Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2022 bổ sung công trình dự án cần thu hồi đất Trà Vinh

Số hiệu: 08/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 10/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021;

Xét Tờ trình số 2294/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua điều chính, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

Tổng số 09 công trình, dự án; với tổng diện tích đất 50,15ha, tổng nhu cầu vốn để giải phóng mặt bằng 405.076 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Đăng ký mới: Tổng số 07 công trình, dự án với quy mô diện tích khoảng 6,89ha, tổng nhu cầu vốn để giải phóng mặt bằng khoảng là 61.052 triệu đồng.

2. Đăng ký điều chỉnh: Tổng số 02 công trình, dự án với quy mô diện tích khoảng 43,26 ha, tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng là 344.024 triệu đồng.

(Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2022./.


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: TN và MT, KH và ĐT;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành: TN và MT, KH và ĐT, Tài chính, Cục Thuế, Cục Thống kê
tỉnh;
- TT.
HĐND, UBND cấp huyện;
- Hội đồng PBGDPL - Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI)
(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 nám 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích cần thu hồi (ha)

Nguồn vốn giải phóng mặt bằng

Địa điểm thực hiện dự án

Chủ đầu tư

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức vốn (triệu đồng)

Nguồn vốn

TỔNG CỘNG: 09 công trình, dự án với diện tích cần thu hồi: 50,15ha, nhu cầu vốn GPMB là: 40.5076 triệu đồng (Trong đó: 07 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích cần thu hồi: 6,98ha, nhu cầu vốn GPMB là: 61.052 triệu đồng; 02 công trình, dự án đăng ký điều chỉnh với diện tích cần thu hồi: 43,26ha, nhu cầu vốn GPMB là 34,4024 triệu đồng)

I

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN: 10 công trình, dự án (Trong đó: 08 công trình, dự án đăng ký mới; 02 công trình, dự in đăng ký điều chỉnh)

50,15

405.076

I.1

THÀNH PHỐ TRÀ VINH: 02 công trình, dự án

2,68

36.592

A

Công trình, dự án đăng ký mới: 02 công trình, dự án

2,68

36.592

1

Đường Trần Phú nối dài, thành phố Trà Vinh

2,26

29.592

NSNN

Phường 7

UBND TP

Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Nhà tang lễ (dự án lập lại)

0,42

7.000

NSNN

Phường 9

BQLDA ĐTXD thành phố Trà Vinh

Quyết định số 6185/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

I.2

HUYỆN CÀNG LONG: 01 công trình, dự án đăng ký điều chỉnh

33,27

150.000

A

Công trình, dự án đăng ký điều chỉnh: 01 công trình, dự án

33,27

150.000

1

Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô trên địa bản thị trấn Cảng Long

33,27

150,000

NSNN

Thị trấn Càng Long

UBND huyện Càng Long

NQ số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh

Điều chỉnh số thứ tự 2 điểm A Mục I.3 Phụ lục II NQ số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 (điều chỉnh tên công trình, dự án từ Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội ô trên địa bàn thị trấn Càng Longthành Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ở trên địa bàn thị trấn Càng Long”.

Lý do: Cho phù hợp tên công trình đúng theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

I.3

HUYỆN CẦU KÈ: 02 công trình, dự án

0,85

15.000

A

Công trình, dự án đăngmới: 02 công trình, dự án

0,85

15.000

1

Đường vào Cụm Công nghiệp An Phú Tân, huyện Cầu Kè

0,8

14.300

NSNN

An Phú Tân

UBND huyện Cầu

Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tch UBND tỉnh Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/5/2022 của UBND huyện Cầu Kè

2

Đường dân sinh cầu My (thuộc công trình Nâng cấp Đường huyện 32, huyện Cầu Kè)

0.05

700

NSNN

Tam Ngãi

SGTVT

Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

I.4

HUYỆN CHÂU THÀNH: 02 công trình, dự án

10,34

203.484

A

Công trình, dự án đăng ký mới: 01 công trình, dự án

0,35

9.460

1

Đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh Trà Vinh

0,35

9.460

NSNN

Lương Hoà

SGTVT

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 481/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh, nội dung phê duyệt dự án đầu tư "Nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh”

B

ng trình, dự án đăng ký điều chỉnh: 01 công trình, dự án

9,99

194.024

1

Đường kết nối Quốc lộ 53 với đường cây ăn trái

9.99

194.024

NSNN

Nguyệt Hóa

SGTVT

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; Công văn số 20-CV/BCSĐ ngày 16/02/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Điều chỉnh số thứ tự 2 điểm C Mục I.5 Phụ lc II NQ43/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, điều chỉnh:

- Diện tích cần thu hồi, từ “8,79ha” thành “9,99ha”

- Điều chỉnh tăng nguồn vốn: từ 111.947 triệu đồngthành 194.024 triệu đồng.

Lý do: Mở rộng phạm vi GPMB theo Phương án 1 (mở rộng phạm vi GPMB đầu tuyến dài khoảng 620m từ điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 53 rộng 29m (tăng thêm 15m), mở rộng đều 2 bên, mỗi bên 7,5m)) theo BCSĐ UBND tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 20-CV/BCSĐ ngày 16/02/2022

I.5

THXÃ DUYÊN HẢI: 02 công trình, dự án

3,01

33.241

A

Công trình, dự tin đăng ký mới: 02 công trình dự án

3,01

33.240

1

Trạm biến áp 220kV Hydrogen Trà Vinh và đường dây đấu nối: hạng mục đường dây đấu nối

0,2

Doanh nghiệp

Xã Dân Thành

Doanh nghiệp

CV số 6694/UBND-CNXD ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh

2

Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thị xã Duyên Hải đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV

2,77

33.240

NSNN

Phường 2

UBND TXDH

QĐ số 96/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong ngày 10/06/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.920

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!