Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND danh mục công trình dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Huế

Số hiệu: 14/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7392/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thống nhất danh mục 199 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là 790,57 ha. (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 158,43 ha đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 142 công trình, dự án. Cụ thể:

- Diện tích đất lúa: 128,86 ha;

- Diện tích đất rừng phòng hộ: 13,1 ha;

- Diện tích đất rừng đặc dụng: 16,47 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

3. Cho phép tiếp tục thực hiện 294 công trình, dự án án cần thu hồi đất với tổng diện tích 1.871,77 ha, trong đó: 93 công trình, dự án với diện tích 727,45 ha chuyển tiếp từ năm 2015 sang thực hiện năm 2017 và 201 công trình, dự án với diện tích 1.144,32 ha chuyển tiếp từ năm 2016 sang thực hiện năm 2017 (chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm).

4. Cho phép tiếp tục thực hiện 234 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với tổng diện tích xin chuyển mục đích là 362,51 ha, trong đó: 72 công trình, dự án với diện tích chuyển mục đích 139,52 ha chuyển tiếp từ năm 2015 sang thực hiện năm 2017 và 162 công trình, dự án với diện tích chuyển mục đích 222,99 ha chuyển tiếp sang thực hiện từ năm 2016 sang thực hiện năm 2017 (chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách mà chưa có trong danh mục được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết này thì Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất để tổ chức thực hiện theo quy định, đồng thời tổng hợp bổ sung vào danh mục và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

Huyện Quảng Điền

3,32

 

1

Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ

Xã Quảng Phú, Xã Quảng Thọ

0,60

Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 3/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đê kết hợp giao thông Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ.

2

Điểm dân cư Ruộng họ - Xuân Tùy

 Xã Quảng Phú

1,40

Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 UBND huyện Quảng Điền phê duyệt quy hoạch các điểm dân cư; Quyết định số 3384 ngày 31/10/2016 UBND huyện phê duyệt chủ trương và quy mô đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu dân cư Ruộng họ - Xuân Tùy, xã Quảng Phú. Hạng mục: giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ địa chính khu đất, đầu tư hạ tầng giao thông.

3

Đường nối thôn Phước Lập - Hà Đồ

Xã Quảng Phước

0,32

Quyết định 5629/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Quảng Điền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường liên thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước

4

Hạ tầng khu dân cư Đông Quảng Lợi

Xã Quảng Lợi, thị trấn Sịa

1,00

Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 UBND huyện phê duyệt dự án GPMB Khu dân cư Đông xã Quảng Lợi (giai đoạn 1)

Huyện Nam Đông

5,46

 

1

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông

TT. Khe Tre

0,25

Công văn số 409/CTHADS-VP ngày 21/9/2015 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Xây dựng vỉa hè mương thoát nước Khu vực 4 đi xã Hương Lộc

TT. Khe Tre

0,51

Quyết định số 1148/QĐ-UBND của huyện Nam Đông ngày 19/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Vĩa hè, mương thoát nước đường Khu vực 4 thị trấn Khe Tre đi Hương Lộc

3

Đường nội thị Khu vực 4 giáp từ Đặng Hữu Khuê đến nhà ông Thừa

TT. Khe Tre

0,32

Quyết định số 1133/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường nội thị khu vực 4 giáp từ Đặng Hữu Khuê đến nhà ông Thừa

4

Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến nhà ông Đinh

TT. Khe Tre

0,04

Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

5

Hệ thống thoát nước: Tổ dân phố 2 (0,02 ha); tổ dân phố 1 (0,03 ha); tổ dân phố 4 (0,06 ha)

TT. Khe Tre

0,11

Quyết định số 381/QĐ- UBND của UBND huyện Nam Đông ngày 28/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thoát nước Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre.

6

Cầu thôn 6, xã Thượng Quảng

Xã Thượng Quảng

0,06

Quyết định số 459/QĐ-UBND của huyện Nam Đông ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cầu thôn 6, xã Thượng Quảng

7

Đường sản xuất Cha Moong

Xã Thượng Lộ

1,50

Quyết định số 758/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 14/4/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất Cha Moong, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông

8

Đường trục chính trung tâm huyện (đoạn qua nhà bà Yến)

Xã Hương Phú

0,07

Quyết định số 284/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ngày 10/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường trục chính trung tâm huyện (đoạn qua nhà bà Yến)

9

Hạ tầng Khu TĐC Thượng Nhật

Xã Thượng Nhật

2,30

Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng khu tái định cư Thượng Nhật

10

XD kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ Chợ Nam Đông đi cầu C9

Xã Hương Giang

0,10

Quyết định số 690/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ chợ Hương Giang đến cầu C9 huyện Nam Đông

11

Trường Mầm non Thượng Long

Xã Thượng Long

0,10

Quyết định số 2479/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Thượng Long

12

Nâng cấp đường liên xã từ ngã tư nhà bia (cũ) xã Hương Hữu đến thôn 3 xã Hương Giang

Xã Hương Hữu

0,10

Quyết định số 2179/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp đường liên xã từ ngã tư nhà bia (cũ) xã Hương Hữu đến thôn 3 xã Hương Giang

Huyện Phong Điền

113,20

 

1

Xây dựng mạch 2 đường dây 220kv Đông Hà - Huế

Thị trấn Phong Điền, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong Thu, Phong An

0,80

Quyết định số 1661/QĐ-EVNNPT ngày 03/8/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia về việc thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình mạch 2 đường dây 220KV Đông Hà - Huế; Công văn số 5214/UBND- CN ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thỏa thuận hướng tuyến mạch 2 đường dây 220kv Đông Hà - Huế

2

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Phong An - Phong Sơn - Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Xã Phong An - Phong Sơn - Phong Xuân

7,90

Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Phong An - Phong Sơn, Phong Xuân, huyện Phong Điền.

3

Đường liên xã Phong An - thị trấn Phong Điền

Xã Phong An, thị trấn Phong Điền

4,65

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng đường liên xã Phong An - thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

4

Hệ thống đê nội đồng Ngũ Điền

Xã Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Môn, Điền Hương, Điền Hải

6,80

Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Hệ thống đê nội đồng Ngũ Điền, huyện Phong Điền

5

Hệ thống các trường mầm non huyện Phong Điền (Mầm non Hoa sen, mầm non Điền Lộc, mầm non Phong Chương II)

Thị Trấn Phong Điền, Điền Lộc, Phong Sơn, Phong Hòa, Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Hiền

0,34

Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống các trường mầm non huyện Phong Điền.

6

Chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Thị trấn Phong Điền

0,05

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

7

Mở rộng đường từ tỉnh lộ 6 đến đường Văn Lang

Thị trấn Phong Điền

0,10

Quyết định số 5351/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND huyện Phong Điền về việc phê chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường từ TL 6 đến đường Văn Lang.

8

Mở rộng đường tỉnh lộ 9 qua thị trấn Phong Điền đoạn từ quốc lộ 1A đi nhà máy xi măng Đồng Lâm

Thị trấn Phong Điền

2,60

Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh 9 đoạn qua thị trấn đoạn từ QL 1A đi nhà máy xi măng Đồng Lâm

9

Chỉnh trang khu dân cư Trạch Thượng 2

Thị trấn Phong Điền

1,90

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chỉnh trang khu dân cư Trạch Thượng 2 thuộc tổ dân phố Trạch Thượng 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

10

Khu dân cư Hạ Cảng

Thị trấn Phong Điền

1,50

Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư Hạ Cảng thuộc tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

11

Chỉnh trang khu dân cư sau đài phát thanh huyện Phong Điền

Thị trấn Phong Điền

0,08

Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chỉnh trang khu đất ở sau Đài phát thanh huyện Phong Điền thuộc tổ dân phố Trạch Thượng 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

12

Chỉnh trang khu dân cư đường Hồ Nguyên Trừng

Thị trấn Phong Điền

0,66

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chỉnh trang khu dân cư đường Hồ Nguyên Trương thuộc tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

13

Khu chế biến nông lâm sản tập trung (Do UBND thị trấn làm chủ đầu tư)

Thị trấn Phong Điền

5,00

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu chế biến nông lâm sản tập trung thuộc địa bàn Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền

14

Đường liên thôn Khánh Mỹ và thôn Vĩnh Nguyên

Thị Trấn Phong Điền

0,25

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: đường thôn Khánh Mỹ và thôn Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền.

15

Nhà làm việc các cơ quan chuyên môn của huyện

Thị trấn Phong Điền

0,15

Quyết định số 5350/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà làm việc các cơ quan chuyên môn của huyện

16

Khu dân cư Xạ Biêu giai đoạn 2

Thị trấn Phong Điền

2,50

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Xạ Biêu giai đoạn 2 thuộc tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

17

Khu dân cư thôn Giáp Nam

Xã Điền Lộc

0,60

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND xã Điền Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền

18

Khu dân cư trung tâm xã Điền Hòa

Xã Điền Hòa

0,70

Quyết định số: 166/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Điền Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu dân cư trung tâm xã

19

Đường giao thông vùng kinh tế trang trại xã Điền Hòa

Xã Điền Hòa

2,30

Quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông vùng kinh tế trang trại xã Điền Hòa

20

Trạm Bơm Hói Dương, Hói Mới

Xã Điền Hòa

0,20

Quyết định sô 6476/QĐ-UBND và Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Hói Dương, Hói Mới, xã Điền Hòa

21

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc thôn Hải Nhuận

Xã Phong Hải

0,50

Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND xã Phong Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc thôn Hải Nhuận, xã Phong Hải, huyện Phong Điền

22

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc thôn Hải Thành

Xã Phong Hải

1,10

Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND xã Phong Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc thôn Hải Thành, xã Phong Hải, huyện Phong Điền

23

Đường thôn Đông Lái

Xã Phong Thu

0,31

Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình đường thôn Đông Lái, xã Phong Thu.

