Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 32/2010/TT-BTNMT cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ

Số hiệu: 32/2010/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2010/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ và các cơ quan khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ, cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.

3. Quản lý hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

4. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật đo đạc và bản đồ của các tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; phát hiện các vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Định kỳ hằng năm, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước. Báo cáo được lập theo Mẫu số 6 kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

3. Nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo bằng văn bản với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam khi có một trong những thay đổi sau: thay đổi người chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc người phụ trách kỹ thuật chính; thay đổi lớn về lực lượng kỹ thuật hoặc thiết bị công nghệ so với thời điểm được cấp phép mà ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung hoạt động được cấp phép; thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Đối với các tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 phải đồng thời báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Tổ chức đã được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ phải làm Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới khi có thay đổi về tên gọi hoặc chuyển đổi loại hình hoạt động. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp trước đây phải nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để thu hồi và huỷ.

Chương 2.

CẤP, BỔ SUNG, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Điều 5. Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

2. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

3. Xây dựng lưới toạ độ, độ cao quốc gia.

4. Xây dựng điểm trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.

5. Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.

6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ.

7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ.

8. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.

9. Thành lập bản đồ hành chính các cấp.

10. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.

11. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

12. Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý.

13. Thành lập bản đồ chuyên đề.

14. Thành lập atlas địa lý.

15. Khảo sát, đo đạc công trình.

16. Kiểm định các thiết bị đo đạc.

Điều 6. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

b) Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép;

c) Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khoẻ và không được đồng thời phụ trách kỹ thuật của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.

d) Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

2. Tổ chức đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này. Thời hạn của giấy phép căn cứ vào thời gian thực hiện công trình được ghi trong hợp đồng nhưng không được vượt quá năm (05) năm.

Điều 7. Thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 8. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 6; bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 6; bản công chứng Hợp đồng đo đạc và bản đồ đối với tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng lao động của người phụ trách kỹ thuật chính và của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác theo Mẫu số 8 kèm theo Thông tư này, quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận sức khoẻ của người phụ trách kỹ thuật chính;

d) Giấy tờ pháp lý chứng nhận về sở hữu thiết bị công nghệ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

2. Trình tự nộp hồ sơ và cấp giấy phép

a) Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; các tổ chức nước ngoài nộp một (01) bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.

b) Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này và gửi biên bản thẩm định kèm theo một (01) bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Trường hợp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị mất hoặc bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được, tổ chức nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 5 kèm theo Thông tư này tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Khi nhận được đơn hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian ba (03) ngày làm việc. Thời hạn của giấy phép cấp lại được giữ nguyên như thời hạn của giấy phép đã cấp.

Điều 9. Phạm vi và thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có giá trị trong phạm vi cả nước.

2. Thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là năm (05) năm. Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn, nếu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ có nhu cầu gia hạn thì đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn; mỗi giấy phép được gia hạn một (01) lần, thời gian gia hạn không quá ba (03) năm.

3. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phát hành theo Mẫu số 9 kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Trong quá trình hoạt động, nếu tổ chức có đủ điều kiện mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ và có nhu cầu thì được cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Tổ chức đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ thành hai (02) bộ. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 7 kèm theo Thông tư này;

c) Các tài liệu, hồ sơ về nhân lực và thiết bị công nghệ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép như quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

d) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

3. Việc nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ và cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

Điều 11. Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập một (01) bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 7 kèm theo Thông tư này;

c) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian ba (03) ngày làm việc cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.

Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động đo đạc và bản đồ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2011.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 13. Xử lý các vấn đề phát sinh khi ban hành Thông tư này

1. Các Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chấm dứt giá trị sử dụng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Tổ chức đã được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu có nhu cầu bổ sung nội dung hoạt động hoặc gia hạn giấy phép thì làm Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới theo quy định của Thông tư này.

