Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2012 về nguyên tắc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2013

Số hiệu: 11/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 04/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thm quyền của y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6343/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Việc xác định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải tuân th các nguyên tắc chung như sau:

1. Bảo đảm giữ ổn định mặt bằng giá đất trên địa bàn tỉnh;

2. Bảo đảm khung giá đất theo quy định của Chính phủ;

3. Bảo đảm hài hòa lợi ích ca Nhà nước, của người sử dụng đất và nhà đu tư sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư;

4. Kế thừa tính hợp lý của quy định giá các loại đất năm 2012; Bsung, điều chỉnh một số quy định về tiêu thức xác định giá đất cho phù hợp với thực tế; Bổ sung, điều chỉnh cục bộ giá đất một số vị trí, tuyến đường theo đnghị của các địa phương cho phù hợp với sự phát trin của một số khu vực.

Điều 2. Các nguyên tắc cụ thể quy định giá đất năm 2013

1. Đất nông nghiệp:

Giữ nguyên giá đất nông nghiệp theo giá đất nông nghiệp năm 2012, chỉ điều chỉnh giá một số loại đất tại một số vị trí, cụ th:

a) Giá đất rừng sản xuất vị trí 2 tại địa bàn phường và khu dân cư nông thôn bằng 1,2 lần giá đt trồng cây lâu năm vị trí 1 cùng vùng (trừ các phường thuộc thành phố Nha Trang);

b) Giá đất nuôi trồng thủy sản vị trí 2 tại địa bàn phường và khu dân cư nông thôn bằng 1,5 lần giá đất trồng cây lâu năm vị trí 1 cùng vùng (trừ các phường thuộc thành phố Nha Trang);

c) Giá đất nông nghiệp đối với các đô thị loại 5 (gồm các phường Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Hải, thị trấn Cam Đức, thị trấn Tô Hạp, thị trấn Khánh Vĩnh và các xã Ninh Sim, Đại Lãnh, Suối Tân, Suối Hiệp) được quy định bằng 1,6 lần giá đất trồng cây lâu năm vị trí 1 cùng vùng.

2. Đất phi nông nghiệp:

a) Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bằng 30% giá đất ở cùng vị trí và không thấp hơn khung giá được quy định tại Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính ph;

b) Giá đất tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn tăng 10% so với năm 2012;

c) Điu chỉnh điểm đầu, điểm cuối một số tuyến đường do phân đoạn lại hoặc do thay đi tên gọi; điều chnh cục bộ giá đất một số vị trí, khu vực, tuyến đường có mức giá chưa phù hợp so với các tuyến lân cận hoặc đã được đầu tư nâng cp hoặc khả năng sinh lời cao hơn năm trước;

d) Giá đất Khu kinh tế Vân Phong được áp dụng theo giá đất của thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

đ) B sung giá đất khu tái định cư A dự án Hệ thống mương thoát lũ từ Phú Vinh v Sông Tc tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, vị trí 1 đường quy hoạch sát bờ kênh thoát lũ;

e) B sung giá đt ở tại đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua Khu du lịch Bc Bán đảo Cam Ranh);

g) Bổ sung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

h) Bổ sung khung giá tối thiểu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp quy định theo loại đô thị đã có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyn và phù hợp khung giá tối thiểu được quy định tại Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ.

i) Các vị trí khác, giữ nguyên theo bảng giá đất năm 2012.

Điều 3. Xử lý đối với các trường hợp cụ thể

1. Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất thuộc thẩm quyền tại một số vị trí đất, một số khu vực đất, loại đất trong năm, y ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực Hội đng nhân dân tnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê đất trả tiền hàng năm, y ban nhân dân tỉnh ban hành bảng đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp năm 2013 với mức tăng tối đa không quá 1,5 lần so với thời điểm trước ngày 01/10/2009.

b) Đối với các trường hợp đang trong thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất mà có đơn giá thuê đất tăng trên 1,5 lần so với thời điểm trước ngày 01/10/2009 thì được áp dụng bảng đơn giá thuê đất năm 2013 cho thời gian ổn định còn lại.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tnh, căn cứ Nghị quyết này, ban hành quyết định quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 và công bố công khai để thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và hướng dẫn thực hiện đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- Ban Thường vụ Tnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐNĐ tnh;
- UBND tnh, UBMTTQVN tnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tnh, VP UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, ĐN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2012 về nguyên tắc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66