Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 156/2004/NĐ-CP thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 156/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Đồng Hới.

Thành phố Đồng Hới có 15.554 ha diện tích tự nhiên và 130.636 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Nam Lý, Bắc Lý, Đồng Phú, Phú Hải, Đồng Sơn, Đồng Mỹ, Hải Đình, Hải Thành, Bắc Nghĩa, Đức Ninh Đông và các xã: Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Bảo Ninh, Lộc Ninh, Thuận Đức và Quang Phú.

Địa giới hành chính thành phố Đồng Hới: Đông giáp biển; Tây giáp huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh; Nam giáp huyện Quảng Ninh; Bắc giáp huyện Bố Trạch.

Tỉnh Quảng Bình có 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm các huyện: Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc
và ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, PC, CN, NN, TCCB, CCHC,
- Lưu : NC (5), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

THE GOVERNMENT
---------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 156/2004/ND-CP

Hanoi, August 16, 2004

 

DECREE

ESTABLISHING DONG HOI CITY OF QUANG BINH PROVINCE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 72/2001/ND-CP of October 5, 2001 on the classification of urban centers and urban management levels;
At the proposals of the Minister of Home Affairs and the president of the People's Committee of Quang Binh province,

DECREES:

Article 1.- To establish Dong Hoi city of Quang Binh province on the basis of the whole land area, population and dependent administrative units of Dong Hoi provincial capital.

Dong Hoi city shall have a land area of 15,554 ha, a population of 130,636 and 16 dependent administrative units being the wards of Nam Ly, Bac Ly, Dong Phu, Phu Hai, Dong Son, Dong My, Hai Dinh, Hai Thanh, Bac Nghia and Duc Ninh Dong, and the communes of Nghia Ninh, Duc Ninh, Bao Ninh, Loc Ninh, Thuan Duc and Quang Phu.

The administrative boundary of Dong Hoi city: To the east, it borders on the sea; to the west, it borders on Bo Trach and Quang Ninh rural districts; to the south, it borders on Quang Ninh rural district; to the north, it borders on Bo Trach rural district.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. All previous regulations contrary to this Decree are hereby annulled.

Article 3.- The president of the People's Committee of Quang Binh province, the Minister of Home Affairs and the heads of concerned agencies shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 156/2004/NĐ-CP ngày 16/08/2004 về việc thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.680

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!