Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật đất đai 1998 sửa đổi 10/1998/QH10

Số hiệu: 10/1998/QH10 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 02/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/1998/QH10

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1998

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI SỐ 10/1998/QH10 NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội (gọi chung là tổ chức), hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài dưới hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất. Nhà nước còn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận quyền sử dụng đất từ người khác trong Luật này gọi chung là người sử dụng đất.

Nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất."

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận quyền sử dụng đất từ người khác có các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

3. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất.

4. Các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất chỉ được thực hiện trong thời hạn giao đất, thuê đất và đúng mục đích sử dụng của đất được giao, được thuê theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật."

3. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Các căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất:

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

2. Yêu cầu sử dụng đất ghi trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật và trong thiết kế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc đơn xin giao đất, thuê đất."

4. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.

Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng và trong quá trình sử dụng đất chấp hành đúng pháp luật về đất đai thì được Nhà nước giao đất đó để tiếp tục sử dụng.

Nhà nước giao đất sử dụng lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở và chỉ thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 26 và Điều 27 của Luật đất đai.

Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài đối với các loại đất khác do Chính phủ quy định.

Thời hạn cho thuê đất được xác định theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 50 năm; đối với dự án cần thời hạn thuê đất dài hơn thì căn cứ vào quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quyết định thời hạn cho thuê đối với từng dự án, nhưng không quá 70 năm."

5. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà nguồn sống chủ yếu là thu nhập có được từ các hoạt động sản xuất đó, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận, sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong hạn mức đất được Nhà nước giao.

Hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực, thì được tiếp tục sử dụng diện tích đất vượt hạn mức theo thời hạn bằng một phần hai thời hạn giao đất và phải nộp thuế bổ sung đối với diện tích đất đó theo quy định của pháp luật; sau thời hạn này thì phải chuyển sang thuê đất. Đối với diện tích đất vượt hạn mức có sau ngày Luật này có hiệu lực, thì người sử dụng đất đó phải thuê đất;

2. Tổ chức sử dụng đất để trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh;

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để xây dựng các công trình thuộc các ngành và lĩnh vực sự nghiệp về kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao;

5. Tổ chức sử dụng đất vào mục đích công cộng để xây dựng đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp, thoát nước, sông, hồ, đê, đập, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân vận động, sân bay, bến cảng và các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ."

6. Bổ sung Điều 22a như sau:

"1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở ;

b) Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

c) Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với kết cấu hạ tầng đó;

d) Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án do Chính phủ quyết định.

2. Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều này phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Người sử dụng đất phải có dự án khả thi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Sử dụng đất phải theo đúng quy hoạch;

c) Người sử dụng đất phải có điều kiện về vốn và kỹ thuật.

Tiền thu được từ việc giao đất, tiền xây dựng công trình có được tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất được giao phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật."

7. Bổ sung Điều 22b như sau:

"Nhà nước cho thuê đất trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức kinh tế sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ các doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối do Nhà nước giao trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải chuyển sang thuê đất.

Nhà nước thu hồi đất đã giao cho doanh nghiệp nhà nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng không có hiệu quả để giao hoặc cho người khác thuê theo quy định của Luật này;

2. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh;

3. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất thuộc quỹ đất công ích 5% ở xã, phường, thị trấn; thời hạn thuê đất đối với các trường hợp cho thuê trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất; sau ngày Luật này có hiệu lực thì thời hạn thuê đất không quá 5 năm."

8. Bổ sung Điều 22c như sau:

"1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư;

b) Thực hiện dự án đầu tư tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Thực hiện chính sách nhà ở, đất ở;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật .

2. Chính phủ quy định cụ thể việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất".

9. Bổ sung Điều 78a như sau:

"1. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm có quyền:

a) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất và có các quyền quy định tại khoản này.

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê có quyền:

a) Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, để thừa kế quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn thuê theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng, người được thừa kế quyền sử dụng đất thuê có các quyền quy định tại khoản này;

c) Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật;

d) Cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn thuê đất. Việc cho thuê lại chỉ được thực hiện khi đất đó đã được đầu tư theo dự án hoặc theo đơn xin thuê đất và người thuê lại phải sử dụng đất đúng mục đích.

3. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm, nếu thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm thì có các quyền quy định tại khoản 2 Điều này."

10. Bổ sung Điều 78b như sau:

"1. Tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền sử dụng đất theo mục đích được giao, không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với quyền sử dụng đất đó tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh; được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài để tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, mở rộng công nghiệp chế biến, dịch vụ nhằm phát triển sản xuất theo quy định của Chính phủ."

11. Bổ sung Điều 78c như sau:

"Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với công trình kiến trúc, với kết cấu hạ tầng đã được xây dựng trên đất đó;

2. Cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với công trình kiến trúc, với kết cấu hạ tầng đã được xây dựng trên đất đó;

3. Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

4. Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đó để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật."

12. Bổ sung Điều 78d như sau:

"1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm có quyền:

a) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất và có các quyền quy định tại khoản này;

c) Đối với các doanh nghiệp nhà nước thì có quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê có quyền:

a) Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các quyền quy định tại khoản này;

c) Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;

d) Cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn thuê. Việc cho thuê lại chỉ được thực hiện khi đất đó đã được đầu tư theo dự án và người thuê lại phải sử dụng đất đúng mục đích.

3. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất, đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm, nếu thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm thì có các quyền quy định tại khoản 2 Điều này."

13. Bổ sung Điều 78đ như sau:

"Việc thực hiện các quyền của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quy định tại các điều 78a, 78b, 78c và 78d của Luật này phải được làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật."

14. Bổ sung Điều 78e như sau:

"Đối với tổ chức kinh tế đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác hoặc đã được Nhà nước giao đất có thu tiền mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì không phải chuyển sang thuê đất. Tổ chức này có các quyền quy định tại Điều 78c của Luật này.

Trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, thì thời hạn sử dụng đất được tính theo thời hạn của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 50 năm".

Điều 2

1. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 10 năm 1994; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 8 năm 1996 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

2. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

3. Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đất đai cho phù hợp với Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nông Đức Mạnh

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 10/1998/QH10

Hanoi, December 02, 1998

 

THE LAW

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAND LAW

(No.10/1998//QH10 December 2, 1998)

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
This Law amends and supplements a number of articles of the Land Law, which was adopted on July 14, 1993 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 1.- To amend and/or supplement a number of articles of the Land Law.

1. Article 1 is amended and supplemented as follows:

"Land is under the entire peoples ownership and uniformly managed by the State.

The State assigns land to economic organizations, peoples armed force units, State agencies, political and social organizations (hereafter collectively referred to as organizations), households and individuals for stable and long-term use in forms of land assignment without collecting land use levy and land assignment with land use levy. The State also leases land to organizations, households and individuals. Organizations, households and individuals that are assigned or leased land by the State or are transferred the land use right from others shall be collectively referred to in this Law as land users.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Article 3 is amended and supplemented as follows:

"1. The State protects the legitimate rights and interests of the land users.

2. Organizations, households and individuals that are assigned or leased land by the State or are transferred the land use right from others shall have the rights and obligations of land users as provided for by this Law and other provisions of law.

3. Households and/or individuals that are assigned land by the State shall be entitled to exchange, transfer, lease, bequeath and/or mortgage the land use right.

4. The rights and obligations of land users shall be effected only during the land assignment or lease term and for the right use purpose for which the land is assigned or leased according to this Laws provisions and other provisions of law".

3. Article 19 is amended and supplemented as follows:

"The bases for making decisions to assign or lease land:

1. The land use planning and/or plans which have already been approved by the competent State agency(ies);

2. The land use demand stated in the economic-technical studies and designs which have already been approved by the competent State agencies or in applications for land assignment or lease".

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."The State assigns land to organizations, households and individuals for stable and long-term use.

The duration of land assignment for stable and long-term use shall be 20 years for annual plants growing or aquaculture and 50 years for planting of perennial trees. Upon the expiry of such duration, if the land users wish to continue using the land and during the use duration they have strictly abided by the land legislation, they shall be assigned such land by the State for continued use.

The State assigns land for long-term use to households and individuals for the construction of residential houses and shall recover such land only in circumstances specified in Articles 26 and 27 of the Land Law.

The duration of land assignment for stable and long-term use regarding other land categories shall be prescribed by the Government.