3. Giá trị sử dụng của các giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được quy định như sau:

a) Các giấy phép có thời hạn ghi trên giấy phép đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép.

b) Các giấy phép có thời hạn ghi trên giấy phép sau ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ chấm dứt giá trị sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Các Sở TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Website Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……, ngày     tháng      năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:

Người đại diện trước pháp luật:

Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Số tài khoản:

Tổng số cán bộ, công nhân viên:

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                  E-mail:

Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau đây:

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)

Cam kết:..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

I. Lực lượng kỹ thuật

1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề

TT

Ngành, nghề

Đại học trở lên

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Loại khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính

TT

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Thâm niên nghề nghiệp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thiết bị công nghệ

TT

Tên, số hiệu của thiết bị, công nghệ

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Phần kê khai này.

 

Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……, ngày     tháng      năm…..

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Ngày     tháng     năm ….. tại ………, đại diện Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam/Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố) đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của …. (Tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép). 

Thành phần của cơ quan thẩm định:

1. …………………………… (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

2. …………………………… (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

3. …………………………… (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Thành phần của tổ chức đề nghị cấp giấy phép:

1. …………………………… (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

2. …………………………… (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

3. …………………………… (Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

I. Nội dung thẩm định:

1. Thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ

Thẩm định sự đầy đủ và xác thực của các tài liệu trong hồ sơ theo quy định.

2. Thẩm định kê khai năng lực hoạt động của tổ chức

2.1. Thẩm định phần kê khai lực lượng kỹ thuật: đối chiếu số lượng và trình độ của lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện có của tổ chức với lực lượng kỹ thuật kê khai trong hồ sơ.

2.2. Thẩm định phần kê khai thiết bị công nghệ: đối chiếu số lượng và tình trạng hoạt động của thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ hiện có của tổ chức với kê khai trong hồ sơ.

II. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Nêu kết luận về tính hợp lệ của hồ sơ; sự phù hợp giữa năng lực hoạt động đo đạc và bản đồ thực tế của tổ chức với năng lực kê khai trong hồ sơ (số lượng và trình độ của lực lượng kỹ thuật; số lượng và tình trạng hoạt động của thiết bị công nghệ).

2. Kiến nghị: Nêu rõ những nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản: 01 bản giao cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 01 bản lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 bản gửi Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……, ngày     tháng      năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:

Người đại diện trước pháp luật:

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                  E-mail:

Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Số tài khoản:

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                  E-mail:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số …., cấp ngày        tháng       năm ……

Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau:

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung)

Cam kết:..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

I. Lực lượng kỹ thuật

1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề (Kê khai theo thời điểm hiện tại)

TT

Ngành, nghề

Đại học trở lên

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Loại khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính (Kê khai theo thời điểm hiện tại)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Thâm niên nghề nghiệp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thiết bị công nghệ

(Kê khai theo thời điểm hiện tại)

TT

Tên, số hiệu của thiết bị, công nghệ

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.

 

 

Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

……, ngày     tháng      năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên tổ chức:

Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Người đại diện trước pháp luật:

Người phụ trách kỹ thuật chính:

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                  E-mail:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: Số …., cấp ngày………

Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ,

Lý do đề nghị gia hạn: (nêu cụ thể lý do)....................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ……………………….. (tên tổ chức).

Cam kết:..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

……, ngày     tháng      năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên tổ chức:

Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Người đại diện trước pháp luật:

Người phụ trách kỹ thuật chính:

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                  E-mail:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp: Số …., cấp ngày………

Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ……………………….. (tên tổ chức).

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép: (Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép

Cam kết:..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Xác nhận của cơ quan Công an
(trong trường hợp bị mất giấy phép)

Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 6

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số:         /BC…..

……, ngày     tháng     năm …..

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Định kỳ 01 năm)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng hợp về tình hình cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên toàn quốc:

Số TT

Loại hình tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tổng số

Cấp lần đầu

Cấp bổ sung

Gia hạn

Ghi chú

1

Tổ chức nhà nước

 

 

 

 

 

2

Tổ chức thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước

 

 

 

 

 

3

Tổ chức chính trị - xã hội; xã hội – nghề nghiệp

 

 

 

 

 

4

Tổ chức nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..

