Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/HD-STNMT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Thái Thành Lượm
Ngày ban hành: 15/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/HD-STNMT

Rạch Giá, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2008/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO MẶT NƯỚC BIỂN, CHO THUÊ MẶT NƯỚC BIỂN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang hướng dẫn thực hiện về việc giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Các loại hồ sơ chung:

- Báo cáo dự án khả thi nuôi trồng thủy sản được sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; Trong đó có Bản thuyết minh về năng lực kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (đối với trường hợp cho thuê mặt nước biển).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường” (đối với trường hợp cho thuê mặt nước biển).

- Văn bản thỏa thuận quy hoạch nuôi trồng thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang - đối với những vùng biển chưa có quy họach phát triển nuôi trồng thủy sản (đối với trường hợp giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển).

- Trích đo, trích lục sơ đồ, bản đồ vị trí khu mặt nước biển xin giao, xin thuê (giống như Trích đo, trích lục sơ đồ, bản đồ vị trí khu đất xin giao, xin thuê theo công văn số 142/HD-STNMT ngày 02 tháng11 năm 2007 của sở TN&MT Kiên Giang).Tọa độ các điểm góc lấy theo tọa độ của bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, hoặc bản đồ quy họach sử dụng đất đến năm 2015 của đơn vị hành chính cấp huyện (đối với trường hợp giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển).

Trường hợp ranh giới mặt nước biển giữa các xã, phường do chủ tịch UBND huyện quyết định.

Trường hợp ranh giới mặt nước biển giữa các huyện do chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Các mẫu biểu áp dụng cho việc lập hồ giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển: Thực hiện theo các biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Trong các mẫu biểu sửa từ “đất” thành cụm từ “mặt nước biển” và có một số thay đổi bổ sung:

a. Mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục giao, cho thuê, gia hạn, thu hồi mặt nước biển:

- Mẫu số 01a/ĐĐ: Đơn xin giao mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (áp dụng cho đối tượng là cá nhân)

- Mẫu số 01b/ĐĐ: Đơn xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (áp dụng cho đối tượng là cá nhân)

- Mẫu số 03/ĐĐ: Đơn xin giao mặt nước biển (áp dụng cho cơ quan nghiên cứu khoa học về thủy sản)

- Mẫu số 04/ĐĐ: Đơn xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (áp dụng cho đối tượng là tổ chức)

- Mẫu số 06a/ĐĐ: Quyết định giao mặt nước biển của UBND cấp tỉnh

- Mẫu số 06b/ĐĐ: Quyết định giao mặt nước biển của UBND cấp huyện

- Mẫu số 07a/ĐĐ: Quyết định cho thuê mặt nước biển của UBND cấp tỉnh

- Mẫu số 10a/ĐĐ: Hợp đồng thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước)

- Mẫu số 10b/ĐĐ: Hợp đồng thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài)

- Mẫu số 12a/ĐĐ: Quyết định cho phép gia hạn sử dụng mặt nước biển của UBND cấp tỉnh.

- Mẫu số 12b/ĐĐ: Quyết định cho phép gia hạn sử dụng mặt nước biển của UBND cấp huyện.

- Mẫu số 13a/ĐĐ: Quyết định thu hồi mặt nước biển của UBND cấp tỉnh (nhiều thửa).

- Mẫu số 13b/ĐĐ: Quyết định thu hồi mặt nước biển của UBND cấp tỉnh (từng thửa).

- Mẫu số 13c/ĐĐ: Quyết định thu hồi mặt nước biển của UBND cấp huyện.

b. Mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu, đăng ký biến động:

- Mẫu số 01/ĐK: Sổ địa chính

- Mẫu số 03/ĐK: Sổ theo dõi biến động

- Mẫu số 04/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển

- Mẫu số 08/ĐK: Tờ trình UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển

- Mẫu số 09/ĐK: Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển

- Mẫu số 13a/ĐK: Đơn xin gia hạn sử dụng mặt nước biển (áp dụng cá nhân được giao mặt nước biển)

- Mẫu số 13b/ĐK: Đơn xin gia hạn sử dụng mặt nước biển (áp dụng tổ chức, cá nhân được thuê mặt nước biển)

- Mẫu số 14a/ĐK: Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng mặt nước biển (áp dụng cá nhân được giao mặt nước biển)

- Mẫu số 14b/ĐK: Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng mặt nước biển (áp dụng tổ chức, cá nhân được thuê mặt nước biển)

- Mẫu số 15/ĐK: Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển

3. Các mẫu biểu áp dụng cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng mặt nước biển: thực hiện theo các mẫu biểu ban hành kèm theo thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Liên bộ Tài chính – Tài nguyên và Môi trường.