The land lease duration shall be determined according to projects already approved by the competent State agencies but must not exceed 50 years; for projects that need a longer land lease duration, the Government shall base itself on the National Assembly Standing Committees regulations to determine the lease duration for each project, which, however, must not exceed 70 years".

5. Article 22 is amended and supplemented as follows:

"The State shall assign land without collecting land use levy in the following cases where:

1. Households and individuals, that are directly engaged in agricultural, forestrial, aquacultural or salt production and earn their living mainly with revenues from such production activities, are certified by the Peoples Committees of communes, wards or townships and use the land for agricultural, forestrial, aquacultural or salt production within the land limits assigned by the State.

Households using agricultural land in excess of the prescribed limits before the effective date of this Law shall be entitled to continue using the excess land acreage for a duration equal to a half of the land assignment duration and shall have to pay additional tax on such land area as prescribed by law; Upon the expiry of such duration, it shall have to rent such land. For land acreage used in excess of the prescribed limit after the effective date of this Law, the land user shall have to rent such land;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. State agencies, political organizations, socio-political organizations and peoples armed force units that use land to build their working offices or for national defense or security purposes;

4. State agencies, political organizations, socio-political organizations, peoples armed force units that use land to build projects in non-business economic, cultural, social, scientific, technical or diplomatic fields and sectors.

5. Organizations that use land for such public-utility projects as roads, bridges, sewers, pavement, water supply and drainage systems, rivers, lakes, dikes, dams, schools, hospcapitals, markets, parks, flower gardens, entertainment centers for children, squares, stadiums, airports, sea/river ports and other public-utility projects as prescribed by the Government".

6. To add following Article 22a:

"1. The State assigns land with the collection of land use levy in the following cases where:

a) Households and/or individuals wish to use land for residential house construction;

b) Economic organizations invest in the construction of residential houses for sale or lease;

c) Economic organizations invest in the building of infrastructure projects, then transfer or lease the right to use land associated with such infrastructure projects;

d) Land is assigned with the collection of land use levy in a number of cases in order to generate capital for infrastructure construction according to projects decided by the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) The land users have feasibility projects which have already been approved by the competent State agency(ies);

b) The land is used according to the planning;

c) The land users have sufficient capital and technical conditions.

The money collected from the land assignment or from the construction of projects, which are equivalent to the assigned land use right value, must be fully accounted into the State budget as prescribed by law".

7. To add following Article 22b:

"The State shall lease land in the following cases:

1. Economic organizations use land for production and/or business activities according to projects already approved by the State competent agency(ies), except for State enterprises currently using land for agricultural, forestrial, aquacultural or salt production, which has been assigned by the State before the effective date of this Law, such State enterprises shall not have to rent such land.

The State shall recover land already assigned to State enterprises for use in the agricultural, forestrial, aquacltural or salt production, which has, however, not been used or has been used for wrong purposes or inefficiently, to assign or lease it to others in accordance with provisions of this Law;

2. Households and/or individuals have the need to use land for production and/or business activities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. To add following Article 22c:

"1. Organizations, households and/or individuals that are assigned or leased land by the State with the collection of land use levy or land rental shall be entitled to land use levy or land rental exemption or reduction in the following cases:

a) Execution of projects in fields eligible for investment preferences;

b) Execution of investment projects in geographical areas with difficult or especially difficult socio-economic conditions;

c) Implementation of the policy on residential houses and land;

d) Other cases prescribed by law.

2. The Government shall specify the land use levy or land rental exemption or reduction".

9. To add following Article 78a:

"1. Households and/or individuals that are leased land by the State and pay annual land use levy shall have the rights:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) To transfer the properties under their ownership which are associated with the leased land; the property transferees shall be continually leased land by the State and have the rights provided for in this Clause.

2. Households and/or individuals that have been leased land by the State and have paid land rental for the whole land lease term shall have the rights:

a) To mortgage the value of the right to use the leased land and the properties under their ownership, which are associated with the leased land during the lease term, at Vietnamese credit institutions so as to borrow capital for production and/or business activities as provided for by law;

b) To transfer the right to use the leased land together with their properties associated therewith, or bequeath the right to use the leased land during the lease duration as provided for by law. The persons who are transferred or inherit the right to use the leased land shall have the rights provided for in this Clause;

c) To contribute capital in form of the value of the right to use the leased land together with their properties associated therewith during the lease term for the production and/or business cooperation with organizations and/or individuals in the country as prescribed by law;

d) To sub-lease the land use right during the land lease term. The sub-lease of the land shall be effected only when such land is subject to investment projects or applications for land lease, and the sub-lessees shall have to use the land for right purpose(s).

