Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/1999/CT-TTg về tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 24/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 18/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀO NĂM 2000

Thực hiện việc kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Luật Đất đai, nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình biến động trong việc sử dụng đất, các đối tượng sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng đất ở xã, huyện, tỉnh và cả nước, làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phục vụ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Qua kiểm kê, xác định cho được một cách chính xác quỹ đất chưa sử dụng để đưa vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản, đất bồi bãi ven biển, đất rừng ngập mặn để phục vụ trực tiếp cho chương trình phát triển nông nghiệp, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng và chương trình nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2000-2010 v.v...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các ngành có liên quan tổ chức việc tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 trên phạm vi cả nước theo các yêu cầu sau:

1. Tổ chức tổng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

Việc tổng kiểm kê đất đai tiến hành cùng một lúc trên phạm vi cả nước. Đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản thực hiện việc kiểm kê. Kết quả kiểm kê ở xã, phường, thị trấn là cơ sở để tổng hợp số liệu diện tích đất ở cấp huyện, tỉnh, cả nước và phải được kiểm kê theo các loại : đất tự nhiên, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất đô thị, đất khu dân cư nông thôn, đất chưa sử dụng và theo các đối tượng sử dụng đất.

Trên cơ sở diện tích các loại đất đã được kiểm kê, tiến hành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 ở cấp xã, huyện, tỉnh và cả nước theo các tỷ lệ thích hợp do Tổng cục Địa chính hướng dẫn và quy định.

2. Phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình biến động trong việc sử dụng đất đai đến năm 2000 theo cơ cấu các loại đất, các thành phần sử dụng, chỉ số diện tích đất trên đầu người.

3. Trong đợt kiểm kê này, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thật tốt việc kiểm kê, nắm chắc quỹ đất lâm nghiệp chưa sử dụng phục vụ trực tiếp cho chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, đất mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản phục vụ chương trình nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Địa chính chủ trì làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê xây dựng đề cương, định các chỉ tiêu cần kiểm kê nhằm xác định rõ : diện tích đất trống, đồi trọc chưa sử dụng có khả năng trồng được rừng; diện tích đất mặt nước, đất có khả năng nuôi trồng thủy sản để phục vụ trực tiếp cho hai chương trình trên.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính thẩm định đề cương dự án điều tra, kiểm kê quỹ đất lâm nghiệp chưa sử dụng, đất nuôi trồng thủy sản, xác định mức kinh phí được lấy trong nguồn kết dư của chương trình 327 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Thời điểm kiểm kê và thời gian hoàn thành

Thời điểm kiểm kê được thực hiện thống nhất trong cả nước là ngày 01 tháng 01 năm 2000 và phân định thời gian hoàn thành ở các cấp hành chính như sau: cấp xã hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2000, cấp huyện hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2000, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2000, Tổng cục Địa chính tổng hợp kết quả của cả nước và báo cáo Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2000.

Riêng đối với quỹ đất lâm nghiệp có khả năng trồng được rừng, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản phải báo cáo và phân tích cụ thể tới từng huyện, xã trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2000 để Chính phủ báo cáo Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2000về thực trạng quỹ đất trong việc triển khai chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng.

5. Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước của Trung ương và địa phương.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tính toán, cân đối ngân sách và bố trí đủ kinh phí phục vụ việc tổng kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử đất năm 2000 theo hướng dẫn của Tổng cục Địa chính và Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính phối hợp với Tổng cục Địa chính tính toán, cân đối nhu cầu kinh phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất chung trong cả nước để cân đối trong dự toán ngân sách năm 2000 và hướng dẫn các tỉnh, thành phố tính toán, bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương.

Tổng cục Địa chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương trong cả nước thực hiện tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành như đã quy định.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cấp, các ngành: Địa chính, Thống kê, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ở địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 trong toàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 24/1999/CT-TTg

Hanoi, August 18, 1999

 

DIRECTIVE

ON LAND GENERAL INVENTORY IN 2000

The periodical land inventory taken once every 5 years as prescribed by the Land Law aims to evaluate the real fluctuating situation on land use and land users, to draw maps on present land status in communes, districts, provinces and the whole country, which shall serve as basis for the elaboration and perfection of land policies and legislation as well as the elaboration of plans for the use of land in service of economic, cultural and social construction and development as well as security and national defense. Through the inventory, the fund of unused land shall be accurately determined so as to put them into agricultural and forestrial production as are the funds of water surface for aquaculture, coastal alluvial soils, submerged forest land in direct service of agricultural development program, the 5 million hectares of new forests and the aquaculture programs for the 2000-2010 period, etc.

The Prime Minister requests the General Director of the General Land Administration, the presidents of the Peoples Committees at all levels, the heads of concerned branches to organize the land general inventory and draw maps on the current land use status in 2000 throughout the country according to the following requirements:

1. Organizing the land general inventory and drawing maps on current land use status:

The land general inventory shall be carried out simultaneously throughout the country. The commune/ward/district town administrative unit shall be the basic unit for conducting the inventory. The inventory results in communes, wards and district towns shall serve as basis for synthesizing data on land areas at the district, provincial and national levels, which must be inventoried according to various types of natural land, agricultural land, forest land, urban land, rural residential land as well as unused land, and according to land users.

On the basis of the areas of assorted land already inventoried, the current land use status maps for 2000 at the commune, district, provincial and national levels in appropriate scales shall be drawn under the guidance and regulations of the General Land Administration.

2. Analyzing, evaluating and reporting on fluctuation in the land use till the year 2000 according to structure of various types of land, the land users, the per-capita land area.

3. In this inventory drive, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities are requested to well organize the inventory, firmly grasping the unused forest land fund in direct service of the program for planting 5 million hectares of new forests and the water surface areas which can be used for aquatic products rearing in service of the aquaculture program.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/1999/CT-TTg về tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.557

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144