Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 49/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 49/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Trọng Hài
Ngày ban hành: 04/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI RÀ SOÁT VÀ CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CÔNG NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai rà soát và chuyn giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2021 trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn toàn tỉnh một cách khoa học, có hệ thống và sự phân công rõ ràng nhằm khai thác hiệu quả theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

- Xây dựng kế hoạch, phương án khai thác, sử dụng quỹ đất công có hiệu quả, xác định được nguồn lực tài chính thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, thu tiền sử dụng đất đphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tchức tốt việc thống kê, tổng hợp từng loại đất cần quản lý và xây dựng phương án quản lý, sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp phải cấp giấy) đảm bảo hiệu quả, đúng quy định nhằm xây dựng được một hệ thống quản lý quỹ đất công tập trung, thống nhất ở tất cả các cấp.

- Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc quản lý quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021.

2. Yêu cầu

- Nội dung kế hoạch phải đề cập, phân loại đầy đủ toàn bộ các loại quỹ đất công đđưa vào quản lý, khai thác, sử dụng trong năm 2021 một cách chặt chẽ, khoa học nhm quản lý, khai thác có hiệu quả trong công tác quản lý đất đai.

- Rà soát, thống kê chính xác các thửa đất thuộc quỹ đất công đến từng xã, phường, đảm bảo chi tiết phân loại đất theo mục đích, đối tượng sử dng, đi tượng giao quản lý và khai thác.

- Việc quản lý và bàn giao quản lý phải tchức chặt chẽ tới từng thửa đt, rõ ràng về ranh giới, tọa độ.

- Xác định cụ thể nội dung công việc thực hiện, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện công tác quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát quỹ đất theo biểu mẫu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/8/2020 về việc quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025.

- Thực hiện trích đo các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo chính xác, đúng thời gian, làm căn cxác định giá đất và đưa quỹ đất vào khai thác theo đúng kế hoạch được duyệt.

- Cập nhật và chỉnh lý biến động các số liệu quỹ đất công đô thị đảm bảo sliệu chính xác, dễ tra cứu.

II. Nội dung và tiến độ thực hiện

1. Đối với quỹ đất đã thực hiện rà soát năm 2020 chuyển sang năm 2021

Chuyển sang năm 2021 toàn bộ 4.833 thửa đất, diện tích 2.487.421,0 m2 đã rà soát năm 2020 chưa đưa vào khai thác để tiếp tục quản lý, khai thác và cập nhật số liệu theo quy định.

2. Nội dung rà soát các quỹ đất trong năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát, chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công, thời gian thực hiện xong trong Quý I/2021 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2.1. Kim tra, rà soát các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2021

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-STC ngày 22/01/2021 của Sở Tài chính V/v phê duyệt chi tiết kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021. Sở Tài chính, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Tgiúp việc Ban Chỉ đạo, UBND cấp xã nơi có đất thực hiện kiểm tra, rà soát hiện trạng thửa đất nằm trong kế hoạch khai thác đảm bảo thửa đất đưa vào khai thác không có vướng mắc, đủ điều kiện khai thác theo quy định. Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành trích đo địa chính, xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích từng thửa đất trước khi đưa vào khai thác, việc thực hiện trước khi đưa đt vào khai thác.

2.2. Rà soát quỹ đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất kinh doanh; đt ở; đất dự trữ phát trin do nhà nước tạo ra đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa đưa vào khai thác trên địa bàn tnh.

a) Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; UBND cấp huyện.

b) Ni dung thực hiện:

- Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Lào Cai là đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất hỗn hợp, đất dự trữ phát trin, bàn giao cho Sở Tài chính để quản lý và đưa vào kế hoạch khai thác theo quy định.

- UBND cấp huyện chủ trì rà soát các quy hoạch trên địa bàn là đt ở, đt thương mại, dịch vụ, đất hn hợp, đất dự trữ phát triển do nhà nước tạo ra, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng chưa đưa vào khai thác.

2.3. Rà soát quỹ đất xen kẹp, đất lõi sau các làn dân cư có nguồn gốc từ nhà nước qun lý (kể cả quỹ đất hiện bị ln chiếm, chính quyền địa phương phải xử lý đquản lý theo quy định); đất thu hồi dự án do vi phạm luật đất đai; do tự nguyện trả lại đất; đt thu hồi do di chuyn các trụ sở, công sở hành chính các cấp.

a) Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: UBND cấp huyện rà soát quỹ đất xen kẹp, đất lõi sau các làn dân cư có ngun gốc từ nhà nước quản lý (kể cả quỹ đất hiện bị lấn chiếm, chính quyn địa phương phải xử lý đquản lý theo quy định); đất thu hồi dự án do vi phạm luật Đất đai; do tự nguyện trả lại đất; đất thu hồi do di chuyển các trụ sở, công sở hành chính các cấp.

