Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 07/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 07/2017/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT, CHẾ ĐỘ THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ VĂN HÓA - KHU THỂ THAO ẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu th thao thôn;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư s 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Th thao xã và Thông tư s 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu th thao thôn;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Sóc Trăng quy định v sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu th thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu th thao p trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Về sử dụng đất

- Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp được Nhà nước giao đất sử dụng thuộc quỹ đất dành cho phúc lợi văn hóa - xã hội, quy hoạch tập trung tại vị trí thuận lợi cho việc sinh hoạt văn hóa và tập luyện thể dục, thể thao cộng đồng; với diện tích quy hoạch toàn khu tối thiểu 800m2 (bao gồm khu Nhà văn hóa và Khu thể thao, không bao gồm diện tích sân bóng đá). Trong đó, khu Nhà văn hóa có diện tích tối thiểu là 300m2 với sức chứa tối thiểu là 100 chỗ ngồi.

- Đối với các xã đảo và xã đặc biệt khó khăn diện tích đất quy hoạch tối thiểu là 300m2 (bao gồm khu Nhà văn hóa và Khu thể thao, không bao gồm diện tích sân bóng đá). Trong đó, Khu văn hóa có diện tích tối thiểu là 100m2 với sức cha tối thiu là 50 chỗ ngồi.

4. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất: Từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vn đầu tư của ngân sách địa phương (tnh, huyện, xã) hỗ trợ. Thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa và tạo điều kiện đcác cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa - ththao, vui chơi, giải trí trên địa bàn ấp.

- Kinh phí hoạt động thường xuyên: Thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Căn cứ tình hình và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể ở từng địa phương ngân sách xã hỗ trợ theo khả năng cân đối.

5. Chế độ thù lao

Chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hệ số 0,3 mức lương cơ sở/tháng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tđại biu và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa IX Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ: TP, TC, TNMT, V
HTTDL;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Hộp thư: phongkiemtravanban2012@gmail.co
m;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13