Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2020 điều chỉnh bổ sung danh mục công trình dự án thu hồi đất Hà Nội

Số hiệu: 08/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 07/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 08/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020; DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 07/7/2020)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 19/6/2020 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐNĐ ngày 01/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo giải trình số 184/BC-UBND ngày 06/7/2020 của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 quy định tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố như sau:

1. Điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 78,94ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 với diện tích 24,59ha (Danh mục tại Biểu 01 kèm theo);

2. Bổ sung danh mục 361 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 1.676,07ha; 235 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 với diện tích 435,59 ha (Danh mục tại biểu 2A, 2B, 3 kèm theo).

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2020 của HĐND Thành phố. Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2020.

UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ; căn cứ pháp lý của các dự án và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2.

1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp HĐND Thành phố giao tại Điều 2 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 07/7/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến ngày 31/12/2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu UBTVQH;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Ban Đảng TU; VPTU, VP HĐNDTP, VP Đoàn ĐBQHTP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP; Cổng GTĐT TP
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

BIỂU 01: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-HĐND NGÀY 04/12/2019 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ lý do đề nghị loại bỏ

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

phường, xã

1. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung theo quy hoạch khu đất DT1 xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD

2,17

1,74

2,17

Gia Lâm

Đa Tốn

Không thực hiện dự án trong năm 2020

2

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung theo quy hoạch khu đất DT2 xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD

4,64

3,71

4,64

Gia Lâm

Đa Tốn

Không thực hiện dự án trong năm 2020

3

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất TD, thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

ONT

Ban QLDA ĐTXD

2,43

2,19

2,43

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Không thc hiện dự án trong năm 2020

4

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

ONT

Ban QLDA ĐTXD

3,12

0,94

3,12

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Không thực hiện dự án trong năm 2020

5

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CQ12 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp I

TMD

Ban QLDA ĐTXD

2,56

1,02

2,56

Gia Lâm

Cổ Bi

Không thực hiện dự án trong năm 2020

6

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C10 tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

1,06

1,06

1,06

Gia Lâm

Dương Hà

Không thực hiện dự án trong năm 2020

7

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C13 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

2,91

2,04

2,91

Gia Lâm

Trâu Quỳ

Không thực hiện dự án trong năm 2020

8

Cải tạo mở rộng tuyến đường qua sông Thiên Đức nối hai thôn Phú Thụy và thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,86

 

2,86

Gia Lâm

Phú Thị

Không thực hiện dự án trong năm 2020

2. Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất G.4/NO3 phường Thạch Bàn

ODT

Trung tâm PTQĐ quận Long Biên

1,57

 

1,57

Long Biên

Thạch Bàn

Không đảm hiệu quả thực hiện

2

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất C.6/NO10 phường Giang Biên, quận Long Biên

ODT

Trung tâm PTQĐ quận Long Biên

0,24

 

0,24

Long Biên

Giang Biên

Không đảm hiệu quả thực hiện

3

Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch C.2/LX2 phường Đức Giang, quận Long Biên

ODT

Trung tâm PTQĐ quận Long Biên

0,5

 

0,5

Long Biên

Đức Giang

Không đảm hiệu quả thực hiện

3. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thiện khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu ĐTM Dương Nội và các dự án lân cận (tuyến từ nút N122 - N126; N126 - N129; K18 - K18A; K33 - Kênh La Khê; K37 - K37A; T7-T41; T37-T41; T36-T44; T46A-T39A; N70-N122; N70-N67 kéo dài) Phần bổ sung điều chỉnh diện tích thực hiện từ 1,64 ha lên 5,68 ha.

DGT

CTCP tập đoàn Nam Cường

5,68

 

5,68

Hà Đông

Phường Dương Nội, Phường Yên Nghĩa

Tổ chức đăng ký chưa cung cấp được Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi UBND Thành phố có Thông báo 309/TB-UBND ngày 28/4/2017 về kết luận của tập thể Iãnh đạo UBND thành phố về chủ trương hoàn thiện khớp nối hạ tầng và đầu tư xây dựng trường học thuộc dự án KĐT mới Dương Nội, Hà Đông và Văn bản số 5526/KH&ĐT-NNS ngày 05/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm văn hóa - TDTT quận HBT (trong dự án mở rộng Công viên tuổi trẻ)

DTT

UBND quận Hai Bà Trưng

0,92

 

0,92

Quận Hai Bà Trưng

Phường Thanh Nhàn

Không thực hiện dự án trong năm 2020 (Lý do là dự án nằm trong quy hoạch chi tiết công viên tuổi trẻ Thủ Đô đang được Thành ủy và UBND thành phố có chủ trương điều chỉnh quy hoạch vì vậy chức năng sử dụng của ô đất chưa được xác định cho đến khi có ý kiến chính thức về điều chỉnh dự án)

5. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La

ODT

Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam

12,09

 

12,09

Hoài Đức

Đông La

Đến nay UBND Thành phố chưa có quyết định lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

6. Phúc Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao Ba Huân Hà Nội

NHK

Công ty cổ phần Ba Huân

9

 

9

huyện Phúc Thọ

Tam Hiệp

Thông báo số 379/TB-KH&ĐT ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nhà đầu tư xin dừng thực hiện dự án)

7. Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuân Thu

DGD

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Sóc Sơn

1,2

 

1,2

Huyện Sóc Sơn

Xã Xuân Thu

Chưa bố trí được nguồn lực

2

Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hương Đình

DGD

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Sóc Sơn

1,5

1,5

1,5

Huyện Sóc Sơn

Xã Mai Định

Chưa bố trí được nguồn lực

8. Thanh Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở lô 03.1 thuộc khu xứ Đồng Ngõ, thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài

ONT

UBND huyện Thanh Oai

3,1

 

3,1

Thanh Oai

TT Kim Bài

Vướng mắc GPMB

2

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu xứ đồng Ngõ (giai đoạn 2) thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài

ONT

UBND huyện Thanh Oai

2,1

2,1

2,1

Thanh Oai

TT Kim Bài

Vướng mắc GPMB

3

GPMB đấu giá QSD đất khu xứ đồng Ngõ thôn Cát Động, Thị trấn Kim Bài

ONT

UBND huyện Thanh Oai

1,7

1,7

1,7

Thanh Oai

TT Kim Bài

Vướng mắc GPMB

4

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Mộc Dưới 2, thôn Châu Mai, xã Liên Châu

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0,96

0,96

0,96

Thanh Oai

Liên Châu

Vướng mắc GPMB

5

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Mộc Dưới 3, thôn Châu Mai, xã Liên Châu

ONT

UBND huyện Thanh Oai

1,09

1,09

1,09

Thanh Oai

Liên Châu

Vướng mắc GPMB

6

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Mộc Dưới 4, thôn Châu Mai, xã Liên Châu

ONT

UBND huyện Thanh Oai

1,35

1,35

1,35

Thanh Oai

Liên Châu

Vướng mắc GPMB

9. Thường Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Điểm vui chơi giải trí và cây xanh

DKV

Cty Thành Long

2,7

 

2,7

Thường Tín

Tô Hiệu

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

10. Ứng Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đấu giá đất ở xã Trầm Lộng (thôn Thu Nội-Khu đất xây dựng HTKT đấu giá)

ONT

UBND huyện

0,5

 

0,5

Ứng Hòa

Trầm Lộng

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

2

Đấu giá đất ở xã Trầm Lộng (thôn Cao Minh-Khu đất xây dựng HTKT đấu giá)

ONT

UBND huyện

0,31

 

