 Đường 17B, xã Cổ Thành (giai đoạn 1)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

15,000

11,000

QĐ phê duyệt QHCT số 976/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình phát triển đô thị, nâng cấp xã lên phường; Đấu giá QSDĐ.

24

Khu dân cư Kỹ Sơn trên, xã Tân Dân (Giáp Quốc lộ 37)

UBND thị xã Chí Linh

Xã Tân Dân

Thị xã Chí Linh

45,000

44,000

QĐ phê duyệt QHCT số 977/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình phát triển đô thị, nâng cấp xã lên phường; Đu giá QSDĐ.

II

Huyện Thanh Miện

 

 

 

 

 

 

25

Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em của Nhà đu tư Global Lead Investment Limited (Cụm CN Đoàn Tùng)

Nhà đu tư Global Lead Investment Limited

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

79,590

60,110

Quyết định chủ trương đầu tư số 2504/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh;

26

Nhà sản xuất đồ chơi trẻ em của Công ty TNHH TM Bình Nguyên (Cụm CN Đoàn Tùng)

Cty TNHHTM Bình Nguyên

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

28,410

23,570

Thông báo số 70/TB-VP ngày 27/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Ch tch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21/6/2018.

27

Nhà máy sản xuất cần câu cá của Công ty TNHH Hearty Rise Vn (Cụm CN Đoàn Tùng)

Công ty TNHH Hearty Rise Vn (Ngư Thác)

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

27,180

24,930

Quyết định chủ trương đầu tư số 1983/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh.

28

Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em và phụ trợ đồ chơi Orient Mark development limited (Cụm CN Đoàn Tùng)

Nhà đầu tư Orient Mark development limited

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

20,200

16,150

Thông báo chấp thuận số 311-TB/HU ngày 04/6/2018 của Huyện ủy Thanh Miện

29

Nhà máy sản xuất thực phẩm

Cty CP Keki Việt Nam

Thị trấn Thanh Miện

Huyện Thanh Miện

22,500

21,000

Thông báo chấp thuận số 305-TB/HU ngày 22/5/2018 của Huyện ủy Thanh Miện

30

Xây dựng Nhà máy sản xuất màng nhựa phức hp cao cấp

Cty CP Dragon Packaging Vietnam

Thị trấn Thanh Miện

Huyện Thanh Miện

17,076

15,576

Thông báo chấp thuận số 277-TB/HU ngày 27/02/2018 của Huyện ủy Thanh Miện

31

Xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới Thanh Miện

Cty CP đầu tư và phát triển Thanh Miện

Thị trấn Thanh Miện

Huyện Thanh Miện

56,000

50,000

Thông báo chấp thuận s220-TB/HU ngày 08/12/2017 của Huyện ủy Thanh Miện

III

Huyện Ninh Giang

 

 

 

 

 

 

32

Điểm dân cư xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang

UBND xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

Huyện Ninh Giang

2,989

2,989

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1030/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND huyện Ninh Giang; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

33

Điểm dân cư mới thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe

UBND xã Ứng Hòe

Xã Ứng Hòe

Huyện Ninh Giang

8,829

6,937

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1267/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND huyện Ninh Giang; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

34

Điểm dân cư mới thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe

UBND xã Ứng Hòe

Xã Ứng Hòe

Huyện Ninh Giang

30,587

21,303

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1291/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND huyện Ninh Giang; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

35

Nhà máy may xuất khẩu Mastina (Cụm CN Nghĩa An)

Công ty Maa-Venus Co., Ltd.

Xã Nghĩa An

Huyện Ninh Giang

30,870

22,780

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8736422838, chứng nhận lần đầu ngày 02/02/2017 của Sở kế hoạch và Đầu tư; Quyết định thu hồi đất, GPMB số 777/QĐ-UBND ngày 31/5/2017; đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng tại Văn bản xác nhận s01/CV-HĐ ngày 30/6/2017.