 

 

Mẫu số 7

(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức được cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số:       /BC…..

……, ngày     tháng     năm …..

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ năm……... đến năm……….

1. Tên tổ chức:

2. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: Số…….., cấp ngày …..

3. Doanh thu năm:

4. Nộp ngân sách năm (hoặc nộp thuế kinh doanh):

5. Các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện:

Số TT

Tên Công trình

Chủ đầu tư

Công đoạn đã thi công

Giá trị đã thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này.

 

 

Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

 

BẢN KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:................................................................ Giới tính:..............................................

2. Ngày tháng năm sinh:...........................................................................................................

3. Chứng minh thư nhân dân: số ………., ngày cấp ....... ......., nơi cấp ......................................

4. Địa chỉ thường trú:................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Tên trường đào tạo

Loại hình đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ ........................................................... Đến:...................................................................

- Công tác tại: (Tên cơ quan, đơn vị):

- Chức vụ:

- Những công trình đo đạc và bản đồ đã tham gia (ghi cụ thể thời gian tham gia):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Từ ...........................................................  Đến:..................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

……, ngày     tháng     năm …..
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Mẫu số 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

 

 

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Số 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 0000

 

 

Tên tổ chức:

Trụ sở tại:

Điện thoại:                       Fax:

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 

Cấp phép nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

…………………

Có giá trị đến ngày      tháng     năm

 

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 20
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

Cấp bổ sung nội dung hoạt động:

1.

2.

3.

…………….

 

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 20
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

 

 

 

Gia hạn giấy phép

Gia hạn đến ngày     tháng     năm

 

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 20
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

 

Không được cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng

Chỉ được hoạt động trong phạm vi nội dung được cấp phép

 

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 32/2010/TT-BTNMT

Hanoi, December 08, 2010

 

CIRCULAR

ON LICENSING OF GEODESIC AND CARTOGRAPHIC ACTIVITIES

Pursuant to the Government s Decree No. 25/ 2008/ND-CP of March 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/2002/ND-CP of January 22, 2002, on geodesic and cartographic activities;
At the proposal of the director of the Department of Survey and Mapping of Vietnam and the director of the Legal Affairs Department,
The Ministry of Natural Resources and Environment provides the licensing of geodesic and cartographic activities as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides the conditions, order, procedures and competence for granting, supplementing and extending licenses for geodesic and cartographic activities.

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Organizations and individuals engaged in geodesic and cartographic activities in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 3. Responsibilities of the agency managing and licensing geodesic and cartographic activities

1. To guide the order and procedures for dossier making and to provide forms of application for grant, supplementation, extension and re-grant of licenses for geodesic and cartographic activities.

2. To grant, supplement, extend and re-grant licenses for geodesic and cartographic activities under regulations.

3. To manage licensing dossiers of geodesic and cartographic activities.

4. To regularly and irregularly inspect licensed geodesic and cartographic organizations in observing the law on geodesy and cartography; to detect and handle violations according to its competence or propose their handling under law.

5. Annually, the Department of Survey and Mapping of Vietnam shall submit a report to the Minister of Natural Resources and Environment on the licensing of geodesic and cartographic activities nationwide, made according to Form No. 6 attached to this Circular (not printed herein).

Article 4. Responsibilities of geodesic and cartographic organizations

1. To make dossiers of application for licenses for geodesic and cartographic activities and submit them to a competent suite agency under regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To pay fees for licenses for geodesic and cartographic activities under law.

4. To report in writing to the Department of Survey and Mapping of Vietnam when occurs change in the representative at law or technical supervisor; major change in technical personnel or equipment and technology after obtaining the license, which affects licensed activities; or change in the head office address. For the organizations specified at Point b. Clause 2 of Article 8, to concurrently report such change to provincial-level Natural Resources and Environment Departments.

5. An organization licensed for geodesic and cartographic activities shall make a dossier of application for a new license when it changes its name or form of operation. It shall return the previous license to a competent licensing state agency for destruction.

