Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 128/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 128/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Ngọc Hân
Ngày ban hành: 15/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2009/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ÁP DỤNG CHO KHU KINH TẾ NGHI SƠN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của HDND và UBND các cấp;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế; Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 và Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ- CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 06/7/2009 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 138/HĐND-PC ngày 11/7/2009 của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 47/TTr- UBND ngày 06/7/2009 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn với những nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

1. Phạm vi áp dụng: Chính sách này áp dụng cho việc hỗ trợ di dân, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

b) Tổ chức, hộ gia đình ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn bị thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

c) Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn khi tiếp nhận các hộ tự liên hệ địa bàn tái định cư.

II. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ.

1. Hỗ trợ di chuyển:

1.1. Hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ; di chuyển sang tỉnh khác được hỗ trợ 5.000.000 đồng/hộ.

1.2. Các dòng họ có nhà thờ họ riêng biệt với nhà ở và phải di chuyển được hỗ trợ 2.000.000 đồng/nhà thờ họ.

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở, được hỗ trợ toàn bộ chi phí thực tế về di chuyển, tháo dỡ và lắp đặt.

2. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất:

2.1. Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sản xuất muối khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất làm muối được giao, được hỗ trợ 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; mức hỗ trợ bằng tiền cho 01 nhân khẩu/tháng (theo sổ hộ khẩu), tương đương 30 kg gạo tẻ tính theo thời giá trung bình tại địa phương.

Trường hợp hộ gia đình bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất làm muối được giao bởi nhiều dự án thì dự án sau phải thực hiện hỗ trợ theo quy định nêu trên.

2.2. Hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, khi nhà nước thu hồi đất phải ngừng sản xuất kinh doanh được hỗ trợ như quy định tại điểm 2.1 nêu trên.

2.3. Hộ gia đình phải di chuyển đến các khu tái định cư tập trung theo quy hoạch, hết thời gian hỗ trợ theo quy định tại điểm 2.1 nêu trên, nếu đời sống vẫn còn khó khăn theo kết quả bình xét tại thôn, xã, thì trong thời gian không quá 5 năm tiếp theo, hàng năm được xem xét hỗ trợ bằng tiền cho 01 nhân khẩu/tháng (theo sổ hộ khẩu) tương đương 15 kg gạo tẻ tính theo thời giá trung bình tại địa phương.

3. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm:

3.1. Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo mức sau:

- Bị thu hồi trên 30% đến dưới 50%:        Mức hỗ trợ 5.400 đồng/m2 .

- Bị thu hồi từ 50% đến dưới 70% :         Mức hỗ trợ 8.100 đồng/m2 .

- Bị thu hồi từ 70% trở lên:                      Mức hỗ trợ 10.800 đồng/m2 .

3.2. Trường hợp hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được giao bởi nhiều dự án thì toàn bộ diện tích bị thu hồi cũng được hỗ trợ theo các mức qui định tại điểm 3.1.

3.3. Hộ gia đình thuộc các xã trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thu hồi 100% đất sản xuất nông nghiệp, nhưng thực hiện thu hồi từng phần theo dự án thì áp dụng mức hỗ trợ 10.800 đ/m2

3.4. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ gia đình sản xuất muối

Hộ gia đình trực tiếp sản xuất muối khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất làm muối trở lên, thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; mức hỗ trợ là 10.800 đồng/m2 đất làm muối bị thu hồi.

3.5. Hỗ trợ chuyển đổi nghề đánh bắt thuỷ sản.

Hộ gia đình làm nghề đánh bắt thuỷ sản phải di chuyển đến khu tái định cư tập trung theo quy hoạch, không tiếp tục làm nghề cũ, phải thanh lý phương tiện sản xuất được hỗ trợ theo phương tiện đánh bắt của hộ đang sử dụng như sau:

- Tàu có động cơ từ 150CV trở lên:                     30.000.000 đồng/phương tiện.

- Tàu có động cơ từ 90CV đến dưới 150CV:        25.000.000 đồng/phương tiện.

- Tàu có động cơ từ 50CV đến dưới 90CV:          20.000.000 đồng/phương tiện.

- Tàu có động cơ từ 20CV đến dưới 50CV:          15.000.000 đồng/phương tiện.

- Tàu có động cơ dưới 20CV:                              10.000.000 đồng/phương tiện.

- Thuyền có gắn động cơ:                                   5.000.000 đồng/phương tiện.

- Thuyền nan hành nghề:                                     3.000.000 đồng/phương tiện.

4. Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo nghề:

4.1. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bàn giao đất cho dự án, học sinh đang học tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và bổ túc THPT thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất ở phải di chuyển đến các khu tái định cư tập trung theo quy hoạch, được hỗ trợ 100% tiền học phí và các khoản đóng góp do cấp có thẩm quyền quy định phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bàn giao đất cho dự án, các thành viên thuộc các hộ bị thu hồi đất và chuyển đến các khu tái định cư tập trung theo quy hoạch có nhu cầu học nghề được tiếp nhận vào học tại các cơ sở dạy nghề được thành lập theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ:

- 100% tiền học phí theo mức thu của từng cơ sở dạy nghề theo đúng quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ tiền ăn ở với mức: 80% mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Số tháng được tính hỗ trợ là số tháng thực học tại cơ sở dạy nghề.

5. Khuyến khích việc di dời trước thời hạn:

Hộ gia đình thuộc diện phải di chuyển chỗ ở, nếu di chuyển và bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định (theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền) được thưởng 5.000.000 đồng/hộ.

6. Hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc làm nhà tạm:

Hộ gia đình bị thu hồi đất, di chuyển đến khu tái định cư tập trung theo quy hoạch, được hỗ trợ tiền để thuê nhà ở hoặc làm nhà ở tạm trong thời gian xây dựng nhà mới, mức hỗ trợ là 12.000.000 đồng/hộ. Các hộ được nhận tiền theo chính sách này sau khi đã bàn giao mặt bằng cho dự án đúng thời hạn quy định.

7. Hỗ trợ tiền mua vật liệu và tiền công xây dựng nhà ở:

Hộ gia đình bị thu hồi đất, di chuyển đến khu tái định cư tập trung theo quy hoạch, được hỗ trợ tiền mua vật liệu và tiền công xây nhà ở tại khu tái định cư, mức hỗ trợ là 10.000.000 đồng/hộ.

8. Hỗ trợ di dân theo hình thức tự liên hệ địa bàn tái định cư:

8.1. Khuyến khích các hộ gia đình trong Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc diện di dời, nếu tự liên hệ địa bàn tái định cư ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn, được hỗ trợ một lần với mức 160.000.000 đồng/hộ (có đơn đăng ký và cam kết bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian quy định). Các hộ gia đình hưởng chính sách này thì không được hưởng các chính sách quy định tại điểm 3.5 khoản 3 và các khoản 4, 6, 7 tại phần II chính sách này.

8.2. Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh (ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn) tiếp nhận từ 05 hộ tự liên hệ địa bàn tái định cư trở lên thì được hỗ trợ 20.000.000 đồng/hộ. Số tiền hỗ trợ được chuyển vào ngân sách xã, phường, thị trấn để sử dụng vào mục đích cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở địa phương do ảnh hưởng của việc tăng dân cư trên địa bàn.

9. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, thị trấn.

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, thị trấn thì được hỗ trợ bằng 70% mức bồi thường theo loại đất bị thu hồi; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước thuộc dự toán ngân sách hàng năm của xã, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, thị trấn.

III. TÁI ĐỊNH CƯ.

1. Xây dựng khu tái định cư.

Việc xây dựng khu tái định cư được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Điều kiện được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư.

Hộ gia đình có đủ các điều kiện sau đây mới được giao đất ở tại khu tái định cư tập trung: Có đất ở (mà trên đó có nhà ở) bị thu hồi, có hộ khẩu thường trú tại nơi bị thu hồi đất và phải di chuyển chỗ ở.

- Trường hợp hộ gia đình có nhiều thửa đất ở bị thu hồi thì chỉ được giao 01 lô đất ở tại khu tái định cư.

- Trường hợp trong một gia đình có từ 02 cặp vợ chồng trở lên, sống chung với bố mẹ trong một ngôi nhà ở nơi đi, được giao đất ở tại khu tái định cư như sau:

+ Cặp vợ chồng và bố mẹ sống chung tại khu tái định cư thì được giao 01 lô đất có diện tích tối đa.

+ Các cặp vợ chồng còn lại mỗi cặp được giao 01 lô đất có diện tích tối thiểu tại khu tái định cư.

3. Nguyên tắc bố trí đất tại khu tái định cư.

3.1. Đất ở:

- Đất ở tại khu tái định cư được bố trí theo từng lô, diện tích tối đa của một lô là 150m2 và tối thiểu là 80m2.

- Vị trí các lô đất ở của các hộ tại khu tái định cư được bố trí tương ứng với vị trí đất ở tại nơi đi.

- Các hộ gia đình có diện tích đất ở thu hồi nhỏ hơn lô đất tối thiểu tại khu tái định cư sẽ được bố trí vào lô đất có diện tích tối thiểu tại khu tái định cư theo quy định.

- Hộ gia đình có cùng 1 vị trí đất ở được xác định tại khu tái định cư thì việc giao đất được thực hiện theo phương thức bốc thăm ngẫu nhiên.

3.2. Đất dịch vụ:

- Đất dịch vụ được bố trí nhằm mục đích tạo việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất phải di dời đến khu tái định cư tập trung và được bố trí thành khu riêng trong khu tái định cư.

- Hộ gia đình khi chuyển đến khu tái định cư nếu có nhu cầu sẽ được giao đất dịch vụ, mức đất được giao bằng 50% diện tích đất ở được giao tại khu tái định cư.

- Đất dịch vụ tại khu tái định cư được sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; được bồi thường về đất theo giá đất ở khi Nhà nước thu hồi đất.

3.3. Các dòng họ có Nhà thờ họ riêng biệt với nhà ở phải di dời thì được bố trí 150 m2 đất tại khu tái định cư tập trung theo quy hoạch được duyệt để làm Nhà thờ họ.

4. Giá đất tại khu tái định cư.

4.1. Đối với đất ở: Giá 01m2 đất ở các hộ gia đình phải nộp tại khu tái định cư bằng giá 01 m2 đất ở bồi thường tại nơi đi.

4.2. Đối với đất dịch vụ: Giá 01m2 đất dịch vụ các hộ gia đình phải nộp tại khu tái định cư bằng giá đất nông nghiệp tương ứng cộng với chi phí đầu tư hạ tầng trên đất, nhưng không cao hơn giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của khu vực xây dựng khu tái định cư tại thời điểm do cấp có thẩm quyền công bố.

4.3. Đất Nhà thờ họ: Giá 01m2 đất làm Nhà thờ họ tại khu tái định cư bằng giá 01m2 đất được bồi thường tại nơi đi.

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN.

- Vốn ngân sách Nhà nước.

- Vốn của các Nhà đầu tư có Dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, quy định cụ thể để tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc cần giải quyết mà chưa được quy định trong Nghị quyết này, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét quyết định và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2009 và thay thế Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dân tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH,VPCP,VPCTN;
- Bộ Nội vụ; Bộ tài chính;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
-Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, VPHĐND, VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250