Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất thu hồi bổ sung trong năm 2018 là 235,105ha để thực hiện 42 dự án. Trong đó:

- Huyện Châu Đức: 4,760 ha/03 dự án;

- Huyện Xuyên Mộc: 78,828 ha/13 dự án;

- Thành phố Vũng Tàu: 58,490 ha/07 dự án;

- Huyện Long Điền: 0,014 ha/01 dự án;

- Huyện Côn Đảo: 18,790 ha/05 dự án;

- Thị xã Phú Mỹ: 74,223 ha/13 dự án.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư / Đơn vị đăng ký

Địa điểm

Mục đích SDĐ năm 2018

Diện tích (ha)

Loại đất thu hồi

Căn cứ pháp lý

Nguồn gốc đất

Nguồn  vốn

Ghi chú

Tổng dự án

Thực hiện năm 2018

Thu hồi năm 2018

Đất nông nghiệp

Trong đó

Đất phi nông nghiệp

LUK

LUC

HNK

CLN

NTS

RPH

RĐD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

*

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 42 DỰ ÁN

250.24

234.88

235.105

149.43

0.00

0.00

12.77

24.32

0.00

63.08

11.14

75.71

 

 

 

 

*

HUYỆN CHÂU ĐỨC TỔNG: 03 DỰ ÁN

19.90

4.54

4.760

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.89

 

 

 

 

I

Đất năng lượng (01 dự án)

0.37

0.37

0.370

 

 

 

 

 

 

 

 

0.37

 

 

 

 

1

Trạm 110Kv Châu Đức 1 và đường dây đấu nối tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công ty Điện lực Miền Nam

Xã Nghĩa Thành

Năng lượng

0.37

0.37

0.370

 

 

 

 

 

 

 

 

0.37

Văn bản số 10852/UBND-VP ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh

Đất tổ chức

Doanh nghiệp

 

II

Đất ở (01 dự án)

3.53

3.53

3.530

0.29

 

 

 

 

 

 

 

3.24

 

 

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Kim Long

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

Xã Kim Long

Đất ở

3.53

3.53

3.530

0.29

 

 

 

 

 

 

 

3.24

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND huyện Châu Đức phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN + đất dân

NS huyện

 

III

Đất giao thông (01 dự án)

16.00

0.64

0.860

0.58

 

 

 

 

 

 

 

0.28

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 52 (địa bàn huyện Châu Đức)

Ban QLDA DTXD Châu Đức

Xã Đá Bạc

Giao thông

16.00

0.64

0.860

0.58

 

 

 

 

 

 

 

0.28

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh

Đất dân

NS tỉnh

 

*

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC TỔNG: 13 DỰ ÁN

78.83

78.83

78.828

52.17

0.00

0.00

11.51

19.07

0.00

10.49

11.14

25.65

 

 

 

 

I

Đất quốc phòng (01 dự án)

10.31

10.31

10.310

10.31

 

 

 

 

 

10.31

 

 

 

 

 

 

1

Tiểu đoàn Pháo Binh

Bộ CHQS tỉnh

Xã Phước Thuận

Đất quốc phòng

10.31

10.31

10.310

10.31

 

 

 

 

 

10.31

 

 

Công văn số 6714/UBND-VP ngày 18/8/2016 của UBND Tỉnh

Đất tổ chức

NS quốc phòng

 

II

Đất cơ sở y tế (01 dự án)

0.19

0.19

0.192

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trạm vận chuyển cấp cứu

Công ty TNHH Việt Can

Xã Phước Thuận

Đất y tế

0.19

0.19

0.192

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 10594/UBND-VP ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh

Đất của dân

Doanh nghiệp

 

III

Đất cơ sở giáo dục (01 dự án)

2.08

2.08

2.076

0.80

 

 

 

0.80

 

 

 

1.28

 

 

 

 

1

Trường THCS Bình Châu 2

UBND huyện

Xã Bình Châu

Đất giáo dục

2.08

2.08

2.076

0.80

 

 

 