24

Khu dân cư dọc đường tránh phía Tây

Xã Phong Thu

1,50

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND xã Phong Thu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nông thôn mới dọc theo đường tránh phía Tây, xã Phong Thu, huyện Phong Điền

25

Khu dân cư trung tâm xã Phong Thu

Xã Phong Thu

1,50

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND xã Phong Thu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư trung tâm xã Phong Thu, huyện Phong Điền

26

Trụ sở HĐND và UBND xã Phong An

Xã Phong An

0,68

Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình trụ sở HĐND và UBND xã Phong An

27

Khu dân cư dọc đường tránh chợ An Lỗ

Xã Phong An

1,20

Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư nông thôn dọc đường tránh chợ An Lỗ, xã Phong An, huyện Phong Điền

28

Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền

Xã Phong An

1,60

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền

29

Chỉnh trang khu dân cư thôn Thượng An 2

Xã Phong An

2,00

Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền

30

Chỉnh trang khu dân cư thôn Thượng An 1

Xã Phong An

0,70

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn Thượng An 1, xã Phong An, huyện Phong Điền

31

Chỉnh trang khu dân các thôn Phò Ninh, Đông Lâm, Đông An và Phường Hóp và Vĩnh Hương

Xã Phong An

3,35

Quyết định số 6455/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc các thôn Thượng An, Phò Ninh, Đồng Lâm, Đông An, Phường Hóp và Vĩnh Hương, xã Phong An, huyện Phong Điền

32

Hạ tầng nghĩa trang nghĩa địa các thôn Đông Lâm và Phò Ninh

Xã Phong An

2,00

Quyết định số 192/QĐ-UBND và Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân thôn Phò Ninh, Đông Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền

33

Chỉnh trang khu dân cư thôn Xuân Lộc, Xuân Điền Lộc, Hòa Xuân, Xuân Lộc, Vinh Phú, Vinh Ngạn, Cổ Xuân -Quảng Lộc, Bình An

Xã Phong Xuân

3,95

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND xã Phong Xuân về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang khu dân cư thôn Hòa Xuân, Xuân Lộc, Vinh Ngạn, Xuân Điền Lộc, Cổ Xuân - Quảng Lộc, Vinh Phú, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

34

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn Hiền An 2

Xã Phong Xuân

6,00

Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND xã Phong Xuân về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang khu dân cư thôn Hiền An 2, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

35

Chỉnh trang khu dân cư thôn Tân Lập

Xã Phong Xuân

2,80

Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang khu dân cư thôn Tân Lập, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

36

Nhà bia di tích lịch sử cách mạng Dốc Ba Trục

Xã Phong Xuân

1,00

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND xã Phong Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nhà bia di tích lịch sử cách mạng Dốc Ba Trục

37

Chỉnh trang khu dân cư thôn Sơn Quả

Xã Phong Sơn

2,50

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND xã Phong Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Chỉnh trang khu dân cư nông thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

38

Mở rộng chợ Phong Sơn

Xã Phong Sơn

0,98

Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND xã Phong Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu phố chợ Phong Sơn

39

Chỉnh trang khu dân cư các thôn Hiền Sỹ, Tứ chánh, Phổ Lại, Công Thành, Cổ Bi 1, Cổ Bi 2

Xã Phong Sơn

3,50

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND xã Phong Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Chỉnh trang khu dân cư nông thôn Hiền Sỹ, Tứ chánh, Phổ Lại, Công Thành, Cổ Bi 1, Cổ Bi 2, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

40

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn Trung Đồng

Xã Điền Hương

0,54

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND Điền Hương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chỉnh trang khu dân cư nông thôn Trung Đồng.

41

Hệ thống giao thông khu trung tâm xã Điền Hương

Xã Điền Hương

0,25

Quyết định số 6850/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống giao thông khu trung tâm xã Điền Hương

42

Khu dân cư trung tâm xã Điền Hương

Xã Điền Hương

3,50

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND Điền Hương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Điền Hương

43

Chỉnh trang khu dân cư thôn Thanh Hương Tây, Thanh Hương Đông

Xã Điền Hương

0,90

Quyết định số 117/QĐ-UBND và Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND Điền Hương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thuộc Thanh Hương Tây, Thanh Hương Đông.

44

Hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát ven biển xã Điền Hương (giai đoạn 2)

Xã Điền Hương

4,00

Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát ven biển xã Điền Hương, huyện Phong Điền

45

Cầu Lương Mai

Xã Phong Bình

0,20

Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cầu Lương Mai, tỉnh lộ 4 tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền

46

Khu dân cư thôn Vĩnh An

Xã Phong Bình

0,90

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND xã Phong Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Vĩnh An, xã Phong Bình

47

Chỉnh trang khu dân cư thôn Tả Hữu Tự (dọc đường Phò Trạch đi Siêu Quần)

Xã Phong Bình

0,50

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND xã Phong Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Tả Hữu Tự, xã Phong Bình

48

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thuộc các thôn Nhất Phong, Mỹ Phú và khu dân cư nông thôn các thôn Chính An, Đại Phú và Trung Thạnh, Phú Lộc

Xã Phong Chương

3,68

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của UBND xã Phong Chương về duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang xây dựng công trình khu dân cư nông thôn mới thuộc các thôn Nhất Phong, Mỹ Phú và khu dân dân cư xen ghép các thôn Chính An, Đại Phú, Trung Thạnh và Phú Lộc, xã Phong Chương, huyện Phong Điền

49

Khu dân cư mới thôn 2

Xã Điền Hải

1,20

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND xã Điền Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu dân cư mới thôn 2 (khu dân cư từ Tam Giang đi Phong Hải) xã Điền Hải, huyện Phong Điền

50

Khu dân cư trung tâm xã Điền Hải

Xã Điền Hải

1,12

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND xã Điền Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đất ở khu trung tâm xã Điền Hải

51

Chỉnh trang khu dân cư thuộc các thôn Chùa-Thiềm Thượng, Niêm, Đông Thượng, Trung Cọ-Mè, Trạch Phổ, Can Cư Nam

Xã Phong Hòa

2,00

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND xã Phong Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư thuộc các thôn Chùa Thiềm Thượng, Niêm, Đông Thượng, Trung Cọ - Mè, Trạch Phổ, Can Cư Nam

52

Đường liên thôn xã Phong Hòa: Tuyến Trạch Phổ -Thuận Hòa - Tư và tuyến Chùa Thiềm Thượng

Xã Phong Hòa

0,26

Quyết định số 6482/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phong Điền về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình các tuyến đường liên thôn xã Phong Hòa hạng mục tuyến Chùa Thiềm Thượng và tuyến Trạch Phổ - Thuận Hòa - Tư

53

Nâng cấp, sửa chữa đập Hào

Xã Phong Hòa

4,39

Quyết định 2306/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa đập Hào xã Phong Hòa

54

Mở đường nội thôn bản Hạ Long (3 tuyến)

Xã Phong Mỹ

1,15

Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Ủy bản nhân dân tỉnh ngày 22/8/2016 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường giao thông điểm dân cư bản Hạ Long

55

Hạ tầng khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ

Xã Phong Mỹ

1,10

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng xây dựng công trình hạ tầng khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

56

Vỉa hè khu trung tâm thương mại An Lỗ

Xã Phong Hiền

0,23

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Vỉa hè khu trung tâm thương mại An Lỗ.

57

Dự án Khu tái định cư xây dựng Dự án mở rộng chợ An Lỗ

Xã Phong Hiền

0,70

Quyết định số 5353/QĐ - UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án mở rộng chợ An Lỗ, xã Phong Hiền

58

Các tuyến đường nội thị khu dân cư - dịch vụ khu công nghiệp Phong Điền

Xã Phong Hiền

0,14

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng dự án các tuyến đường nội thị khu dân cư - dịch vụ khu công nghiệp Phong Điền

59

Dự án chỉnh trang các khu dân cư nông thôn mới thôn Bắc Triều Vịnh, An Lỗ, Cao Ban - Truông Cầu - La Vần, Hiền Lương

Xã Phong Hiền

6,30

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong Hiền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang các khu dân cư nông thôn mới thôn Bắc Triều Vịnh, An Lỗ, Cao Ban - Truông Cầu - La Vần, Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền

60

Dự án chỉnh trang các khu dân cư nông thôn mới thôn Gia Viên, Cao Xá, Sơn Tùng, Hưng Long - Thượng Hòa

Xã Phong Hiền

3,64

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong Hiền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang các khu dân cư nông thôn mới thôn Gia Viên, Cao Xá, Sơn Tùng, Hưng Long -Thượng Hòa, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

61

Các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, 8 (xã Điền Hải) và thôn 9 (xã Điền Hòa)

Xã Điền Hải

0,25

Quyết định số 103a/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND xã Điền Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 9; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 và Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND xã Điền Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Nhà văn hóa thôn 6, 8 xã Điền Hải

Huyện Phú Vang

178,88

 

1

Khu đấu giá Tân Mỹ (TDP Tân Mỹ)

Thị trấn Thuận An

1,50

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2

Tuyến đường bê tông từ nhà mụ Ché đến giáp đường liên thôn (TDP Thanh Lam)

Thị trấn Phú Đa

0,05

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

3

Tuyến đường bê tông từ TL10C đến giáp TL 10B

Thị trấn Phú Đa

0,10

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

4

Đường từ cầu mốc giới đi ông Thám; Từ cổng làng văn hóa ra trằm thôn Xuân Thiên Thượng

Xã Vinh Xuân

0,90

Quyết định số 1264/QĐ -UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

5

Hạ tầng kỹ thuật Khu quy hoạch thôn Xuân Thiên Thượng

Xã Vinh Xuân

0,60

Quyết định số 5459/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

6

HTKT Khu quy hoạch dân cư Vinh Vệ (thôn Vinh Vệ)

Xã Phú Mỹ

0,80

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

7

HTKT Khu quy hoạch dân cư Mỹ Lam (thôn Mỹ Lam)

Xã Phú Mỹ

1,60

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

8

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn An Lưu

Xã Phú Mỹ

1,30

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

9

Đất ở đấu giá thôn Triều Thủy

Xã Phú An

0,90

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

10

Đấu giá đất ở thôn Ngọc Anh

 Xã Phú Thượng

1,40

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

11

Khu tái định cư Mỹ An

Xã Phú Dương

3,50

Thông báo kết luận số 211/UBND ngày 22/07/2016 của đồng chí Nguyễn Văn Cao nghe báo cáo phương án kiến trúc quy mô đầu tư dự án: Khu nghĩ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An.

12

HTKT khu đấu giá Dương Nổ Cồn

Xã Phú Dương

2,00

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

13

Đất ở đấu giá Thạch Căn

Xã Phú Dương

0,45

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

14

Quy hoạch khu dân cư Kênh Tắc

Xã Vinh Thái

0,50

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

15

Đường GTNĐ từ TL 18 đến Hà Trữ A

Xã Vinh Thái

0,10

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

16

Tuyến Đê A Vinh Hà

Xã Vinh Hà

0,10

Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

17

Đường quy hoạch Vinh Thanh - Tuyến số 5 (Đoạn từ đường vào Chợ đến đường ra Bến phà cũ)

Xã Vinh Thanh

1,00

Quyết định 619/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch đấu thầu dự án

18

Đường giao thông Mai Bá Trai nối dài

Thị trấn Phú Đa

0,20

Quyết định 620/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch đấu thầu dự án

19

Đường giao thông nông thôn Di Đông, Sư Lỗ Thượng, Sư Lỗ Đông

Xã Phú Hồ

0,12

Quyết định số 957/QĐ -UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

20

Mở rộng khu dân cư Diên Trường

Thị trấn Thuận An

1,00

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

21

Đê bao Hà Mướp kết hợp GTNĐ

Xã Vinh Hà

0,90

Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

22

Kênh tưới tự chảy

Xã Vinh Thái

0,50

Quyết định 3809/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

23

Kênh tưới thôn 1

Xã Vinh An

0,46

Quyết định 3810/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

24

Trạm bơm Thanh Đàm

Xã Phú Thanh

0,40

Quyết định 3811/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

25

Đất ở xen cư thôn Dưỡng Mong

Xã Phú Mỹ

0,50

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

26

Đường Chợ Mai - Tân Mỹ

Xã Phú An; Phú Thượng; Phú Dương; Thị trấn Thuận An

44,00

Công văn số 208/HĐND-TH ngày 29/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư.

