Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 134/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đào Tấn Lộc
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2009/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI CÁC DỰ ÁN LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;

Sau khi xem xét Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy, thời gian qua theo trách nhiệm quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều quy định theo thẩm quyền và chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan và các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng qui định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện cho thấy còn một số tồn tại, khuyết điểm cần phải có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, đó là: việc triển khai thực hiện dự án còn chậm, không đồng bộ, thời gian thực hiện dự án kéo dài. Một số khu tái định cư đầu tư chưa hoàn chỉnh thì đưa dân vào ở hoặc đã đầu tư hoàn chỉnh nhưng dân không vào ở gây lãng phí, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của một bộ phận nhân dân vùng dự án.

Những tồn tại trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là: quản lý nhà nước về thực hiện chính sách pháp luật thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm ở một số dự án lớn chưa được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền pháp luật, nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ khi thực hiện công tác này còn nhiều hạn chế. Hoạt động của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng không ổn định, phần lớn là kiêm nhiệm, thiếu tính chuyên nghiệp nên không đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp thực hiện giữa chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chính quyền địa phương và người dân trong vùng dự án chưa đồng bộ và kịp thời, nên ảnh hưởng đến công tác đo đạc, qui chủ chất lượng không cao... làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án.

Điều 2.

I. Để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian đến, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chú ý một số giải pháp:

1. Chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, công khai minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để nhân dân trong vùng dự án thực hiện và giám sát việc thực hiện; phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm đúng chính sách pháp luật (nhất là giá đất, phương án giải quyết việc làm).

2. Yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Giải quyết kịp thời các khiếu nại phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

3. Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, thẩm định, lấy ý kiến nhân dân vùng dự án trước khi xây dựng các khu tái định cư theo quy định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phân cấp việc xây dựng các khu tái định cư phù hợp.

4. Thẩm tra kỹ các nhà đầu tư về năng lực thực hiện dự án; đối với các dự án đã cấp phép nhưng triển khai chậm theo quy định, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đối với dự án không thực hiện đúng quyết định phê duyệt, kiên quyết thu hồi đất và xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng dự án.

5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thành lập một số khu tái định cư mở cho nhiều dự án để tránh bị áp lực về tái định cư, rà soát bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ hợp lý để các hộ dân vùng dự án tự quyết định nơi tái định cư và chuyển đổi nghề phù hợp với nơi ở mới; có kế hoạch và ưu tiên bố trí vốn trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm; thực hiện xã hội hóa việc đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho đối tượng có đất bị thu hồi.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề trong tổ chức thực hiện:

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập phương án về tổ chức, bộ máy Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi tổ chức thực hiện.

2. Cho chủ trương Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa lập phương án trình duyệt để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 2 dự án Hệ thống chống ngập lụt thành phố Tuy Hòa trước quý IV/2009; phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm việc đền bù giải phóng mặt bằng một số hộ ở kè bờ Nam, thực hiện xong trước mùa mưa lũ năm 2009.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa phối hợp các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu tái định cư Phú Lạc. Sớm công bố việc phân kỳ đầu tư và thời gian hoàn thành từng giai đoạn Khu hành chính mới Hòa Tâm và Khu tái định cư Hòa Tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, có kế hoạch và giải pháp di dời, tái định cư sớm ổn định đời sống nhân dân khu vực Vũng Rô, nhất là những hộ đang ở tạm bợ hiện nay.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuy An phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan liên quan chuẩn bị giải quyết việc bồi thường, tái định cư của dự án Khu du lịch liên hợp và các dự án du lịch khác theo kế hoạch đã xác định, sớm hoàn tất các thủ tục theo quy định, để các dự án được khởi công. Nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết thì kiên quyết thu hồi những trường hợp sai phạm theo quy định.

5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và các cơ quan liên quan phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có biện pháp xử lý đền bù theo mực nước thực tế vượt cao trình 105m đúng quy định của pháp luật; triển khai đầu tư các công trình thủy lợi hoàn thành năm 2010; đất sản xuất cho vùng tái định cư, đường đi Ea Bá - Ea Lâm, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại của các hộ dân thuộc đối tượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong vùng dự án, phấn đấu hoàn thành năm 2009.

6. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm uốn nắn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm sau giao đất và việc thực hiện các chính sách, pháp luật về đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Điều 3. Tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm khi nhà nước thu hồi đất tại 09 dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154