0,31

Ứng Hòa

Trầm Lộng

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

3

Nhà máy xử lý rác thải và bãi chôn lấp, xử lý rác thải hợp vệ sinh phía nam huyện Ứng Hòa

DRA

Công ty CP Đầu tư công nghệ và xây dựng

6

 

6

Ứng Hòa

Đông Lỗ

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

4

Đấu giá khu đầu làng thôn Thành Vật

ONT

UBND huyện

0,53

0,2

0,53

Ứng Hòa

Xã Đồng Tiến

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

5

Đấu giá khu Đầm cỏ thôn Hoa Đường

ONT

UBND huyện

0,39

 

0,39

Ứng Hòa

Trường Thịnh

Không đảm bảo triển khai, trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

6

Đấu giá bãi vật liệu xây dựng

ONT

UBND huyện

0,04

 

0,04

Ứng Hòa

Hòa Xá

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

7

Đấu giá khu ao Vân Chi, KV Nam Hòa 2

ONT

UBND huyện

0,20

 

0,2

Ứng Hòa

Hòa Phú

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

8

Đấu giá ao giếng Lạo, KV Lương Sơn

ONT

UBND huyện

0,26

 

0,26

Ứng Hòa

Hòa Phú

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

9

Đấu giá khu ao Cá Xuôi, thôn Quan Xá

ONT

UBND huyện

0,26

 

0,26

Ứng Hòa

Hòa Phú

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

10

Đấu giá khu cửa ông Thêm, thôn Bài Lâm Thượng

ONT

UBND huyện

3

3

3

Ứng Hòa

Hồng Quang

Không đảm bảo triển khai trong năm 2020, cần rà soát lại chủ trương đầu tư

 

 

 

 

78,94

24,59

78,94

 

 

 

 

 

 

 

34

15

34

 

 

 

 

BIỂU 2A: DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Đơn vị, cơ quan tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1. Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mầm non Tản Hồng

DGD

Ban QLDA đầu tư XD

1,20

1,20

1,20

Ba Vì

Tản Hồng

Quyết định số: 3076/QĐ-UBND, ngày 17/10/2019 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án

2

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì

ONT

UBND huyện Ba Vì

4,93

4,00

0,93

Ba Vì

Tản Lĩnh

Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì;

3

Cải tạo nâng cấp tuyến đường TL412 từ TT Tây Đằng vào khu du lịch hồ Suối Hai.

DGT

Ban QLDA đầu tư XD

12,00

4,00

12,00

Ba Vì

TT Tây Đằng, Thụy An

Quyết định số: 6067/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND thành phố HN phê duyệt dự án

4

Dự án đường tránh QL32

DGT

UBND huyện Ba Vì

8,00

1,00

2,23

Ba Vì

TT. Tây Đằng

QĐ số 5195/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư đường tránh QL 32; Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Thành phố điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2020

5

Tu bổ, tôn tạo di tích đình miếu, văn chỉ Cao Cương, xã Đông Quang

TIN

Ban QLDA đầu tư XD

0,03

0,03

0,03

Ba Vì

Đông Quang

Quyết định số: 3185/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án

2. Bắc Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tu bổ, tôn tạo nhà Tả Mạc, Hữu mạc đình Liên Ngạc, phường Đông Ngạc

TIN

UBND phường Đông Ngạc

0,01

 

0,01

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc

Quyết định số 8271/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án, QĐ số 1202/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND quận về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

3. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng khu Tái định cư tại Khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

5,45

5,45

5,45

Chương Mỹ

Xã Tiên Phương

Văn bản số 1812/UBND-KHĐT ngày 16/3/2012 của UBND thành phố; Quyết định số 633/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2014 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

2

Dự án đất tái định cư khu Đồng Tàu, xã Đông Phương Yên

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

4,92

4,92

4,92

Chương Mỹ

Xã Đông Phương Yên

QĐ số 1189/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 v/v phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500, QĐ số 7141/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán công trình; Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng

3

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,80

0,60

 

Chương Mỹ

Xã Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên

Quyết định số 9369/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

4

Đường giao thông liên Xã Nam Phươmg Tiến đi xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình)

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

2,30

1,15

 

Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ chỉ giới XD, Văn bản 304/HĐND-KTNS ngày 30/6/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2017-2020 cho huyện Chương Mỹ

5

Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 419

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

10,20

4,00

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn, xã Đại Yên, xã Hợp Đồng, xã Quảng Bị, xã Đồng Phú

Văn bản số 489/HĐND-KTNS ngày 06/9/2018 của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội v/v Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ; QĐ 6001/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt BCKT khả thi dự án; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ 1/500; Quyết định 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2019

6

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Rộc Định thôn Đạo Ngạn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,48

0,48

 

Chương Mỹ

Xã Hợp Đồng

Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT số 1058a/QĐ-UBND ngày 2/3/2016 bản đồ QH tổng mặt bằng

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,99

0,99

 

Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Quyết định số 7119/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Bản vẽ quy hoạch

4. Đan Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, mở rộng đường từ Tỉnh lộ 422 vào thôn Thượng Hội

DGT

UBND huyện

0,19

0,13

0,19

Đan Phượng

Tân Hội

Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng đường từ Tỉnh lộ 422 vào thôn Thượng Hội, xã Tân Hội; Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, mở rộng đường từ Tỉnh lộ 422 vào thôn Thượng Hội, xã Tân Hội

2

Đường nối đê Hữu Hồng đến đê quai Liên Trì (Đường 11 m, khu Đồng Quán)

DGT

UBND xã Liên Hồng

0,30

 

0,30

Đan Phượng

Liên Hồng

Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối đê Hữu Hồng đến đê quai Liên Trì (Đuờng 11m khu Đồng Quán); Quyết định số 7895/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đuờng nối đê Hữu Hồng đến đê quai Liên Trì (Đường 11 m, khu Đồng Quán)

3

Nâng cấp, mở rộng chùa Bảo Phúc

TON

UBND xã Đan Phượng

0,10

 

0,10

Đan Phượng

Đan Phượng

Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Văn bản số 284/BTG-NV ngày 23/10/2019 của Ban tôn giáo thành phố

4

Cải tạo, chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng

NDT

UBND xã Liên Hồng

0,54

 

0,54

Đan Phượng

Liên Hồng

Quyết định số 4424a/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng; Quyết định số 4735/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng

5

Đường vành đai Đình Đại Phùng, xã Đan Phượng; hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước, kè đá

DGT

UBND xã Đan Phượng

0,01

 

0,01

Đan Phượng

Đan Phượng

Quyết định số 6962a/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc điều chỉnh tên dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng, Quyết định số 7930/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vành đai đình Đại Phùng xã Đan Phượng; hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước, kè đá

6

Mở đường từ nhà văn hóa cụm 10 đi khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập

DGT

UBND xã Tân Lập

0,30

 

0,08

Đan Phượng

Tân Lập

Quyết định số 8580/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Mở rộng đường từ nhà văn hóa cụm 10 đi khu đô thị trấn Tây Đô, xã Tân Lập

7

Mở rộng đường từ ngã ba chợ Tân Lập đi trường THCS Tân Lập

DGT

UBND xã Tân Lập

0,25

 

0,10

Đan Phượng

Tân Lập

Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Tân Lập; Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Mở rộng đường từ ngã ba chợ Tân Lập đi trường THCS Tân Lập

8

Trụ sở UBND xã Đồng Tháp; hạng mục Nhà làm việc, phòng tiếp công dân kết hợp hội trường và các hạng mục phụ trợ