Chapter II

GRANT SUPPLEMENTATION AND EXTENSION OF LICENSES FOR GEODESIC AND CARTOGRAPHIC ACTIVITIES

Article 5. List of geodesic and cartographic activities required of licenses

1. Surveying, projecting and making technical designs - cost estimates (if geodesic and cartographic works.

2. Inspecting and appraising quality of geodesic and cartographic works and products.

3. Building national networks of coordinates and altitudes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Aerial topographic photography and scanning.

6. Surveying and making topographic maps of different scales.

7. Surveying and making topographic maps of seabed of different scales.

8. Surveying and making cadastral maps of different scales.

9. Making administrative maps or all levels.

10. Surveying and making administrative boundary maps of all levels.

11. Forming a geodesic and cartographic database.

12. Forming a geographical information database.

13. Making special-use maps.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Surveying and measuring works.

16. Inspecting measuring equipment.

Article 6. Conditions for obtaining a license for geodesic and cartographic activities

1. A domestic organization may be licensed for geodesic and cartographic activities when fully meeting the following conditions:

a/ Having an establishment decision issued by a competent state agency, which prescribes its geodesic and cartographic functions and tasks, for a non-business unit; having a business registration certificate of geodesic and cartographic business line, for a business:

b/ Having a number of technicians within the payroll limit prescribed in econo-technical norms of geodesic and cartographic work to carry out activities to be licensed:

c/ The technical supervisor holds a tertiary or higher degree in a major relevant to geodesic and cartographic activities to be licensed, with at least three (3) years working in the geodesic and cartographic field; meets health requirements and does not concurrently work as technical supervisor in another geodesic and cartographic organization;

d/ Having geodesic and cartographic equipment and technology conformable with equipment norms prescribed in econo-technical norms of geodesic and cartographic work to carry out activities to be licensed.

2. A foreign investment organization may be licensed for geodesic and cartographic activities when possessing an investment license granted by a competent Vietnamese state agency and fully meeting the conditions specified a{ Points b. c and d, Clause 1 of this Article,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Competence to grant, supplement and extend licenses for geodesic and cartographic activities

The Department of Survey and Mapping of Vietnam is competent to grant, supplement and extend licenses for geodesic and cartographic activities.

Article 8. Procedures for licensing geodesic and cartographic activities

1. A geodesic and cartographic organization shall make a dossier of application for a license for geodesic and cartographic activities. A dossier comprises:

a/ An application for a license for geodesic and cartographic activities made according to Form No. 1 attached to this Circular (not printed herein);

b/ A copy of the establishment decision or business registration certificate certified by a competent state agency, for an organization specified in Clause 1 of Article 6: a copy of the investment license certified by a competent state agency, for an organization specified in Clause 2 of Article 6: a notarized geodesic and cartographic contract, for an organization specified in Clause 3. Article 6 of this Circular;

c/ Copies of professional diplomas and certificates certified by a competent state agency. labor contracts of the technical supervisor and geodesic and cartographic technicians; curriculum made according to Form No. 8 attached to this Circular (not printed herein), appointment decision and health certificate of the technical supervisor:

d/ Legal papers on ownership of equipment and technology to carry out activities to be licensed.

2. Order of dossier submission and licensing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within five (5) working days after receiving a complete and valid dossier, the Department of Survey and Mapping of Vietnam shall appraise the dossier, make an appraisal report according to Form No. 2 attached to this Circular (not printed herein), and grant a license for geodesic and cartographic activities to an eligible applicant. For an ineligible applicant, it shall issue a written reply stating the reason.

b/ Applicants other than those specified at Point a. Clause 2 of this Article shall submit two (2) sets of dossier to provincial-level Natural Resources and Environment Departments.

Within five (5) working days after receiving a complete and valid dossier, a provincial-level Natural Resources and Environment Department shall appraise the dossier, make an appraisal report according to Form No. 2 attached to this Circular, and send this report enclosed with one (1) set of dossier to the Department of Survey and Mapping of Vietnam. Within five (5) working days after receiving a complete and valid dossier, the Department of Survey and Mapping of Vietnam shall consider and grant a license for geodesic and cartographic activities to an eligible applicant. For an ineligible applicant, it shall issue a written reply stating the reason and concurrently notify such to the provincial-level Natural Resources and Environment Department.