27

Khu du lịch Mỹ An 1

Xã Phú An; Thị trấn Thuận An

74,00

Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề xuất dự án Đường Mỹ An - Thuận An theo hình thức hợp đồng BT

28

Khu du lịch Mỹ An 2

Xã Phú Dương; Phú An

40,00

Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề xuất dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài theo hình thức hợp đồng BT

Thị xã Hương Trà

6,97

 

1

Đường nội thị tổ dân phố 4 (dài 350 m)

Phường Tứ Hạ

0,50

Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

2

Đường nội thị tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn (điểm đầu giao QL1A, điểm cuối giao đường Quy hoạch số 4)

Phường Hương Văn

0,46

Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Nâng cấp mở rộng đường Bê tông Khai Hào

Phường Hương Xuân

0,03

Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

4

Xây dựng mới đường nối từ đường Trần Trung Lập vào khu dân cư Sơn Công 1 (ngã tư đường Ngự dài 205 m)

Phường Hương Vân

0,12

Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

5

Mở rộng đường Trần Trung Lập đoạn từ Khe Trái (UBND phường) đến Cầu Kèn

Phường Hương Vân

0,74

Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

6

Xây dựng mới tuyến đường nội thị số 5 trung tâm phường Hương Chữ

Phường Hương Chữ

0,42

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

7

Đường An Đô Hạ (Kim Phụng - khu dân cư dài 1140 m)

Phường Hương Chữ

0,30

Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

8

Xây dựng nhà máy nước sạch

Xã Hương Phong

0,33

Công văn số 4904/UBND-ĐC ngày 23/09/2013 của UBND tỉnh về việc xem xét giao đất để xây dựng nhà máy nước sạch Hương Phong: Công văn 543/UBND-ĐC ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho thuê đất để xây dựng nhà máy nước sạch

9

Nâng cấp Đê Tây phá Tam Giang đoạn qua Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619; và Km35+735 đến Km41+236

Xã Hương Phong

1,50

Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 02/03/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Nâng cấp đê Tây Phá Tam Giang đoạn qua Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619; và Km35+735 đến Km41+236

10

Hệ thống Đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh

Xã Hương Phong Xã Hương Vinh

0,80

Quyết định 492/QĐ -UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh; Quyết định 1860/QĐ -UBND ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh

11

Mở rộng trường Tiểu học số 1 Hương Toàn

Xã Hương Toàn

0,20

Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Tường rào và sân Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn

12

Đường trục thôn Đông Hòa

Xã Bình Điền

0,21

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; và Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

13

Xây dựng đường bê tông thôn Vĩnh Trị

Xã Hải Dương

0,11

Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà về phê duyệt chủ trương đầu tư. Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao dự toán NSNN thị xã

14

Cụm Công nghiệp Tứ Hạ

Phường Tứ Hạ

1,25

Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất khẩu

Huyện Phú Lộc

104,10

 

1

Khu nghĩa trang nhân dân xã Lộc Sơn (giai đoạn 1 và giai đoạn 2)

Xã Lộc Sơn

10,00

Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Nghĩa trang nhân dân xã Lộc Sơn (giai đoạn 1).

2

Khu dân cư Hạ Thủy Đạo

Xã Lộc Sơn

9,00

Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hạ Thủy Đạo.

3

Điểm dân cư nông thôn Hạ Thủy Đạo mở rộng (Khu tái định cư Hạ Thủy Đạo)

Xã Lộc Sơn

3,00

Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Hạ Thủy Đạo.

4

TBA 110KV La Sơn và đấu nối

Xã Lộc Sơn

0,69

Quyết định số 5061/QĐ-BCT ngày 04/10/2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020; Quyết định số 3673/QĐ-EVNCPC ngày 10/6/2016 của Tổng Công ty điện lực miền Trung về việc giao quản lý dự án TBA La Sơn và đấu nối.

5

Khu dân cư Âu Thuyền

Xã Lộc Trì

3,24

Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Âu Thuyền.

6

Xây dựng Chợ thị trấn Lăng Cô

Thị trấn Lăng Cô

2,60

Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Chợ thị trấn Lăng Cô.

7

Đường dân sinh ra biển cạnh Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Lăng Cô

Thị trấn Lăng Cô

0,60

Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 9/9/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dân sinh ra biển cạnh Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Lăng Cô.

8

Đường xóm trên (Quốc lộ 49B ông Châu đến nghĩa địa)

Xã Vinh Giang

0,21

Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường xóm trên (Quốc lộ 49B ông Châu đến nghĩa địa).

9

Đường Đê Đông Phá, Đầm Làng, Văn Chỉ; Đường bê tông GT nông thôn QL49B đến Trung Kiều

Xã Vinh Hưng

1,90

Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Đê Đông Phá, Đầm Làng, Văn Chỉ; Đường bê tông GT nông thôn QL49B đến Trung Kiều.

10

Khu tái định cư phục vụ DA Đường ven sông Truồi về khu DTLS Đình Bàn Môn; tại thôn Đông, thôn Nam, thôn Xuân Lai (mở rộng)

Xã Lộc An

1,50

Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư phục vụ DA Đường ven sông Truồi về khu DTLS Đình Bàn Môn.

11

Nạo vét kênh cách ly

Xã Vinh Hải

1,20

Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nạo vét kênh cách ly.

12

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải

Xã Vinh Hải

12,50

Công văn số 433/UBND-XDHT ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc; Công văn số 9549/BHKĐT-KTNN ngày 30/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc; Công văn số 249/HĐND-TH ngày 31/12/2015 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc.

13

Sân vận động xã Vinh Hiền

Xã Vinh Hiền

2,50

Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân vận động xã Vinh Hiền.

14

Nâng cấp cầu và đường ra biển Bình An

Xã Lộc Vĩnh

0,46

Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường và cầu ra biển Bình An, huyện Phú Lộc

15

Trường Mầm non Bắc Hà

Thị trấn Phú Lộc

0,50

Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Bắc Hà

16

Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn Quốc gia Bạch Mã

Thị trấn Phú Lộc

8,40

Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn Quốc gia Bạch Mã.

17

Chợ Đồi (Chợ Sông Đầm)

Xã Lộc Điền

1,50

Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chợ Đồi (Chợ Sông Đầm), xã Lộc Điền.

18

Khai thác đá khối Gabro (Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế)

Xã Lộc Điền

5,00

Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khai thác đá khối Gabro để chế biến đá ốp lát tại thôn Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

19

Đầu tư khai thác và chế biến đá Gabro (giai đoạn 2) (Tổng 70,9ha, đã thu hồi 44,6ha)

Xã Lộc Điền

26,30

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2409/GP-BTNMT ngày 20/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Giấy Chứng nhận đầu tư số 4268788785 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 19/9/2016.

20

Nâng cấp mở rộng Cống Quan, huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

8,00

Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Cống Quan, huyện Phú Lộc.

21

Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Hồ Truồi

Huyện Phú Lộc

4,00

Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Hồ Truồi; Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Nâng cấp Hồ Truồi.

22

Kè chống sạt lở bờ sông Truồi đoạn qua xã Lộc An và Lộc Điền

Xã Lộc An, Xã Lộc Điền

1,00

Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Kè chống xói lở bờ sông Truồi đoạn qua các xã Lộc An và Lộc Điền.

Huyện A Lưới

128,80

 

1

Nâng cấp đường Vỗ Át

Thị trấn A Lưới

0,20

QĐ 2861/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Vỗ Át, CV số 600/UBND-TCKH ngày 10/10/2016 về việc chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017 (thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

2

Thủy điện Sông Bồ

Các xã Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hương Lâm và Hương Phong

125,00

Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v Chủ trương đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô 9 nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Sông Bồ huyện A Lưới.

3

Kè chống sạt lở nhánh sông Tà Rình

Xã Hồng Quảng

0,40

Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh TT Huế vv phê duyệt BC KTKT đầu tư XD công trình Kè chống sạt lở nhánh sông Tà Rình

4

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới phục vụ SX thuộc khu tái định cư thủy điện A Lưới

Xã Hồng Thượng

1,00

QĐ số 688/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh TT Huế Về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng

5

Đường giao thông thôn Kêr 1 đi thôn Kêr 2, xã Hồng Thủy

Xã Hồng Thủy

1,20

QĐ 2860/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Đường giao thông Thôn Kêr 1 đi thôn Kêr 2 xã Hồng Thủy; CV số 600/UBND-TCKH ngày 10/10/2016 về việc chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017 (thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)

6

Đường giao thông từ QL 49 đến cầu Ưng Hồng

Xã Hồng Hạ

1,00

Quyết định số 2710, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Ưng Hồng, huyện A Lưới.

Thành phố Huế

72,12

 

1

Nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ - An Hòa (từ cửa vào sông An Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh)

Phường An Hòa, Hương Sơ

2,56

Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án đầu tư

2

Nạo vét và xây dựng kè hói Hàng Tổng (đoạn 1) - Hương Sơ (từ cửa sông An Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh)

Phường An Hòa, Hương Sơ

3,60

Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án đầu tư

3

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế

An Vân Dương

3,20

Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

4

Trường THPT Đặng Trần Côn

Phường Hương Long

3,10

Quyết định 2144/QĐ-UBND ngày 17/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Trường THPT Đặng Trần Côn

5

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Kim Long 5 giai đoạn 2

Phường Kim Long

2,90

Thông báo số 05/TB-TCKH ngày 5/1/2016 của phòng TCKH về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016

6

Đường quy hoạch vào khu phố chợ Kim Long

Phường Kim Long

0,20

Quyết định số 8882/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND thành phố về việc giao kế hoạch ĐTXD cơ bản năm 2016

7

Xây dựng kè, đường dạo xung quanh hồ Phú Cát

Phường Phú cát

0,80

Thông báo số 05/TB-TCKH ngày 05/01/2016 của Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016

8

Trường mần non Phú Hội (26 Lê Quý Đôn)

Phường Phú Hội

0,43

Công văn số 390/UBND-TH ngày 13/2/2015 của UBND thành phố; Thống báo số 05/TB-TCKH ngày 05/01/2016 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016

9

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ)

Phường Phước Vĩnh

0,37

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Khu Đô thị sinh thái cao cấp Long Thọ

Phường Thủy Biều

37,40

Công văn số 4453/UBND-XDHT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung phương án bố trí quỹ đất Dự án khác để thu hồi vốn đầu tư Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài theo hình thức hợp đồng BT

11

Dự án cải thiện dịch vụ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Phường Trường An

0,48

Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Cải thiện dịch vụ y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế của nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Ý

12

Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ Thương mại du lịch, văn phòng, khách sạn và nhà ở nghỉ dưỡng tại lô đất TM1, khu đô thị An Vân Dương

