Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 05/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh;

Xét Tờ trình số 1497/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng 53,86 ha đất (gồm 37,65 ha đất trồng lúa và 16,21 ha đất rừng đặc dụng) để thực hiện 17 dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG  ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án

Mục đích sử dụng

Mã loại đất

Địa điểm

Diện tích đất sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

I

Huyện Bến Cầu

 

 

4

1.34

 

1

Mở rộng hành lang bảo vệ kênh để làm đường giao thông nội đồng

Đất giao thông

DGT

xã Lợi Thuận

0.10

 

2

Khu hành chính xã và Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tiên Thuận

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở văn hóa

TSC, DVH

xã Tiên Thuận

0.16

 

3

Xây dựng mới chợ xã Tiên Thuận

Đất chợ

DCH

xã Tiên Thuận

0.92

 

4

Công trình đường dây 110KV Trảng Bàng 2 - Bến Cầu

Đất công trình năng lượng

DNL

xã An Thạnh, Lợi Thuận

0.16

 

II

Huyện Châu Thành

 

 

5

15.34

 

1

Trang trại chăn nuôi vịt của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Chăn nuôi Thành Đạt

Đất nông nghiệp khác

NKH

xã Thành Long

9.85

 

2

Tu xá Thánh Gia Thịnh

Đất cơ sở tôn giáo

TON

xã Hoà Hội

0.40

 

3

Khai thác khoáng sản than bùn của Công ty Cổ phần nông nghiệp Đại Thành

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

xã Hoà Hội

1.22

 

4

Trạm trộn bê tông tươi của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

xã Thanh Điền

0.35

 

5

Mở rộng khu liên hiệp sản xuất Hải Đăng của Công ty Cổ phần Hải Đăng Tây Ninh

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

xã Thanh Điền

3.52

 

III

Huyện Dương Minh Châu

 

 

2

4.10

 

1

Xây dựng homestay Hoa Sứ của nhà đầu tư Nguyễn Thị Nhàn

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

xã Phan

0.19

 

2

Kênh tiêu T12 - 17 đường Đất Sét - Bến Củi

Đất thủy lợi

DTL

xã Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi

3.91

 

IV

Huyện Gò Dầu

 

 

1

6.19

 

1

Khu đô thị Rạch Sơn

Đất ở tại đô thị

ODT

thị trấn Gò Dầu

6.19

 

V

Huyện Tân Châu

 

 

1

 

16.21

1

Căn cứ X40 Đồng Rùm

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

xã Tân Thành

 

16.21

VI

Thị xã Trảng Bàng

 

 

4

10.68

 

1

Chùa Tây Pháp 

Đất cơ sở tôn giáo

TON

xã Đôn Thuận

0.69

 

2

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Trảng Bàng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

phường An Tịnh

5.27

 

3

Đường dây 500kV Củ Chi - rẻ Chơn Thành - Đức Hòa

Đất công trình năng lượng

DNL

xã Hưng Thuận

0.86

 

4

Trạm dừng chân của Công ty TNHH Trần Hà

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

phường Gia Lộc

3.86

 

 

Tổng cộng

 

 

17

37.65

16.21

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


162

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144