Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 117/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Số hiệu: 117/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

- Dự báo được nhu cầu phát triển các loại hình nhà ở trong từng giai đoạn 2018-2025 và 2026-2035, trong đó, chú trọng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; xu hướng phát triển nhà ở đặc trưng của các đồng bào dân tộc tại khu vực các đô thị và toàn tỉnh;

- Xác lập hệ thống các chỉ tiêu về phát triển nhà ở bao gồm: Tổng diện tích sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn vốn để phát triển nhà ở đến năm 2025 và 2035; Cụ thể hóa các mục tiêu trong từng giai đoạn theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011;

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp phù hợp để thực hiện chương trình phát triển nhà ở;

- Tạo cơ sở đlập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 05 năm theo quy định.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2018 - 2025

- Hoàn thành đầu tư xây dựng mới 10.058.593 m2 sàn nhà ở;

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,4 m2 sàn/người (khu vực đô thị 26,9 m2 sàn/người; khu vực nông thôn 21,6 m2 sàn/người);

- Đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Thành phố Pleiku: Hoàn thiện 210 căn nhà ở xã hội cho công nhân với tng diện tích 11.118 m2, kêu gọi đầu tư 650 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội khác với tổng diện tích sàn 31.000 m2;

+ Thị xã An Khê: Kêu gọi đầu tư 400 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội khác với tổng diện tích sàn 20.000 m2;

+ Huyện Chư Sê: Hoàn thiện 480 căn nhà ở xã hội cho công nhân với tổng diện tích sàn 25.412 m2, kêu gọi đầu tư 300 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội khác với tổng diện tích sàn 15.000 m2;

- Giảm 50% số lượng nhà ở đơn sơ (5.001 căn), ưu tiên xóa bỏ nhà ở đơn sơ khu vực đô thị (529 căn), không có nhà ở đơn sơ phát sinh mới;

- Kêu gọi thực hiện chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp 9.218 căn nhà thiếu kiên cố lên bán kiên cố.

b) Giai đoạn 2026 - 2035

- Hoàn thành đầu tư xây dựng mới 12.213.945 m2 sàn nhà ở;

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,1 m2 sàn/người (khu vực đô thị 33,9 m2 sàn/người; khu vực nông thôn 25,7 m2 sàn/người);

- Tiếp tục giải quyết thêm một phần nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Sê;

- Xóa bỏ hoàn toàn nhà đơn sơ trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục kêu gọi thực hiện chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp 10.000 căn nhà thiếu kiên cố lên bán kiên cố;

2. Các giải pháp thực hiện mục tiêu

- Hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển nhà ở;

- Giải pháp về quy hoạch - kiến trúc - hạ tầng kỹ thuật;

- Giải pháp về đất đai và thị trường bất động sản;

- Giải pháp về tài chính, vốn đầu tư;

- Giải pháp về khoa học công nghệ;

- Giải pháp về hoàn thiện cơ cấu tổ chức phát triển và quản lý nhà ở;

- Giải pháp phát triển nhà ở cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

3. Phát triển các loại hình nhà ở

STT

Loại nhà ở

Giai đoạn 2018- 2025

Giai đoạn 2026- 2035

Số căn

Diện tích

Số căn

Diện tích

I

Nhà ở thương mại

 

1.974.146

 

2.792.361

II

Nhà ở do người dân xây dựng trên đất được bố trí đ TĐC

3.018

301.758

4.886

488.558

III

Nhà ở công vụ

19

1.710

0

0

IV

Nhà ở xã hội

2.240

114.294

7.457

382.568

11

Nhà ở xã hội cho các đối tượng

1.350

66.000

4.449

222.450

22

Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

690

36.529

2.860

151.412

33

Nhà ở xã hội cho sinh viên

200

11.765

148

8.706

V

Nhà ở dân t xây

 

7.666.685

 

8.550.458

Tổng

 

10.056.883

 

12.213.945

Quỹ nhà công vụ được đầu tư xây dựng để phục vụ công tác luân chuyển, điều động cán bộ theo tinh thần của Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban chấp hành trung ương quy định về luân chuyển cán bộ.

4. Cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở

- Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2018 - 2025

STT

Loại nhà

Diện tích (m2)

Suất đầu tư (tr đ/m2)

Tổng nguồn vốn

Cơ cấu nguồn vốn (tỷ đồng)

NS Trung ương

NNgân sách tỉnh

Vốn DN

VVốn hỗ trợ

Vốn người dân

I

Nhà ở thương mi

1.974.146

6,90

13.622

 

 

13.622

 

 

II

Nhà do người dân xây dựng trên đất được bố trí để TĐC

301.758

4,60

1.388

 

181

 

 

1.207

III

Nhà công vụ

1.710

4,60

8

 

8

 

 

 

IV

Nhà ở xã hội

114.294

4,60

526

0

0

472

0

0

1

Nhà ở XH cho các đối tượng

66.000

4,60

304

 

 

304

 

 

2

Nhà ở XH cho công nhân, người lao động

36.529

4,60

168

 

 

168

 

 

3

Nhà ở XH cho sinh viên

11.765

4,60

54

 

 

 

 

 

V

Nhà ở dân tự xây

7.666.685

4,00

30.667

0

0

0

322

30.345

1

Nhận hỗ trợ thông qua chương trình mục tiêu và hỗ tr khác

 

 

322

 

 

 

322

 

2

Người dân tự bỏ kinh phí xây dựng nhà ở

 

 

30.345

 

 

 

 

30.345

Tổng

10.058.593

 

46.210

0

189

14.093

322

31.552

Vốn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2018-2025 được sử dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực bố trí đất tái định cư và đầu tư xây dựng quỹ nhà ở công vụ phục vụ công tác luân chuyển, điều động cán bộ.

- Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2026-2035

STT

Loại nhà

Diện tích (m2)

Suất đầu tư (tr đ/m2)

Tổng nguồn vốn

Cơ cấu nguồn vốn (tỷ đồng)

NS Trung ương

NS tỉnh

Vốn DN

Vốn hỗ trợ

Vốn người dân

I

Nhà ở thương mại

2.792.361

6,90

19.267

 

 

19.267

 

 

II

Nhà ở do người dân xây dựng trên đất được bố trí để TĐC

488.558

4,60

2.247

 

293

 

 

1.954

III

Nhà công vụ

0

4,60

0

 

 

 

 

 

IV

Nhà ở xã hội

382.568

4,60

1.760

0

0

1.760

0

0

1

Nhà ở xã hội cho các đối tượng

222.450

4,60

1.023

 

 

1.023

 

 

2

Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

151.412

4,60

696

 

 

696

 

 

3

Nhà ở xã hội cho sinh viên

8.706

4,60

40

 

 

40

 

 

IV

Nhà ở dân tự xây

8.550.458

4,00

34.202

0

0

0

377

33.825

1

Nhận hỗ trợ thông qua chương trình mục tiêu và hỗ trợ khác

 

 

377

 

 

 

377

 

2

Người dân tự bkinh phí xây dựng nhà ở

 

 

33.825

 

 

 

 

33.825

Tổng

12.213.945

 

57.476

0

293

21.027

377

35.779

Vốn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026-2035 được sử dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực bố trí đất tái định cư.

5. Quỹ đất để phát triển nhà ở

- Quỹ đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2018-2025:

TT

Đơn vị hành chính

Dự trù quỹ đất (ha)

Nhà ở thương mại

Nhà ở xã hội

Phục vụ TĐC

Nhà ở dân tự xây

Tổng quỹ đất

1

Thành phố Pleiku

550,13

30,75

13,58

16,97

611,42

2

Thị xã An Khê

7,00

8,00

4,15

28,83

47,98

3

Thị xã Ayun Pa

2,42

0,00

2,90

29,63

34,94

4

Huyện Chư Sê

60,86

11,75

6,51

59,60

138,72

5

Huyện KBang

4,84

0,00

1,91

44,52

51,27

6

Huyện Krông Pa

4,33

0,00

4,36

39,80

48,48

7

Huyện Đak Pơ

2,12

0,00

3,89

19,52

25,54

8

Huyện Ia Pa

2,55

0,00

2,29

23,44

28,28

9

Huyện Kông Chro

2,94

0,00

3,61

27,08

33,63

10

Huyện Phú Thiện

4,01

0,00

2,65

36,92

43,58

11

Huyện Chư Păh

4,10

0,00

3,69

37,69

45,47

12

Huyện Chư Prông

4,99

0,00

4,64

45,86

55,49

13

Huyện Chư Pưh

6,70

0,00

6,51

35,33

48,55

14

Huyện Đak Đoa

64,48

0,00

3,30

62,96

130,74

15

Huyện Ia Grai

5,15

0,00

4,49

47,41

57,05

16

Huyện Mang Yang

3,67

0,00

3,59

33,71

40,97

17

Huyện Đức Cơ

3,74

3,00

3,36

34,38

44,48

TOÀN TỈNH

734,01

53,50

75,44

623,63

1.486,58

- Quỹ đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2035:

TT

Đơn vị hành chính

Dự trù quỹ đất (ha)

Nhà thương mại

Nhà xã hội

Phục vụ TĐC

Nhà ở dân tự xây

Tổng quỹ đất

1

Thành phố Pleiku

911,85

59,68

23,13

10,86

1.005,53

2

Thị xã An Khê

14,79

11,94

7,89

30,55

65,17

3

Thị xã Ayun Pa

6,08

1,44

4,86

25,59

37,97

4

Huyện Chư Sê

120,10

18,97

8,04

46,33

193,44

5

Huyện KBang

5,57

0,00

3,43

35,39

44,40

6

Huyện Krông Pa

8,05

0,00

4,77

51,14

63,96

7

Huyện Đak Pơ

4,01

0,00

6,90

25,47

36,37

8

Huyện Ia Pa

3,24

1,06

2,78

18,83

25,91

9

Huyện Kông Chro

4,37

0,00

5,67

27,77

37,81

10

Huyện Phú Thiện

6,62

1,67

3,74

41,23

53,25

11

Huyện Chư Păh

7,77

0,00

6,66

49,41

63,85

12

Huyện Chư Prông

7,40

0,00

8,16

47,02

62,57

13

Huyện Chư Pưh

7,87

0,00

12,28

40,52

60,67

14

Huyện Đak Đoa

130,70

1,23

5,74

82,26

219,93

15

Huyện Ia Grai

9,52

0,00

6,34

60,49

76,35

16

Huyện Mang Yang

6,70

0,00

5,56

42,57

54,82

17

Huyện Đức Cơ

7,22

8,63

6,19

40,95

62,98

TOÀN TỈNH

1.261,83

104,61

122,14

676,39

2.164,97

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành có giải pháp đồng bộ, cụ thể đhuy động các nguồn vốn đầu tư; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản-B
ộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTT
Q tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.
gov.vn;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 117/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117