Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 61/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 19/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 01/CT-TTg), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, nhằm tổ chức thực thi đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai đã được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-TTg .

- Cụ thể hóa từng nhiệm vụ và giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tập trung tối đa nguồn lực và kinh phí thực hiện để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất, hiện đại.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại Chỉ thị số 01/CT-TTg .

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, các ngành, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

1.1. Rà soát xây dựng và ban hành các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành đầy đủ các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các nghị định, thông tư theo phân cấp; đồng thời rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2018.

1.2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Khẩn trương đấu mối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ để hoàn chỉnh việc thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa, trình Chính phủ phê duyệt trong Quý I/2018; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành ngay sau khi được phê duyệt.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa cho các huyện, thị xã, thành phố ngay sau khi điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; yêu cầu phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh lương thực. Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các đối tượng sử dụng đất không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

+ Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật để trình UBND tỉnh điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện để đảm bảo hoàn chỉnh việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện. Thời gian hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt trong năm 2018.

1.3. Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát các công trình, dự án do mình quản lý đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa bàn quản lý nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước tháng 6/2018.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét đối với từng công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được. Thời gian thực hiện xong trước tháng 9/2018.

1.4. Chấn chỉnh và xử lý trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật;

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý nhưng do buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời.

1.5. Tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất nay theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo đúng quy định của pháp luật:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính thực hiện thủ tục chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

- Yêu cầu tất cả các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện phải chuyển sang thuê đất thì phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất trong năm 2018.

1.6. Rà soát xác định rõ trách nhiệm cơ quan định giá đất và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hàng năm:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh rà soát xác định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là những khu đất có lợi thế về thương mại (những khu đất vàng) sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Thời gian thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, xác định quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, nhằm huy động tối đa nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

1.7. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại hệ thống thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đang áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; tham mưu đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền (nếu có), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

1.8. Rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp xử lý theo thẩm quyền trong năm 2018; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, theo dõi, phát hiện và kiểm tra đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và những người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai để xảy ra tình trạng trên theo quy định tại Điều 207 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, theo dõi, phát hiện và kiểm tra xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với UBND các xã, phường, thị trấn và và những người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai để xảy ra tình trạng trên theo quy định quy định tại Điều 207 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 96, 97, 98 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Kết quả xử lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, phương án bố trí quỹ đất và kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018 để kịp triển khai thực hiện trước mùa mưa năm 2018.

4. Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định:

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp, báo cáo về diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại địa phương; tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; những trường hợp đang cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định (báo cáo đến từng lô đất, khu đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn); xử lý theo thẩm quyền đối với những trường hợp vi phạm; đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2018,

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức kiểm tra, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh; đề xuất biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

5. Tập trung hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2018 -2025.

Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

+ Thực hiện rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất; thực hiện thủ tục cho thuê đất, xác định giá đất, thu tiền thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đối với các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. Thời gian thực hiện xong trong năm 2019.

+ Hàng năm, xác định khối lượng và kinh phí thực hiện cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP , gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

+ Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

- Giao Sở Tài chính trên cơ sở xác định khối lượng và kinh phí thực hiện cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trên.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và có phương án sử dụng quỹ đất được các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và các tổ chức chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh bàn giao cho địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai.

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai kéo dài đã nhiều năm, đặc biệt là các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp đồng bộ để phòng ngừa, hạn chế tình trạng này.

7. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hoá (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 và Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 02/8/2012), trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ đa mục tiêu, chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

8. Kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn cơ quan tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các Thông tư: số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Liên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Liên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Liên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2018.

9. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai:

- Đối với nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách tỉnh:

+ Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện (đối với những huyện có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai) xây dựng kế hoạch và kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

+ Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí do Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện (đối với những huyện có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai), báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết bố trí đủ kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

- Đối với nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách huyện:

+ Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện Nghị quyết bố trí đủ kinh phí từ ngân sách cấp huyện để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn huyện, trong đó yêu cầu phải đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

+ Đối với những huyện có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai: Giao UBND các huyện xây dựng kinh phí bổ sung còn thiếu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết bố trí bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh, đủ để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn huyện, đặc biệt là nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường (chậm nhất vào ngày 20 tháng cuối của quý) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 của tháng cuối quý./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


465
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122