Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 15/HD-UBND thực hiện Nghị quyết 48/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017

Số hiệu: 15/HD-UBND Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 05/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/HD-UBND

 Hà Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 48/NQ-HĐND VỀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND , ngày 11 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 48).

UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 48, như sau:

1. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHO CÁC NGÀNH, CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ THỰC HIỆN

1.1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, công bố công khai trên Cổng thông tin của tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện/thành phố lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành tháng 3 năm 2017;

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể cấp huyện/thành phố, hoàn thành tháng 02 năm 2017;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính; cung cấp thông tin mốc địa chính cho các huyện, thành phố phục vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; thẩm định phương án kỹ thuật trích đo địa chính theo quy định.

1.2. Đối với các huyện/thành phố

- Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; theo đó, toàn bộ diện tích thuộc danh mục thu hồi đất theo Nghị quyết 48 đã ban hành và diện tích đất được xác định chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lúa), nhưng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất sang mục đích đất phi nông nghiệp theo phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện/thành phố, trình UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên Môi trường) thẩm định, trình phê duyệt, hoàn thành trong quý I năm 2017;

- Trong tháng 01 năm 2017, các huyện/thành phố tổng hợp các danh mục, dự án theo Nghị quyết 48 phải thực hiện xác định giá đất cụ thể gửi về Sở Tài nguyên Môi trường tổng hợp, lập kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện;

- Thực hiện niêm yết, công khai danh mục thu hồi đất theo Nghị quyết 48 Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên cổng thông tin điện tử cấp huyện/thành phố; đồng thời niêm yết công khai bản giấy tại bộ phận giao dịch một cửa cùng cấp và tại trụ sở thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư tập trung nơi có đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định;

- Triển khai lập bản đồ thu hồi đất, lập phương án bồi thường, tái định cư và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án.

1.3. Đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

- Triển khai thực hiện xác định giá đất cụ thể;

- Lập bản đồ thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phối hợp với UBND các huyện/thành phố thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao cho Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về Pháp luật Đất đai và Nghị quyết 48 đến nhân dân trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Hướng dẫn này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội của tỉnh;
- Giám đốc các Sở, ngành của tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh (đ/c Sang, Hùng);
- UBND các huyện/thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu VT, NC, TH, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 15/HD-UBND thực hiện Nghị quyết 48/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


310
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10