Phường Xuân Phú

6,20

Công văn số 2921/SKHĐT-DNTT ngày 04/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án quỹ đất đối ứng cho dự án đường giao thông Tố Hữu - Sân bay Phú Bài theo hình thức BT

13

Dự án Parkview Green City

Phường An Đông, Xuân Phú

7,80

Công văn số 5788/UBND-XDHT ngày 24/9/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương theo hình thức hợp đồng BT

14

Đầu tư đường Dương Văn An nối dài đến khu đô thị mới An Vân Dương

Phường Xuân Phú

1,90

Công văn số 1835/SKHĐT ngày 01/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương đầu tư dự án đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương

15

Dự án GPMB lô TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Phường An Đông

1,18

Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Thị xã Hương Thủy

111,65

 

1

Khu quy hoạch Bàu Quánh dưới

Xã Thủy Phù

0,89

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

2

Khu quy hoạch xứ Tả Biên

Xã Thủy Phù

0,72

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Khu quy hoạch xứ Mụ Lái (khu C)

Xã Thủy Phù

0,47

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

4

Khu giết mổ gia súc, gia cầm

Xã Thủy Phù

0,85

Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt phương án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Thủy Phù do bà Trần Thị Thanh Thu làm chủ đầu tư

5

Đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 3

Xã Thủy Bằng

0,84

Quyết định 3978 ngày 31/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

6

San nền sân bóng, mương thoát nước, tường rào trường THCS Thủy Bằng

Xã Thủy Bằng

0,12

Quyết định 3975b ngày 31/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo KTKT

7

Trường tiểu học Thủy Bằng

Xã Thủy Bằng

0,64

Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Phòng học, phòng chức năng trường tiểu học Thủy Bằng

8

Nhà Văn hóa và khu thể thao xã Thủy Bằng

Xã Thủy Bằng

1,50

Quyết định số 3367 ngày 30/10/2014 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; CV số 642/UBND ngày 30/8/2016 của UBND thị xã về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

9

Đường gom số 3 - 4 tại Cụm công nghiệp Thủy Phương

Phường Thủy Phương

2,50

Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 14

Phường Thủy Phương

2,19

Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu

11

Kè chống sạt lở 2 bờ sông Lợi Nông (đoạn từ cầu Lợi Nông đến cầu Hồng Thủy)

Phường Thủy Dương

2,00

Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

12

Khu dân cư khu vực 1 phường Thủy Dương

Phường Thủy Dương

9,00

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng Khu dân cư khu vực 1, phường Thủy Dương

13

Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu vực di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ở phường Thủy Châu

Phường Thủy Châu

1,82

Quyết định số 278b/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

14

Mương thoát nước tổ 9, 10

Phường Thủy Châu

0,10

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

15

Xây dựng đường Quang Trung

Phường Thủy Lương, thị trấn Phú Bài

3,48

Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Quang Trung

16

Nâng cấp đê Hà Bạc xã Thủy Tân

Xã Thủy Tân

0,76

Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

17

Đường D2 nối dài

Xã Thủy Tân

0,31

Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn

18

Cải tạo nâng cấp đường giao thông khu 7C nối đường 2/9

Phường Phú Bài

0,38

Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

19

Cải tạo nâng cấp mương thoát nước tổ 6

Phường Phú Bài

0,03

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

20

Cải tạo, nâng cấp đường cấp phối đường 2/9 nối đường Nam Cao

Phường Phú Bài

0,36

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

21

Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư tổ 10

Phường Phú Bài

2,20

Quyết định số 71, 72, 73, 74/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống điện, thoát nước, đường giao thông, cây xanh.

22

Khu quy hoạch dân cư Trạm bơm

Xã Thủy Thanh

1,65

Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn

23

Tuyến đường mặt cắt 36m và 19,5m xung quanh giai đoạn 1 khu phức hợp Thủy Vân

Xã Thủy Vân

2,80

Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đ/c CT UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình đầu tư dự án khu phức hợp Thủy Vân (Dự án BT)

24

Dự án GPMB khu mồ mã ký hiệu CV1

Xã Thủy Vân

1,86

Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

25

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 - khu đô thị mới An Vân Dương

Phường Thủy Dương

0,36

Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

26

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3

Phường Thủy Dương, xã Thủy Thanh

0,11

Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

27

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Xã Thủy Thanh

0,70

Công văn số 2276/UBND-ĐC ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất vị trí xây dựng

28

Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tp. Huế và các vùng phụ cận

Xã Phú Sơn

26,00

Thông báo kết luận số 274/TB-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về triển khai các dự án xử lý rác thải

29

Đường vào sân Golf Huế

Phường Thủy Dương

1,20

Công văn số 306/UBND-GT ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng đường vào sân golf Huế; Công văn số 3127/UBND-GT ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc thống nhất quy mô đầu tư

30

Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2

Xã Thủy Vân

43,50

Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề xuất dự án Đường Tố Hữu nối dài sân bay Phú Bài theo hình thức hợp đồng BT

31

Tuyến đường dây điện 110KV và Trạm Biến áp

Thị xã Hương Thủy

0,50

Công văn số 5664/UBND-CT của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến 110kV, 22kV và vị trí trạm biến áp

32

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy

Phường Phú Bài

0,31

Quyết định số 932/QĐ-VKSTC-C3 ngày 29/10/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

33

Cụm Công nghiệp Thủy Phương
(Dự án di dời trạm nghiền xi măng Long Thọ)

Thủy Phương

1,50

Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

Công trình, dự án liên huyện

66,07

 

1

Tuyến đường nối đường Tố Hữu đến sân bay Phú Bài

Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy

44,00

Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề xuất dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài theo hình thức hợp đồng BT

2

Cầu qua sông Như Ý

Phường An Đông và Xuân Phú, TP Huế; xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

4,50

Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế

3

Bãi đỗ xe Buýt

Phường An Đông, TP Huế; xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

1,50

Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết định chủ trương đầu tư

4

Xây dựng bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền trung

An Tây, thành phố Huế - xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

16,07

Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 4/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt chủ trương đầu tư Khu Trung tâm thuộc dự án xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung tại Huế

 

Tổng

 

790,57

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Huyện Quảng Điền

9,39

5,91

 

 

 

1

 Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ

Xã Quảng Phú, Quảng Thọ

0,60

0,26

 

 

Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đê kết hợp giao thông Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ

2

Xen ghép trong khu dân cư

Xã Quảng Thành

0,35

0,20

 

 

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền đến năm 2020

3

Điểm dân cư Ruộng họ - Xuân Tùy

Xã Quảng Phú

1,40

1,40

 

 

Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 UBND huyện Quảng Điền phê duyệt quy hoạch các điểm dân cư; Quyết định số 3384 ngày 31/10/2016 UBND huyện phê duyệt chủ trương và quy mô đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu dân cư Ruộng họ - Xuân Tùy, xã Quảng Phú. Hạng mục: giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ địa chính khu đất, đầu tư hạ tầng giao thông

4

Đường nối thôn Phước Lập - Hà Đồ

Xã Quảng Phước

0,32

0,32

 

 

Quyết định 5629/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Quảng Điền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường liên thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước

5

Dân cư xen ghép các thôn

Xã Quảng Phước

0,12

0,04

 

 

Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 UBND huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

6

Hạ tầng khu dân cư Đông xã Quảng Lợi

Xã Quảng Lợi, Thị trấn Sịa

1,00

1,00

 

 

Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 UBND huyện phê duyệt dự án GPMB Khu dân cư Đông xã Quảng Lợi (giai đoạn 1)

7

Đất ở xen ghép từ cầu Niêm Phò đến cổng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Xã Quảng Thọ

0,25

0,25

 

 

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 30/4/2012 UBND huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

8

Đất ở xen ghép trong các khu dân cư

Xã Quảng Thọ

1,31

0,30

 

 

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 30/4/2012 UBND huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

9

Dân cư xen ghép toàn xã

Xã Quảng Vinh

2,00

0,30

 

 

Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 UBND huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

10

Mở rộng trường THCS Nguyễn Hữu Đà

Xã Quảng Vinh

0,70

0,50

 

 

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 UBND xã Quảng Vinh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục tường rào, san lấp mặt bằng

11

Điểm dân cư thôn 3,4

Xã Quảng Công

1,34

1,34

 

 

Quyết định 3352/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1: 500 các điểm dân cư trên địa bàn huyện; Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án GPMB, đầu tư hạ tầng tại các điểm quy hoạch phát triển dân cư tại các xã, thị trấn

Huyện Phong Điền

106,50

25,78

4,00

 

 

1

Xây dựng mạch 2 đường dây 220kv Đông Hà - Huế

Thị trấn Phong Điền, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong Thu, Phong An

0,80

0,08

 

 

Quyết định số 1661/QĐ-EVNNPT ngày 03/8/2016 của tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình mạch 2 đường dây 220KV Đông Hà - Huế.

Công văn số 5214/UBND- CN ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thỏa Thuận hướng tuyến mạch 2 đường dây 220kv Đông Hà - Huế

2

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Phong An - Phong Sơn - Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Xã Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân

7,90

0,63

 

 

Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Phong An - Phong Sơn, Phong Xuân, huyện Phong Điền.

3

Đường liên xã Phong An - thị trấn Phong Điền

Xã Phong An, thị trấn Phong Điền

4,65

0,67

 

 

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng đường liên xã Phong An - thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

4

Hệ thống đê nội đồng Ngũ Điền

Xã Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Môn, Điền Hương, Điền Hải

6,80

0,65

 

 

Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Hệ thống đê nội đồng Ngũ Điền, huyện Phong Điền

5

Hệ thống các trường mầm non huyện Phong Điền (Mầm non Hoa sen, mầm non Điền Lộc, mầm non Phong Chương )

Thị trấn Phong Điền, Điền Lộc, Phong Sơn, Phong Hòa, Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Hiền

0,34

0,04

 

 

Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống các trường mầm non huyện Phong Điền.