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển theo điều 3 của quy định kèm theo quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Kiên Giang: Cách ghi các nội dung trong giấy chứng nhận cơ bản thực hiện theo quy định kèm theo quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a. Trang 2: Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ghi phía dưới dòng chữ UỶ BAN NHÂN DÂN theo quy định sau: Ghi "TỈNH KIÊN GIANG" đối với trường hợp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; “HUYỆN (hoặc “THỊ XÔ, “THÀNH PHỐ” và tên huyện, thị xã, thành phố - “TỈNH KIÊN GIANG” đối với trường hợp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

Mục I. Tên người sử dụng đất được ghi như sau:

- Người sử dụng mặt nước biển là cá nhân:

+ Trong nước: thì ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ, tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi đăng ký thường trú của người sử dụng mặt nước biển.

+ Nước ngoài: thì ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ tạm trú của người đó ở Việt Nam.

- Người sử dụng mặt nước biển là tổ chức:

+ Trong nước: thì ghi tên tổ chức, số và ngày quyết định thành lập hoặc số và ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;

+ Nước ngoài: thì ghi tên tổ chức kinh tế là pháp nhân Việt Nam thực hiện dự án đầu tư, số và ngày cấp giấy phép đầu tư hoặc số và ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;

Mục II. Thửa đất được quyền sử dụng theo quy định sau:

Thửa mặt nước biển số: ghi số thứ tự thửa mặt nước biển (nếu có)

Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ thửa mặt nước biển; ghi số hiệu của tờ bản đồ, sơ đồ đối với trường hợp sử dụng bản đồ, sơ đồ khác (nếu có).

Địa chỉ thửa mặt nước biển: ghi rõ tên địa danh (nếu có), xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố; tỉnh Kiên Giang.

Diện tích: ghi diện tích của thửa mặt nước biển theo đơn vị mét vuông (m2), diện tích thửa mặt nước biển được làm tròn số đến một (01) chữ số thập phân.

Hàng dưới tại mục Bằng chữ ghi diện tích thửa mặt nước biển bằng chữ trong ngoặc đơn.

Hình thức sử dụng: ghi diện tích của thửa mặt nước biển đó vào mục Sử dụng riêng và ghi "không" vào mục Sử dụng chung.

Mục đích sử dụng: Mặt nước biển nuôi trồng thủy sản và mở đóng ngoặc ghi thêm nuôi loại gì (trường hợp nhiều lọai thì cách nhau bởi dấu chấm phẩy).

Thời hạn sử dụng: "Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng) theo quyết định giao, cho thuê; trường hợp không có quyết định giao, cho thuê thì thời hạn là không quá 20 năm kể từ lúc bắt đầu sử dụng mặt nước biển.

Nguồn gốc sử dụng được ghi theo quy định sau:

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển lần đầu mà đã có quyết định giao, cho thuê, hợp đồng thuê thì ghi như sau:

+ Nhà nước giao mặt nước biển: “Nhà nước giao mặt nước biển không thu tiền sử dụng mặt nước biển

+ Nhà nước cho thuê mặt nước biển: “Nhà nước cho thuê mặt nước biển trả tiền một lần” khi trả tiền thuê mặt nước biển một lần cho cả thời gian thuê; “Nhà nước cho thuê mặt nước biển trả tiền hàng năm” khi trả tiền thuê mặt nước biển hàng năm;

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển lần đầu mà được Nhà nước công nhận quyền sử dụng mặt nước biển đối với người đang sử dụng mặt nước biển nhưng không có quyết định giao, cho thuê, hợp đồng thuê mặt nước biển thì ghi “Nhà nước công nhận quyền sử dụng mặt nước biển”.

Mục III. Tài sản gắn liền với đất: Ghi rõ loại tài sản gắn liền với mặt nước biển và tổng diện tích chiếm mặt nước biển của tài sản đó.

