Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/2002/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 24/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 02/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:24/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả việc phát triển các khu đô thị mới. Chương trình Phát triển nhà ở của Thành phố đến năm 2010 đạt các mục tiêu đã đề ra và thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ 3 về tăng cường công tác quản lý, phát triển nhà ở (Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 3/4/2002 của Văn phòng Chính phủ), UBND Thành phố chỉ thị;

1. UBND các Quận, Huyện cần tổ chức quán triệt, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác quản lý, phát triển nhà ở và các khu đô thị mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện mình; Căn cứ Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố và quy hoạch chi tiết các quận, huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xây dựng Chương trình, Kế hoạch Phát triển nhà ở trên địa bàn, thống nhất ý kiến trong cấp uỷ và Hội đồng nhân dân để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tăng cường kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng các khi đô thị mới, nhà ở trên địa bàn quận, huyện về chất lượng, tiến độ, việc đảm bảo thực hiện theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết, dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng sai phép, trái phép làm phá vỡ cảnh quan, kiến trúc, quy hoạch; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/2002/CT-UB ngày 9/4/2002 của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện của dự ns đã được cấp có thẩm quyền quy định.

2. Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch chi tiết các quận, huyện đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt, Kiến trúc sư trưởng thành phố tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết các khu nhà ở, khu dân cư, các khu đô thị mới; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quản lý quy hoạch - kiến trúc các khu đô thị mới, các tuyến phố và khu tập thể được cải tạo, chỉnh trang; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được giao nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố, tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo hướng cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính.

Tập trung chỉ đạo việc khớp nối quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới để có quy hoạch chung cho khu vực, thống nhất. Trước mắt lập ngay mô hình cho khu vực Tây và Tây nam Thành phố và tập trung đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng và sắp xếp lại nhà ở, các công trình cơ sở hạ tầng đô thị khác và dân cư ngoài đê theo Đề án quy hoạch cải tạo chỉnh trị dòng Sông Hồng để quản lý và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tổ chức rà soát, báo cáo UBND Thành phố các khu vực quy hoạch phát triển nhà ở và khu vực đô thị trên địa bàn Thành phố chưa có dự án đầu tư, để công bố công khai, tổ chức thầu dự án; đồng thời tạo điều kiện cho chính quyền địa phương tổ chức quản lý tốt đất đai trên địa bàn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, lập Kế hoạch cải tạo, xây dựng phát triển nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đã được phê duyệt, phối hợp với Văn phòng Kiến trúc Sư trưởng Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Địa chính Nhà đất và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện tổ chức đấu thầu dự án, trước mắt thí điểm một vài dự án, rút kinh nghiệm rồi nhân rộng; tổ chức thực hiện sớm chế độ giám định đầu tư các dự án; kiểm tra, rà soát làm rõ ngay các dự án triển khai chậm, đề xuất phương án xử lý, giải quyết (bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, vốn, chuyển đổi mục tiêu đầu tư, điều chỉnh hoặt thu hồi dự án ...) để bảo đảm việc xây dựng phát triển đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ đã được UBND Thành phố quy định.

4. Sở Địa chính Nhà đất có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các dựa án phát triển nhà ở, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có biện pháp hữu hiệu để xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích hoặc mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thu đất trái pháp luật, kể cả những trường hợp triển khai xây dựng công trình không theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền quy định.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở dài hạn và hàng năm trên địa bàn Thành phố; Chú trọng nhà ở để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, để bán và cho thuê đối với người có khó khăn về nhà ở, nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển nhà ở phải giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và kiểm tra, kiểm soát kết quả việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra trong từng thời kỳ, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND Thành phố.

Tiếp tục khẩn trương hoàn chỉnh Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà ở chung cư hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, triển khai ngay kế hoạch thực hiện. Trước mắt công bố ngay một số khu nhà ở phải cải tạo, xây dựng lại và các điều kiện để các nhà đầu tư đăng ký tham gia và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý sử dụng các khu nhà ở tập trung trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 7/2002.

5. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính vật giá, Địa chính Nhà đất, Xây dựngGiao thông công chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội căn cứ nhiệm vụ đã được UBND Thành phố chỉ đạo tại Thông báo số 06/TB-VP ngày 8/1/2002 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, tập trung nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND Thành phố, trình UBND Thành phố trong tháng 7/2002.

6. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm định kỳ (quý, 6 tháng và cả năm) lập báo cáo tình hình thực hiện dự án, trong đó làm các nội dung chủ yếu; các hạng mục công trình và khối lượng xây lắp đã thực hiện (trong kỳ và luỹ kế), tình hình thực hiện đầu tư, sử dụng đất đai, danh sách các hợp đồng huy động vốn ..., các khó khăn, vướng mắc chủ yếu, đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách, biện pháp giải quyết, báo cáo UBND Thành phố (đồng gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Địa chính Nhà đất, Văn phòng BĐHCTPTNƠ Thành phố).

Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc các Tổng  Công ty có các đơn vị trực thuộc thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xây dựng phát triển nhà ở, khu đô thị mới đúng quy hoạch, mục tiêu, kế hoạch và tiến độ đã được UBND Thành phố quy định.

Giao Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố; tổng hợp các báo cáo, kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, giải pháp báo cáo UBND Thành phố.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K//T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/2002/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113