6

Khu chế biến nông lâm sản tập trung (Do UBND thị trấn làm chủ đầu tư)

Thị trấn Phong Điền

5,00

0,72

 

 

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu chế biến nông lâm sản tập trung thuộc địa bàn Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền

7

Khu dân cư Xạ Biêu giai đoạn 2

Thị trấn Phong Điền

2,50

0,25

 

 

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thị trấn Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Xạ Biêu giai đoạn 2 thuộc tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

8

Khu dân cư thôn Giáp Nam

Xã Điền Lộc

0,60

0,60

 

 

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND xã Điền Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, TT Huế

9

Đường giao thông nội đồng từ thôn 1 đến thôn 6

Xã Điền Hòa

1,20

0,70

 

 

Hiến đất, xin chuyển mục đích

10

Khu dân cư trung tâm xã Điền Hòa

Xã Điền Hòa

0,70

0,70

 

 

Quyết định số: 166/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Điền Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu dân cư trung tâm xã

11

Trạm Bơm Hói Dương, Hói Mới

Xã Điền Hòa

0,20

0,20

 

 

Quyết định sô 6476/QĐ-UBND và Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 30/10/2015của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Hói Dương, Hói Mới, xã Điền Hòa

12

Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền

Xã Phong An

1,60

1,60

 

 

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền

13

Chỉnh trang khu dân cư thôn Thượng An 2

Xã Phong An

2,00

2,00

 

 

Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền

14

Chỉnh trang khu dân cư thôn Thượng An 1

Xã Phong An

0,70

0,70

 

 

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn Thượng An 1, xã Phong An, huyện Phong Điền

15

Chỉnh trang khu dân các thôn Phò Ninh, Đông Lâm, Đông An và Phường Hóp

Xã Phong An

3,35

0,36

 

 

Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền

16

Chỉnh trang khu dân cư thôn Xuân Lộc, Xuân Điền Lộc, Hòa Xuân, Vinh Phú, Vinh Ngạn, Cổ Xuân - Quảng Lộc, Bình An

Xã Phong Xuân

3,95

0,68

 

 

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND xã Phong Xuân về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang khu dân cư thôn Hòa Xuân, Xuân Lộc, Vinh Ngạn, Xuân Điền Lộc, Cổ Xuân - Quảng Lộc, Vinh Phú, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

17

Chỉnh trang khu dân cư thôn Tân Lập

Xã Phong Xuân

2,80

1,80

 

 

Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang khu dân cư thôn Tân Lập, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

18

Chỉnh trang khu dân cư thôn Sơn Quả

Xã Phong Sơn

2,50

0,96

 

 

Quyết định số 95h/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND xã Phong Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Chỉnh trang khu dân cư nông thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

19

Trại lợn Nam Sơn (Cty CP lâm nghiệp 1-5)

Xã Phong An, Phong Sơn

32,50

0,70

 

 

Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết định chủ trương đầu tư Trang trại tổng hợp Hoàng Bằng

20

Chỉnh trang khu dân cư thôn Thanh Hương Tây, Thanh Hương Đông

Xã Điền Hương

0,90

0,15

 

 

Quyết định số 117/QĐ-UBND và Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND Điền Hương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thuộc Thanh Hương Tây, Thanh Hương Đông.

21

Hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát ven biển xã Điền Hương (giai đoạn 2)

Xã Điền Hương

4,00

 

4,00

 

Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát ven biển xã Điền Hương, huyện Phong Điền

22

Cầu Lương Mai

Xã Phong Bình

0,20

0,20

 

 

Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cầu Lương Mai, tỉnh lộ 4 tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền

23

Chỉnh trang khu dân cư thôn Vĩnh An

Xã Phong Bình

0,90

0,90

 

 

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND xã Phong Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Vĩnh An, xã Phong Bình

24

Chỉnh trang khu dân cư thôn Tả Hữu Tự (dọc đường Phò Trạch đi Siêu Quần)

Xã Phong Bình

0,50

0,50

 

 

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND xã Phong Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Tả Hữu Tự, xã Phong Bình

25

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thuộc các thôn Nhất Phong, Mỹ Phú và khu dân cư nông thôn các thôn Chính An, Đại Phú và Trung Thạnh, Phú Lộc

Xã Phong Chương

3,68

2,96

 

 

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của UBND xã Phong Chương về duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang xây dựng công trình khu dân cư nông thôn mới thuộc các thôn Nhất Phong, Mỹ Phú và khu dân cư xen ghép các thôn Chính An, Đại Phú, Trung Thạnh và Phú Lộc, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh thừa Thiên Huế.

26

Khu dân cư trung tâm xã Điền Hải

Xã Điền Hải

1,03

0,95

 

 

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND xã Điền Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đất ở khu trung tâm xã Điền Hải

27

Chỉnh trang khu dân cư thuộc các thôn Chùa-Thiềm Thượng, Niêm, Đông Thượng, Trung Cọ-Mè, Trạch Phổ, Can Cư Nam

Xã Phong Hòa

2,00

0,27

 

 

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND xã Phong Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư thuộc các thôn Chùa - Thiềm Thượng, Niêm, Đông Thượng, Trung Cọ - Mè, Trạch Phổ, Can Cư Nam

28

Đường liên thôn xã Phong Hòa: Tuyến Trạch Phổ -Thuận Hòa - Tư và tuyến Chùa Thiềm Thượng

Xã Phong Hòa

0,26

0,04

 

 

Quyết định số 6482/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phong Điền về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình các tuyến đường liên thôn xã Phong Hòa hạng mục tuyến Chùa Thiềm Thượng và tuyến Trạch Phổ - Thuận Hòa - Tư

29

Đường thôn Đức Phú

Xã Phong Hòa

1,30

0,10

 

 

Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông thôn Đức Phú

30

Nâng cấp, sửa chữa đập Hào

Xã Phong Hòa

4,39

1,15

 

 

Quyết định 2306/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa đập Hào xã Phong Hòa

31

Dự án Khu tái định cư xây dựng Dự án mở rộng chợ An Lỗ

Xã Phong Hiền

0,70

0,70

 

 

Quyết định số 5353/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án mở rộng chợ An Lỗ, xã Phong Hiền

32

Dự án chỉnh trang các khu dân cư nông thôn mới thôn Bắc Triều Vịnh, An Lỗ, Cao Ban - Truông Cầu - La Vần, Hiền Lương

Xã Phong Hiền

6,30

3,70

 

 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND xã Phong Hiền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang các khu dân cư nông thôn mới thôn Bắc Triều Vịnh, An Lỗ, Cao Ban - Truông Cầu - La Vần, Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

33

Các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, 8 (xã Điền Hải) và thôn 9 (xã Điền Hòa)

Xã Điền Hải

0,25

0,12

 

 

Quyết định số 103a/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND xã Điền Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 9; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 và Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND xã Điền Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Nhà văn hóa thôn 6, 8 xã Điền Hải

Huyện Phú Vang

24,69

23,40

 

 

 

1

HTKT Khu quy hoạch dân cư Vinh Vệ (thôn Vinh Vệ)

Xã Phú Mỹ

0,80

0,80

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2

HTKT Khu quy hoạch dân cư Mỹ Lam (thôn Mỹ Lam)

Xã Phú Mỹ

1,60

1,60

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

3

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn An Lưu

Xã Phú Mỹ

1,30

1,30

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

4

Đất ở đấu giá thôn Triều Thủy

Xã Phú An

0,90

0,90

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

5

Đấu giá đất ở thôn Ngọc Anh

Xã Phú Thượng

1,40

1,40

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

6

Đấu giá đất ở thôn La Ỷ

Xã Phú Thượng

0,56

0,56

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

7

Đấu giá đất ở thôn Tây Trì Nhơn

Xã Phú Thượng

0,89

0,89

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

8

Đấu giá đất ở thôn Hải Thanh (Hải Trình - Thanh Đàm)

Xã Phú Thanh

1,00

1,00

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

9

Đấu giá đất ở thôn Hòa An

Xã Phú Thanh

0,07

0,07

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

10

Mở rộng trường THCS Phú Mậu

Xã Phú Mậu

0,49

0,49

 

 

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sân, hàng rào trường THCS Phú Mậu

11

Đấu giá đất ở thôn Vọng Trì

Xã Phú Mậu

0,60

0,60

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

12

Khu tái định cư Mỹ An

Xã Phú Dương

3,50

3,50

 

 

Thông báo Kết luận số 211/UBND ngày 22/7/2016 của đồng chí Nguyễn Văn Cao nghe báo cáo phương án kiến trúc quy mô đầu tư dự án: Khu nghĩ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An.

13

HTKT khu đấu giá Dương Nổ Cồn

Xã Phú Dương

2,00

2,00

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

14

Đất ở đấu giá Thạch Căn

Xã Phú Dương

0,45

0,45

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

15

Đất ở xen ghép thôn Di Đông (5 vị trí)

Xã Phú Hồ

0,35

0,10

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

16

Đấu giá đất ở thôn Đông B

Xã Phú Lương

0,40

0,40

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

17

Đấu giá đất ở thôn Đông A

Xã Phú Lương

0,10

0,10

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

18

Đấu giá đất ở thôn Giang Trung

Xã Phú Lương

0,20

0,20

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

19

Đất ở xen cư thôn Giang Tây (2 vị trí)

Xã Phú Lương

0,15

0,13

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

20

Đất ở xen ghép thôn Khê Xá

Xã Phú Lương

0,20

0,20

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

21

Đất ở đấu giá thôn Mong A

Xã Vinh Thái

0,45

0,45

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

22

Quy hoạch khu dân cư Kênh Tắc

Xã Vinh Thái

0,50

0,50

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

23

Đường GTNĐ từ TL 18 đến Hà Trữ A

Xã Vinh Thái

0,10

0,10

 

 

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

24

Đất ở xen ghép thôn 4 (3 vị trí)

Xã Vinh Hà

0,50

0,06

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

25

Đất ở xen ghép thôn 3 (2 vị trí)

Xã Vinh Hà

1,00

1,00

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

26

Tuyến Đê A Vinh Hà

Xã Vinh Hà

0,10

0,10

 

 

Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

27

Đường quy hoạch Vinh Thanh - Tuyến số 5 (Đoạn từ đường vào Chợ đến đường ra Bến phà cũ)

Xã Vinh Thanh

1,00

0,60

 

 

Quyết định 619/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch đấu thầu dự án

28

Đường giao thông Mai Bá Trai nối dài

Thị trấn Phú Đa

0,20

0,04

 

 

Quyết định 620/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch đấu thầu dự án

29

Đường giao thông nông thôn Di Đông, Sư Lỗ Thượng, Sư Lỗ Đông

Xã Phú Hồ

0,12

0,10

 

 

Quyết định số 957/QĐ -UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

30

Mở rộng khu dân cư Diên Trường

Thị trấn Thuận An

1,00

1,00

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

31

Đê bao Hà Mướp kết hợp GTNĐ

Xã Vinh Hà

0,90

0,90

 

 

Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

32

Kênh tưới tự chảy

Xã Vinh Thái

0,50

0,50

 

 

Quyết định 3809/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

33

Kênh tưới thôn 1

Xã Vinh An

0,46

0,46

 

 

Quyết định 3810/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

34

Trạm bơm Thanh Đàm

Xã Phú Thanh

0,40

0,40

 

 

Quyết định 3811/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

35

Đất ở xen cư thôn Dưỡng Mong

Xã Phú Mỹ

0,50

0,50

 

 

Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Thị xã Hương Trà

8,02

3,24

1,30

 

 

1

Đường nội thị tổ dân phố 4 (dài 350 m)

Phường Tứ Hạ

0,50

0,40

 

 

Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

2

Đường nội thị tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn (điểm đầu giao QL1A, điểm cuối giao đường Quy hoạch số 4)

Phường Hương Văn

0,46

0,45

 

 

Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Cửa hàng xăng dầu tại phường Hương Xuân

Phường Hương Xuân

1,00

0,41

 

 

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà về việc phê duyệt quy hoạch đất sản xuất kinh doanh

