Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) ban hành

Số hiệu: 12/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2009/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2008/NQ-HĐND NGÀY 15/12/2008 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 về hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp sử dụng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh như sau: “Việc giao đất dịch vụ hoặc đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai được áp dụng cho trường hợp thu hồi đất đến ngày 30/9/2009”.

Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh như sau: “ 3. Thời điểm áp dụng đối với các hộ gia đình và các nhân đã giao đất sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước: Kể từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/9/2009”.

Việc bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi kể từ ngày 01/10/2009 về sau được thực hiện thống nhất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và giải quyết những tồn tại về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất và thực hiện hỗ trợ thu nhập cho hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo quy định. Định kỳ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29/10/2009.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.398
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155