TSC

UBND xã Đồng Tháp

0,5

0,11

0,11

Đan Phượng

Đồng Tháp

Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND xã Đồng Tháp; hạng mục: Nhà làm việc, phòng tiếp công dân kết hợp hội trường và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 5251/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở UBND xã Đồng Tháp; hạng mục: Nhà làm việc, phòng tiếp công dân kết hợp hội trường và các hạng mục phụ trợ khác; Tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Đan Phượng ký duyệt ngày 16/5/2019

9

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 4, xã Song Phuợng

ONT

UBND huyện

0,85

0,8

0,85

Đan Phượng

Song Phượng

Quyết định số 6979/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 4, xã Song Phượng; Quyết định số 7253/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 4, xã Song Phưọng

10

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng

ONT

UBND huyện

0,75

0,7

0,75

Đan Phượng

Song Phượng

Quyết định số 7578/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phuợng; Quyết định số 7890/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng

5. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường tiểu học thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,22

 

1,22

Đông Anh

Xã Võng La

- Văn bản số 48/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 11048/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

3

Dự án GPMB làm đường vào dự án xây dựng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ an ninh Quốc gia

DGT

Tổng cục an ninh-Bộ Công an

0,38

0,30

 

Đông Anh

Xã Hải Bối

Văn bản số 9321/UBND-TNMT ngày 29/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội Văn bản hướng dẫn số 976/STNMT-QHKHSDĐ ngày 02/02/2016 của STN và MT Hà Nội Văn bản số 490/HCAN ngày 29/03/2018 của Cục hậu cần an ninh

4

Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc nhà nước Đông Anh, Hà Nội

DTS

Kho bạc nhà nước Hà Nội

0,66

0,63

 

Đông Anh

Xã Tiên Dương

QĐ số 5178/QĐ-KBNN ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 38656/QĐ-KBNN ngày 02/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án Văn bản số 215/UBND-QLDA ngày 24/3/2016 về việc vị trí xây dựng. Văn bản số 1243/UBND-QLĐT ngày 05/10/2017 về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ dự án.

5

Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

DHT

UBND huyện Đông Anh

0,73

0,66

 

Đông Anh

xã Hải Bối

Quyết định số 2674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 cho phép chuẩn bị đầu tư 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 phê duyệt Báo cáo KTKT

Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

6

Xây dựng HTKT khu đất X2 tại thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

DHT

UBND huyện Đông Anh

0,50

0,45

 

Đông Anh

xã Hải Bối

Quyết định số 2675b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 cho phép chuẩn bị đầu tư; 3807/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 phê duyệt BCKTKT Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế xây dựng công trình.

7

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất tại X4 thôn Hậu Oai, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

DHT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

0,49

0,44

 

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

8

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất tại X6 thôn Đản Di, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

DHT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

0,10

0,09

 

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 10036/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

9

Xây dựng HTKT khu tại X1 thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất)

DHT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

0,48

0,43

 

Đông Anh

Việt Hùng

Quyết định số 7549/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư; 7679/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư QĐ số 10037/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

10

Xây dựng HTKT điểm đấu giá đất kẹt X4 thôn Đầm, xã vân Nội

DHT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

0,43

0,39

 

Đông Anh

Xã Vân Nội

Quyết định số 6842/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 PD chủ trương đầu tư 7672/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 PD kinh phí CBĐT

Quyết định số 10157/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

11

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt điểm X10 thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh

DHT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

0,49

0,29

 

Đông Anh

Xã Xuân Canh

Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư; 7675/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

12

Xây dựng HTKT khu đất X4 khu Ma Lẻ thôn Trung Việt Hùng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

DHT

UBND xã Việt Hùng

0,49

0,44

 

Đông Anh

Xã Việt Hùng

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án. Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

13

Xây dựng HTKT khu đất X3 thôn Lượng Nỗ xã Tiên Dương phục vụ đấu giá QSD đất

DHT

UBND xã Tiên Dương

0,19

0,17

 

Đông Anh

Xã Tiên Dương

Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án. Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc Phê duyệt BCKTKT công trình. Quyết định số 6695/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh BCKTKT.

14

Xây dựng HTKT khu đất X5 thôn Trung Oai xã Tiên Dương phục vụ đấu giá QSD đất

DHT

UBND xã Tiên Dương

0,38

0,34

 

Đông Anh

Xã Tiên Dương

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án. Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc Phê duyệt BCKTKT công trình.

15

Xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Lương Quy xã Xuân Nộn phục vụ đấu giá QSD đất

DHT

UBND xã Xuân Nộn

0,49

0,39

 

Đông Anh

Xã Xuân Nộn

Quyết định số 5538/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án. Quyết định số 10200/QĐ-UBND về việc Phê duyệt BCKTKT công trình.

16

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt điểm X11 thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh

DHT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

0,49

0,36

 

Đông Anh

Xã Xuân Canh

Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 7676/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc Phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình

17

Xây dựng HTKT tại khu đất X1 thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

DHT

Trung tâm PTQĐ

1,90

0,16

 

Đông Anh

Nam Hồng

Quyết định số 4839/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Quyết định số 8203/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

18

Dự án GPMB xây dựng Trung tâm mầm non xã Vân Hà

DTS

UBND huyện Đông Anh

0,98

0,90

 

Đông Anh

Xã Vân Hà

QĐ số 822/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quyết định 1688/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND huyện Đông Anh v/v điều chỉnh chủ đầu tư, nguồn vốn của dự án.

19

Xây dựng trường tiểu học Cổ Loa 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,60

1,40

 

Đông Anh

Xã Uy Nỗ

- Các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 6013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 8082/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình;

20

Xây dựng trường mầm non Dục Tú (GĐ2)

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,60

0,95

 

Đông Anh

Xã Dục Tú

Quyết định số: 2197/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

21

Trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã Đông Hội, huyện Đông Anh

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,31

2,11

 

Đông Anh

Xã Đông Hội, xã Mai Lâm

- Văn bản số 70/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Huyện Đông Anh; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh; Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

22

Xây dựng trường tiểu học Việt Hùng

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,60

0,82

 

Đông Anh

Xã Việt Hùng

- Quyết định số 9281/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 4945/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 03/3/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế BVTC- dự toán phần điều chỉnh, bổ sung, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

23

Xây dựng trung tâm mầm non xã Kim Nỗ

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyn

1,01

0,91

 

Đông Anh

Xã Kim Nỗ

- Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình

24

Xây dựng trường THCS Thụy Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,48

2,25

 

Đông Anh

Xã Thụy Lâm

- Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế BVTC- tổng dự toán; - Quyết định số 7194/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế BVTC- dự toán phần điều chỉnh bổ sung, điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán, điều chỉnh cơ cấu TMĐT.