2.4. Rà soát đất trụ sở, công sở hành chính các cấp (xã, huyện, tỉnh quản lý sử dụng); đt thiết chế văn hóa, ththao các cấp; đất trường học, y tế, chợ, bến xe, bãi đxe thuộc nhà nước quản lý; đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do trung ương quản lý trên địa bàn.

a) Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: UBND cấp huyện chủ trì rà soát đất trụ sở, công sở hành chính các cp (xã, huyện, tỉnh quản lý sử dụng); đất thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; đất trường học, y tế, chợ, bến xe, bãi đỗ xe thuộc nhà nước quản lý; đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do trung ương quản lý trên địa bàn.

2.5. Rà soát quỹ đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

a) Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý khu kinh tế.

b) Nội dung thực hiện: Bản Quản lý khu kinh tế chủ trì rà soát các khu công nghiệp được giao quản lý (gồm: Cụm công nghiệp Bc Duyên Hải, Khu công nghiệp Đông PhMới, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Khu thương mại-Công nghiệp Kim Thành và các quỹ đất khác trong phạm vi Khu kinh tế đã giải phóng mặt bằng sạch) tổng hợp chi tiết các thửa đất đã cho thuê; các thửa đất chưa cho thuê; các thửa đất đã cho thuê nhưng chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

2.6. Rà soát các thửa đất rừng cảnh quan đô thị; đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ, vườn Quốc gia; khu bảo tồn qun lý

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Nội dung thực hiện: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì rà soát các thửa đất rừng cảnh quan đô thị; đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ, Vườn Quốc gia; khu bảo tồn quản lý; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc.

2.7. Rà soát các quỹ đt rừng do UBND xã và các tchức nhà nước quản lý; đất 5% do UBND xã Quản lý; đt giải phóng mặt bằng do nn đường; đất bãi thải sau thi công các công trình, đt hoàn nguyên sau khai thác khoáng sản đã đóng cửa mỏ; đất bãi bồi ven sông, suối do UBND các xã, phường quản lý; đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa sử dụng; đất mặt nước ao, hồ mặt nước chuyên dùng do nhà nước quản lý; đt công viên, cây xanh, nghĩa trang, nghĩa địa, bãi rác

a) Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: UBND cấp huyện chủ trì rà soát các quỹ đất rừng do UBND xã và các tchức nhà nước quản lý; đất 5% do UBND xã quản lý; đất giải phóng mặt bằng do nắn đường; đất bãi thải sau thi công các công trình, đất hoàn nguyên sau khai thác khoáng sản đã đóng cửa mỏ; đất bãi bồi ven sông, suối do UBND các xã, phường quản lý; đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa sử dụng; đt mặt nước ao, hồ mặt nước chuyên dùng do nhà nước quản lý; đất công viên, cây xanh, nghĩa trang, nghĩa địa, bãi rác.

2.8. Rà soát các dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư tạo ra quỹ đt công

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

b) Nội dung thực hiện: Chủ trì rà soát các dự án do các sở, ngành làm chủ đu tư tạo ra quỹ đất công, theo dõi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bàn giao quỹ đt công cho Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính quản lý và đưa vào kế hoạch khai thác. Hàng tháng có báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, bàn giao đối với các thửa đất do các sở, ngành làm chủ đầu tư tạo ra quỹ đất công.

3. Trích đo các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2021

3.1. Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai.

3.2. Nội dung thực hiện:

- soát, tổng hợp khối lượng quỹ đất cần trích đo theo đề nghị của UBND cấp huyện, Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính và theo Quyết định số 08/QĐ-STC ngày 22/01/2021 của Sở Tài chính V/v phê duyệt chi tiết kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021.

- Văn phòng đăng ký đất đai lập dự toán trích đo trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kim tra hiện trạng ranh giới đất đai, trích đo địa chính và chuyển đim các thửa đất đảm bảo chính xác và thực hiện theo đúng tiến độ đã xây dựng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nghiệm thu khối lượng trích đo quỹ đất công theo khối lượng thực tế đã thực hiện. Trường hp phát sinh khối lượng thực tế nhiều hơn khối lượng theo kế hoạch giao của UBND tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh trước ngày 20/12/2021.

