Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1222/HD-STNMT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Trần Đặng Đức
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/HD-STNMT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC ĐO ĐẠC PHỤC HỒI MỐC RANH ĐẤT

Để hỗ trợ các cơ quan pháp luật trong xét xử, giải quyết tranh chấp liên quan đến việc phục hồi mốc ranh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất.

Căn cứ Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn về đo đạc bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tổ chức thực hiện công việc này như sau:

I. Nội dung và trách nhiệm thực hiện

1. Nội dung

Phục hồi vị trí mốc ranh các thửa đất đã được đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo yêu cầu của cơ quan pháp luật. Việc phục hồi sẽ được thực hiện dưới sự tổ chức của các cơ quan này. Kết thúc việc phục hồi mốc ranh phải có biên bản bàn giao cụ thể vị trí từng mốc ranh giữa cơ quan thực hiện và cơ quan yêu cầu .

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Cấp huyện

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường) cấp huyện tiếp nhận và tổ chức thực hiện việc phục hồi mốc ranh các thửa đã đã xác lập quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan kiểm tra và kết luận kết quả phục hồi mốc ranh do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện.

b) Cấp tỉnh

- Văn phòng Đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và tổ chức thực hiện việc phục hồi mốc ranh cho các thửa đất do đơn vị mình đo vẽ (hoặc chuyển yêu cầu cho Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường thực hiện cho các thửa đất do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường đo vẽ ) đối với các thửa đất thuộc quyền sử dụng của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài .

- Phòng Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả phục hồi mốc ranh do Văn phòng Đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường và Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

- Văn phòng Đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường và Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hỗ trợ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong các trường hợp đo vẽ phức tạp.

II. Trình tự và giải pháp thực hiện

1. Các cơ quan pháp luật có yêu cầu phục hồi mốc ranh đất đã cấp giấy CNQSD đất, giao đất, cho thuê đất có văn bản đề nghị và cử cán bộ trực tiếp đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp để hợp đồng thực hiện công việc.

Hồ sơ yêu cầu gồm :

- Giấy giới thiệu .

- Văn bản đề nghị xin phục hồi mốc ranh của cơ quan pháp luật để thực hiện nhiệm vụ xét xử hoặc giải quyết tranh chấp đất đai.

- Giấy chứng nhận QSD đất hoặc các quyết định giao đất, thuê đất có liên quan đến khu đất (bản photo).

2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận yêu cầu, lập hợp đồng dịch vụ, tổ chức khảo sát thực địa và xây dựng phương án đo vẽ trình lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường (hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với cấp tỉnh) phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Phương án đo vẽ phải thể hiện rõ tài liệu gốc, hồ sơ gốc đánh giá tài liệu, giải pháp đo và phương tiện đo vẽ.

Căn cứ phương án, đơn vị thực hiện tiến hành xây dựng Sơ đồ đo phục hồi mốc ranh (theo mẫu đính kèm văn bản). Sơ đồ này phải thể hiện được phương pháp đo và số liệu đo sẽ thực thi ở hiện trường có xác nhận của cơ quan kiểm tra. Tài liệu này được lưu vào hồ sơ địa chính, không giao cho các cơ quan có liên quan .

3. Tổ chức đo vẽ phục hồi ranh ngoài hiện trường .

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Thông báo thời gian thực hiện cho cơ quan yêu cầu và đề nghị cơ quan này chủ trì việc thực hiện phục hồi mốc ranh kể cả vấn đề đảm bảo an ninh trong quá trình thực hiện.

-Tổ chức tác nghiệp kỹ thuật để tiến hành phục hồi mốc ranh ở hiện trường trên cơ sở sơ đồ kỹ thuật đo vẽ khu đất.

4. Kiểm tra kỹ thuật và lập biên bản bàn giao mốc ranh .

Kết thúc công tác đo phục hồi mốc ranh ở hiện trường, Văn phòng Đăng ký đất lập biên bản bàn giao mốc ranh (mốc phải được cắm bằng các vật cố định) có xác nhận của cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp (mẫu biên bản đính kèm văn bản). Biên bản phải có sơ đồ thửa đất, xác định được vị trí, kích thước định vị mốc ranh, loại vật cố định dùng làm mốc ranh .

Công tác kiểm tra kỹ thuật được thực hiện tại hiện trường. Kết quả phục hồi mốc ranh không được vượt quá sai số cho phép tương ứng tỷ lệ bản đồ và không làm thay đổi nội dung của bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính. Những vấn đề phát sinh phải xem xét chỉnh sửa hồ sơ địa chính phải báo cáo cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi thực hiện.

Hồ sơ phục hồi mốc ranh phải được lưu trữ vào hồ sơ địa chính của thửa đất đó .

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đo đạc phục hồi mốc ranh trong trường hợp đã được cấp GCNQSD đất, giao đất, cho thuê đất. Quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn gì đề nghị phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Tòa án tỉnh, thanh tra tỉnh;
- Tòa án huyện, thanh tra huyện;
- Ban giám đốc sở;
- Phòng TNMT huyện, thị, thành phố;
- Các phòng và đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT .

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đặng Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1222/HD-STNMT ngày 26/12/2007 về công tác đo đạc phục hồi mốc ranh đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255