Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 291/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 291/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIÊN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội “về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị” và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội.

- Xác định các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp để các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Rà soát chính sách, pháp luật về đất đai và các chính sách pháp luật có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng theo lĩnh vực quản lý chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, pháp luật có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, tổng hợp những nội dung còn bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định và các Thông tư đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai với các luật khác có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

2. Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan: Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất.

- Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo phân cấp rà soát quy hoạch chung xây dựng theo định kỳ, rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đối với các quy hoạch xây dựng của các dự án không còn thời hạn thực hiện, quy hoạch không khả thi, quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh không đúng quy định (nếu có), báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tổng thể làm cơ sở quản lý, thực hiện quy hoạch; Lập kế hoạch đầu tư và đầu tư đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và công trình khác theo quy hoạch được duyệt; không cấp phép công trình cao tầng tại các trung tâm đô thị trái với quy hoạch đã được phê duyệt, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực dự án; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai lập đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị: Tổ chức thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân; tổ chức công bố, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đã được duyệt; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch cần phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thẩm định đăng tải hồ sơ quy hoạch trên trang thông tin điện tử của Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định hoặc phê duyệt. Cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, hướng dẫn các địa phương triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá cụ thể các dự án du lịch có yếu tố tín ngưỡng, tâm linh trên địa bàn tỉnh để đề xuất nhu cầu sử dụng đất trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên đất, bảo đảm hài hòa hiệu quả kinh tế - xã hội với yếu tố tín ngưỡng, tâm linh của người dân và đúng quy định pháp luật.

3. Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị: Trong quá trình tham mưu, tố chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất phải công khai, minh bạch, đáp ứng các điều kiện quy định trong pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi.

4. Về xác định địa giới hành chính, lập hồ sơ địa chính và xây dụng cơ sở dữ liệu đất đai:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tham mưu cho Ủy ban nhân dân dân tỉnh giải quyết những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính giữa tỉnh Bắc Kạn với các tỉnh giáp ranh (nếu có). Trường hợp không thống nhất phương án giải quyết thì lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính đất đai trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đối với các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh trước năm 2030; Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

- Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách tối thiểu từ 10% nguồn thu ngân sách từ đất đai để đầu tư xây dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển đô thị; cân đối, bố trí kinh phí hàng năm theo quy định của Luật ngân sách cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đẩy mạnh việc xây dụng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh; đồng thời phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ kinh phí theo quy định.

5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất

- Công an tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng người Việt Nam đúng tên thay cho người nước ngoài để mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái pháp luật trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức rà soát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để lấn, chiếm, tranh chấp; chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm trên trang thông tin điện tử của Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

- Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tranh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và quy hoạch đô thị; tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai, để hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này và chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể hoá và quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi hường).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu), tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị địa bàn tỉnh. Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Gửi bản điện tử và gửi bản giấy
cho các đơn vị không có TDOffice:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (ô. Thất);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tin học (đăng tải);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, Huy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 291/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210