25

Xây dựng trung tâm mầm non thôn Bầu, xã Kim Chung (Giai đoạn 1)

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,95

0,92

 

Đông Anh

Xã Kim Chung

- Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 9759/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán vá điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

26

Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cao Lỗ đến nhà tang lễ huyện Đông Anh

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

3,90

0,60

 

Đông Anh

Xã Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

- Quyết định số 7469/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án. Quyết định số 5826/QĐ-QLDA ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT

27

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

8,10

7,10

7,10

Đông Anh

Thụy Lâm

- Văn bản số 99/HĐND-TT ngày 07/11/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án

- Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 29/05/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

- Quyết định số 4995/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đất để đấu giá QSD tai xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh- tỷ lệ 1/500

28

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

7,94

5,74

5,74

Đông Anh

Vân Hà

- Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

29

Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Nộn (thôn Lương Quy - Đường Yên)

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,82

0,45

0,82

Đông Anh

Xuân Nộn

- Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

30

Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba chợ Kim lên đê sông Cà lồ theo quy hoạch (ngã 3 chợ Kim đến nhà hỏa táng Đông Anh)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

4,19

1,00

3,32

Đông Anh

Xuâu Nộn

- Quyết định số 10226/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

31

Xây dựng tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường khu tái định cư Đông Hội đến thôn Lê Xá

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

2.69

0,90

2,69

Đông Anh

Đông Hội

- Quyết định số 11551/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

- Văn bản số 367/UBND-QLĐT ngày 28/2/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận phạm vi, ranh giới tuyến đường dự án

32

Cải tạo, xây dựng nhà hội trường, nhà làm việc, hạ tầng UBND xã Đông Hội

TSC

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,28

0,15

0,28

Đông Anh

Đông Hội

- Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

33

Xây dựng trường tiểu học Kim Chung 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,17

1,00

0,30

Đông Anh

Kim Chung

- Quyết định số 5887/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

34

Xây dựng Trường THCS Kim Chung 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,69

1,35

0,89

Đông Anh

Kim Chung

- Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

35

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông thôn Nguyên Khê, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

5,40

2,50

5,40

Đông Anh

Nguyên Khê

- Quyết định số 6211/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

36

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư Nguyên Khê nối với đường bệnh viện Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba Kim, huyện Đông Anh

DGT

UBND huyện Đông Anh

10,13

0,78

9,33

Đông Anh

Nguyên Khê, Xuân Nộn

- Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án

37

Xây dựng trường mầm non Thu Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,97

0.46

0,97

Đông Anh

Thụy Lâm

- Quyết định số 6019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

38

Xây dựng Trạm y tế xã Thụy Lâm

DYT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,27

0,15

0,27

Đông Anh

Thụy Lâm

- Quyết định số 5977/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

39

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

4,97

2,00

2,00

Đông Anh

Tiên Dương

- Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

- Văn bản số 698/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

40

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương xã Tiên Dương huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

4,92

1,81

2,10

Đông Anh

Tiên Dương

- Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

- Văn bản số 699/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

41

Xây dựng bổ sung phòng học và HTKT trường mầm non Tuổi Thơ, xã Uy Nỗ

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,29

0,26

0,29

Đông Anh

Uy Nỗ

- Quyết định 5995/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

- Quyết định số 7632/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB

42

Hoàn thiện tuyến đường phía Đông khu đô thị Uy Nỗ, huyện Đông Anh (đoạn từ Nhà tang lễ Đông Anh đến khu TĐC Bắc sông Thiếp)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,15

0,30

1,15

Đông Anh

Uy Nỗ

- Quyết định số 5987/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

43

Xây dựng tuyến đường từ chợ trung tâm đến đường Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,59

0,45

0,59

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

44

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X1, X2, X3, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,27

0,53

1,27

Đông Anh

Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh

- Các Quyết định ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: số 5990/QĐ-UBND, 5991/QĐ-UBND, 5992/QĐ-UBND

- Các Văn bản ngày 02/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500: số 1416/UBND-QLĐT, 1417/UBND-QLĐT 1418/UBND-QLĐT

45

Xây dựng trung tâm mầm non Hoa Mai, xã Liên Hà

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,39

1,30

1,39

Đông Anh

Liên Hà

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

46

Xây dựng trường mầm non Ánh Dương, xã Tiên Dương

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,32

1,10

1,32

Đông Anh

Tiên Dương

- Văn bản số 1414/UBND-QLĐT ngày 02/10/2018 về việc Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc;

- Quyết định số 6014/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

- Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

47

Xây dựng trung tâm mầm non xã Võng La

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,89

0,60

0,89

Đông Anh

Võng La

- Quyết định số 5986/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

- Văn bản số 218/QLĐT-QH ngày 19/6/2018 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch thực hiện dự án

48

Xây dựng nhà học trường THCS Võng La, xã Võng La

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,00

0,70

1,00

Đông Anh

Võng La

- Quyết định số 5846/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

- Văn bản số 96/QLĐT-QH ngày 20/7/2016 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch mở rộng trường

49

Xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố thị trấn Đông Anh

DSH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,47

0,42

0,47

Đông Anh

Uy Nỗ

Văn bản số 93/HĐND-TT ngày 12/9/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 208/QLĐT-QH ngày 12/6/2018 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc cung cấp thông tin địa điểm quy hoạch khu đất để thực hiện dự án; Quyết định số 7599/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư

6. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GPMB khu đấu giá QSD đất tại vị trí TQ5 (tên cũ là Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại vị trí TQ5), thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

18,74

7,10

18,74

Gia Lâm

Cửu Việt, Kiên Thành, Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ

Văn bản số 05/HĐND-KTXH ngày 13/2/2018 của Thường trực hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án, Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

2

Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

13,80

9,50

13,80

Gia Lâm

Đình Xuyên

Văn bản số 41/HĐND-KTXH 23/5/2018 về CTĐT dự án của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm có về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

3

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

7,70

6,16

7,70

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 8910/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL: 1/500; Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCNCKT dự án;

4

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,90

1,45

2,90

Gia Lâm

Đình Xuyên, Yên Thường

Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh dự án.

5

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4,09

1,23

4,09

Gia Lâm

Yên Thường

Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc đính chính tên dự án tại các quyết định: số 3635/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, số 3767/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018; Bản vẽ điều chỉnh ranh giới dự án được UBND huyện chấp thuận ngày 14/12/2019

6

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA

1,07

0,70

1,07

Gia Lâm

Thôn Vàng, Cổ Bi

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 7126/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm, QĐ phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018

7

GPMB ô đất theo quy hoạch khu nhà ở Tháp Vàng, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA

5,20

4,16

5,20

Gia Lâm

thôn Trân Tảo, xã Phú Thị

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 5421/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB

8

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá

DGT

UBND huyện Gia Lâm

0,42

0,26

0,42

Gia Lâm

Thị trấn Trâu Quỳ

Quyết định số 8910/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá

9

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Định, xã Dương Xá

DGT

Ban QLDA

0,35

0,25

0,35

Gia Lâm

Xã Dương Xá

Quyết định 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Định, xã Dương Xá

10

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

1,33

1,03

1,33

Gia Lâm

Xã Yên Thường, Đình Xuyên

Quyết định số 8192/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án

11

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiền (khu vườn hoa), Dương Định, xã Dương Xá

DGT

Ban QLDA

0,35

0,25

0,35

Gia Lâm

Xã Dương Xá

Quyết định 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Định, xã Dương Xá

12

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Yên Khê, Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

0,21

0,21

0,21

Gia Lâm

Thôn Yên Thường, xã Yên Thường

Quyết định số 10175/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Yên Khê, Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm”

13

Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

1,81

 

1,81

Gia Lâm

Thôn Trùng Quán, thông Quy Mông, xã Yên Thường

Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 21/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

14

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

0,05

 

0,05

Gia Lâm

thị trấn Trâu Quỳ

Quyết định số 8193/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

15

Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

1,92

1,60

1,92

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án

16

Xây dựng tuyến đường Đông Dư - Dương Xá, huyện Gia Lâm

ĐGT

UBND huyện Gia Lâm

0,01

 

0,01

Gia Lâm

Thôn 5 xã Đông Dư; TDP An Đào thị trấn Trâu Quỳ

Quyết định số 7114/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án; Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

17

Xây dựng Trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

0,70

0,70

0,70

Gia Lâm

xã Trung Mầu

QĐ số 8092/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư

18

Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (giếng YV6)

GT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

0,01

0,01

0,01

Gia Lâm

Phú Thị, Dương Xá

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Văn bản 3534/QHKT-HTKT về việc thỏa thuận vị trí di chuyển giếng YV6

7. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)

DTL

Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

30,76

 

10,76

Quận Hà Đông

Vạn Phúc; Yết Kiêu; Quang Trung; La Khê; Dương Nội; Hà Cầu

Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 23/2/2013 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP Hà Nội; VB 1855/QHKT-TMB-P7-P5 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch kiến trúc v/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng.

