Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/2007/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 06/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29  tháng 01 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tờ trình số 4476/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 60/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

 

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng

năm 2005

Điều chỉnh

đến năm 2010

Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

198.865

100,00

 198.865

100,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

154.982

77,93

 142.377

71,59

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

110.870

 

101.251

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

34.386

 

29.397

 

 

Trong đó: đất trồng lúa

17.800

 

15.940

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

76.484

 

71.854

 

1.2

Đất lâm nghiệp

36.389

 

33.561

 

1.2.1

Đất có rừng sản xuất

6.399

 

6.030

 

1.2.2

Đất có rừng phòng hộ

12.750

 

10.676

 

1.2.3

Đất có rừng đặc dụng

17.240

 

16.855

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

6.416

 

6.317

 

1.4

Đất làm muối

1.270

 

1.171

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

37

 

77

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

41.599

20,92

55.417

27,87

2.1

Đất ở

4.779

 

6.380

 

2.1.1

Đất ở đô thị

2.018

 

3.694

 

2.1.2

Đất ở nông thôn

2.761

 

2.686

 

2.2

Đất chuyên dùng

24.720

 

34.243

 

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan,công trình sự nghiệp

302

 

328

 

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

9.626

 

9.673

 

2.2.2.1

Đất quốc phòng

7.821

 

   7.867

 

2.2.2.2

Đất an ninh

1.805

 

1.806

 

2.2.3

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

6.028

 

11.256

 

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

3.052

 

6.214

 

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

1.904

 

4.197

 

2.2.3.3

Đất khai thác khoáng sản

2

 

208

 

2.2.3.4

Đất làm nguyên vật liệu xây dựng

1.070

 

637

 

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

8.764

 

12.986

 

2.2.4.1

Đất giao thông

6.454

 

9.195

 

2.2.4.2

Đất thủy lợi

776

 

1.284

 

2.2.4.3

Đất chuyển năng lượng truyền thông

206

 

208

 

2.2.4.4

Đất công trình văn hóa

458

 

874

 

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

37

 

80

 

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

483

 

677

 

2.2.4.7

Đất thể dục thể thao

84

 

244

 

2.2.4.8

Đất chợ

54

 

97

 

2.2.4.9

Đất di tích lịch sử, văn hóa

68

 

149

 

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

144

 

178

 

2.3

Đất tôn giáo tín ngưỡng

393

 

356

 

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

412

 

474

 

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

11.246

 

13.539

 

2.5.1

Mặt nước chuyên dùng

2.903

 

5.197

 

2.5.2

Sông suối

8.344

 

8.342

 

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

49

 

425

 

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

2.284

1,15

1.071

0,54

 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

 

Thứ tự

Loại đất

Diện tích

(ha)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

14.646

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

10.241

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

5.095

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa n­ước

1.561

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

5.146

1.2

Đất lâm nghiệp

4.093

1.2.1

Đất rừng sản xuất

347

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

3.082

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

664

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

313

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

221

2.1

Đất trồng lúa  chuyển sang đất trồng cây lâu năm

7

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

35

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

179

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

18

3.1

Đất quốc phòng, an ninh

12

 

Trong đó: đất quốc phòng

12

3.2

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

6

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

32

 

Trong đó: đất chuyên dùng

32

 

Trong đó: đất quốc phòng, an ninh

32

 

Trong đó: đất quốc phòng

32

 

3. Diện tích đất phải thu hồi:

 

 Thứ tự

Loại đất

Diện tích

(ha)

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

11.989

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

7.584

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

4.103

 

 

Trong đó: đất trồng lúa

1.562

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

3.480

 

1.2

Đất lâm nghiệp

4.093

 

1.2.1

Đất rừng sản xuất

346

 

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

3.083

 

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

664

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

313

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

168

 

2.1

Đất ở

84

 

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

62

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

22

 

2.2

Đất chuyên dùng

44

 

2.2.1

Đất quốc phòng, an ninh

44

 

 

Trong đó: đất quốc phòng

44

 

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

25

 

2.4

Đất phi nông nghiệp khác

15

 

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Diện tích

(ha)

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1.202

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

417

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

369

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

48

 

1.2

Đất lâm nghiệp

743

 

1.2.1

Đất rừng sản xuất

155

 

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

309

 

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

279

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

42

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

11

 

2.1

Đất chuyên dùng

11

 

2.1.1

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

11

 

 

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập ngày 22 tháng 8 năm 2006).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha  

Thứ tự

Loại đất

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm

2006

Năm

 2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

 2010

 

TỔNG DIỆN TÍCH

198.865

198.865

198.865

198.865

198.865

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

152.460

149.753

147.971

146.434

142.377

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

108.354

106.177

104.571

102.997

101.251

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

33.621

32.646

31.912

30.633

29.397

 