0.80

 

 

 

1.28

QĐ số 3001/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh

Đất NN và đất dân

NS tỉnh

 

IV

Giao thông (02 dự án)

0.75

0.75

0.750

0.10

 

 

 

0.50

 

 

 

0.65

 

 

 

 

1

Xây dựng một số đoạn đường gom ven QL 55 trên địa bàn TT.Phước Bửu

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

thị trấn Phước Bửu

Giao thông

0.65

0.65

0.650

 

 

 

 

0.50

 

 

 

0.65

NQ số 07/NQ- HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND H. Xuyên Mộc

Đất NN và đất dân

NS huyện

 

2

Nâng cấp nhựa đường giao thông khu phố Láng Sim

UBND Thị trấn Phước Bửu

thị trấn Phước Bửu

Giao thông

0.10

0.10

0.100

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản số 266/UBND-VP ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh BR- VT

Đất NN và đất dân

NS huyện

 

VI

Đất di tích lịch sử, văn hóa (01 dự án)

1.40

1.40

1.400

0.18

 

 

 

 

 

0.18

 

1.22

 

 

 

 

1

Nhà truyền thống và HTKT Bia tưởng niệm tàu không số

Ban QLDA- ĐTXD

Xã Phước Thuận

Đất di tích lịch sử

1.40

1.40

1.400

0.18

 

 

 

 

 

0.18

 

1.22

QĐ số 4292/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện

Đất NN

NS huyện + tỉnh hỗ trợ

 

VII I

Đất nghĩa trang, nghĩa địa (02 dự án)

11.14

11.14

11.140

11.14

 

 

1.50

9.47

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghĩa địa Bàu Lâm- Tân Lâm

UBND huyện

Xã Tân Lâm

Nghĩa trang, nghĩa địa

6.10

6.10

6.100

6.10

 

 

1.50

4.60

 

 

 

 

Văn bản số 3398/UBND-VP ngày 23/8/2016 của UBND huyện

Đất NN, đất dân

Vốn NTM

 

2

Mở rộng khuôn viên nghĩa địa xã Phước Tân

UBND huyện

Xã Phước Tân

Nghĩa trang, nghĩa địa

5.04

5.04

5.040

5.04

 

 

 

4.87

 

 

 

 

V.bản số 3398/UBND-VP ngày 23/8/2016 của UBND huyện

Đất NN, đất dân

Vốn NTM

 

I X

Đất sinh hoạt cộng đồng (02 dự án)

0.30

0.30

0.300

0.30

 

 

 

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trụ sở sinh hoạt ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc

UBND huyện

Xã Xuyên Mộc

Sinh hoạt cộng đồng

0.20

0.20

0.200

0.20

 

 

 

0.20

 

 

 

 

V.bản số 1837/UBND-VP ngày 09/7/2015 của UBND huyện

Đất NN, đất dân

Vốn NTM

 

2

Trụ sở sinh hoạt ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu

UBND huyện

Xã Bình Châu

Sinh hoạt cộng đồng

0.10

0.10

0.100

0.10

 

 

 

0.10

 

 

 

 

Văn bản số 1837/UBND-VP ngày 09/7/2015 của UBND huyện

Đất dân

Vốn NTM

 

X

Đất Thương mại- Dịch vụ (02 dự án)

30.44

30.44

30.440

7.94

 

 

 

 

 

 

7.94

22.50

 

 

 

 

1

Khu nhà điều dưỡng cán bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Văn phòng Tỉnh ủy

Xã Bình Châu

Thương mại- Dịch vụ

7.94

7.94

7.940

7.94

 

 

 

 

 

 

7.94

 

TB số 1101- TB/TU ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy

Khu BTTN Bình Châu- PB

NS tỉnh

 

2

Khu đất diện tích 22,5ha thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

TT Phát triển Quỹ đất tỉnh

Xã Bình Châu

Thương mại, dịch vụ

22.50

22.50

22.500

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5 0

Văn bản số 1581/UBND-VP ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh

Đất NN quản lý

Thu hồi đấu giá

XI

Đất sản xuất kinh doanh (01 dự án)

