Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 143/KH-UBND thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Số hiệu: 143/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/KH-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-BTP ngày 14/02/2017 Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là đăng ký giao dịch bảo đảm) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

b) Nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đạt hiệu quả;

c) Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Kế hoạch; đảm bo các nội dung đề ra phi phù hợp với tình hình thực tế.

b) Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu qucông tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, nhất là các quy định có liên quan của Bộ Luật dân sự 2015.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan phối hợp: Các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng; UBND các huyện, thành phố thị xã; UBND các xã, phường, thị trn và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện; Quý II/2017

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm và các nhiệm vụ khác có liên quan, chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm phù hợp với thông tin trong hsơ địa chính.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên - Môi trường, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, đối chiếu các quy định do HĐND, UBND tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An

c) Thời gian thực hiện: hàng năm.

5. Kim tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại 06 đơn vị cấp huyện: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện; Thanh Chương, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Diễn châu.

a) Cơ quan chủ trì:

- Đoàn 1: Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra tại các đơn vị: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Diễn Châu;

- Đoàn 2: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra tại các đơn vị: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Thanh Chương.

b) Cơ quan phối hợp: Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Nghệ An, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức công chứng, tổ chức tín dụng.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10/2017.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: 6 tháng, năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phi hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tnh Nghệ An, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện trình UBND tnh báo cáo Bộ Tư pháp.

b) Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm; tích cực tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhm giúp các tổ chức, cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm an toàn, đúng pháp luật.

c) Theo dõi, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh, kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

d) Xây dựng đề cương chi tiết các nội dung kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và thông báo thời gian kiểm tra gửi cơ quan phối hợp kiểm tra và đơn vị được kiểm tra; Tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phi hợp Sở Tư pháp, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung được nêu trong Mục II Kế hoạch này, báo cáo kết quthực hiện gửi về Sở Tư pháp.

b) Cử 03 thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, trong đó có 01 Lãnh đạo Sở Chủ trì Đoàn 2. Danh sách đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại liên lạc gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An

a) Phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trao đi thông tin về tài sản dùng để bảo đảm các khoản vay trước khi quyết định cho vay và xem xét hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp sau khi hoàn trả các khoản vay.

b) Cử 01 thành viên tham gia Đoàn kiểm tra. Danh sách đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại liên lạc gửi về STự pháp trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Các Sở, ngành cấp tnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phi hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công trong Kế hoạch này.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Sở Tư pháp tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi STài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu vướng mắc đề nghị các ngành, các đơn vị báo cáo về STư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Để báo cáo);
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngân ng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An (để thực hiện);
- UBND các huyện,
thành ph, thị xã;
- Lưu: VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 143/KH-UBND thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


682

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118