4

Xây dựng mới tuyến đường nội thị số 5 trung tâm phường Hương Chữ

Phường Hương Chữ

0,42

0,42

 

 

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

5

Đường An Đô Hạ (Kim Phụng - khu dân cư)

Phường Hương Chữ

0,30

0,24

 

 

Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

6

Xây dựng nhà máy nước sạch

Xã Hương Phong

0,33

0,31

 

 

Công văn số 4904/UBND-ĐC ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về việc xem xét giao đất để xây dựng nhà máy nước sạch Hương Phong:

Công văn 543/UBND-ĐC ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho thuê đất để xây dựng nhà máy nước sạch

7

Nâng cấp Đê Tây phá Tam Giang đoạn qua Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619; và Km35+735 đến Km41+236

Xã Hương Phong

1,50

0,30

 

 

Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 02/03/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Nâng cấp đê Tây Phá Tam Giang đoạn qua Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619; và Km35+735 đến Km41+236

8

Hệ thống Đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh

Xã Hương Phong Xã Hương Vinh

0,80

0,50

 

 

Quyết định 492/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh; Quyết định 1860/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh

9

Mở rộng trường Tiểu học số 1 Hương Toàn

Xã Hương Toàn

0,20

0,20

 

 

Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Tường rào và sân Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn

10

Xây dựng đường bê tông thôn Vĩnh Trị

Xã Hải Dương

0,11

0,01

 

 

Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà về phê duyệt chủ trương đầu tư. Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao dự toán NSNN thị xã

11

Dự án Văn phòng điều hành, xưởng sửa chữa và bãi đỗ xe ô tô nội bộ

Xã Hương Thọ

2,40

 

1,30

 

Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 4358/UBND-PTQĐ ngày 18/11/2016 của UBND thị xã Hương Trà

Huyện Phú Lộc

104,00

27,60

7,80

 

 

1

Khu dân cư Hạ Thủy Đạo

Xã Lộc Sơn

9,00

8,50

 

 

Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hạ Thủy Đạo.

2

Điểm dân cư nông thôn Hạ Thủy Đạo mở rộng (Khu tái định cư Hạ Thủy Đạo)

Xã Lộc Sơn

3,00

1,70

 

 

Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Hạ Thủy Đạo.

3

Khu tái định cư phục vụ DA Đường ven sông Truồi về khu DTLS Đình Bàn Môn; tại thôn Đông, thôn Nam, thôn Xuân Lai (mở rộng)

Xã Lộc An

1,50

1,00

 

 

Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư phục vụ DA Đường ven sông Truồi về khu DTLS Đình Bàn Môn

4

Dự án phủ sóng truyền hình biển đảo

Xã Lộc Tiến

0,20

 

0,20

 

Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1514/QĐ-THVN ngày 28/8/2015 của Giám đốc Đài THVN về việc phê duyệt dự án phủ sóng truyền hình biển đảo.

5

Sân vận động xã Vinh Hiền

Xã Vinh Hiền

2,50

2,00

 

 

Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân vận động xã Vinh Hiền.

6

Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc

Thị Trấn Phú Lộc

8,40

5,00

 

 

Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc.

7

Chợ Đồi (Chợ Sông Đầm)

Xã Lộc Điền

1,50

1,50

 

 

Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chợ Đồi (Chợ Sông Đầm), xã Lộc Điền.

8

Đầu tư khai thác và chế biến đá Gabro (giai đoạn 2) (Tổng 70,9ha, đã thu hồi 44,6ha)

Xã Lộc Điền

26,30

1,20

 

 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2409/GP-BTNMT ngày 20/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Giấy Chứng nhận đầu tư số 4268788785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 19/9/2016

9

Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC số 4

Xã Lộc Điền

1,50

1,50

 

 

Tờ trình số 2661/TTr-H43-P4 ngày 29/9/2016 về Quyết định chủ trương đầu tư và Báo cáo số 2660/BC-H43-P4 ngày 29/9/2016 của Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công an kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư.

10

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải

Xã Vinh Hải

12,50

 

7,60

 

Công văn số 433/UBND-XDHT ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc; Công văn số 9549/BHKĐT-KTNN ngày 30/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc;

Công văn số 249/HĐND-TH ngày 31/12/2015 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc.

11

Mở rộng Khu tái định cư Lộc Tiến - giai đoạn 2, tỉnh Thừa thiên Huế

Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TTHuế

20,60

0,30

 

 

Công văn số 200/HĐND-TH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của HĐND tỉnh TTHuế về việc chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Khu tái định cư Lộc Tiến - giai đoạn 2, tỉnh Thừa Thiên Huế

12

Kho chứa xăng dầu tại cảng Chân Mây

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

16,00

4,00

 

 

Công văn số 3676/UBND-XTĐTngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Cửa hàng xăng dầu tại tuyến đường ven biển Cảnh Dương

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

1,00

0,90

 

 

Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huyện A Lưới

5,53

1,14

 

 

 

1

Đường giao thông nội thôn A Đớt

Xã A Đớt

0,78

0,01

 

 

Quyết định số 4559/QĐ-BQP ngày 31/10/2015 của Bộ QP về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu KTQP A So - A Lưới, tỉnh TT Huế (QK4)

2

Đường giao thông liên thôn KaVin - A Tin

Xã A Đớt

0,58

0,12

 

 

Quyết định số 4559/QĐ-BQP ngày 31/10/2015 của Bộ QP về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu KTQP A So - A Lưới, tỉnh TT Huế (QK4)

3

Xây dựng đường giao thông nông thôn

Xã A Đớt

1,19

0,70

 

 

Quyết định 4226/QĐ-BQP ngày 29/10/2013 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt QH khu KT-QP A So

4

Đường giao thông nội thôn A Roàng 2

Xã A Roàng

0,74

0,04

 

 

Quyết định số 4559/QĐ-BQP ngày 31/10/2015 của Bộ QP về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu KTQP A So - A Lưới, tỉnh TT Huế (QK4)

5

Đường giao thông liên thôn Rơ Môm - A Môn

Xã Đông Sơn

1,18

0,25

 

 

Quyết định số 4559/QĐ-BQP ngày 31/10/2015 của Bộ QP về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu KTQP A So - A Lưới, tỉnh TT Huế (QK4)

6

Thao trường huấn luyện (bắn) tại Thôn A So 2, xã Hương Lâm

Xã Hương Lâm

1,07

0,03

 

 

Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện (bắn) tại xã Hương Lâm

Thành phố Huế

63,94

23,82

 

 

 

1

Trường THPT Đặng Trần Côn

Phường Hương Long

3,10

1,36

 

 

Quyết định 2144/QĐ-UBND ngày 17/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Trường THPT Đặng Trần Côn.

2

Khu Đô thị sinh thái cao cấp Long Thọ

Phường Thủy Biều

37,40

1,70

 

 

Công văn số 4453/UBND-XDHT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung phương án bố trí quỹ đất Dự án khác để thu hồi vốn đầu tư Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài theo hình thức hợp đồng BT

3

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế

An Vân Dương

3,20

3,20

 

 

Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

4

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 75, 76, 640 tờ BĐ số 15 và thửa đất số 116, 117 tờ BĐ số 16

Phường An Đông

0,43

0,37

 

 

Công văn 2380/UBND-NĐ ngày 10/8/2016 của UBND thành phố về việc đồng ý chủ trương khai thác đất xen ghép năm 2017 và Công văn số 2183/UBND-ĐC ngày 26/7/2016 của UBND thành phố về việc lập thủ tục bán đấu giá đất xen ghép.

5

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC1

Phường Xuân Phú

0,46

0,46

 

 

Quyết định 2456/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

6

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ sở 2)

Phường An Hòa

3,45

2,97

 

 

Thông báo số 1149/TB-SKHĐT ngày 17/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông báo vốn).

7

Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ Thương mại du lịch, văn phòng, khách sạn và nhà ở nghỉ dưỡng tại lô đất TM1, khu đô thị An Vân Dương

Phường Xuân Phú

6,20

5,90

 

 

Công văn số 2921/SKHĐT-DNTT ngày 04/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án quỹ đất đối ứng cho dự án đường giao thông Tố Hữu - Sân bay Phú Bài theo hình thức BT

8

Dự án Parkview Green City

Phường An Đông, Xuân Phú

7,80

7,80

 

 

Công văn số 5788/UBND-XDHT ngày 24/9/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương theo hình thức hợp đồng BT

9

Đầu tư đường Dương Văn An nối dài đến khu đô thị mới An Vân Dương

Phường Xuân Phú

1,90

0,06

 

 

Công văn số 1835/SKHĐT ngày 01/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương đầu tư dự án đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương

Thị xã Hương Thủy

21,50

10,56

 

0,40

 

1

Đất kinh doanh dịch vụ

Phường Thủy Châu

1,00

1,00

 

 

Đất 5% do UBND phường quản lý, nằm trong kế hoạch thu tiền sử dụng đất 2017 của thị xã.

2

Quy hoạch xen cư các tổ 6

Phường Thủy Châu

1,17

1,17

 

 

Đất 5% do UBND phường quản lý, nằm trong kế hoạch thu tiền sử dụng đất 2017 của thị xã.

3

Khu quy hoạch dân cư Trạm bơm

Xã Thủy Thanh

1,65

1,00

 

 

Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn

4

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Xã Thủy Thanh

0,70

0,70

 

 

Công văn số 2276/UBND-ĐC ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất vị trí xây dựng

5

Khu du lịch cộng đồng và trải nghiệm Thanh Toàn

Xã Thủy Thanh

1,24

0,70

 

 

Công văn số 770/UBND ngày 07/10/2016 của UBND thị xã về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án

6

Khu quy hoạch Bàu Quánh dưới

Xã Thủy Phù

0,89

0,10

 

 

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

7

Khu quy hoạch xứ Tả Biên

Xã Thủy Phù

0,72

0,20

 

 

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

8

Khu quy hoạch xứ Mụ Lái (khu C)

Xã Thủy Phù

0,47

0,09

 

 

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

9

Đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 3

Xã Thủy Bằng

0,84

 

 

0,40

Quyết định 3978 ngày 31/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công văn số 642/UBND ngày 30/8/2016 của UBND Thị xã về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

10

Trường tiểu học Thủy Bằng

Xã Thủy Bằng

0,64

0,52

 

 

Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

11

Nhà Văn hóa và khu thể thao xã Thủy Bằng

Xã Thủy Bằng

1,50

0,95

 

 

Quyết định số 3367 ngày 30/10/2014 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; CV số 642/UBND ngày 30/8/2016 của UBND thị xã về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

12

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 14

Phường Thủy Phương

2,19

0,36

 

 

Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu

13

Xây dựng đường Quang Trung

Phường Thủy Lương, thị trấn Phú Bài

3,48

0,55

 

 

Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Quang Trung

14

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy

thị trấn Phú Bài

0,31

0,31

 

 

Quyết định số 932/QĐ-VKSTC-C3 ngày 29/10/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

15

Khu đất ở xen ghép

Xã Thủy Tân

0,36

0,36

 