22.22

22.22

22.220

21.21

 

 

10.01

8.00

 

 

3.20

 

 

 

 

 

1

HTKT khu chế biến hải sản tập trung (Cụm công nghiệp làng nghề)

UBND huyện Xuyên Mộc

Xã Bình Châu

SXK D

22.22

22.22

22.220

21.21

 

 

10.01

8.00

 

 

3.20

 

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

Đất NN + đất dân

NS tỉnh

 

*

UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỔNG: 07 DỰ ÁN

58.49

58.49

58.490

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.22

 

 

 

 

I

Đất bãi thải, xử lý chất thải (02 dự án)

0.27

0.27

0.270

 

 

 

 

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

1

Cải tạo môi trường cảnh quan trạm trung chuyển rác phường Thắng Nhất

Ban QLDA ĐTXD 2

Phường Thắng Nhất

DSH

0.25

0.25

0.253

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

QĐ phê duyệt BCKTKT số 7081/QĐ-UBND ngày 28/12/2 017

Đất nhà nước quản lý

NS TPVT

 

2

Cải tạo môi trường cảnh quan trạm trung chuyển rác phường Thắng Nhì

Ban QLDA ĐTXD 2

Phường Thắng Nhì

DSH

0.02

0.02

0.017

 

 

 

 

 

 

 

 

0.02

Văn bản số 7672/TB- UBND ngày 26/12/2017 của UBND TPVT

Đất nhà nước quản lý

NS TPVT

 

II

Đất giao thông (02 dự án)

6.42

6.42

6.420

6.32

 

 

 

 

 

 

 

0.10

 

 

 

 

1

Đường Quy hoạch A 3

Ban QLDA ĐTXD 1

Phường 12

Đất giao thông

5.60

5.60

5.600

5.50

 

 

 

 

 

 

 

0.10

QĐ 09/QĐ- UBND ngày 02/01/2018 của UBND TPVT

đất dân

NSTP

 

2

Đường vào Trường Tiểu học phường 12

Ban QLDA ĐTXD 1

Phường 12

DGD

0.82

0.82

0.820

0.82

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

Đất dân

NSTP

 

III

Đất trụ sở (01 dự án)

 

0.10

0.10

0.100

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10

 

 

 

 

1

Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (56 Trần Phú)

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Phường 5

TSC

0.10

0.10

0.100

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10

VB số 12894/UBND-VP ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

Đất NNQL

Nguồn khác

 

IV

Đất thương mại dịch vụ (01 dự án)

 

43.00

43.00

43.000

 

 

 

 

 

 

 

 

43.00

 

 

 

 

1

Khu đất diện tích 43ha tại phường 2, TPVT

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Phường 2

Thương mại, dịch vụ

43.00

43.00

43.000

 

 

 

 

 

 

 

 

43.0 0

TB số 1215- TB/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy

Đất NN quản lý

Thu hồi đấu giá

V

Đất giáo dục (01 dự án)

 

8.70

8.70

8.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu

Trường ĐH BR-VT.

Phường 11

Giáo dục

8.70

8.70

8.700

8.70

 

 

 

 

 

 

 

 

TB số 216/TB- UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh

Đất NN + đất dân

Nguồn khác

 

*

UBND HUYỆN LONG ĐIỀN TỔNG: 01 DỰ ÁN

0.014

0.014

0.014

0.014

0.00

0.00

0.014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

1

Thửa đất số 155, 321, tờ bản đồ số 108 (giáp đất ông Nguyễn Trính sử dụng)

UBND Huyện

Xã Phước Tỉnh

Đất ở

0.014

0.014

0.014

0.014

 

 

0.014

 

 

 

 

 

Ngày 24/01/2018, UBND tỉnh có văn bản số 743/UBND-VP về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước

Thu hồi để đấu giá

*

UBND HUYỆN CÔN ĐẢO TỔNG: 05 DỰ ÁN

18.79

18.79

18.790

18.79

 

