Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2008 về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần và đất quy hoạch cho lâm nghiệp sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn các huyện do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 26/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 26 tháng 11 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT TÁCH RA KHỎI LÂM PHẦN VÀ ĐẤT QUY HOẠCH CHO LÂM NGHIỆP SAU RÀ SOÁT QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN

Thực hiện Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng. Cho đến nay, một số đã liên hệ với các đơn vị tư vấn có chức năng để xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán chi phí gửi các cơ quan chức năng thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị tư vấn để hoàn thiện đề cương và dự toán quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho các đơn vị chủ rừng trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với đất trong lâm phần và đất điều chỉnh ra khỏi lâm phần là quá chậm. Trong khi nhu cầu giao đất, cho thuê đất, thuê rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và quy hoạch đất để thực hiện các dự án như: Chăn nuôi tập trung, các khu công nghiệp và các công trình phúc lợi khác hiện nay đang rất bức thiết. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích đất tách ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp sau khi rà soát quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn các huyện, thị xã. Thời gian thực hiện quy hoạch hoàn chỉnh và đăng ký thông qua UBND tỉnh trước ngày 30/02/2009.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Hạt Kiểm lâm; các đơn vị chủ rừng và UBND các xã trên phạm vi quy hoạch cùng phối hợp, hỗ trợ đơn vị tư vấn thực hiện, bảo đảm việc lập quy hoạch sử đất sát với nhu cầu thực tế. Quy hoạch phải mang tính chiến lược và bền vững, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; đồng thời đáp ứng được các yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 và Công văn số 2458/UBND-SX ngày 15/8/2008, cụ thể như sau:

* Quy hoạch đất dự trữ cho phát triển công nghiệp tại: huyện Đồng Phú 10.000 ha; huyện Bù Đăng 8.000 ha; huyện Phước Long 7.000 ha; huyện Lộc Ninh 5.000 ha.

* Quy hoạch đất cho các dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2020, các dự án lớn của tỉnh như dự án Thủy lợi Phước Hòa và một số dự án theo nhu cầu của huyện.

* Quy hoạch đất dành cho phát triển giao thông, trường học, trạm y tế, khu thể dục thể thao, trung tâm văn hóa, trụ sở xã, nhà sinh hoạt cộng đồng và các nhu cầu hạ tầng cộng khác.

* Quy hoạch đất dự trữ thu hút các dự án chăn nuôi tập trung mỗi huyện ít nhất 500 ha (trừ huyện Chơn Thành và huyện Bình Long).

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc không tự giải quyết được có thể dẫn đến việc chậm tiến độ lập quy hoạch thì phải báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để được chỉ đạo.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Làm Chủ đầu tư quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và sử dụng đất chi tiết cho tất cả các chủ rừng sau khi rà soát quy hoạch 03 loại rừng.

- Hoàn thành đề cương kỹ thuật và dự toán chi phí cho các đơn vị chủ rừng trình Sở Tài chính thẩm định và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/12/2008.

- Khi đề cương kỹ thuật và dự toán chi phí được duyệt thì chủ động ký kết với đơn vị tư vấn thực hiện trước khi được giao vốn năm 2009.

- Tập trung thực hiện quy hoạch cho các đơn vị chủ rừng trước quý III năm 2009.

- Nhanh chóng tham mưu cho UBND tỉnh xử lý dứt điểm những diện tích rừng trồng bằng vốn ngân sách mà không thành rừng để làm cơ sở lập quy hoạch.

- Tập trung theo dõi và chỉ đạo các nội dung về: Quy hoạch đất dự trữ phát triển công nghiệp, đất thu hút các dự án chăn nuôi tập trung; theo dõi việc quy hoạch, quản lý sử dụng diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách trong diện tích tách ra khỏi lâm nghiệp bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện thực hiện lập quy hoạch; hàng tháng báo cáo UBND tỉnh để nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định báo cáo quy hoạch (đất tách ra khỏi lâm phần) khi UBND các huyện, thị xã gửi đến.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch, theo dõi và công bố quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Tài chính

Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho UBND các huyện lập quy hoạch sử dụng đất theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1809/UBND-TH ngày 23/6/2008 về việc bố trí vốn đầu tư các dự án trọng điểm, bức thiết vào kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTPT năm 2008. Trước mắt cho các huyện, thị xã tạm ứng kinh phí lập quy hoạch từ nguồn ngân sách, Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí vốn và thu hồi tạm ứng vào đầu năm 2009.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện theo các nội dung trên.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2008 về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần và đất quy hoạch cho lâm nghiệp sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn các huyện do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10