Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội

Số hiệu: 23/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội,

y ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kđầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Hà Nội được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế thừa kết quả quy hoạch phát triển của các ngành, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực.

Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp huyện nhằm thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Hà Nội; Đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành ph.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

1. Công bố Quy hoạch, Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất

Công bố Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013 để tổ chức, người dân biết và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đến năm 2015 và năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện theo quy định.

Thời hạn hoàn thành trong tháng 01/2013.

2. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dng đất

Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định theo quy định. Thời hạn hoàn thành trong tháng 02/2013.

3. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.1. Căn cứ các quy định của pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố (thành phần Hội đồng thẩm định theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Thời hạn hoàn thành trong tháng 01/2013.

3.2. Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, khảo sát thực địa (nếu xét thấy cần thiết), kiểm tra sự phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2013.

3.3. Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp l, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến:

Trong thi hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để tổng hp.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn góp ý, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định, có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về kết quả thẩm định; trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ và làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thời hạn hoàn thành trong tháng 4/2013.

UBND các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ và trình HĐND cùng cấp thông qua; UBND cấp huyện nộp 03 (ba) bộ hồ sơ kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để thẩm định. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND Thành phxét duyệt. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7/2013.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định): là đầu mối chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành ph và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện Kế hoạch này; Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị của Thành phtrong việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015). Định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin quy hoạch; Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020.

4. Các Sở, ban, ngành Thành phố: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vực chuyên môn được giao.

5. UBND các quận, huyện, thị xã: Chủ trì trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định, xây dựng và lập kế hoạch triển khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được phê duyệt; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội, yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo)
-
TT Thành ủy; TT HĐND; (để báo cáo)
-
Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
-
Phó Ch tịch Vũ Hồng Khanh; (để báo cáo)
-
Các S, ban, ngành;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
VPUB: CPVP, TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT .
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.451
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231