 

 

 

 

18.79

 

 

 

 

 

 

1

Khu đất đấu giá 2,08ha tại huyện Côn Đảo

Trung tâm phát triển quỹ đất

TT. huyện Côn Đảo

Thương mại, dịch vụ

2.08

2.08

2.080

2.08

 

 

 

 

 

2.08

 

 

Văn bản số 3009/UBND-VP ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh

Đất NN quản lý

thu hồi để đấu giá

2

Khu đất đấu giá 1,36ha tại huyện Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

TT. huyện Côn Đảo

Thương mại, dịch vụ

1.36

1.36

1.360

1.36

 

 

 

 

 

1.36

 

 

Văn bản số 3011/UBND-VP ngày 03/4/2018 của UBND tinh

Đất NN quản lý

thu hồi để đấu giá

3

Khu đất đấu giá 1,22ha tại huyện Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

TT. huyện Côn Đảo

Thương mại, dịch vụ

1.22

1.22

1.220

1.22

 

 

 

 

 

1.22

 

 

Văn bản số 3477/UBND-VP ngày 16/4/2018 của UBND

Đất NN quản lý

thu hồi để đấu giá

4

Khu đất đấu giá 12,4ha tại huyện Côn Đảo

Trung tâm phát triển quỹ đất

TT. huyện Côn Đảo

Thương mại, dịch vụ

12.40

12.40

12.400

12.40

 

 

 

 

 

12.40

 

 

Thông báo số 1215-TB/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy

Đất NN quản lý

thu hồi để đấu giá

5

Khu đất đấu giá 1,73ha tại huyện Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

TT. huyện Côn Đảo

Thương mại, dịch vụ

1.73

1.73

1.730

1.73

 

 

 

 

 

1.73

 

 

Văn bản số 1962/UBND-VP ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh

Đất NN quản lý

thu hồi để đấu giá

*

UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ TỔNG: 13 DỰ ÁN

74.22

74.22

74.223

71.27

 

 

1.25

5.25

 

33.80

 

2.95

 

 

 

 

I

Đất công nghiệp (01 dự án)

2.00

2.00

2.000

2.00

 

 

 

 

 

0.08

 

 

 

 

 

 

1

Diện tích hở ranh giữa đường Phước Hòa - Cái Mép và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Phường Phước Hòa

Khu công nghiệp

2.00

2.00

2.000

2.00

 

 

 

 

 

0.08

 

 

Văn bản 4269/ST NMT- CCQLDD ngày 31/10/2016 của Sở TNMT bổ sung DT hở ranh

Đất dân + đất tổ chức

Doanh nghiệp

 

II

Đất cơ sở y tế (01 dự án)

0.21

0.21

0.213

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trạm vận chuyển cấp cứu

Công ty TNHH Việt Can

Phường Mỹ Xuân

Đất y tế

0.21

0.21

0.213

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

VB số 10594/UBND-VP ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh giãn tiến độ dự án

Đất của dân

Doanh nghiệp

 

II I

Đất cơ sở giáo dục (04 dự án)

4.66

4.66

4.660

3.12

0.00

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

1.54

 

 

 

 

1

Mở rộng Trường THCS Phan Chu Trinh

UBND huyện Tân Thành

Phường Mỹ Xuân

Đất giáo dục

1.36

1.36

1.360

0.52

 

 

 

0.52

 

 

 

0.84

Văn bản số 4317/UBND ngày 10/8/2017 của UBND huyện Tân Thành

Đất NN + đất dân

NS huyện

 

2

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

UBND huyện Tân Thành

Phường Mỹ Xuân

Đất giáo dục

1.50

1.50

1.500

1.30

 

 

 

1.30

 

 

 

0.20

Văn bản số 110/HĐND-VP ngày 13/10/2017 của HĐND huyện Tân Thành

Đất NN + đất dân

NS huyện

 

3

Trường tiểu học Hắc Dịch

UBND huyện Tân Thành

Phường Hắc Dịch

Đất giáo dục

0.90

0.90

0.900

0.80

 