3. Households and/or individuals that have been leased land by the State and have paid land rental in advance for many years, if the remaining land lease duration for which the land rental has been paid still lasts for at least 5 years, shall be entitled to the rights provided for in Clause 2 of this Article".

10. To add following Article 78b:

"1. Domestic organizations which are assigned land by the State without collecting land use levy shall have the right to use the land for the assigned purpose(s), but shall not be entitled to exchange, transfer, lease the land use right, to mortgage or contribute capital with the land use right value, except for cases prescribed in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. To add following Article 78c:

"Economic organizations which are assigned land by the State with land use levy shall have the rights:

1. To transfer the right to use the land associated with architectural works or infrastructure projects already built thereon;

2. To lease the right to use the land associated with the architectural works or infrastructure projects already built thereon;

3. To mortgage the land use right value at Vietnamese credit institutions in order to borrow capital for production and/or business activities according to provisions of law;

4. To contribute capital with land use right value together with their properties associated with such land for production and/or business cooperation with Vietnamese and/or foreign organizations and individuals according to provisions of law".

12. To add following Article 78d:

"1. Economic organizations which are assigned land by the State and pay annual land rental shall have the rights:

a) To mortgage their properties associated with the leased land at Vietnamese credit institutions so as to borrow capital for production and/or business activities according the provisions of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) For State enterprises, to contribute capital with the leased land use right value for production and/or business cooperation with Vietnamese and/or foreign organizations and individuals in accordance with the Governments regulations.

2. Economic organizations which have been leased land by the State and have paid the land rental for the whole lease term shall have the rights:

a) To mortgage the land use right value and their properties associated with the leased land during the lease term at Vietnamese credit institutions so as to borrow capital for production and/or business activities according to provisions of law;

b) To transfer the right to use the leased land together with their properties associated with the leased land during the lease term according the provisions of law. The land use right transferees shall be entitled to the rights provided for in this Clause;

c) To contribute capital with the value of the right to use the leased land during the lease term together with their properties associated with the leased land for production and/or business cooperation with Vietnamese and foreign organizations and/or individuals according to provisions of law;

d) To sub-lease the land use right during the lease term. The sub-lease shall be effected only when such land is put under investment projects and the sub-lessees shall have to use such land for right purpose(s).

3. Economic organizations which have been leased land by the State and have paid land rental for many years, and the remaining land lease duration for which the land rental has been paid still lasts for at least 5 years, shall be entitled to the rights provided for in Clause 2 of this Article".

13. To add following Article 78e:

"The procedures for exercise of the rights of organizations, households and individuals as provided for in Articles 78a, 78b, 78c and 78d of this Law shall be filled in at the competent State agency(ies) as prescribed by law".

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Economic organizations that have been transferred the lawful land use right from others or assigned land by the State with the collection of land use levy which does not derive from the State budget, shall not have to rent such land. Such organizations shall be entitled to the rights provided for in Article 78c of this Law.

In cases where an economic organization is transferred with the right to use the agricultural or forestry land together with the land use purpose(s) already allowed by the competent State agency(ies), the land use term shall be calculated according to the duration of the concerned project approved by the competent State agency(ies) but must not exceed 50 years".

Article 2.-

1. The Ordinance on the rights and obligations of the domestic organizations with land assigned or leased by the State, which was adopted on October 14, 1994 by the National Assembly Standing Committee; and the Ordinance on the amendments and supplements to a number of articles of the Ordinance on the rights and obligations of domestic organizations with land assigned or leased by the State which was adopted on August 27, 1996 by the National Assembly Standing Committee shall cease to be effective as from the effective date of this Law.

2. This Law takes effect from January 1st, 1999.

3. The Government shall amend and supplement the documents detailing the implementation of the Land Law to make them compatible with this Law.

This Law was passed on December 2, 1998 by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its fourth session.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật đất đai sửa đổi 1998

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!