2

Đường từ trường mầm non Huyền Kỳ vào trường tiểu học Phú Lãm và cải tạo đường giao thông, rãnh thoát nước các tổ dân phố 7 và 8.

DGT

UBND phường Phú Lãm

0,22

0,10

0,22

 

Phú Lãm Phú Lương

Quyết định số 9850/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt “QĐ 5935/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND quận Hà Đông về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giao thông cấp thoát nước, trụ sở cơ quan hành chính, trường học, công nghiệp, lĩnh vực khác (đợt 1). QĐ 9850 ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT.

QĐ 11631/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 của quận Hà Đông” báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

3

Đường điện trung thế 35kv thuộc dự án Trạm Bơm Tiêu Yên Nghĩa

DNL

Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

0,12

0,12

0,12

Hà Đông

Các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, Yên Nghĩa, La Khê, Dương Nội, Vạn Phúc

VB 1427/VP-KT ngày 22/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi kiểm tra một số điểm kè và làm việc với Ban Quản lý dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Văn bản số 7403/STNMT-CCQLĐĐ về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (hạng mục thu công xây dựng tuyến đường dây 35Kv)

4

Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh dự án xây dựng Bệnh viện và Trung tâm thương mại tại phường Dương Nội.

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

5,30

4,58

5,30

Hà Đông

Phường Dương Nội

Văn bản số 3482/UBND-KH&ĐT ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư Dự án Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh dự án xây dựng Bệnh viện và Trung tâm thương mại tại phường Dương Nội, quận Hà Đông. Quyết định phê duyệt BCNCKT số 3691/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND Thành phố.

8. Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đền, đình, chùa Hai Bà Trưng

TON

UBND quận HBT

0,01

 

0,00324

Quận Hai Bà Trưng

12 Hương Viên, phường Đồng Nhân

QĐ số 22/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình; Bản định vị mốc ngày 20/11/2019 do Sở Tài nguyên và môi trường; Quyết định 5889/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND quận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách quận năm 2020; Dự án đã có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 thứ tự số 13 mục A của quận Hai Bà Trưng trong biểu 1A; Danh mục các dự án vốn ngân sách thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng 2020. Điều chỉnh tăng diện tích thu hồi từ 0.0113 ha lên 0.0145 ha; Dự án đã được UBND quận bố trí vốn thực hiện trong năm 2020 tại Quyết định 5889/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND quận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách quận năm 2020

9. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng, mở rộng trường tiểu học An Thượng B

DGD

Ban QLDA

0,70

0,70

0,70

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 5451/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

2

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ bổ sung trên địa bàn xã Vân Canh - Vị trí X1

TMD

Trung tâm PTQĐ

1,78

1,47

1,78

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

10. Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đầu tư, cải tạo nâng cấp các tuyến đường xung quanh chợ Gia Lâm

DHT

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

0,50

 

0,50

Long Biên

Ngọc Lâm

Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Thực hiện QIII - hoàn thành QIV/2020

2

Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực, phường Ngọc Thụy

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

0,70

 

0,70

Long Biên

Ngọc Thụy

Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm GĐ 2016-2020; Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND Quận Long Biên v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Thực hiện QIII - hoàn thành QIV/2020

3

GPMB, xây dựng sân chơi tổ 16 tại ao đầu ghi thuộc ô quy hoạch A.6/LX1 tổ 16

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

0,10

 

0,10

Long Biên

Gia Thụy

Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm GĐ 2016-2020; Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND Quận Long Biên v/v phê duyệt báo cáo KTKT; Thực hiện QIII - hoàn thành QIV/2020

4

Mở rộng tuyến đường ngõ 94 phố Thượng Thanh (đoạn từ trường Lý Thường Kiệt đến cuối nhà văn hóa tổ 8,9,15 phường Thượng Thanh

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

0,25

 

0,25

Long Biên

Thượng Thanh

Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND quận Long Biên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND quận Long Biên phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Thực hiện QIII- hoàn thành QIV/2020

5

Xậy dựng tuyến đường 25m từ khu TTTM Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

1,4

 

1,4

Long Biên

Việt Hưng

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội; QĐ số 2271/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND Thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

11. Mê Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo nâng cấp đường giao thông vào cổng chính phục vụ công tác phòng chống cháy nổ của Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc Gia

DGT

Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc Gia

0,20

0,05

0,20

Mê Linh

Thanh Lâm

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 566/QĐ-BNV ngày 23/7/2019 của Bộ Nội vụ

12. Mỹ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non xã Đồng Tâm

DGD

UBND Huyện

0,06

 

0,06

Mỹ Đức

Đồng Tâm

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu

2

Đường giao thông kết hợp hệ thống thoát nước khu du lịch Chùa Hương, huyện Mỹ Đức

DGT

UBND Huyện

1,40

 

1,40

Mỹ Đức

Hương Sơn

Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết hợp hệ thống thoát nước khu du lịch Chùa Hương, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường tránh tỉnh lộ 419 đi khu du lịch Chùa Hương (đoạn từ cầu Đông Bình đến bến xe Hội Xá), Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

3

Cải tạo, mở rộng bến xe xã Hương Sơn

DGT

UBND xã Hương Sơn

1,77

 

1,77

Mỹ Đức

Hương Sơn

Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập ngày 16/9/2019.

4

Đường tránh tỉnh lộ 419 đi khu du lịch Chùa Hương (đoạn từ cầu Đông Bình đến bến xe Hội Xá, huyện Mỹ Đúc, thành phố Hà Nội

DGT

UBND Huyện

4,6

 

4,6

Mỹ Đức

Hương Sơn

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

13. Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án trường mầm non Phú Yên

DGD

UBND huyện

0,71

0,71

0,71

Phú Xuyên

Xã Phú Yên

Biên bản định vị mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 17/1/2017

Quyết định số 2651a/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình, dự án trường mầm non xã Phú Yên

14. Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng, mở rộng trường THPT Kim Anh

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1,00

1,00

1,00

Huyện Sóc Sơn

Xã Thanh Xuân

Quyết định số 6177/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng, mở rộng trường THPT Kim Anh

2

Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối và kênh tưới hồ Hoa Sơn, xã Nam Sơn

DTL

UBND huyện Sóc Sơn

0,35

 

0,35

Huyện Sóc Sơn

Xã Nam Sơn

QĐ 5489/QĐ-UB ngày 14/10/2013 của UBND huyện v/v điều chỉnh dự án đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình dự án; VB số 5102/UBND-KHĐT ngày 19/10/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh dự án

3

Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang (phần diện tích thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn)

DGT

Ban QLDA ĐTXD các CTGT Bắc Giang - TTPTQĐ Sóc Sơn

2,50

0,50

2,50

Sóc Sơn

Tân Hưng

Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai IV; Văn bản số 1062/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND TP Hà Nội v/v phối hợp.

15. Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ái Mỗ Km1+690 Quốc lộ 21 thị xã Sơn Tây

DGT

Ban quản lý dự án công trình giao thông thành phố Hà Nội

0,8916

 

0,8916

Sơn Tây

Trung Hưng, Sơn Lộc

Quyết định phê duyệt dự án số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND Thành phố và Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện số 1658/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND Thành phố

16. Thạch Thất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng nhà văn hóa thôn xã Đồng Trúc (Xây mới khu Đồng Táng và Khu Ba; Cải tạo các khu Đồng Kho, Hòa Bình, Chầm Muộn, Trúc Voi và Chiến Thắng)

DVH

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện

0,10

 

0,10

Thạch Thất

Đồng Trúc

Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2

Đường H14: Đoạn từ Cụm công nghiệp xã Bình Phú - Cầu Phú Lễ xã Cần Kiệm (Tuyến số 39 cũ)

DGT

Ban Quản tý dự án ĐTXD huyện

5,50

4,70

5,50

Thạch Thất

Bình Phú, Cần Kiệm

Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

3

Kè ao rối chùa Tây Phương xã Thạch Xá

DDT

UBND huyện

1,50

1,50

1,50

Thạch Thất

Thạch Xá

Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

17. Thanh Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường mầm non xã Cao Viên (điểm trường thôn Đống)

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0,70

0,20

0,70

Thanh Oai

Cao Viên

Quyết định số 115A/QĐ-HĐND ngày 29/8/2018 của HĐND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Oai và việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng; Quyết định 2568/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của huyện Thanh Oai

2

Xây mới nhà đa năng, san nền và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học xã Kim Thư

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0,30

0,30

0,30

Thanh Oai

Kim Thư

Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng; Quyết định 2568/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của huyện Thanh Oai

18. Thanh Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Đại Áng (thôn Đại Áng)

ONT

UBND huyện Thanh Trì

0,31

 

0,31

Thanh Trì

Đại áng

QĐ số 4221/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt BCKTKT; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

2

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Vĩnh Quỳnh (thôn Vĩnh Ninh)

ONT

UBND huyện Thanh Trì

0,18

 

0,18

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh

QĐ số 4227/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt BCKTKT, QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

3

Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Ngọc Hồi (thôn Yên Kiện)

ONT

UBND huyện Thanh Trì

0,87

0,40

0,47

Thanh Trì

Ngọc Hồi

QĐ số 4222/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt BCNCKT; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

4

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ lại xã Thanh Liệt (thôn Thượng)

ONT

UBND huyện Thanh Trì

0,29

0,29

0,29

Thanh Trì

Thanh Liệt

Quyết định của UBND huyện Thanh Trì số 4253/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

5

Nâng cấp mở rộng trường THCS Tả Thanh Oai

DGD

UBND huyện Thanh Trì

0,71

 

0,71

Thanh Trì

Tả Thanh Oai

QĐ số 4432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

6

Xây mới trụ sở UBND xã Liên Ninh huyện Thanh Trì

TSC

UBND huyện Thanh Trì

0,42

0,42

0,42

Thanh Trì

Liên Ninh

QĐ số 4399/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Liên Ninh (thôn Yên Phú)

ONT

UBND huyện Thanh Trì

1,50

1,50

1,50

Thanh Trì

Liên Ninh

QĐ số 4397/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

8

Xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Văn Điền

TSC

UBND huyện Thanh Trì

0,46

0,46

0,46

Thanh Trì

Văn Điền

Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện về phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

9

Trụ sở UBND xã Hữu Hòa

TSC

UBND huyện Thanh Trì

0,76

 

0,76

Thanh Trì

Hữu Hòa

QĐ số 4431/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

19. Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng sân chơi và bố trí trạm tuần tra tại các thửa đất sau GPMB trên địa bàn phường Hạ Đình

DGT

UBND quận Thanh Xuân

0,05

 

0,05

Thanh Xuân

Hạ Đình

Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xd dự án. Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xd dự án.

20. Thường Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng Trường Mầm non trung tâm xã Ninh Sở

DGD

UBND huyện

0,40

 

0,40

Thường Tín

Ninh Sở

Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trường mầm non xã Ninh Sở

2

Đấu giá QSD đất ở tại thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,55

 

0,55

Thường Tín

Khánh Hà

Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT số 1260/QĐ-UBND của UBND huyện Thường Tín ngày 27/3/2020

21. Ứng Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá thôn Quảng Nguyên giai đoạn 2

ONT

UBND huyện Ứng Hòa

0,61

 

0,61

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Quyết định số 2313/QĐ-UB ngày 05/5/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá thôn Quảng Nguyên giai đoạn 2, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá thôn Đạo Tú giai đoạn 2

ONT

UBND huyện Ứng Hòa

0,74

 

0,74

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Quyết định số 207/QĐ-UB ngày 30/3/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá thôn Đạo Tú giai đoạn 2, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa

3

Nhà văn hóa thôn Quan Châm, xã Minh Đức

DVH

UBND xã Minh Đức

0,10

 

0,10

Huyện Ứng Hòa

UBND xã Minh Đức

Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng dự án: Nhà Văn hóa thôn Quan Châm, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

 

 

 

 

275,88

130,13

212,23

 

 

0,00

 

 

 

 

131

96

102

 

 

 

 

BIỂU 2B: DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH DÂN SINH BỨC XÚC, TRỌNG ĐIỂM THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

TI

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Đơn vị, cơ quan tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1. Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đấu giá QSD đất tại các xã

ONT, ODT

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì

12

2

12

Ba Vì

Các xã, thị trấn

Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá giai đoạn 2018 -2020 địa bàn Hà Nội.

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 13/7/2015; Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 15/7/2015; Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 13/9/2016; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 21/02/2017; Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 9/03/2017; Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 19/9/2017;

Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư thực hiện dự án đấu giá đất ở trên địa bàn huyện Ba Vì; QĐ số 4270/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chủ trương đấu giá các điểm nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư tại các xã, thị trấn.

2

Mầm non Thụy An

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,65

0,65

0,65

Ba Vì

Xã Thụy An

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020

3

Đường nối QL 32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ Suốt Hai

DGT

UBND huyện Ba Vì

37,4

9

37,4

Ba Vì

Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Vật Lại

QĐ 4165/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500; Văn bản 567/UBND-ĐT ngày 15/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án;

4

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Trường mầm non cũ, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, Ba Vì

ONT

UBND xã Vạn Thắng

0,02

0,02

0,02

Ba Vì

Vạn Thắng

QĐ 2839/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư thực hiện dự án

5

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu giáp trạm xá cũ thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, Ba Vì

ONT

UBND xã Vạn Thắng

0,06

0,06

0,06

Ba Vì

Vạn Thắng

QĐ 2839/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Ủy quyền chủ đầu tư thực hiện dự án

6

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đường vào UBND xã, xã Vạn Thắng, Ba Vì

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì

0,02

0,02

0,02

Ba Vì

Vạn Thắng

QĐ 2839/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Ủy quyền chủ đầu tư thực hiện dự án

7

Nâng cấp, mở rộng QL32 trên địa bàn thành phố Hà Nội - GDD (đoạn qua TT Tây Đằng) Ba Vì.