3.3. Thời gian thực hiện: Theo phương án thi công được phê duyệt.

4. Cập nhật số liệu, bản đồ quỹ đất công

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thời gian thực hiện: Cập nhật và chỉnh lý biến động số liệu thường xuyên các số liệu quỹ đất công đảm bảo chính xác, dễ tra cứu.

5. Lập kế hoạch thực hiện năm tiếp theo

- Trên cơ sở nhiệm vụ thực hiện rà soát quỹ đất công năm 2021 và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quản lý khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu cho UBND tỉnh lập kế hoạch rà soát và chuyn giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 1/2022.

III. Chế độ báo cáo và giải quyết các vướng mắc quỹ đất công

1. Chế độ báo cáo

a) Đi với tgiúp việc cấp huyện, Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính: Yêu cầu nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo).

b) Đối với Tgiúp việc Ban Chỉ đạo: Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công của các sở, ngành; UBND cấp huyện. Xử lý các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành; UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết. Thời gian tng hp, báo cáo Ban Chỉ đạo vào ngày 30 hàng tháng.

2. Giải quyết khó khăn, vướng mắc

Ban Chỉ đạo quỹ đất công tchức cuộc họp theo chỉ đạo của Trưởng Ban đnắm lại các công việc đã thực hiện; giải quyết các khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình thực hiện và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các cấp huyện thực hiện (thời gian họp theo giấy mời của UBND tỉnh).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai công tác rà soát, chuyển giao quản lý và khai thác quỹ đất công đảm bảo hiệu quả, theo đúng tiến độ của kế hoạch.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì tổng hợp số liệu báo cáo quỹ đất công từ các sở, ngành, UBND cấp huyện theo Kế hoạch 232/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý của tng thửa đất theo quy định; xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc thửa đất để quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đặc biệt là các quỹ đt chưa được cấp giy chứng nhận quyền sử dụng đất (trụ sở hợp khối, trụ sở làm việc, trường học); các quỹ đất đang có vướng mắc về ranh giới, mốc giới; các quỹ đất chưa được giao quản lý, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thm định giá đất của tỉnh thm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; trình UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo thẩm quyền.

- Phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc khai thác, sử dụng quỹ đt công. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan bàn giao đt cho các tchức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu giá thuê đất.

- Chỉ đạo việc thực hiện đo đạc địa chính, xác định ranh giới, diện tích các thửa đất trong quỹ đất công nằm trong kế hoạch khai thác đảm bảo chính xác, đúng quy định và đúng tiến độ.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện rà soát trích đo quỹ đất công trình Sở Tài chính và UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính

- Tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh kết quả thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của UBND cấp huyện; đề xuất giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch được giao.

- Chủ trì tiếp nhận quỹ đất công được bàn giao từ các sở, ngành, UBND cấp huyện. Tham mưu cho UBND tỉnh phương án khai thác đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng kế hoạch.

- Rà soát toàn bộ các quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (như các trụ sở hợp khi) đ tng hợp các vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất, quyn thuê đất đối với các thửa đất trong kế hoạch khai thác đấu giá; lựa chọn và ký hợp đng với các tchức có chức năng đu giá chuyên nghiệp đ bán đu giá quyn sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao đất (ranh giới, diện tích đt trúng đấu giá) và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho người trúng đấu giá theo quy định.

- Phi hp chặt chvới các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND các xã, phường quản lý tốt hiện trạng quỹ đất, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng trên quđất công đã nhận bàn giao; kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến một số thửa đất nằm trong kế hoạch khai thác thu tiền sử dụng đất.

4. Sở Giao Thông vận tải - Xây dựng

- Chủ trì, phi hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tng hp toàn bộ các quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Lào Cai là đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất hỗn hp, đất dự trữ phát triển ở khu vực đô thị, bàn giao cho Sở Tài chính để quản lý và đưa vào kế hoạch khai thác theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án do sở làm chủ đầu tư tạo quỹ đất công hàng năm; kế hoạch thực hiện 05 năm 2020-2025 và lộ trình bàn giao quỹ đất cho Sở Tài chính.

- Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tham mưu báo cáo UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với những quỹ đất nằm trong kế hoạch khai thác thu tiền sử dụng đất.

- Phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc khai thác, sử dụng quỹ đất đúng quy hoạch; quản lý cấp phép xây dựng các quỹ đất trúng đấu giá theo quy hoạch được duyệt.

