Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2009/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ GIÁ BÁN NHÀ Ở RIÊNG LẺ CÓ KHẢ NĂNG SINH LỢI CAO THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 48/2007/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
Sau khi xem xét Tờ trình số 7816/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức và giá bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-BKTNS ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương thức và giá bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao

Nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao (sau đây gọi tắt là nhà ở sinh lợi) là nhà ở tại vị trí mặt đường có đủ các điều kiện sau:

a) Nhà ở một tầng một hộ ở hoặc nhà ở nhiều tầng một hộ ở.

b) Nhà nằm tại vị trí mặt đường đường loại 1, đường loại 2 và một số đường loại 3 có khả năng sinh lợi cao (theo đề nghị của Hội đồng bán nhà ở của tỉnh) đối với địa bàn thành phố Nha Trang; nhà nằm tại vị trí mặt đường loại 1 đối với thị xã Cam Ranh. Trường hợp một biển số nhà có nhiều ngôi nhà thì nhà sinh lợi là ngôi nhà có vị trí tiếp giáp mặt đường.

Loại đường theo phân loại trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm theo quy định của Chính phủ.

2. Phương thức bán:

Nhà ở sinh lợi được bán trực tiếp cho người đang sử dụng có hợp đồng thuê nhà ở chính thức với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho thuê nhà của tỉnh.

3. Giá bán: bao gồm giá nhà và tiền sử dụng đất, cụ thể:

a) Giá nhà:

Giá nhà được áp dụng theo quy định của Bảng giá xây dựng các loại công trình, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang có hiệu lực tại thời điểm xét bán.

b) Tiền sử dụng đất

b.1) Mức thu tiền sử dụng đất

- Đối với phần diện tích đất nằm trong hạn mức 150m2: mức thu tiền sử dụng đất áp dụng theo mức thu quy định tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đối với phần diện tích đất vượt hạn mức 150m2: mức thu tiền sử dụng đất là 100%.

b.2) Giá thu tiền sử dụng đất:

- Đối với diện tích đất nằm trong hạn mức 150m2 và phần diện tích đất vượt hạn mức 150m2 nhưng không phân chia được thành lô đất mới: giá thu tiền sử dụng đất được áp dụng theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm đang có hiệu lực tại thời điểm xét bán nhân (×) với hệ số cụ thể như sau:

+ Trên địa bàn thành phố Nha Trang:

Đường loại 1: hệ số 3,0

Đường loại 2: hệ số 2,5

Một số đường loại 3: hệ số 2,0

+ Trên địa bàn thị xã Cam Ranh: hệ số 1,5.

- Đối với phần diện tích đất vượt hạn mức 150m2 và phân chia được thành lô đất mới: giá thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo giá thị trường tại thời điểm xét bán.

b.3) Người mua nhà ở sinh lợi được xét các khoản miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền nhà theo các chế độ, chính sách ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2005. Cụ thể:

- Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở;

- Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước.

4. Phương thức thanh toán tiền mua nhà ở sinh lợi

a) Trường hợp người mua nhà thanh toán tiền một lần trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua thì được giảm 10% so với giá bán.

b) Trường hợp người mua nhà thanh toán tiền trong thời hạn 01 năm, mức trả lần đầu khi ký hợp đồng mua không dưới 20% tổng số tiền phải trả thì được giảm 2% so với giá bán.

c) Trường hợp người mua nhà thanh toán tiền nhiều lần trong thời hạn 10 năm, mức trả lần đầu khi ký hợp đồng mua không dưới 20% tổng số tiền phải trả thì số tiền còn lại phải thanh toán được thực hiện theo quy định tại điểm 3 của Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 14663/BTC-QLCS ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính.

5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở sinh lợi, nếu các bên phát sinh tranh chấp thì giải quyết theo các quy định của pháp luật dân sự.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 3. Đối với các trường hợp sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa đủ thủ tục hợp pháp, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức rà soát, thống kê và xử lý, báo cáo kết quả giải quyết cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh khóa IV (cuối năm 2009).

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND ngày 31/03/2009 về phương thức và giá bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao theo Nghị quyết 48/2007/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề thứ 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.050

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!