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì

3,5

1

3,5

Ba Vì

Tây Đằng

Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

8

Nhà văn thôn Yên Kỳ

DVH

Ban QLDA đầu tư XD

0,5

 

0,5

Ba Vì

Phú Sơn

Quyết định số: 1472/QĐ-UBND, ngày 22/4/2020 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

9

Nhà văn thôn Vân Sa 1

DVH

Ban QLDA đầu tư XD

0,1

0,1

0,1

Ba Vì

Tản Hồng

Quyết định số: 3286/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

10

Nhà văn thôn Cổ Đô

DVH

Ban QLDA đầu tư XD

0,1

0,1

0,1

Ba Vì

Cổ Đô

Quyết định số: 3304/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

11

Nhà văn thôn Kiều Mộc

DVH

Ban QLDA đầu tư XD

0,1

0,1

0,1

Ba Vì

Cổ Đô

Quyết định số: 3302/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

12

Trường THCS Tản Đà (giai đoạn 1)

DGD

Ban QLDA đầu tư XD

1,1

1,1

1,1

Ba Vì

Tây Đằng

NQ số 13/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND huyện Ba Vì phê duyệt CTĐT DA

2. Bắc Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm

TSC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội

0,3123

 

0,3123

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 694/HĐND-KTNS ngày 25/12/2017 của HĐND Thành phố.

3. Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường 13,5m đi vào trường mầm non Nghĩa Đô (cơ sở 3)

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,20

 

0,20

Cầu Giấy

Nghĩa Đô

- Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy chủ trương đầu tư

2

Cải tạo, mở rộng nhà văn hóa phường Dịch Vọng Hậu

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,08

 

0,08

Cầu Giấy

Dịch Vọng Hậu

- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Cầu Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Các khu đất đấu giá trên địa bàn các xã và thị trấn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

5,8

5,0

5,8

Chương Mỹ

các xã, thị trấn Thủy Xuân Tiên, Đông Phương Yên, Tiên Phương, Trần Phú, Phú Nghĩa, Chúc Sơn, Nam Phương Tiến, Đại Yên, Lam Điền, Phú Nam An, Xuân Mai

Từ Quyết định số 4547 đến 4548/QĐ-UBND; từ số 4550 đến 4552/QĐ-UBND; số 4557/QĐ-UBND; số 4559/QĐ-UBND; số 4561/QĐ-UBND; số 4562/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Từ Quyết định số 7093 đến 7097/QĐ-UBND; Từ Quyết định số 7102 đến số 7104/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; số 8125/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 6071/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; số 8107/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; số 6068/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; số 8104/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; số 8100/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; số 8105/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; số 8103/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; số 8102/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 6070/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; 6069/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; số 4014/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; 4905/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 phê duyệt tổng mặt bằng dự án Đồng Tía 2; Các bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng; Văn bản số 7628/QHKT-TTQH-P4 ngày 15/15/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc thông tin quy hoạch. Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án công trình và Quyết định số 8108/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư XDCT; Quyết định số 5724/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

2

Trường mầm non Phụng Châu

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,8

0,5

 

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản số 211/HĐND ngày 22/8/2016 của HĐND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

3

Trường Mầm non Nam Phương Tiến B

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,2

0,028

 

Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

QĐ chủ trương đầu tư số 4670/QĐ-UBND ngày 8/7/2016 phê chủ trương đầu tư dự án trường mần non Nam Phương Tiến B, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

4

Trạm y tế Đồng Phú

DYT

UBND huyện Chương Mỹ

0,2

0,2

 

Chương Mỹ

Xã Đồng Phú

QĐ chủ trương đầu tư số 1405/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Phú, địa điểm xã Đông Phú huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội; Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019

5

Trường tiểu học Phụng Châu

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,6

0,2

 

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/3/2019 phê chủ trương đầu tư các dự án nguồn thành phố hỗ trợ tại nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về cập nhật điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố

6

Trường Mầm non khu B xã Hợp Đồng

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,3

0,3

 

Chương Mỹ

Xã Hợp Đồng

QĐ chủ trương đầu tư số 6275/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường mầm non khu B xã Hợp Đồng đồng huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội; Văn bản 304/HĐND-KTNS ngày 30/6/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2017-2020 cho huyện Chương Mỹ

7

Nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ Thị trấn Chúc Sơn tới đường Hồ Chí Minh

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

7,7

1,2

 

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn, xã Ngọc Hòa, xã Đại Yên, xã Tốt Động, xã Hữu Văn, xã Mỹ Lương

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện Chương Mỹ; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về cập nhật điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố

8

Xây dựng chùa Rét, xã Tốt Động

TON

UBND huyện Chương Mỹ

0,18

0,18

 

Huyện Chương Mỹ

Xã Tốt Động

Văn bản số 4512/UBND-ĐT ngày 01/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao đất để xây dựng chùa Rét, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ.

9

Xây dựng Chùa Nội An

TON

UBND xã Đại Yên

0,26

 

0,26

Chương Mỹ

Xã Đại Yên

Quyết định số 6259/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án QH xây dựng nông thôn mới xã Đại Yên

10

Xây dựng trụ sở Viện kiểm soát nhân dân huyện Chương Mỹ

TSC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội

0,3

0,3

0,3

Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Thông báo số 133/TB-VP ngày 29/4/2020 về kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Hùng phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp giao ban công tác triển khai thực hiện các dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố; QĐ 943/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500

11

Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tiên Phương

TSC

UBND huyện Chương Mỹ

0,5

 

0,5

Chương Mỹ

Xã Tiên Phương

Ngày 23/9/2016, HĐND huyện Chương Mỹ có văn bản số 234/HĐND phê duyệt chủ trương dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ

5. Đan Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo đường giao thông từ Trường mầm non Đồng Tháp đến đường trục thôn Bãi Thuỵ, xã Đồng Tháp

DGT

UBND xã Đồng Tháp

0,4

 

0,1

Đan Phượng

Đồng Tháp

Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo đường giao thông từ Trường mầm non Đồng Tháp đến đường trục thôn Bãi Thuỵ, xã Đồng Tháp

2

Đường vào trường THCS xã Tân Hội

DGT

UBND xã Tân Hội

0,35

0,3

0,35

Đan Phượng

Tân Hội

Quyết định số 9901/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào trường Trung học cơ sở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng

3

Đường giao thông từ chân cầu Phùng đến UBND xã Đồng Tháp

DGT

UBND thị trấn Phùng

0,3

0,2

0,3

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 9904/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ chân cầu Phùng đến UBND xã Đồng Tháp, Viện QHXD cấp chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1:500 tháng 9/2018

4

Dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước kết hợp đường giao thông ao ông Đắc xã Liên Trung

DGT

UBND xã Liên Trung

0,08

 

0,08

Đan Phượng

Liên Trung

Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước kết hợp đường giao thông ao ông Đắc xã Liên Trung; Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Đan phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước kết hợp đường giao thông ao ông Đắc xã Liên Trung, Viện QHXD cấp chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1:500 tháng 9/2019

5

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã ba đường Quán La đường Nguyễn Đăng Phi thôn La Thạch đi đường Phạm Bạch Hổ thôn Phương Mạc, xã Phương Đình

DGT

UBND Xã Phương Đình

0,36

0,24

0,24

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định số 8820/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ ngã ba Quán La đường Nguyễn Đăng Phi thôn La Thạch đi đường Phạm Bạch Hà thôn Phương Mạc, xã Phương Đình

6

Cải tạo đoạn đường từ đường Phùng Hưng đến ngã 182, thị trấn Phùng; hạng mục: Mặt đường, tường chắn, chiếu sáng, hệ thống thoát nước

DGT

UBND thị trấn Phùng

0,14

0,14

0,14

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 8570/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo đoạn đường từ đường Phùng Hưng đến ngõ 182, thị trấn Phùng; hạng mục: Mặt đường, tường chắn, chiếu sáng, hệ thống thoát nước