- Đối với các quỹ đất nằm trong quỹ đất công do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng làm chủ đầu tư tạo ra mà chưa bàn giao cho Sở Tài chính thì có trách nhiệm quản lý và bảo vệ theo quy định.

5. Sở Kế hoch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai thực hiện tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đphát hiện những dự án chậm tiến độ, các dự án không đưa đất vào sử dụng, hoặc sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tng hợp các dự án đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trin khai các thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Đối với các quỹ đất nằm trong quỹ đất công do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư tạo ra mà chưa bàn giao cho Sở Tài chính thì có trách nhiệm quản lý và bảo vệ theo quy định và thực hiện bàn giao khi đủ điều kiện.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát toàn bộ các quỹ đt được giao, các đơn vị quản lý nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (quỹ đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, khu bảo tn thiên nhiên...) tổng hợp các vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh cấp quyền sử dụng đất gắn với giao rừng theo quy định.

- Chủ trì tham mưu đề xuất xác định ranh giới, cm mốc các quỹ đất do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.

- Phối hợp chặt chvới các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã quản lý tốt hiện trạng quỹ đất đang quản lý và sử dụng, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai.

7. Ban Quản lý khu kinh tế tnh

Rà soát toàn bộ quỹ đất nằm trong các khu công nghiệp được giao quản lý (bao gồm: Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải, Khu công nghiệp Đông PhMới, Khu công nghiệp Tng Loỏng, Khu thương mại - Công nghiệp Kim Thành và các quỹ đất khác trong phạm vi Khu kinh tế đã giải phóng mặt bằng sạch, có quyết định của UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý khu kinh tế quản theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt) tổng hp các vưng mắc và báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

8. Vườn Quốc gia Hoàng Liên

- Thực hiện việc quản lý đất gắn liền với rừng đối với diện tích rừng quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Phối hp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã quản lý tt hiện trạng quỹ đất đang quản lý và sử dụng, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các trường hp vi phạm về quản lý đất đai.

9. Cc Thuế tỉnh

Hàng tháng báo cáo kết quả thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các huyện, thị xã, thành phố; đề xuất giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch được giao.

10. UBND cấp huyện

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo và tgiúp việc quỹ đất công nếu có sự thay đi (thời gian xong trước ngày 28/02/2021) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

- Tng hp chi tiết toàn bộ các quỹ đt giao đkhai thác thu tiền sử dụng đt; quỹ đất giao đquản lý và quỹ đất phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp giấy để hoàn thiện các thủ tục cp giấy đảm bảo thực hiện theo tiến độ của kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra thực địa, phát hiện và kịp thời xử lý những trường hp vi phạm đến quỹ đất công đô thị trên địa bàn quản lý; giải quyết, xử lý những vướng mắc về hiện trạng, ranh giới, nguồn gốc đất các thửa đất trước khi đưa vào khai thác đấu giá thu tiền sử dụng đất.

- Đối với các dự án huyện làm chủ đầu tư tạo ra quỹ đất công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đưa vào kế hoạch khai thác và báo cáo số liệu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đđưa tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Xây dựng phương án khai thác hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tchức trin khai thực hiện theo phương án được duyệt. Đxuất khai thác hiệu quả các quỹ đất trong phạm vi quỹ đất công và quỹ đất cần quản lý.

- Rà soát toàn bộ các quỹ đất theo đúng Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Lào Cai V/v quản lý khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 theo đúng mẫu biểu đã được duyệt.

- Tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đt; lựa chọn và ký hp đồng với các tchức có chức năng đấu giá chuyên nghiệp đbán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định.

- Thực hiện cp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao quyền quản lý đối với các quỹ đất phải cấp giấy chứng nhận.

- Thường xuyên rà soát các lô đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi và cập nhật vào quỹ đất công theo quy định.

11. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quđất công tỉnh

- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả trin khai thực hiện rà soát, chuyển giao quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Thực hiện kim tra, giám sát việc triển khai thực hiện rà soát, chuyn giao quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kịp thời đề xut tháo gnhững khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chun bị các nội dung, tài liệu, báo cáo phục vụ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đ tng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

- Tng hợp các khó khăn, vướng mc của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch trin khai rà soát và chuyn giao quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công năm 2021; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Cục thuế tỉnh;
- Vườn Quc gia Hoàng Liên;
- Ban Quản lý khu kinh tế;
- UBND cấp huyện;
- Các Thành viên Ban Chđạo;
- Thành viên Ban Chđạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2544/QD-UBND ngày 05/8/2020;
-
Lãnh đạo Văn phòng;
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, QLĐT1, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 49/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197