Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 33/2003/CT-UB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định 20/1999/QĐ-BTC do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 33/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 29/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HCSN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/1999/QĐ-BTC NGÀY 25/02/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Thực hiện Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/12/1999 và Thông tư số 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 của Bộ Tài chính về việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 13/2000/CT-UB ngày 6/6/2000 về việc triển khai thực hiện và Sở Tài chính Vật giá đã có văn bản số 2901/STCVG-QLCS ngày 12/9/2000 hướng dẫn cụ thể việc kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố là hết sức cần thiết, giúp cho việc quản lý Nhà nước của Thành phố về quỹ nhà, đất của Nhà nước được giao cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý, sử dụng; Là căn cứ để quản lý và lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hàng năm và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan hành chính sự nghiệp trong việc quản lý tài sản Nhà nước.

Tính đến nay theo báo cáo của Sở Tài chính Vật giá, đã cấp được 139/1433 giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố, đạt tỷ lệ 9,7%. Trong đó đã cấp 23/189 giấy chứng nhận cho các cơ quan HCSN thuộc các Bộ, Ngành của Trung ương, 19/211 giấy chứng nhận cho các cơ quan HCSN trực thuộc Thành phố và 97/1036 giấy chứng nhận cho các cơ quan HCSN trực thuộc Quận, Huyện.

Việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất là trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính còn quá chậm, là do các nguyên nhân:

- Do nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là Thủ trưởng đơn vị (kể cả Trung ương và Địa phương) chưa đầy đủ mục đích, ý nghĩa của Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước, Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 13/2000/CT-UB ngày 06/6/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

- Một số cơ quan HCSN không nghiêm túc trong việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, còn sử dụng sai mục đích như cho thuê, cho thuê lại, cho thuê dài hạn trụ sở làm việc ... vi phạm Thông tư số 69/1999/TT-BTC ngày 09/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý đối với tài sản Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp sau tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 02/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban chỉ đạo, Tổ công tác của Thành phố chưa làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, truyền hình để các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của việc kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng như: Tài chính - Vật giá, Địa chính – Nhà đất ... chưa nhịp nhàng, đồng bộ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt mục tiêu phấn đấu hết tháng 6/2004 cơ bản thực hiện xong việc kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1/ Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá - Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 20/1999/QĐ-BTC Thành phố:

- Tiếp tục đôn đốc việc kê khai, đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố (cả cơ quan Trung ương và cơ quan thuộc Thành phố). Chỉ đạo Tổ công tác giúp việc tập trung hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị để thẩm định, cấp giấy chứng nhận theo phân cấp trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ của Sở Tài chính Vật giá và các Phòng Tài chính Vật giá Quận, Huyện xét duyệt kinh phí cho việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Thành phố và Quận, Huyện để đưa vào dự toán chi ngân sách của cơ quan, đơn vị HCSN ngay từ đầu năm.

Trên cơ sở đó, tổng hợp nhu cầu về kinh phí cho việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Thành phố và Quận, Huyện, báo cáo UBND Thành phố.

- Được thừa ủy quyền của Chỉ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất làm trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước (không theo quy định của Luật Đất đai) cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các cơ quan hành chính sự nghiệp là đơn vị dự toán các cấp của ngân sách Thành phố (trừ các đơn vị trực thuộc Quận, Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng đơn giá chi cho việc đo vẽ, lập hồ sơ kê khai đăng ký việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

- Định kỳ tổng hợp tình hình kê khai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính.

2/ Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất:

- Tổng hợp toàn bộ quỹ Nhà - Đất là trụ sở làm việc có nguồn gốc sở hữu Nhà nước hiện các Công ty Kinh doanh nhà thuộc Sở Địa chính Nhà đất đang cho các cơ quan hành chính sự nghiệp thuê hoặc giao quản lý, sử dụng trên địa bàn Thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố đồng gửi Sở Tài chính Vật giá, xong trước ngày 30/6/2004. Trên cơ sở dó UBDN Thành phố sẽ xem xét quyết định về việc chuyển quỹ nhà, đất này từ các Công ty Kinh doanh nhà - Sở Địa chính Nhà đất sang cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3/ Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân các Quận, Huyện:

Được thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất là trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan hành chính sự nghiệp là đơn vị dự toán các cấp của ngân sách Quận, Huyện thuộc phạm vi đối tượng kê khai, đăng ký nhà đất là trụ sở làm việc theo quy định của Thông tư số 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 và công văn số 5859/TC-QLCS ngày 12/6/2002 của Bộ Tài chính.

4/ Giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức, Đoàn thể thuộc Thành phố, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Quận, Huyện:

- Khẩn trương kê khai đăng ký nhà đất làm trụ sở làm việc với cơ quan Tài chính theo hướng dẫn của Sở Tài chính Vật giá, để được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất là trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước.

- Đến ngày 31/3/2004, nếu cơ quan HCSN nào không báo cáo, kê khai đăng ký nhà đất là trụ sở làm việc với cơ quan Tài chính để được cấp giấy chứng nhận thì giao cho cơ quan Tài chính không bố trí và cấp kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc trong năm 2004 và cơ quan Tài chính không chịu trách nhiệm đối với các sự cố xảy ra.

5/ Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc các Bộ, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc phạm vi, đối tượng kê khai, dăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc khẩn trương thực hiện theo tinh thần công văn số 5667/TC-QLCS ngày 25/9/2003 của Bộ Tài chính đã đôn đốc, nhắc nhở

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Tổ chức, Đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện lập kế hoạch triển khai thực hiện và tập trung chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện, phấn đấu hoàn thành việc kê khai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc trong năm 2004./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 33/2003/CT-UB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định 20/1999/QĐ-BTC do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.585

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53