Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Biêr Niê
Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

V/V KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thay thế và bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có Phụ lục ban hành kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ ;
- Ban công tác đại biểu;
- Các Bộ: Xây dựng; Tài chính; KH-ĐT;
- Cục KTQPPL - Bộ Tư Pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UB MTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Sở: XD; KH-ĐT, TP, TC;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
-
Công báo tỉnh; Đài PTTH tỉnh, Báo Đk Lắk;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

PHỤ LỤC:

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích đất (ha)

Quy mô đầu tư dự kiến

Cơ sở pháp lý

I

Thành phố Buôn Ma Thuột

1

Dự án Khu dân cư thương mại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột

Đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa

Khoảng 2,24

Khu đô thị mới.

Quy hoạch: Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

2

Dự án Khu dân cư thương mại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột

Đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân

Khoảng 2,43

Khu đô thị mới

Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu phía Đông đường Võ Văn Kiệt, phương Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

3

Dự án WWINTOWN BAN MÊ tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột

Phường Tân Hòa

Khoảng 7,20

Khu dân cư đô thị mới

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 23/7/2013.

4

 Dự án tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột (dự án NETREAL RIVERSIDE CITY)

Phường Tân Hòa

Khoảng 30,00

Khu dân cư đô thị mới

Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 10/02/2020.

5

Dự án Khu đô thị TDP 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Phường Tân An

Khoảng 27,30

Khu dân cư đô thị mới

Quyết định số 9601/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị KM 7 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

6

Dự án Khu đô thị 10/3 tại phường Thành Nhất và xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột

Phường Thành Nhất và xã Cư Êbur

Khoảng 40,68

Khu dân cư đô thị mới

Khu vực định hướng mở rộng theo quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột

7

Dự án Khu đô thị mới Tây Nguyên tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột

Xã Cư Êbur

Khoảng 97,14

Khu dân cư đô thị mới

Quy hoạch nông thôn mới xã Cư Ê Bur được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5391/QĐ- UBND ngày 28/12/2012

8

Dự án Khu dân cư Tây Nam – đường tránh phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột

Đường tránh phía Tây, phường Tân Thành

Khoảng 15,49

Khu dân cư đô thị mới

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây Nam dọc theo hai bên đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 22/11/2016.

9

Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tại khu vực hồ Giò Gà, thành phố Buôn Ma Thuột

Phường Khánh Xuân, phường Ea Tam, xã Ea Kao

Khoảng 132,00

Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng

Quy hoạch phân khu Khu trung tâm phường Khánh Xuân; Quy hoạch phân khu Khu trung tâm phường Ea Tam; Quy hoạch nông thôn mới xã Ea Kao

10

Khu đô thị số 1- phía Nam đường Đông Tây

Phường Tân Lập

Kjhoảng 36,30

Khu đô thị mới

Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh

11

Khu đô thị số 1- phía Bắc đường Đông Tây

Phường Tân Lập

Khoảng 46,10

Khu đô thị mới

Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh.

12

Khu đô thị số 3 - phía Bắc đường Đông Tây

Phường Tân Lập

Khoảng 34,20

Khu đô thị mới

Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh.

II

Thị xã Buôn Hồ 

12

Dự án khu dân cư đô thị phường Thiện An

Phường Thiện An

Khoảng 19,90

Khu dân cư đô thị mới

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phường Thiện An được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 13/5/2013.

13

Dự án khu thương mại và dân cư phường Đạt Hiếu – An Bình

Phường Đạt Hiếu – An Bình

Khoảng 19,57

Khu thương mại và dân cư

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thương mại, dịch vụ, ở kết hợp với chỉnh trang khu dân cư đô thị thị xã Buôn Hồ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

14

Khu dự án mở rông khu đô thị Đông Nam

Phường An Lạc

Khoảng 12,74

Khu đô thị mới

Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 08/9/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng khu đô thị Đông Nam, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

III

Huyện Cư M'gar 

15

Khu dân cư xã Cư Suê

Xã Cư Suê, thị trấn Ea Pốc

Khoảng 56,70

Khu dân cư đô thị mới

Quy hoạch nông thôn mới xã Cư Suê đến 2020 được UBND huyện Cư M’gar phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ- UBND ngày 27/12/2012

IV

Huyện Ea Kar 

16

Khu đô thị Meyhomes - Ea Kar, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Xã Ea Đar

Khoảng 150,22

Khu đô thị mới

Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh; Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt tại Quyết định 1029/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh.

17

Dự án khu dân cư TDP 5, thị trấn Ea Kar

Tổ dân phố 5, thị trấn Ea Kar

Khoảng 16,3

Khu dân cư đô thị mới

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND huyện Ea Kar về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74