Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 61/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁC HỘ NGHÈO, KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TẠI HUYỆN MƯỜNG LÁT, TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Hoàn thành công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 600 hộ nghèo tại huyện Mường Lát bảo đảm tiến độ, chất lượng, mục tiêu yêu cầu.

2. Công tác triển khai thi công được thực hiện đồng bộ, có sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương; huy động tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ về nhân lực tham gia vận chuyển vật liệu, thi công của người dân, đặc biệt là sự tham gia tích cực của hộ dân được nhận hỗ trợ.

3. Quá trình thực hiện phải khẩn trương, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của nhân dân cũng như các lực lượng tham gia; Kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí trong quá trình thực hiện.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ khi tổ chức chương trình hỗ trợ, bàn giao nhà mẫu ngày 21/3/2021 đến ngày 15/5/2021: Hoàn thành xây dựng 100% số nhà được hỗ trợ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Trên cơ sở mẫu thiết kế của Bộ Công an, tiếp thu ý kiến của nhân dân, các cơ quan, tổ chức qua việc xây dựng nhà mẫu, Công an tỉnh lập thiết kế chi tiết, dự toán thiết kế bản vẽ thi công gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính thẩm định trình phê duyệt: Hoàn thành trước ngày 25/3/2021.

- Khảo sát, lựa chọn nhà thầu sản xuất, thi công lắp dựng nhà có đủ năng lực, kinh nghiệm, tư cách pháp nhân để thực hiện.

- Là đầu mối phối hợp với các Cục chức năng của Bộ Công an để báo cáo, triển khai các chỉ đạo của Bộ trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát xây dựng và hoàn thiện 09 nhà mẫu trước ngày 18/3/2021 (mỗi xã, thị trấn 01 nhà, riêng xã Trung Lý 02 nhà). Đồng thời phối hợp với UBND huyện Mường Lát tổ chức “Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

- Công an tỉnh chủ trì thành lập và duy trì, điều hành nhóm Zalo “Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa” (viết tắt là “TGV hỗ trợ nhà TH”). Thành viên gồm: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và một số cá nhân của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổng hợp, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Đề án. Thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã Trung Lý, Mường Lý, huy động nhân lực vận chuyển vật liệu, hỗ trợ làm nhà cho người dân tại các xã Trung Lý, Mường Lý, tổng số: 211 nhà.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã Tam Chung, thị trấn Mường Lát, huy động nhân lực vận chuyển vật liệu, hỗ trợ làm nhà cho người dân tại các xã Tam Chung, thị trấn Mường Lát, tổng số: 126 nhà.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã Pù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh, huy động nhân lực vận chuyển vật liệu, hỗ trợ làm nhà cho người dân tại các xã Pù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh, tổng số: 212 nhà.

4. Tỉnh đoàn: Chủ trì, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã Nhi Sơn, huy động nhân lực vận chuyển vật liệu, hỗ trợ làm nhà cho người dân tại xã Nhi Sơn, tổng số: 51 nhà.

5. Huyện Mường Lát

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong huyện về mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ. Chủ động rà soát lại các hộ đảm bảo đúng đối tượng, báo cáo Ban Chỉ đạo thay thế các hộ không có nhu cầu hỗ trợ (nếu có).

- Thành lập Ban Chỉ đạo của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (yêu cầu cả hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc). Trong đó phân công nhiệm vụ cho mỗi đồng chí trong Ban Chỉ đạo phụ trách và chịu trách nhiệm tại 01 hoặc nhiều bản; phối hợp rà soát, lập danh sách bảo đảm đúng đối tượng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà, đến nghiệm thu, bàn giao cho từng hộ gia đình và thanh quyết toán để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động, vận động lực lượng hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia thi công xây dựng nhà hỗ trợ người nghèo. Làm việc, thống nhất với các hộ gia đình về bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện. Vận động hộ gia đình cùng tham gia thi công xây dựng nhà.

