Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 53/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân trong thời gian tới, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra tại Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị của các ngành, địa phương của tỉnh; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, các huyện thị xã và thành phố Huế trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

2. Yêu cầu:

a) Bám sát nội dung Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhu cầu thực tế về nhà ở, nguồn ngân sách, tình hình hàng tồn kho, nhu cầu của thị trường để tổ chức thực hiện phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

b) Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã và thành phố Huế được giao nhiệm vụ phải nghiêm túc tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch này.

c) Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, đồng bộ.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác quản lý và phát triển nhà ở của tỉnh và các địa phương đảm bảo điều kiện và năng lực triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh.

2. Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế 05 năm và hàng năm giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

3. Tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính,... để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Rà soát, cân đối quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.

5. Cân đối và bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa thể dục, thể thao,... trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động. Đảm bảo sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha do các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân các khu công nghiệp người nghèo, người thu nhập thấp tại các đô thị trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

6. Xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

7. Lập kế hoạch vốn hỗ trợ cho các Chương trình nhà ở theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ; Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

9. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo định kỳ vào giữa Quý IV hàng năm.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế (Sở Xây dựng) có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nơi có dự án chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phân công để triển khai thực hiện kế hoạch này tại ngành, địa phương mình. Định kỳ giữa Quý IV hàng năm tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thường trực Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TC, LĐ TB&XH;
- Thường vụ tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- CT và các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo Chính sách Nhà ở và TT bất động sản cấp tỉnh;
- UBND thành phố, thị xã và các huyện;
- VP: LĐ;
- Lưu VT, TC, ĐC, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo (Sở Xây dựng)

Các Sở, Ban ngành (cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo)

Quý I, Hàng năm (giai đoạn 2017-2020)

2

Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác quản lý và phát triển nhà ở của tỉnh và các địa phương đảm bảo điều kiện và năng lực triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nơi có dự án

Hàng năm (giai đoạn 2017-2020)

3

Tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Các Sở, Ban ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nơi có dự án

Hàng năm (giai đoạn 2017-2020)

4

Rà soát, cân đối quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Hàng năm theo kế hoạch năm và 5 năm (giai đoạn 2017-2020)

5

Cân đối và bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao,... trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

Hàng năm (giai đoạn 2017-2020)

6

Xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban ngành có liên quan

Năm 2017

7

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, ban ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nơi có dự án

Hàng Quý (giai đoạn 2017-2020)

8

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản theo quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Các Sở, ban ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nơi có dự án

Hàng năm (giai đoạn 2017-2020)

9

Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo định kỳ vào giữa Quý IV hàng năm.

Sở Xây dựng

Các Sở, ban ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nơi có dự án

Quý IV, Hàng năm (giai đoạn 2017-2020)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


506
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127