 

Quỹ đất 5%, Kế hoạch thu tiền sử dụng đất của thị xã

16

Nâng cấp đê Hà Bạc xã Thủy Tân

Xã Thủy Tân

0,76

0,07

 

 

Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

17

Đường D2 nối dài

Xã Thủy Tân

0,31

0,31

 

 

Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn

18

Tuyến đường mặt cắt 36m và 19,5m xung quanh giai đoạn 1 khu phức hợp Thủy Vân

Xã Thủy Vân

2,80

1,70

 

 

Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đ/c CT UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình đầu tư dự án khu phức hợp Thủy Vân

19

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 - khu đô thị mới An Vân Dương

Phường Thủy Dương

0,36

0,36

 

 

Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

20

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3

Phường Thủy Dương, Xã Thủy Thanh

0,11

0,11

 

 

Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

Công trình, dự án liên huyện

26,93

7,41

 

16,07

 

1

Cầu qua sông Như Ý

Phường An Đông và Xuân Phú, TP Huế; xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

4,50

1,05

 

 

Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế

2

Bãi đỗ xe Buýt

Phường An Đông

1,50

1,50

 

 

Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết định chủ trương đầu tư

3

Trụ sở cảnh sát PCCC và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Phường An Đông, thành phố Huế; xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

4,86

4,86

 

 

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Cao về vị trí trụ sở cảnh sát PCCC trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1056/UBND-XDKH ngày 05/3/2016 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác GPMB và san nền dự án Trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh; Báo cáo số 2035/BC-H43-P4 ngày 15/7/2016 của Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công an về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

4

Xây dựng bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền trung

Phường An Tây, thành phố Huế - phường Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

16,07

 

 

16,07

Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 4/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt chủ trương đầu tư Khu Trung tâm thuộc dự án xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung tại Huế

Tổng

370,50

128,86

13,10

16,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

 Quy mô diện tích (ha)

I

Chuyển tiếp từ năm 2015

 

 

Huyện Quảng Điền

295,75

1

Kênh từ cầu đường Quang đến Roi

Xã Quảng Vinh

0,13

2

Kênh từ ông Nam đến hàng Bội

Xã Quảng Vinh

0,10

3

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm huyện

Thị trấn Sịa

0,24

4

Đường Tân Thành - Rột Phò Nam

Xã Quảng Thọ

0,07

5

Đường Đông Xuyên - Hạ Lang Tụng

 Xã Quảng Thọ

0,10

6

Đường nội đồng Trường 10 - Đạt dài

 Xã Quảng Thọ

0,10

7

Xây dựng đường vào chợ mới (Đường Kênh vịnh)

 Xã Quảng Thái

0,30

8

Đường Cầu giữa - Bàu mới

 Xã Quảng Thành

0,65

9

Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền

Xã Quảng Thành

0,10

10

Đường Trung tâm Hành chính, văn hóa thôn Tây Hải

 Xã Quảng Ngạn

0,05

11

Đường liên xã Quảng Thọ - Quảng Phú

 Xã Quảng Phú, Quảng Thọ

1,48

12

Bê tông đường nội đồng Côn Sơn

Xã Quảng Lợi

0,15

13

Bê tông đường nội đồng đường Mệ

 Xã Quảng Lợi

0,20

14

Bê tông đường nội đồng nhà thờ Họ Phạm

Xã Quảng Lợi

0,10

15

Tuyến đường giao thông Ông Sang - đường Mỹ Xá

Xã Quảng An

0,20

16

Nâng cấp đường giao thông kết hợp đê ngăn lũ Phổ Lại - Thanh Cần - Nam Dương - Cổ Tháp

Xã Quảng Vinh

2,20

17

Trạm bơm Láng - Miếu Bà xã Quảng Thành

Huyện Quảng Điền

1,38

18

Mỏ sa khoáng titan - zircon

Xã Quảng Ngạn, Quảng Công

288,20

Huyện Nam Đông

50,58

1

Mở rộng đường Trần Hữu Trung

TT Khe Tre

1,00

2

Đường Khe Tre - Hương Hòa (tuyến 2)

Xã Hương Hòa

0,90

3

Bãi chôn lấp rác Hương Phú

Xã Hương Phú

0,08

4

Đường Tà Rinh Thượng Nhật

Xã Thượng Nhật

0,10

5

Điểm định canh định cư A Kỳ

Xã Thượng Long

43,80

6

QH KDC đồng màu cầu Leno

TT Khe Tre

4,70

Thị xã Hương Thủy

55,78

1

Đường hạ tầng và khu dân cư tổ 5

Xã Thủy Châu

1,63

2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và Tái định cư đường Quang Trung

Thị trấn Phú Bài

4,49

3

Nâng cấp mở rộng đường Phùng Quán

Phường Thủy Dương

2,40

4

Mở rộng nâng cấp đường Khúc Thừa Dụ

Phường Thủy Dương

0,56

5

Trang trại tập trung (khu vực Xuân Chánh)

Phường Thủy Dương

1,80

6

Khu dân cư Thủy Dương

Phường Thủy Dương

36,00

7

Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 (giai đoạn 1)

Phường Thủy Dương

4,60

8

Nhà văn hóa xã Thủy Bằng

Xã Thủy Bằng

0,40

9

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TĐC2

Xã Thủy Thanh

3,90

Huyện Phong Điền

91,33

1

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Phong Điền

Thị Trấn Phong Điền

3,50

2

Xây dựng trụ sở chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1

Thị Trấn Phong Điền

0,06

3

Dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung xã Điền Hương

Xã Điền Hương

43,00

4

Xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng đường cứu hộ cứu nạn thi trấn Phong Điền - Điền Lộc (đoạn qua xã Phong Chương)

Xã Phong Chương

0,90

5

Xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Phong Hải

Xã Phong Hải

15,00

6

Xây dựng điểm tiểu thủ công nghiệp (Xây dựng sản xuất, chế biến thủy sản tập trung)

Xã Phong Hải

5,00

7

Chỉnh trang khu công viên ngã tư An Lỗ

Xã Phong Hiền

0,55

8

Điểm bán hàng lưu niệm xã Phong Sơn

Xã Phong Sơn

0,80

9

Khu tiểu thủ công nghiệp xã Phong Sơn

Xã Phong Sơn

2,00

10

Hệ thống đê nội đồng kết hợp giao thông Phong Bình - Phong Chương - Điền Hòa - Điền Lộc

Xã Phong Bình, Phong Chương, Điền Lộc, Điền Hòa

16,02

11

Chỉnh trang khu dân cư Bồ Điền

Xã Phong An

2,50

12

Mở rộng chợ An Lỗ

Xã Phong Hiền

2,00

Huyện Phú Vang

21,98

1

Khu nhà ở, văn phòng và dịch vụ tắm biển Thuận An

Thị trấn Thuận An

6,50

2

Quảng trường huyện Phú Vang

Thị trấn Phú Đa

2,00

3

Khu tái định cư Phú Mỹ (giai đoạn 2)

Xã Phú Mỹ

0,60

4

Đường Tây Phá Tam Giang

Xã Phú Mỹ;
Xã Phú Xuân;
Xã Phú Hồ;
Xã Phú Lương;
TT Phú Đa

12,00

5

Dự án GPMB khu đất DV14 tại thôn Nam Thượng

Xã Phú Thượng

0,88

Thị xã Hương Trà

 

4,06

1

Đường vào trường bắn và thao trường bộ đội biên phòng tỉnh

Xã Hương Thọ

2,70

2

Mở rộng đường Giáp Thượng - Quê Chữ - Quốc lộ 1A

Xã Hương Toàn, Hương Chữ

0,56

3

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuỷ diện xã Hương Vinh

Xã Hương Vinh

0,80

Huyện Phú Lộc

23,60

1

Kênh và Đê ngăn mặn

 Xã Vinh Hải

2,00

2

Khu quy hoạch phố chợ và chợ Lộc Bổn (đã thực hiện 1,9ha)

 Xã Lộc Bổn

3,50

3

Hệ thống xử lý làng nghề bột sắn xã Lộc An

 Xã Lộc An

0,50

4

Đường cứu nạn Xuân Lộc - Lộc Hòa

Các xã: Xuân Lộc, Lộc Hòa

12,00

5

Trường Mầm non thị trấn Lăng Cô

Thị trấn Lăng Cô

0,20

6

Đường giao thông thôn 1

 Xã Vinh Hải

2,00

7

Trạm bơm An Lộc

Xã Lộc Tiến

0,60

8

Nâng cấp, sửa chữa đập Kên

Xã Lộc Trì

0,50

9

Đường nội đồng từ Trạm Bơm - Rớ Ngoại

Xã Lộc Điền

0,75

10

Đường vào chùa Quốc Tự Thánh Duyên

 Xã Vinh Hiền

1,50

11

Trụ sở Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2, Sở Tư pháp

Thị trấn Phú Lộc

0,05

Huyện A Lưới

41,70

1

Xây dựng lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung

Xã A Đớt

0,20

2

Dự án giải tỏa để xây dựng Trung tâm thương mại huyện A Lưới

Thị trấn A Lưới

0,50

3

Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp A Co (Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng; Trung tâm mua gỗ rừng trồng, chế biến gỗ mộc gia dụng, sơ chế nguyên liệu mùn cưa)

Xã Hồng Thượng

5,00

4

Đường từ xã Hồng Trung ra cột mốc 646, 647

Xã Hồng Trung

36,00

Thành phố Huế

90,80

1

Dự án giải tỏa Eo bầu, thượng thành (đường Xuân 68); Eo bầu (đường Lương Ngọc Quyến); Eo bầu Tây Trinh và Tây An và Eo bầu, thượng thành phía Tây

Phường Thuận Lộc, Thuận Hòa

5,49

2

Dự án chỉnh trang, tôn tạo Hộ Thành Hào (đoạn từ kiệt ngân hàng đến cống Thanh Long)

Phường Phú Hòa

5,26

3

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Thị Sáu - Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão

Phường Phú Hội

0,20

4

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Hòa giai đoạn 9 (đợt 2+3)

 Phường An Hòa

4,09

5

Dự án mở rộng Trường Tiểu học Trường An

 Phường Trường An

0,17

6

Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phú Hậu đợt 1, giai đoạn 3

 Phường Phú Hậu

2,10

7

Dự án mở rộng Trường Mầm non Phú Hiệp

Phường Phú Hiệp

0,07

8

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu làng nghề truyền thống kết hợp dịch vụ du lịch, phường Thủy Xuân

Phường Thủy Xuân

10,94

9

Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4

Phường Xuân Phú

2,87

10

Dự án bồi thường GPMB khu đất xây dựng Khu đô thị hành chính tỉnh

 Phường Xuân Phú

17,26

11

Xây dựng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nước ngoài của Cơ sở Học học viện Hành chính KV miền Trung.