3. When a license for geodesic and cartographic activities is lost, torn, rumpled or damaged and no longer usable, its owner shall submit to the Department of Survey and Mapping of Vietnam an application for another license made according to Form No. 5 attached to this Circular (not printed herein). When receiving a valid application, the Department of Survey and Mapping of Vietnam shall re-grant a license within three (3) working days. The validity of this license is that of the previous one.

Article 9. Scope and validity of licenses for geodesic and cartographic activities

1. Licenses for geodesic and cartographic activities are valid nationwide.

2. The validity of a license for geodesic and cartographic activities is five (5) years. When a license expires, its owner may request a competent state agency to extend it. Each license may be extended once (1) for not more than three (3) years.

3. The Department of Survey and Mapping of Vietnam shall issue licenses for geodesic and cartographic activities according to Form No. 9 attached to this Circular (not printed herein).

Article 10. Supplementation of licenses for geodesic and cartographic activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. An applicant for a license for geodesic and cartographic activities with additional contents shall make two (2) sets of dossier. A dossier comprises:

a/ An application for supplementation of a license for geodesic and cartographic activities made according to Form No. 3 attached to this Circular (not printed herein);

b/ A report on its geodesic and cartographic activities since it obtains the license, made according to Form No. 7 attached to this Circular (not printed herein):

c/ Documents and records on additional personnel, equipment and technology specified at Points c and d. Clause L Article 8 of this Circular after obtaining the license;

d/ The license for geodesic and cartographic activities.

3. Dossier submission and appraisal and supplementation of a license for geodesic and cartographic activities comply with Clause 2.Article 8 of this Circular.

Article 11. Extension of licenses for geodesic and. cartographic activities

1. An applicant for extension of a license for geodesic and cartographic activities shall make one (1) set of dossier, comprising:

a/ An application for extension of a license for geodesic and cartographic activities made according to Form No. 4 attached to this Circular (not printed herein):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ The license for geodesic and cartographic activities.

2. A dossier of application for license extension shall be submitted to the Department of Survey and Mapping of Vietnam at least thirty (30) days before the license expires.

When receiving a complete and valid dossier, the Department of Survey and Mapping of Vietnam shall extend a license for geodesic and cartographic activities within three (3) working days to an eligible applicant. For an ineligible applicant, it shall issue a written reply stating the reason.

When a license for geodesic and cartographic activities expires under Clause 2. Article 9 of this Circular, an organization shall make a dossier of application for a new license under Article 8 of this Circular.

Chapter III

MPLEMENTATION PROVISIONS

Article 12. Effect

1. This Circular takes effect on January 22, 2011.

2. This Circular replaces the Natural Resources and Environment Ministry's Decision No. 05/2004/QD-BTNMT of May 4, 2004, promulgating the Regulation on registration and licensing of geodesic and cartographic activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The validity of written registration s of geodesic and cartographic activities granted under the Natural Resources and Environment Ministry's Decision No. 05/2004/QD-BTNMT of May 4. 2004. terminates on the effective date of this Circular.

2. Organizations licensed for geodesic and cartographic activities before the effective date of this Circular that wish to add activities or extend their licenses shall make a dossier of application for a new license under this Circular.

3. The validity of licenses for geodesic and cartographic activities granted before the effective date of this Circular is provided as follows:

a/ Licenses that are valid up to December 31, 2015, will remain valid up to the time stated in the licenses;

b/ Licenses that are valid beyond December 31, 2015, will terminate their validity on December 31, 2015.

Article 14. Organization of implementation

The director of the Department of Survey and Mapping of Vietnam and directors of provincial-level Natural Resources and Environment Departments shall monitor and inspect the implementation of this Circular. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Natural Resources and Environment.-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 of December 08, 2010,on licensing of geodesic and cartographic activities

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.230
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74