IV

Huyện Gia Lộc

 

 

 

 

 

 

36

Mở rộng Trụ sở HĐND, UBND xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Huyện Gia Lộc

6,002

4,946

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2689/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

37

Bổ sung diện tích Xây dựng sân vận động và khu thể thao tổng hợp xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Huyện Gia Lộc

3,305

2,714

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 10207/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

V

Thành phố Hải Dương

 

 

 

 

 

 

38

Bổ sung diện tích công trình cải tạo, mở rộng đường liên xã thuộc phường Ái Quốc (đoạn từ thôn Ngọc trì, phường Ái Quốc đi xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách)

UBND thành phố Hải Dương

Phường Ái Quốc

Thành phố Hải Dương

3,000

3,000

Quyết định chủ trương đầu tư số 1868/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND thành phố Hải Dương.

39

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồ gỗ nội thất, hàng may mặc của hộ GĐ ông Nguyễn Xuân Nghĩa

Hộ GĐ ông Nguyễn Xuân Nghĩa

Xã An Châu

Thành phố Hải Dương

4,979

4,630

Thông báo chấp thuận dự án số 864/TB-UBND ngày 30/6/2016 của UBND TP. Hải Dương;

VI

Huyện Bình Giang

 

 

 

 

 

 

40

Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh cơ khí, cho thuê kho bãi, nhà xương hộ gia đình Phạm Duy Tuấn

Hộ ông Phạm Duy Tuấn

Xã Vĩnh Tuy

Huyện Bình Giang

6,113

6,113

Quyết định chtrương đầu tư số 1762/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện Bình Giang;

41

Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh cơ khí, cho thuê kho bãi, nhà xưởng hộ gia đình Phạm Hùng Cường

Hộ ông Phạm Hùng Cường

Xã Vĩnh Tuy

Huyện Bình Giang

6,247

6,247

Quyết định chủ trương đầu tư số 1763/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện Bình Giang;

VII

Huyện Kim Thành

 

 

 

 

 

 

42

Cơ sở kinh doanh thiết bị nội thất và vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thiên Hoàng Lan

Cty TNHH Thiên Hoàng Lan

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

11,000

9,500

Quyết định chủ trương đầu tư s3436/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương

43

Xây dựng cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy và xe đạp điện của Công ty TNHH Ngọc Linh.

Cty TNHH Ngọc Linh

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

28,400

24,700

Thông báo số 107/TB-VP ngày 17/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 04/9/2018

44

Xây dựng chợ đầu mối nông sản Đồng Gia của Doanh nghiệp tư nhân Hải Ninh

Doanh nghiệp tư nhân Hải Ninh

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

73,100

66,200

Thông báo số 107/TB-VP ngày 17/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 04/9/2018

45

Xây dựng cơ sở gia công tôn thép tổng hợp và kinh doanh đồ gỗ nội thất của Công ty TNHH TM Trương Nhài

Công ty TNHH TM Trương Nhài

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

28,900

21,100

Thông báo số 107/TB-VP ngày 17/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 04/9/2018

46

Xây dựng dự án sản xuất bao bì màng phức hợp VITA của Công ty cổ phần Quốc tế VITA

Công ty Cổ phần Quốc tế VITA

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

37,900

32,600

Thông báo số 107/TB-VP ngày 17/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 04/9/2018

47

Mở rộng cửa hàng bán lẻ xăng dầu và sửa chữa bảo dưỡng, trông giữ xe ô tô Đồng Gia

Công ty CP vật tư xăng dầu Hà Nội

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

8,600

7,500

Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh số 3278/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương

VII

Huyện Cẩm Giàng

 

 

 

 

 

 

48

Điểm dân cư, tái định cư thôn Mậu Tân, xã Cẩm Hưng (phục vụ tái định cư khi thu hồi đất Đường điện 500kV Phố Nối)

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Hưng

Huyện Cẩm Giàng

17,800

17,200

Phục vụ tái định cư khi thu hồi đất xây dựng Đường điện 500kV Phố Nối đi qua địa bàn xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng

 

Tổng cộng

 

 

 

1,151,532

995,634

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND chấp thuận về thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2018 do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121