 

 

0.80

 

 

 

0.10

Văn bản số 382/HĐND-VP ngày 11/10/2016 của HĐND tỉnh

Đất NN + đất dân

NS tỉnh

 

4

Trường mầm non xã Hắc Dịch 2

UBND huyện Tân Thành

Phường Hắc Dịch

Đất giáo dục

0.90

0.90

0.900

0.50

 

 

 

0.50

 

 

 

0.40

Văn bản số 422/HĐND-VP ngày 18/10/2016 của HĐND tỉnh

Đất NN + đất dân

NS tỉnh

 

IV

Đất giao thông (03 dự án)

35.10

35.10

35.100

34.99

0.00

0.00

0.50

0.77

0.00

33.72

0.00

0.11

 

 

 

 

1

Khu đất diện tích 19,16ha tại xã Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Phường Mỹ Xuân

Đất giao thông

19.16

19.16

19.160

19.16

 

 

 

 

 

19.16

 

 

VB số 9314/UBND-VP ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

Đất của tổ chức

thu hồi đấu giá

 

2

Đường Long Sơn - Cái Mép

Ban QLDA GTKV Cảng Cái Mép- Thị Vải

Xã Tân Hòa

Đất giao thông

14.56

14.56

14.560

14.56

 

 

 

 

 

14.56

 

 

Chủ trương đầu tư số 532/HĐND-VP ngày 28/12/2016 của HĐND tỉnh

Đất của tổ chức và của dân

NS tỉnh

 

3

Đường dân sinh sát ranh KCN Mỹ Xuân B1 - Conac nối từ đường B1 đến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao

UBND huyện Tân Thành

Phường Mỹ Xuân

Đất giao thông

1.38

1.38

1.380

1.27

 

 

0.50

0.77

 

 

 

0.11

QĐ 2549/QĐ-UBND ngày 16/10/2016 của UBND tỉnh

Đất NN + đất dân

NS tỉnh

 

V

Đất năng lượng (02 dự án)

6.25

6.25

6.250

6.25

0.00

0.00

0.75

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

1

Trạm biến áp 110kV Tóc Tiên và đường dây đấu nối

Tổng công ty Điện lực miền Nam

Xã Tóc Tiên

Đất năng lượng

1.25

1.25

1.250

1.25

 

 

0.75

0.50

 

 

 

 

QĐ số 4694/QĐ-BTC ngày 01/12/2016 của Bộ Công thương

Đất của tổ chức

Doanh nghiệp

 

2

Tuyến ống khí Ôxy, Nitơ, Hydro cấp cho dự án thép China Steel

Công ty CP Gas Việt Nam

Phường Phú Mỹ và Mỹ Xuân

XD tuyến ống khí

5.00

5.00

5.000

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

VB số 7590/UBND-VP ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án

Đất của dân

Doanh nghiệp

 

V I

Đất ở (01 dự án)

3.47

3.47

3.470

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.30

 

 

 

 

1

Dự án nhà ở cho CBCNV và chuyên gia thuộc KCN Mỹ Xuân B1- Conac

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Phường Mỹ Xuân

Khu nhà ở

3.47

3.47

3.470

2.17

 

 

 

 

 

 

 

1.30

QĐ số 3823/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ KCN Mỹ Xuân B1- Conac

Đất của dân

Doanh nghiệp

 

VII

Đất vật liệu xây dựng (01 dự án)

22.53

22.53

22.530

22.53

0.00

0.00

0.00

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

1

Khu khai thác mỏ vật liệu san lấp Bắc Bao Quan

Công ty CP Đầu tư Nguyễn

Xã Tóc Tiên, Châu Pha

Khai thác vật liệu san lấp

22.53

22.53

22.530

22.53

 

 

 

0.86

 

 

 

 

Giấp phép số 18/GP- UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh Cho phép công ty CP Đầu tư Nguyễn khai thác mỏ vật liệu san lấp Bắc Bao Quan

Đất của dân

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224