Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 65/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 01/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THTHPL) về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất năm 2017;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch theo dõi THTHPL về đăng ký thế chp quyn sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá thực trạng, hiệu quả thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đy đủ nguyên tắc, nội dung, theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình);

- Bảo đảm sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao, bảo đảm tính khách quan, thực chất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, lĩnh vực theo dõi

a. Thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Tình hình tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng bộ máy, nguồn nhân sự, các điều kiện về kinh phí và cơ sở bảo đảm cho thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

b. Thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất, gồm:

- Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định;

- Quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan;

- Việc thu phí đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

2. Hoạt động theo dõi THTHPL trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

a. Thu thập thông tin về THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Nội dung hoạt động:

+ Thu thập thông tin về THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương thông qua báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai trong 06 tháng đầu năm 2017 (kết quả đăng ký và sliệu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tải sản gắn liền với đất);

+ Thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh, kiến nghị phải được kiểm tra, xác minh, đối chiếu trước khi sử dụng để đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Xong trước tháng 12/2017.

b. Xử lý kết quả theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Nội dung hoạt động: Căn cứ kết quả thu thập thông tin, Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương theo các nội dung được quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi THTHPL;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Xong trước tháng 12/2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý;

- Tổng hợp kết quả thu thập thông tin, xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động theo dõi THTHPL về đăng ký thế chp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo, đôn đốc Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các hoạt động để theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất;

- B trí cán bộ và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho hoạt động theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành ph;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 50b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146