 Phường Xuân Phú

0,50

12

Trụ sở văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Phường An Đông

0,50

13

Đường Lâm Hoằng

Phường Vỹ Dạ

1,50

14

Đường Huyền Trân Công Chúa

 Phường Thủy Xuân

4,40

15

Nút giao Trần Phú - Đặng Huy Trứ

Phường Phước Vĩnh

0,70

16

Khu tái định cư phục vụ giải tỏa xây dựng Đại học Huế

 Phường An Tây

0,40

17

Giải tỏa các hộ dân trước khu TDTT - Đại học Huế thuộc tổ 21 phường An Cựu

Phường An cựu

7,15

18

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tổ 6, khu vực 1, phường Thủy Xuân

Phường Thủy Xuân

3,04

19

Khu ở kết hợp dịch vụ thương mại

Phường An Đông

6,50

20

Khu nhà ở Tam Thai

Phường An Cựu

10,90

21

Khu biệt thự Thủy Trường

Phường Trường An

6,76

Công trình, dự án liên huyện

 

51,87

1

Đường Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Văn Linh nối dài

TP Huế, thị xã Hương Trà

14,50

2

Khu dân cư Hương An

TP Huế, thị xã Hương Trà

31,16

3

Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện

Toàn tỉnh

3,71

4

Kè chống sạt lở sông bồ đoạn qua các xã Phong An, Phong Sơn thuộc huyện Phong Điền, và các phường Tứ Hạ, Hương Vân thuộc thị xã Hương Trà

Huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà

2,50

II

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

 

Huyện Quảng Điền

56,77

1

Khu dân cư Giang Đông

Thị trấn Sịa

4,60

2

Khu dân cư An Gia

Thị trấn Sịa

4,10

3

Điểm dân cư Bao La - Đức Nhuận

Xã Quảng Phú

1,90

4

Đường liên xã Thọ - Thành nối tỉnh lộ 19

Xã Quảng Thọ

1,50

5

Đường Phước Lập - Giang Đông nối dài đường Vinh Lợi (Sịa + Quảng Lợi)

Xã Quảng Lợi

2,00

6

Điểm dân cư thôn 3,4

Xã Quảng Công

1,34

7

Nâng cấp mở rộng kết hợp gia cố bờ cống Hàng Tổng

Xã Quảng Phước

3,75

8

GTNĐ thôn Phú Lương B (trạm bơm Mụ Ả + GTNĐ, từ ông Sang - Mỹ Xá - Phú Lương B)

Xã Quảng An

0,40

9

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện

Xã Quảng Vinh, Quảng Phú

1,60

10

Nâng cấp đê Tây Phá Tam Giang Km 11+476-Km33+043 (hạng mục dự án đầu tư giai đoạn 1: tuyến đê đoạn từ km 19+198 đến km22 +766 và đoạn từ km23+470 đến km25+036

Huyện Quảng Điền

9,20

11

Kè chống xói lở bờ biển khu vực xã Quảng Công và Quảng Ngạn

Huyện Quảng Điền

16,00

12

Cống An Xuân và kè 2 bờ kênh tiêu

Huyện Quảng Điền

9,50

13

Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền

Thị trấn Sịa

0,26

14

Xây dựng cống Cồn Bài

Xã Quảng An

0,62

Huyện Nam Đông

151,14

1

Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, đoạn từ ông Thụy đến cầu Khe Tre

TT Khe Tre

0,10

2

Nâng cấp mở rộng đường nội thị tổ dân phố 2 TT Khe Tre (giai đoạn 2)

TT Khe Tre

0,60

3

Đường quy hoạch tổ dân phố 1 TT Khe Tre (giai đoạn 2) hạng mục đường, vỉa hè, điện chiếu sáng

TT Khe Tre

0,90

4

Nâng cấp, sửa chữa đập Ba Hồ

Xã Thượng Long

0,04

5

Dự án đầu tư đường lâm nghiệp phục vụ trồng rừng sản xuất

Huyện Nam Đông

10,00

6

Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Thượng Nhật

Xã Thượng Nhật

137,00

7

Dự án đường La Sơn - Nam Đông (giai đoạn 2)

Xã Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng Long

2,50

Thị xã Hương Thủy

84,35

1

Xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (thôn 1B)

Xã Thủy Phù

1,00

2

Khu tái định cư tổ 5

Phường Thủy Châu

0,70

3

Đường Sóng Hồng nối dài tỉnh lộ 10A

Phường Thủy Châu

1,75

4

HTKT khu dân cư TĐC đường Quang Trung (Phù Nam)

Phường Thủy Châu

3,00

5

Hạ tầng kỹ thuật mương thoát nước tổ 1+2 phường Phú Bài (cạnh trụ sở Uỷ ban MTTQVN thị xã)

Phường Phú Bài

0,05

6

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3

Phường Thủy Phương

1,80

7

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 - Khu đô thị mới An Vân Dương

Phường Thủy Dương

5,12

8

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 - Khu đô thị mới An Vân Dương

Phường Thủy Dương, xã Thủy Thanh

6,14

9

Đường mặt cắt 19,5m đi qua khu đất xây dựng bệnh viện Sản - Nhi, thuộc Khu E - An Vân Dương

Thủy Dương, Thủy Thanh

0,54

10

Giải phóng mặt bằng cạnh khu vực thực hiện các dự án TĐC2 và đường Trường Chinh nối dài thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương

Xã Thủy Thanh

2,45

11

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC2

Xã Thủy Thanh

3,90

12

Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ4 thuộc khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương

Xã Thủy Vân

5,10

13

Đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương - Thuận An

Xã Thủy Vân

1,70

14

Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1

Xã Thủy Vân

22,40

15

Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ5 thuộc khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương

Xã Thủy Vân

4,70

16

Đường lâm nghiệp phục vụ rừng trồng sản xuất

Thị xã Hương Thủy

14,00

17

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen

Phường Thủy Dương

5,80

18

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

Phường Thủy Dương, Xã Thủy Thanh

3,60

19

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Phường Thủy Dương

0,60

Huyện Phong Điền

550,28

1

Giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật của trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên việt nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Xã Phong Mỹ

1,03

2

Đường, vỉa hè trong khu đô thị thị trấn Phong Điền (đường Chu Cẩm Phong, đường Văn Lang và đường nối TL6 với đường Văn Lang)

Thị trấn Phong Điền

1,00

3

Đường từ QL 1A nối khu dân cư phía Tây thị trấn Phong Điền

Thị trấn Phong Điền

3,75

4

Bể chứa nước sạch thuộc hệ thống cấp nước sạch thị trấn Phong Điền và vùng phụ cận

Thị trấn Phong Điền

0,70

5

Đường trục chính trong khu công nghiệp Phong Điền vào khu chức năng chế biến cát

Thị trấn Phong Điền

1,56

6

Xây dựng khu quy hoạch phân lô đất ở dân cư kết hợp dịch vụ tổ dân phố Khánh Mỹ và Trạch Thượng 2

Thị trấn Phong Điền

2,25

7

Giải phóng mặt bằng quy hoạch đất ở dọc tuyến đường nội thị DD6 và phía Bắc tỉnh lộ 9 thị trấn Phong Điền

Thị trấn Phong Điền

5,00

8

Trụ sở HĐND và UBND xã Điền Hương

Xã Điền Hương

0,08

9

Xây dựng cầu Trung Thạnh

Xã Phong Bình

0,02

10

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thuộc các thôn 4 và thôn 3

Xã Điền Hòa

3,50

11

Mở rộng đường bê tông từ tỉnh lộ 4 đi các thôn

Xã Phong Chương

0,87

12

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc các thôn Hải Phú

Xã Phong Hải

0,50

13

Trạm bơm Tân Bình

Xã Phong Bình

0,50

14

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thuộc các thôn Đức Phú, thôn Tư

Xã Phong Hòa

3,40

15

Xây dựng trạm biến áp 220KV Phong Điền

Xã Phong Thu

4,20

16

Đường vào trạm biến áp 220KV và các đường dây đấu nối

Xã Phong Thu

1,95

17

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc các thôn An Thôn, Khúc Lý và Ưu Thượng

Xã Phong Thu

3,40

18

Xây dựng trạm bơm điện Bắc Hiền

Xã Phong Hiền

1,60

19

Giải phóng mặt bằng đất ở tái định cư đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc và tạo quỹ đất ở

Xã Phong Hiền

10,00

20

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thuộc các thôn Đông Thái và chỉnh trang khu dân cư nông thôn Bản Hạ Long

Xã Phong Mỹ

5,20

21

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn Bến Củi và Điền Lộc

Xã Phong Xuân

2,30

22

Thủy điện Rào Trăng 3

Xã Phong Xuân

73,22

23

Mở rộng trạm bơm cổ By (trạm bơm Dinh)

Xã Phong Sơn

0,80

24

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới Thuộc các thôn Sơn Quả và chỉnh trang khu dân cư nông thôn các thôn Cổ By 3, Hiền An

Xã Phong Sơn

2,50

25

Hệ thống đường lâm nghiệp phục vụ trồng rừng sản xuất

Phong Sơn, Phong Xuân, Phong An

25,00

26

Sửa chữa, nâng cấp đê đông phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hòa - Điền Hải

Xã Điền Hòa, Điền Hải

4,62

27

Nâng cấp hệ thống đê kết hợp giao thông nội đồng Đông Tây Hói Tôm

Xã Phong Chương, Điền Lộc

0,75

28

Đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc

Huyện Phong Điền

50,00

29

Thủy điện Rào Trăng 4

Xã Phong Xuân, Xã Phong Sơn

160,05

30

Thủy điện Alin B2

Xã Phong Mỹ, Phong Xuân

38,79

31

Đường liên xã Phong Sơn - Phong Xuân (Phe Tư - Hiền An)

Xã Phong Sơn, Phong Xuân

7,70

32

Đường liên xã Phong Bình - Phong Chương

Xã Phong Bình, Phong Chương

6,21

33

Sửa chữa, nâng cấp đường 71 phục vụ giao thông và thi công các dự án thủy điện

Xã Phong Xuân, Phong Mỹ

33,99

34

Thủy điện Alin B1

Xã Phong Mỹ

79,43

35

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thuộc thôn 2 Kế Môn

Xã Điền Môn

0,51

36

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn Giáp Nam

Xã Điền Lộc

0,70

37

Hạ tầng khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc

Xã Điền Lộc

4,00

38

Mỏ cát trằm Bàu Bàng

Xã Phong Chương

9,20

Huyện Phú Vang

81,95

1

Mở tuyến Thủy đạo chạy thuyền du lịch

Thị trấn Thuận An

0,80

2

Mương thoát nước tập trung của hệ thống thoát nước Phú Đa

Thị trấn Phú Đa

0,04

3

Đường quy hoạch Vinh Thanh - Tuyến nội thị số 1 (giai đoạn 2)

Xã Vinh Thanh

0,69

4

Đường quy hoạch Vinh Thanh - Tuyến số 2 (tuyến số 3 nối dài)

Xã Vinh Thanh

0,65

5

HTKT Khu Quy hoạch dân cư thôn 3

Xã Vinh Thanh