Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 94/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Phạm Văn Hà
Ngày ban hành: 03/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chấn chỉnh và từng bước khắc phục các tồn tại trong quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của Luật Đất đai.

2. Yêu cầu

Đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai được thực hiện nghiêm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp thực hiện đúng tiến độ; việc giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được tăng cường nhằm sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai; phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục bất cập trong công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng, đất nông nghiệp dành cho công ích.

Hoàn thiện việc rà soát, xác định ranh giới, đo đạc, giao đất, cho thuê đất, cấp Giy chứng nhận quyn sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 112/2005/QH13 của Quốc hội. Từng bước cân đối nguồn vn để đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai đáp ng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, đánh giá đầy đtình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp cụ th đchấn chỉnh xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; trong đó chú trọng các vn đsau:

- Rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các nghị định, thông tư theo phân cấp; đồng thời rà soát bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực;

- Hoàn thành việc điều chỉnh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính khả thi; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các đối tượng sử dụng đất; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất;

- Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất ttrước ngày 01/7/2014; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư;

- Chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyn mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời;

- Tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chtài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật;

- Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là những khu đất có giá trị cao, sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chng thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này;

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai;

- Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng.

2. Xử lý nghiêm người đng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý đất đai để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lđất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất tái định cư và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

4. Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

5. Tập trung hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật Đất đai.

7. Đẩy mạnh và khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

8. Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai, Nghị đnh số 43/2014/NĐ-CP và các hướng dẫn của các bộ, ngành để khắc phục khó khăn hiện nay và nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức này nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của Luật Đất đai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công (tại Biểu đính kèm). Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11 hàng năm đtng hợp chung, trình y ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trưng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ba
n, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PVP Bùi Bá Sơn;
- Phòng NN
, TN&MT;
-
Phòng KT, GS&TĐ, KT;
- CV: ĐC1, ĐC2, ĐC3;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hà

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tiến độ thực hiện

1

Rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các nghị định, thông tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, UBND các quận/huyện và các cơ quan có liên quan

Hàng năm

2

Rà soát bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, UBND các quận/huyện và các cơ quan có liên quan

Hàng năm

3

Điều chnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện

UBND cấp huyện

Sở TN&MT và các cơ quan có liên quan

Tháng 12/2018

4

Kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố và các cơ quan có liên quan

Hàng năm

5

Rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố và các cơ quan có liên quan

Từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm

6

Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tn đọng chưa triển khai thực hiện được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01/7/2014; làm rõ ngun nhân và có kế hoạch, biện pháp khc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các quận/huyện, Sở Tài chính, Xây dựng

Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2018

7

Chn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định; cũng như đi với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng ln, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời

STài nguyên và Môi trường, UBND các quận/huyện

Thanh tra thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng

Thường xuyên

8

Chn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật

Cục Thuế thành phố

Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng

Thường xuyên

9

Tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị snghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đt được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban Chđạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan

Trong năm 2018

10

Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế thành phố, Xây dựng và các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

11

Thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là những khu đất vàng” sau khi rà soát, sắp xếp li các cơ sở nhà, đất của Nhà nước

Sở Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

12

Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các quận/huyện và các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

13

soát, thng kê đy đcác trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai cp Giấy chứng nhận, các hsơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận/huyện

Các cơ quan có liên quan

Trong năm 2018

14

Chn chỉnh tình trạng buông lng quản lý đxảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận/huyện

Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

15

Đy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chđộng bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

UBND các quận/huyện

Các cơ quan có liên quan

Trong năm 2018

16

Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đy đ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận/huyện

Các cơ quan có liên quan

Trong năm 2018

17

Tập trung hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chthị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 thực hiện Nghị quyết s 112/2015/QH13 ca Quốc hội

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các quận/huyện, Các cơ quan có liên quan

Trong năm 2018

18

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các quận/huyện, Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

19

Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các quận/huyện, Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

20

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các quận/huyện, Các cơ quan có liên quan

Đến năm 2020

21

Bố trí đkinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

22

Kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và các cơ quan có liên quan

 

 

Tổng cộng 22 nhiệm vụ

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49