Mục IV. Ghi chú được ghi theo quy định sau:

- Trường hợp thửa mặt nước biển hoặc một phần thửa mặt nước biển thuộc quy hoạch mà phải thu hồi, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi thì ghi "Thửa mặt nước biển thuộc khu vực quy hoạch phải thu hồi" (hoặc " … m2 mặt nước biển thuộc khu vực quy hoạch phải thu hồi").

- Trường hợp thửa mặt nước biển hoặc một phần thửa mặt nước biển thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì ghi "Thửa mặt nước biển thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình … (ghi tên cụ thể của công trình)" (hoặc " … m2 mặt nước biển thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình … ").

- Trường hợp có quy định hạn chế diện tích xây dựng đối với thửa mặt nước biển thì ghi "Diện tích xây dựng không được vượt quá … m2".

Trang 3:

Mục V: Sơ đồ thửa đất được thể hiện theo quy định sau:

- Sơ đồ thửa mặt nước biển được lập theo Trích đo, trích lục sơ đồ, bản đồ vị trí khu mặt nước biển.

- Nội dung sơ đồ phải thể hiện gồm: hình thể thửa mặt nước biển; chiều dài các cạnh thửa mặt nước biển; ranh giới vị trí nhà hoặc công trình xây dựng; chỉ giới quy hoạch chi tiết; mốc giới và chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình có liên quan đến thửa mặt nước biển; tỷ lệ của sơ đồ.

- Sơ đồ hình thể thửa mặt nước biển có chỉ dẫn hướng Bắc-Nam. Chiều dài các cạnh thửa mặt nước biển ghi theo đơn vị mét (m) và làm tròn đến một (01) chữ số thập phân, được thể hiện trực tiếp trên sơ đồ. Ranh giới vị trí tài sản gắn liền với mặt nước biển (nếu có) thể hiện cả đối với trường hợp tài sản gắn liền với mặt nước biển được ghi bổ sung sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển lần đầu và được vẽ lên sơ đồ thửa mặt nước biển bằng đường với nét chấm liên tục (.....); trường hợp ranh giới tài sản gắn liền với mặt nước biển trùng với ranh giới thửa mặt nước biển thì không phải thể hiện ranh giới tài sản gắn liền với mặt nước biển. Đường chỉ giới quy hoạch sử dụng mặt nước biển được vẽ lên sơ đồ thửa mặt nước biển bằng đường với nét đứt xen kẽ nét chấm (×-×-×-). Đường chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình được vẽ lên sơ đồ thửa mặt nước biển bằng đường với nét đứt liên tục (------).

Trường hợp trên sơ đồ thửa mặt nước biển không đủ chỗ để ghi chiều dài cạnh thửa mặt nước biển thì lập biểu ghi số hiệu cạnh thửa mặt nước biển và chiều dài cạnh thửa mặt nước biển tương ứng tại vị trí thích hợp trên trang 3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển.

Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển được thực hiện theo quy định sau:

Ghi rõ ngày, tháng, năm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển của cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển theo thẩm quyền.

b) Trường hợp cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển là UBND tỉnh; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi như sau:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

c) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang uỷ quyền ký giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển thì ghi như sau:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

TUQ. CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnhKiên Giang)

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển được ghi bằng chữ số Ả Rập gồm 5 chữ số theo số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển và ghi thêm chữ "H" vào trước chữ số đó đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc ghi thêm chữ "T" vào trước chữ số đó đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Mục VI. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển được ghi theo quy định sau:

Những biến động về người sử dụng mặt nước biển được ghi trên trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển.

Nội dung biến động về sử dụng mặt nước biển được ghi theo khoản 9 điều 3 của quy định kèm theo quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình thực hiện hướng dẫn này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, giải quyết, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận
- TT. Tỉnh Ủy; TT. HĐND tỉnh;
- TV. UBND tỉnh;
- BGĐ sở TN&MT;
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- Các phòng, đơn vị thuộc sở TN&MT;
- UBND các huyện, thị xã,  thành phố có mặt nước biển;
- Phòng TN&MT các huyện, thị xã,  thành phố có mặt nước biển;
- Lưu: VT; VP + Tổ Biển đảo.

GIÁM ĐỐC
Thái Thành Lượm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 36/HD-STNMT ngày 15/01/2009 thực hiện Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về giao, cho thuê mặt nước biển đối với tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.656

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!