7

Mở rộng trường THCS Lương Thế Vinh

DGD

UBND thị trấn Phùng

0,5

0,45

0,5

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 9886/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng Trường THCS Lương Thế Vinh

8

Dự án Cải tạo, chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường nghĩa trang nhân dân Con Cá, thị trấn Phùng

NTD

UBND thị trấn Phùng

0,22

0,22

0,22

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 3632a/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường nghĩa trang nhân dân Con Cá, thị trấn Phùng

9

Dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

SKN

UBND huyện Đan Phượng

9,6

9

9,6

Đan Phượng

Liên Hà

Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng đấu giá QSD đất phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà; Quyết định số 5061/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Đan Phuợng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng;

10

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

SKN

UBND huyện Đan Phượng

9,1

4,9

9,1

Đan Phuợng

Liên Trung

Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung; Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

11

Nhà văn hóa phố Nguyễn Thái Học

DVH

UBND thị trấn Phùng

0,07

 

0,05

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Nhà văn hóa phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng

12

Dự án Vườn hoa cây xanh trước cửa Trường Tiểu học Liên Trung

 

UBND xã Liên Trung

0,1

 

0,1

Đan Phượng

Liên Trung

Quyết định số 6784/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vườn hoa cây xanh trước cửa Trường Tiểu học Liên Trung

6. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

3,1

3

0,1

Đông Anh

Mai Lâm

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

2

Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

3

3

 

Đông Anh

Tiên Dương

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

3

Xây dựng trường THCS tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,22

0,95

1,22

Đông Anh

Xã Kim Chung

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh trong đó có dự án: Xây dựng trường THCS tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung;

- Văn bản số 2161/UBND-QLĐT ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và hồ sơ phương án kiến trúc dự án: Xây dựng trường THCS tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung;

4

Đầu tư xây dựng hoàn thiện trường tiểu học Bắc Hồng theo quy hoạch

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,37

1,37

1,37

huyện Đông Anh

Xã Bắc Hồng

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

5

Dự án xây dựng khu nghiên cứu khoa học quân sự, huấn luyện đào tạo của Học viện Kỹ thuật quân sự

CQP

Học viện Kỹ thuật quân sự

2,9

2,61

 

Đông Anh

Xã Kim Chung, xã Kim Nỗ

Quyết định phê duyệt vị trí đóng quân số 600/QĐ-TM ngày 26/4/2018 của Bộ Tổng tham mưu; Văn bản thống nhất địa điểm số 8124/UBND-TNMT ngày 13/11/2015 của UBND Thành phố

6

Xây dựng HTKT tại khu đất X1 thôn Lê Xá, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

DHT

Trung tâm PTQĐ

1,22

1,00

 

Đông Anh

Mai Lâm

Quyết định số 6125b/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

7

Xây dựng HTKT tại khu đất X2 thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

DHT

Trung tâm PTQĐ

1,10

0,80

 

Đông Anh

Mai Lâm

Quyết định số 6126b/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

8

Xây dựng trường tiểu học thôn Hậu Dưỡng

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,86

0,95

 

Đông Anh

Xã Kim Chung

- Căn cứ Văn bản số 49/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Văn bản số 2155/UBND-QLĐT ngày 17/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và hồ sơ phương án kiến trúc dự án.

9

Xây dựng trường tiểu học Tiên Dương 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,77

0,95

 

Đông Anh

xã Tiên Dương

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh, trong đó có dự án; Văn bản số 752/UBND-QLĐT ngày 01/4/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và hồ sơ phương án kiến trúc dự án.

10

Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,8

0,58

0,1

Đông Anh

Nguyên Khê

- Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

11

Mở rộng, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Thụy Lâm A

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,66

0,8

0,4

Đông Anh

Thụy Lâm

- Văn bản số 630/UBND-QLĐT ngày 09/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt BCKTKT

12

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp giãn dân tại xã Vân Hà

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,27

1,2

1,27

Đông Anh

Vân Hà

- Văn bản số 763/UBND-QLĐT ngày 3/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

- Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

13

Xây dựng trung tâm mầm non thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

1,17

1,1

0,47

Đông Anh

Việt Hùng

Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

14

Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Canh

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,76

0,68

0,01

Đông Anh

Xuân Canh

Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

15

Xây dựng trường THCS Bắc Hồng

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

4,63

3,1

1,26811

Đông Anh

Bắc Hồng

- Văn bản số 32/UBND-QLĐT ngày 19/01/2011 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

- Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

16

Xây dựng trường THCS Xuân Canh

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,95

0,835

0,25

Đông Anh

Xuân Canh

- Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

17

Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh (tên cũ: Xây dựng trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh)

DTT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

37,20

 

37,20

Đông Anh

Uy Nỗ

- Văn bản số 92/HĐND-TT ngày 11/9/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 8/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh

18

Xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Vân Hà huyện Đông Anh

SKN

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,80

0,15

0,80

Đông Anh

Xã Vân Hà

Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND Thành phố về việc thu hồi 101.184m2 đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh giao cho UBND huyện Đông Anh thực hiện dự án đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà. Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà. Văn bản số 1954/UBND-TCKH ngày 26/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện đối với các khu đất thuộc các khu đấu giá QSD đất; các Cụm công nghiệp đã hoàn thiện HTKT trên địa bàn huyện Đông Anh

19

Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh chợ trung tâm huyện Đông Anh theo quy hoạch

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh

0,28

0,06

0,02

Đông Anh

Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh

- Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

7. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

4,02

3,22

4,02

Gia Lâm

Phù Đổng

Quyết định số 10384/QĐ-UBND ngày 11/12/18 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

2

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

4,40

3,52

4,40

Gia Lâm

Phù Đổng

Quyết định số 10957/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

3

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

4,47

3,58

4,47

Gia Lâm

Phù Đổng

Quyết định số 10958/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

4

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

3,30

2,64

3,30

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Quyết định số 10960/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

5

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

0,84

0,67

0,84

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.

6

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

0,46

0,37

0,46

Gia Lâm

Yên Viên

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

7

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

3,82

3,05

3,82

Gia Lâm

Trâu Quỳ

Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C15 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

8

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

3,66

2,93

3,66

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

9

Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị

DGT

Ban QLDA ĐTXD

1,3

0,1

1,3

Gia Lâm

Xã Phú Thị

Quyết định 9023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu, xã Phú Thị

10

Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

6,7

 

6,7

Gia Lâm

Xã Dương Hà, Đình Xuyên, Ninh Hiệp

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện kèm theo Phụ lục I.11;

11

Khớp nối hạ tầng dọc hai bên tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

0,6

 

0,6

Gia Lâm

Xã Yên Viên

Quyết định số 7916/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

12

Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Vân Đức

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

0,5

 

0,5

Gia Lâm

Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức

Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

13

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất A, Khu dân cư đường 181, thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

ĐGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

2,1

 

2,1

Gia Lâm

Xã Kim Sơn

Quyết định số 7405/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất; Khu dân cư đường 181 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

14

Nạo vét, chỉnh trang ao Dân Quân, thôn Chi Nam và cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

DGT

TTPTQĐ huyện Gia Lâm

1,5

 

1,5

Gia Lâm

Xã Lệ Chi

Quyết định 7907/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư

15

Xây dựng vườn hoa, sân chơi tại các xã: Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Sơn, huyện Gia Lâm

DKV

TTPTQĐ huyện Gia Lâm

0,5

 

0,5

Gia Lâm

Xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Sơn

Quyết định 4377/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư

16

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại thôn Đại Bàn, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

ONT

TTPTQĐ huyện Gia Lâm

0,1

 

0,1

Gia Lâm