- UBND huyện Mường Lát ký hợp đồng với đơn vị thi công do Công an tỉnh lựa chọn, thanh quyết toán hợp đồng với nhà thầu; chủ động kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện bảo đảm tiến độ kế hoạch đã đề ra; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Đề án trên địa bàn để Nhân dân hiểu rõ đây không phải là cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mà là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an và các nhà hảo tâm để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh giúp đỡ huyện Mường Lát đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức “Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”; dự kiến tổ chức vào 9 giờ 30 phút, ngày 21/3/2021.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Lát tiếp nhận kinh phí tài trợ, chủ trì tập hợp hồ sơ theo danh sách do Công an tỉnh cấp, phối hợp với UBND huyện Mường Lát thanh toán cho đơn vị thi công, quyết toán kinh phí với đơn vị tài trợ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và huyện Mường Lát tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Đề án trên địa bàn.

7. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà hỗ trợ người nghèo.

- Hướng dẫn đơn vị được giao chủ trì hỗ trợ người dân làm nhà và đơn vị thi công công tác nghiệm thu, bàn giao công trình và xử lý, khắc phục những bất thường khi thi công móng nhà như gặp đá, nền đất yếu,...

8. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thẩm định, phê duyệt dự toán nhà hỗ trợ người nghèo.

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Lát công tác quản lý, cấp phát vốn; hướng dẫn UBND huyện Mường Lát ký hợp đồng, thủ tục hồ sơ thanh toán, quyết toán với nhà thầu theo quy định.

9. Sở Giao thông vận tải: Vận động doanh nghiệp vận tải, các hộ kinh doanh vận tải huy động phương tiện phù hợp để vận chuyển người, nguyên vật liệu theo đề nghị của các đơn vị được phân công chủ trì hỗ trợ người dân làm nhà cho hộ nghèo.

10. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong quá trình triển khai Đề án, các đơn vị được phân công chủ trì hỗ trợ các hộ gia đình làm nhà thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ việc hỗ trợ làm nhà phụ thuộc vào nguồn vốn xã hội hóa, không phải là một chính sách cụ thể của Nhà nước.

- Căn cứ phiếu khảo sát của các hộ được hỗ trợ làm nhà, phối hợp với nhà thầu thi công để tính toán quãng đường, phương án vận chuyển, huy động nhân lực tham gia vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà, lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết tới từng hộ dân. Đặc biệt phải huy động hộ dân được hỗ trợ và các hộ dân khác tham gia vận chuyển vật liệu.

- Trao đổi với Sở Giao thông vật tải về việc huy động phương tiện vật chuyển vật liệu (nếu cần).

- Thông báo cho từng hộ dân về kế hoạch thi công để triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thi công, nếu gặp các tình huống bất thường khi thi công móng nhà như gặp đá, nền móng yếu (là đất đắp, không phải là đất nguyên thổ), phối hợp với nhà thầu lập biên bản, đồng thời báo cáo với Ban chỉ đạo (qua Sở Xây dựng) để có phương án xử lý.

- Nghiệm thu bàn giao theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

2. Chế độ thông tin báo cáo:

- Định kỳ trước 16 giờ hàng ngày, các cơ quan, đơn vị được giao thi công và UBND huyện Mường Lát tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả trên nhóm Zalo của Tổ giúp việc; trước 16 giờ, thứ 6 hàng tuần, báo cáo bằng văn bản về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) số điện thoại: 069.2889.567 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Vào các ngày 10, 20, 30/4/2021 và 10/5/2021, các cơ quan, đơn vị được giao thi công, hỗ trợ xây dựng nhà ở và UBND huyện Mường Lát tổng hợp kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện hiệu quả Kế hoạch, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh, Bộ Công an kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTr: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh TH;
- Công an tỉnh; BCH Quân Sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các Sở: XD, Tài chính, GTVT, TNTM, LĐTBXH, NN&PTNT;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Mường Lát;
- Tỉnh đoàn Thanh Hóa;
- Chánh VP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- Lưu: VT, CN.(Mld29)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 19/03/2021 thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


453

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249