Trong đó: đất trồng lúa

17.556

17.325

16.820

16.161

15.940

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

74.733

73.531

72.659

72.364

71.854

1.2

Đất lâm nghiệp

36.459

35.922

35.645

35.780

33.561

1.2.1

Đất có rừng sản xuất

6.389

6.385

6.340

6.429

6.030

1.2.2

Đất có rừng phòng hộ

12.659

12.425

12.234

12.171

10.676

1.2.3

Đất có rừng đặc dụng

17.411

17.112

17.071

17.180

16.855

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

6.354

6.349

6.467

6.386

6.317

1.4

Đất làm muối

1.269

1.268

1.245

1.225

1.171

1.5

Đất nông nghiệp khác

24

37

43

46

77

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

44.375

47.137

49.032

50.902

55.417

2.1

Đất ở

4.953

5.194

5.525

6.011

6.380

2.1.1

Đất ở đô thị

2.109

2.359

2.679

3.069

3.694

2.1.2

Đất ở nông thôn

2.844

2.835

2.846

2.942

2.686

2.2

Đất chuyên dùng

26.242

28.083

29.476

30.587

34.243

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

310

314

319

320

328

2.2.2

Đất quốc phòng an ninh

9.630

9.633

9.688

9.688

9.673

2.2.2.1

Đất quốc phòng

7.825

7.828

7.882

7.882

7.867

2.2.2.2

Đất an ninh

1.805

1.805

1806

1806

1.806

2.2.3

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

6.784

8.185

8.928

9.414

11.256

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

3.658

4.599

4.995

5.208

6.214

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

1.944

2.276

2.500

2.657

4.197

2.2.3.3

Đất khai thác khoáng sản

89

89

89

101

208

2.2.3.4

Đất làm nguyên vật liệu xây dựng

1.093

1.221

1.344

1.448

637

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

9.518

9.951

10.541

11.165

12.986

2.2.4.1

Đất giao thông

6.940

7.208

7.595

7.924

9.195

2.2.4.2

Đất thủy lợi

873

898

908

1.006

1.284

2.2.4.3

Đất chuyển năng lượng truyền thông

206

206

206

206

208

2.2.4.4

Đất công trình văn hóa

514

537

638

777

874

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

43

56

58

61

80

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

531

588

622

648

677

2.2.4.7

Đất thể dục thể thao

101

125

150

158

244

2.2.4.8

Đất chợ

65

71

80

87

97

2.2.4.9

Đất di tích lịch sử, văn hóa

99

115

125

138

149

2.2.4.10

Đất bãi thải,xử lý chất thải

146

147

159

160

178

2.3

Đất tôn giáo tín ngưỡng

369

360

357

356

356

2.4

Đất nghĩa trang nghĩa địa

436

464

467

460

474

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

12.325

12.987

13.158

13.447

13.539

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

49

49

49

41

425

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

2.030

1.975

1.862

1.529

1.071

 

2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Diện tích chuyển mục đích trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
2006

 Năm

2007

Năm

2008

 Năm

2009

Năm

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

14.646

2.777

2.761

1.912

1.870

5.326

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

10.241

2.529

2.168

1.594

1.603

2.347

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

5.095

793

975

462

1.311

1.554

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa n­ước

1.561

236

222

284

599

220

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

5.146

1.736

1.193

1.132

292

793

1.2

Đất lâm nghiệp

4.093

185

578

318

166

2.846

1.2.1

Đất rừng sản xuất

347

33

 

78

11

225

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

3.082

152

280

199

155

2.296

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

664

 

298

41

 

325

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

313

63

15

 

101

134

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

221

7

13

26

 

175

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

7

7

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

35

 

9

26

 

 

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

179

 

4

 

 

175

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

18

 

12

 

6

 

3.1

Đất quốc phòng, an ninh

12

 

12

 

 

 

 

Trong đó: đất quốc phòng

12

 

12

 

 

 

3.2

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

6

 

 

 

6

 

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

32

17

 

 

 

15

 

Trong đó: đất chuyên dùng

32

17

 

 

 

15

 

Trong đó: đất quốc phòng, an ninh

32

17

 

 

 

15

 

Trong đó: đất quốc phòng

32

17

 

 

 

15

 

3. Diện tích đất thu hồi:

Đơn vị tính: ha

 Thứ tự

Loại đất

Diện tích thu hồi trong kỳ

Phân theo  các năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

11.989

2.486

2.371

1.423

1.265

4.444

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

7.584

2.238

1.778

1.105

998

1.464

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

4.103

715

942

451

929

1.066

 

Trong đó: đất trồng lúa

1.562

236

222

284

599

220

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

3.480

1.523

836

654

69

398

1.2

Đất lâm nghiệp

4.093

185

578

318

166

2.846

1.2.1

Đất rừng sản xuất

346

33

 

78

11

225

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

3.083

152

280

199

155

2.296

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

664

 

298

41

 

325

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

313

63

15

0

101

134

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

168

39

33

6

23

67

2.1

Đất ở

84

22

21

6

4

31

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

62

9

19

1

3

30

2.1.2

Đất ở tại đô thị

22

13

2

5

1

1

2.2

Đất chuyên dùng

44

17

12

 

 

15

 

Trong đó: đất quốc phòng, an ninh

44

17

12

 

 

15

 

Trong đó: đất quốc phòng

44

17

12

 

 

15

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

25

 

 

 

11

14

2.4

Đất phi nông nghiệp khác

15

 

 

 

8

7

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Phân theo  các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1.202

253

56

103

332

458

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

417

 

9

20

32

356

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

369

 

9

 

32

328

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

48

 

 

20

 

28

1.2

Đất lâm nghiệp

743

253

47

41

300

102

1.2.1

Đất rừng sản xuất

155

22

 

33

100

 

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

309

60

47

8

92

102

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

279

171

 

 

108

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

42

 

 

42

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

11

 

 

11

 

 

2.1

Đất chuyên dùng

11

 

 

11

 

 

2.1.1

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

11

 

 

11

 

 

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
 Kế hoạch và Đầu tư, Thủy sản, Xây dựng,
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp,
 Công nghiệp, Giao thông vận tải, Quốc phòng,
 Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;  
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Thể dục Thể thao;
- Tổng cục Du lịch;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các PCN,

 Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 
Vụ ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 06/2007/NQ-CP ngày 29/01/2007 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.133.198